internationalisering • |Norge
  21-11-2011

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsel

  | Publicerat 21.11.2011 | Nasjonale kartlegginger av utenlandske innsattes utdanningsbakgrunn, behov og ønsker i de nordiske fengsler.

 • |in English
  16-11-2011

  Dear Reader

  At the beginning of this millenium (in November 2001), the Universal Declaration on Cultural Diversity was unanimously adopted by UNESCO. The then Director-General Koïchiro Matsuura voiced hopes that the declaration would ”one day acquire as much force as the Universal Declaration of Human Rights”. Once again, UNESCO emphasised how crucial it is to have a functioning intercultural dialogue and how necessary it is for the different cultures to understand and respect one another.

 • |Finland
  16-11-2011

  Hyvä lukija,

  vuosituhannen alussa (marraskuussa 2001) Unesco hyväksyi yksimielisesti kulttuurista moninaisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen. Silloinen pääjohtaja Koïchiro Matsuura esitti toiveenaan, että julistus saisi ennen pitkää samanlaista painoarvoa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistus. Unesco korosti jälleen, kuinka ratkaisevassa asemassa kulttuurien välinen toimiva vuoropuhelu on, ja kuinka välttämätöntä on, että eri kulttuurit myös ymmärtävät ja kunnioittavat toisiaan.

 • internationalisering språk |
  16-11-2011

  Moslems in Estonian Society

  Estonian society was multicultural also during the Soviet era, however the aim then was to create a unified Soviet people that is based on Russian language and culture. With the re-independence of Estonia the representatives of the various cultures living in Estonia started looking for their own roots again. Several Belo-Russian, Ukrainian, Azerbaijani and other nations opened their own churches and Sunday-schools in Estonia, some of which are still active today.

 • integration internationalisering |Norge
  16-11-2011

  Velkommen inn til Sisa

  Sisa betyr inn på samisk. Og hos SISA er alle velkommen inn. Til tross for vanskelig økonomi og uforutsigbare rammer feiret kultursenteret nettopp fireårsdag. Fire år som møteplass på tvers. - Vi bryr oss ikke om du er same, nordmann, kvæn eller araber, sier SISA-leder John-Tore Martinsen.

 • internationalisering mångkulturell |Sverige
  16-11-2011

  Kära läsare

  I början av millenniet (november 2001) antog UNESCO enhälligt en Allmän förklaring om kulturell mångfald. Den dåvarande generaldirektör Koïchiro Matsuura hyste förhoppningar om att förklaringen en dag skulle få samma genomslagskraft som FN:s mänskliga rättigheter. Återigen poängterade UNESCO hur avgörande det är att dialogen mellan de olika kulturerna fungerar och hur nödvändigt det är att de olika kulturerna dessutom förstår och respekterar varandra.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  25-08-2011

  I kulturmöten uppstår goda ting

  Begreppet kulturarv har många dimensioner. Det handlar inte bara om föremål, byggnader och fornlämningar utan också om berättelser, traditioner och andra immateriella värden som förs vidare från generation till generation. Enligt konstvetaren Berndt Arell är det andliga eller immateriella kulturarvet nyckeln till vår förståelse av oss själva.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • |in English
  12-05-2011

  Dear Reader,

  the theme of this issue of DialogWeb is The Nordic Region in the World. It is therefore rather fitting that I’m sitting in a hotel room in Katmandu as I write these words. Globalisation is a characteristic of our time. We travel more, we experience more. Perhaps we also learn more?

 • |Finland
  12-05-2011

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWeb -numeron teemana on Pohjola maailmassa. Aiheeseen sopii, että kirjoittaessani näitä sanoja istun hotellihuoneessa Katmandussa. Globalisaatio on aikamme ominaispiirre. Matkustamme enemmän, koemme enemmän. Ehkä myös opimme enemmän?

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  08-05-2011

  Nordisk folkbildning ska gå i dialog med resten av världen

  I ett europeiskt och globalt perspektiv har Norden mycket att erbjuda, men också en hel del att lära sig. Inom utbildningen handlar det om att ge och få, att föra en ständig dialog. Det är Eeva-Inkeri Sirelius grundbudskap när hon med sin långa erfarenhet av internationellt samarbete inom folkbildningen tittar på Nordens roll inom vuxenutbildningen.

 • internationalisering vuxenutbildning |Norge
  08-05-2011

  Kjære leser!

  Denne utgaven av DialogWeb har temaet Norden i verden. Da passer det kanskje godt at jeg sitter på et hotellrom i Katmandu og skriver disse ordene. Globaliseringen er et kjennetegn ved vår tid. Vi reiser mer, vi opplever mer. Kanskje lærer vi også mer?

 • internationalisering näringsliv |
  08-05-2011

  Estonians want to be a part of the Nordic region

  This year marks 20 years since the opening of the Nordic Council of Ministers’ (NCM) offices in the Baltic countries. “Close co-operation with the Nordic countries shows that Estonians want to be a part of the Nordic region and appreciate both the Nordic model of society and mentality”, notes Madis Kanarbik, the head of the Tartu branch of the NCM office in Estonia. He is responsible for the fields of education, science and public administration among others.

 • internationalisering kompetensutveckling |Norge
  08-05-2011

  Norden i en globalisert verden

  "Globalisering" er ikke et nytt utviklingstrekk. Uttrykket ble først brukt i den siste halvdel av det tjuende århundre, men begrepet ble vanlig i bruk mot slutten av åttitallet. Faktisk kan man si at vikingenes tokt rundt om Europa for over tusen år siden, og i sin tid islendingenes bosetning i Vinland, var en form for globalisering. I dag brukes begrepet globalisering til å beskrive hvordan de enkelte land og regioner i verden i stadig voksende grad blir gjensidig avhengig av hverandre.

 • |Island
  27-04-2011

  „Með þekkingu skal land byggja, hugmyndir að vexti í Danmörku“

  Í bæklingi frá Bandalagi háskólamanna í Danmörku eru lagðar fram tillögur um nýja vaxtarstefnu, með nokkrum raunverulegum uppástungum sem byggja á þeim áskorunum sem blasa við dönsku þjóðinni í hnattvæddum heimi.

 • |Finland
  27-04-2011

  ”Tiedolla maata rakennetaan – ideoita Tanskan kasvun evääksi”

  Akateemisten alojen ammattiliiton AC:n puheenvuorossa esitetään ehdotus uudeksi kasvupolitiikaksi, joka perustuu maan nykyisiin haasteisiin. Järjestö esittää konkreettisia ehdotuksia Tanskan leipäpuiksi globalisoituneessa maailmassa.

 • |Danmark
  20-04-2011

  ”Med viden skal land bygges. Ideer til vækst i Danmark”

  I en pjece fra Akademikernes Centralorganisation-AC, beskrives på baggrund af de udfordringer Danmark står et forslag til en ny vækstpolitik med en række konkrete bud på, hvad Danmark skal leve af i en globaliseret verden.

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  15-04-2011

  Nationell och global bildning

  Den nordiska folkbildningen ser olika ut i de nordiska länderna. Den bygger på olika nationella traditioner och olika former av inflytanden ifrån andra länder, till en början mest från tysk kultur.

 • forskning internationalisering |Sverige
  04-04-2011

  Nordiska språk lockar finska studerande

  Det är ofta ett allmänt språkintresse som gör att unga finländare börjar studera nordiska språk. Muntlig svenska är de bra på, men danska och norska bjuder på utmaningar.

 • forskning internationalisering |Sverige
  04-04-2011

  Hela världen på hemmaplan

  Om inte studenterna vill studera utomlands får man ta utlandet till studenterna.

 • |Finland
  29-03-2011

  Nuorten työllistämiseen haetaan ideoita ulkomailta

  EU:n alueella yli viidesosa nuorista on työtä vailla – Ruotsissa työttömänä on jopa joka neljäs. Joissakin maissa nuorten työllistäminen on kuitenkin onnistunut huomattavasti paremmin. Ruotsin kuntaliiton SKL:n tuoreessa raportissa käsitellään näiden maiden kokemuksia ja pohditaan, mitä Ruotsi voisi oppia niistä. Muun muassa Tanskassa, Itävallassa ja Alankomaissa on Ruotsia pienempi nuorisotyöttömyys. Mahdollisuuksien sukupolvi -nimisessä raportissa näitä maita verrataan Ruotsiin.

 • |Finland
  28-02-2011

  Matkailualan koulutuksen teemapäivä oli suosittu

  Noin 130 henkilöä osallistui matkailualan koulutuksen teemapäivään, jonka elinkeinoelämän keskusliitto Reiseliv järjesti 18. helmikuuta.

 • |Finland
  28-02-2011

  Konferenssi oppimisesta ja kulttuurienvälisistä kohtaamisista

  24.–25. maaliskuuta 2011 Eskilstunassa, Ruotsi

 • |Island
  28-02-2011

  Nám og fjölmenningarlegir fundir

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  25-02-2011

  Fjölmenni á "Degi menntunar í ferðaþjónustu"

  Um 130 mættu á Dag menntunar sem Samtök ferðaþjónustunnar héldu þann 18. febrúar sl.

 • |Norge
  25-02-2011

  Mange deltok på „ Dagen for utdannelse i turisme“

  Rundt 130 møtte opp på Dagen for utdannelse i turisme som Næringslivets hovedorganisasjon Reiseliv arrangerte den 18. februar.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Lärande och interkulturella möten

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Sverige

 • |Island
  03-02-2011

  "Nám og fjölmenningarlegir fundir"

  24.-25. mars 2011, í Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  03-02-2011

  Danir í formennsku fyrir Norðurlandaráði 2011

  Nýr forseti Norðurlandaráðs, Henrik Dam Kristensen vill styrkja stöðu Norðurlandanna í Evrópu, beina

 • |Island
  03-02-2011

  Norðurlandaþjóðirnar fjölmenningarlegar, alþjóðlegar og fjölfróðar

  Með þessum orðum opnaði mennta- og menningarmálaráðherra Finna formennskuáætlun þeirra fyrir Norðurlandasamstarfið þann 24. janúar sl.

 • |Finland
  31-01-2011

  "Oppiminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset"

  Konferenssi 24. – 25. maaliskuuta 2011, Eskilstuna, Ruotsi.

 • |Finland
  31-01-2011

  Pohjoismaiden neuvoston Tanskan puheenjohtajakausi 2011

  Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Henrik Dam Kristensen haluaa vahvistaa Pohjoismaiden asemaa

 • |Finland
  31-01-2011

  Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola

  Näillä teemoilla opetus- ja kulttuuriministeriö avasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmansa 24. tammikuuta.

 • forskning |Sverige
  26-01-2011

  "Læring og interkulturelle møder"

  24.-25. marts 2011, Eskilstuna, Sverige

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Dansk formandskab for Nordisk Råd i 2011

  Nordisk Råds nye præsident Henrik Dam Kristensen ønsker at styrke Norden som en region i Europa, øget

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden

  Mera information om Finlands ordförandeskap:
  Med dessa teman öppnade undervisnings- och kulturministeriet sitt program under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet den 24 januari.

 • |Island
  15-12-2010

  Nýr samstarfssamningur á milli Íslands, Grænlands og Færeyja

  Á fundi Norrænu ráðherranefndarinnar í Reykjavík  í nóvember sl. ræddu menningarmálaráðherrar  Vestur-

 • |Island
  15-12-2010

  Nýtt námstilboð fyrir sem óska eftir að fá alþjóðleg réttindi í logsuðu

  Iðnskólinn notfærir sér sveigjanlegt nám við menntun þeirra sem vilja afla sér alþjóðlegra réttinda sem logsuðumenn.

 • |Danmark
  14-12-2010

  Uusi yhteistyösopimus Islannin, Grönlannin ja Färsaarten välille

  Pohjoismaiden ministerineuvoston marraskuisessa tapaamisessa Reykjavikissa Länsi-Pohjolan kolme kulttuuriministeriä 

 • |Finland
  14-12-2010

  Kansainvälinen koulutusmalli hitsareille

  Teollisuusoppilaitos käyttää joustavaa koulutusta kansainvälisessä hitsauskoulutuksessa.

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  10-12-2010

  Med sikte på vardagsmakt

  De flesta folkhögskolor har en lång tradition av att arbeta för att få de studerande att känna sig mer delaktiga i samhället. I detta nummer tittar DialogWeb närmare på två svenska folkhögskolors arbete med att få människor att känna att de har makt över sin vardag och möjlighet att göra sig hörda.

 • |Danmark
  10-12-2010

  Ny samarbejdsaftale mellem Island, Grønland og Færøerne

  Under Nordisk Ministerrådesmøde i Reykjavík i november diskuterede de tre kulturministre í vestnorden, Katrin

 • |Norge
  10-12-2010

  Ny utdanningsmodell for internasjonale sveisere

  Industriskolen nytter fleksibel utdanning i opplæring av internasjonale sveisere

 • demokrati internationalisering |Åland
  08-12-2010

  Med demokrati som exportvara

  På Hamngatan 4 i Mariehamns västra hamn hittar du Ålands fredsinstitut. Det är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som bedriver forskning och praktisk verksamhet på såväl lokal som internationell nivå inom de tre sakområdena säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritetsskydd.

 • |Finland
  25-11-2010

  Seminaari tarjoaa apua Nordplus-hakemuksen kirjoittamiseen

  Nordplus Aikuiskoulutus –ohjelman päähallinnoja, Tanskan opetusministeriön alainen kansainvälisen koulutuksen virasto ja pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto NVL tarjoavat ohjausta potentiaalisille Nordplus Aikuiskoulutus -hankerahoituksen hakijoille. Seuraava puiteohjelman hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Järjestäjät painottavat, että seminaari ei ole esivalintatilaisuus vaan tarjoaa ohjeistusta hyvän hakemuksen kirjoittamiseen.

 • |Island
  25-11-2010

  Ritunarsemínar – aðstoð við gerð umsókna um Nordplusstyrki

  Aðalskrifstofa Nordplus Voksen áætlunarinnar, Styrelsen for International Uddannelse og Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL bjóða hér með tilvonandi umsækjendum um Norplus Voksen styrki upp á leiðsögn um gerð umsókna fyrir næsta umsóknarfrest um styrki frá Nordplus menntaáætluninni þann 1. Mars 2011. Það skal tekið fram að semínarið er ekki forval aðeins tilboð um leiðsögn við að skrifa góða umsókn.

 • |Danmark
  23-11-2010

  Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

  Hovedadministratoren for Nordplus Voksen programmet, Styrelsen for International Uddannelse og Netværk for Voksnes læring NVL giver hermed et tilbud om vejledning til potentielle ansøgere til Nordplus Voksen projekter i forbindelse med næste ansøgningsfrist til Nordplus Rammeprogrammet Næste ansøgningsfrist 1.marts. Det skal understreges, at seminaret ikke er en forudvælgelse, men alene et vejledningstilbud i forhold til at skrive den gode ansøgning.

 • |in English
  21-11-2010

  A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

  14-17.6.2011, Malmö, Sweden

 • |in English
  21-11-2010

  A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

  14-17.6.2011, Malmö, Sweden

 • |in English
  21-11-2010

  A World Worth Living In: Adult Learning and Education – the Key to Transformation

  14-17.6.2011, Malmö, Sweden

 • internationalisering kompetensutveckling |Danmark
  11-10-2010

  Verden kalder – færøske unge rejser bort for at uddanne sig

  Pilotuddannelse i Spanien, medicin i Polen og fotografi i Australien. Færøske unge har for alvor åbnet øjnene for hele verden, når det gælder valg af uddannelsessted. I dag rejser de til alle kontinenter for at uddanne sig, men vil de også vende hjem igen efter endt uddannelse?

 • internationalisering motivation |Sverige
  09-09-2010

  Studier och resor ger nytt livsinnehåll

  Tanken på att ta studenten hade funnits länge, åtminstone i tjugo år, när Gerd Jäntti för drygt tre år sedan som 44-åring tog steget ut och anmälde sig som studerande vid kvällsgymnasiet i Åbo. På ett rätt förutsägbart sätt rullade livet på; de fyra barnen var vuxna och arbetet som barnskötare på centralsjukhusets förlossningsavdelning gav inte längre tillräckligt.

 • |Island
  30-08-2010

  Staða menningar í kennslu styrkt

  Heilar þrjár vikur í ágúst munu stúdentar hvaðanæva að flykkjast til Helsinki til þess að taka þátt í sumarskóla, sem skipulagður er af sjö háskólum á höfuðborgarsvæðinu í Finnlandi ellefta skiptið í röð. Í þetta sinn er boðið upp á 18 námsskeið á víðtæku sviði. Námsskeið eins og: Consumer Behavior, Wood in Construction and Architecture og Design and the City eru meðal innihaldsríkra og ögrandi námskeiða sumarskólans.

 • |Island
  30-08-2010

  Upplýsingafundir um Nordplus Voksen

  SIU, Alþjóðaskrifstofan í Noregi boðar til upplýsingafunda um norrænt og evrópskt samstarf á sviði menntunar og kennslu í Bergen 14.9., Kristinsand 15.9., Tromsö 21.9. og Osló 22.9.

 • |Finland
  30-08-2010

  Kesäkoulu tuo 400 kansainvälistä opiskelijaa Helsinkiin

  Opiskelijat ympäri maailmaa ovat saapuneet Helsinki Summer Schooliin kolmen viikon ajaksi. Helsingin yliopisto järjestää kesäkoulun yhdessä kuuden muun yliopiston kanssa. Yhdennentoista kerran järjestettävässä kesäkoulussa on tarjolla kahdeksantoista kurssia lukuisten aihepiirien ja tieteenalojen alueilta. Kurssien - esimerkiksi Wood in Construction and Architecture ja Design and the City - toivotaan innostavan opiskelijoita kiinnostuksen kohteisiin katsomatta.

 • |Finland
  29-08-2010

  Nordplus Aikuiskoulutus -tiedotustilaisuuksia

  SIU järjestää tiedotustilaisuuksia koulutus- ja opetusalan pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Tilaisuuksia pidetään Bergenissä 14.9., Kristiansandissa 15.9., Tromssassa 21.9. ja Oslossa 22.9.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Kultur stärks i klassrummet

  Under tre veckor i augusti kommer studerande från hela världen till Helsingfors för att delta i en sommarskola, som anordnas av sju universitet i Helsingforsområdet för elfte gången. I år erbjuds 18 kurser som täcker ett brett akademiskt område. Kurser som Consumer Behavior, Wood in Construction and Architecture och Design and the City är några av de inspirerande och utmanade kurserna som ingår i utbudet.

 • |Norge
  24-08-2010

  Nordplus Voksen – informasjonsmøter

  SIU inviterer til informasjonsmøter om muligheter for nordisk og europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring i Bergen 14.9., Kristiansand 15.9., Tromsø 21.9. og Oslo 22.9.

 • |Island
  25-05-2010

  Færeyjar aðilar að 7. rannsóknaáætlun ESB

  Hinn 12. maí, sl. samþykkti  lögþingið í Færeyjum að staðfesta samning um rannsóknir á milli ESB og Færeyja.

 • |Finland
  24-05-2010

  Färsaaret mukaan EU:n FP7-tutkimusohjelmaan

  12. toukokuuta Färsaarten parlamentti hyväksyi sopimuksen EU:n ja Färsaarten välisestä tutkimusyhteistyöstä.

 • |Danmark
  19-05-2010

  Færøerne med i EU’s FP7 forskningsprogram

  Den 12. maj vedtog Lagtinget at godkende aftalen om forskningssamarbejde mellem EU og Færøerne. I praksis betyder

 • |Island
  16-12-2009

  Skiptingu á hnattvæðingarsjóðnum fyrir 2010 er lokið

  Danska ríkisstjórnin hefur ásamt fulltrúum jafnaðarmanna, danska þjóðaflokksins og Radikale venstre náð samkomulagi um skiptingu hnattvæðingarsjóðsins fyrir 2010.

 • |Finland
  15-12-2009

  Vuoden 2010 globalisaatiotuista päätettiin

  Tanskan hallitus on yhdessä isojen oppositiopuolueiden kanssa sopinut vuoden 2010 globalisaatiomäärärahojen jaosta.

 • folkbildning internationalisering |
  15-12-2009

  What are the Nordic countries?

  Twenty years ago it was rather clear and simple – the Nordic countries were the social welfare countries in dialogue with different cultures across continents, Ingolf Thuesen, head of Institute of Cross-Cultural and Regional Studies of University of Copenhagen writes in this number of DialogWeb.

 • internationalisering språk |Norge
  15-12-2009

  Foreningene Norden forbund?

  Det finnes et fellesskap og en samhørighet mellom Nordens land og folk som er sterkere enn det som skiller oss. Dette gjør Norden til en unik region. Dette sitatet er tatt fra Foreningenes Nordens forbund hjemmeside og det forklarer på en måte hva det er som ener oss Nordboer.

 • internationalisering mångkulturell |Danmark
  14-12-2009

  Tilbage til den gode historie

  I de år hvor Norden udviklede sin velfærdsmodel, var de nordiske lande samtidig engagerede i en udadvendt dialog med andre kulturer. I dag skuer vi mere indad og er optagede af at definere os selv i forhold til andre. Vi kunne i stedet søge inspiration i fx Japans pragmatiske ageren i forhold til andre kulturer, påpeger Ingolf Thuesen, der er leder ved Københavns Universitets Institut for tværkulturelle og regionale studier.

 • |Danmark
  14-12-2009

  Fordeling af globaliseringsmidler 2010 er nu på plads

  Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne for 2010.

 • glesbygd internationalisering |Sverige
  11-12-2009

  Avmattad utveckling eller nya läroformer?

  Den frågan sammanfattar vuxenutbildningens utveckling i Sverige i den intressanta skriften Det nya läroriket – Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Skriften kom ut hösten 2008 när man som bäst höll på att förändra myndighetsstrukturen för den svenska vuxenutbildningen. Man konstaterar att det blivit mindre av skola och allt mer vanligt med nätverk av lärcentra som regionalt samverkar om olika utbildningsprogram för vuxna.

 • internationalisering näringsliv |Sverige
  11-12-2009

  Föreningen som är Nordens portvakt

  Alla undersökningar som gjorts efter kriget visar att Finland är mest nordiskt inriktat bland de fem nordiska länderna. En undersökning som gjordes i år bland tusen finskspråkiga finländare gav som resultat att Norden är mycket betydelsefull för finnarna.

 • internationalisering språk |
  11-12-2009

  Is Estonia part of the Nordic countries?

  Estonian people believe that their value attitudes are similar to those of the Nordic countries. This belief is firmly rooted in our shared history.

 • internationalisering språk |Norge
  11-12-2009

  Norden er et åndelig rom

  - Norden er et åndelig rom som strekker seg over de områdene der en stor mengde folk definerer seg selv som nordiske og føler tilhørighet til et åndelig nordisk fellesskap. Sitatet kommer fra nordisten Richard Bærug. Han er norsk statsborger men har bodd i Baltikum siden slutten av åttitallet. Og han mener mye om Norden.

 • |in English
  16-11-2009

  Call for applications

  Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

 • |in English
  16-11-2009

  Call for applications

  Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

 • |in English
  16-11-2009

  Call for applications

  Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

 • |Island
  29-09-2009

  Finnar mennta sig betur en áður líka erlendis

  Fleiri Finnar sem eru orðnir 20 ára sækja sér menntun en meðaltal annarra þjóða sem standa að Efnahags og framfarastofnun Evrópu (OECD). Þetta er meðal þess sem kemur fram í skýrslu stofnunarinnar um menntun: „Education at a Glance“ fyrir árið 2009.

 • |Finland
  23-09-2009

  Suomalaiset kouluttautuvat entistä enemmän – myös ulkomailla

  20-vuotta täyttäneet suomalaiset osallistuvat koulutukseen selvästi enemmän kuin OECD-maiden nuoret keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD:n vertailuraportista Education at a Glance 2009.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2009

  Finländare utbildar sig mer än förr – också utomlands

  Finländare som fyllt 20 år deltar klart mer i utbildning än de unga i OECD i medeltal. Detta framgår av OECD:s jämförelserapport Education at a Glance 2009.

 • |Island
  31-08-2009

  Finnskur viðmiðarammi fyrir próf og færni

  Vinnuhópur á vegum finnska menntamálaráðuneytisins hefur skilað tillögum um finnskan viðmiðaramma sem byggir á evrópska EQF líkaninu. Samkvæmt tillögunum eiga stigin að koma greinilega fram á öllum prófskírteinum frá og með árinu 2012.

 • |Finland
  28-08-2009

  Tutkintojen vertailtavuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä parannetaan kansallisella viitekehyksellä

  Opetusministeriön työryhmä esittää tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen luomista eri tutkinnoille. Viitekehyksen avulla pyritään helpottamaan tutkintojen kansallista ja kansainvälistä vertailtavuutta, parantamaan tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä yhtenäistämään ja lisäämään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista.

 • |Sverige
  26-08-2009

  Nationell referensram för examina och kompetenser

  Undervisningsministeriets arbetsgrupp har fått färdigt ett förslag till en nationell referensram, som bygger på den europeiska EQF-modellen. Enligt förslaget skall EQF-nivån vara markerad på alla betyg från och med 2012.

 • |Island
  22-06-2009

  Norskt – rússneskt menningarsamstarf

  Á norðurslóðum fer þegar fram margskonar samstarf, en nýlega voru væntingar um menningarsamstarf á milli Noregs á

 • |Finland
  22-06-2009

  Norjalais-venäläistä kulttuuriyhteistyötä

  Pohjoisilla alueilla tehdään jo nyt paljon yhteistyötä. Norjan ja Venäjän välinen kulttuurivaihto sai kuitenkin

 • |Norge
  17-06-2009

  Norsk-russisk kultursamarbeid

  Mye samarbeid skjer allerede i nordområdene, men ønsket om kulturutveksling mellom Norge og Russland ble nylig forsterket

 • folkbildning internationalisering |Sverige
  14-04-2009

  Den fria bildningen ger aktivare och lyckligare medborgare

  Studier inom den fria bildningen har mångsidiga och märkbara effekter på både personlig och samhällelig nivå. Det framgår ur en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors Universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia.

 • internationalisering näringsliv |Sverige
  09-04-2009

  NIPÅs soffa inbjuder till dialog och mångfald

  Nordens Institut på Åland NIPÅ satsar inom de kommande tre åren på nya teman som kulturell mångfald och interkulturell dialog samt Baltikum som region. Man lägger också en speciell tyngdpunkt vid undervisning och forskning samt kontakt- och nätverksskapande.

 • internationalisering näringsliv |Norge
  11-03-2009

  Flo og fjære på arbeidsmarkedet

  Tidevannet er en betegnelse for regelmessig veksling av vannstanden i havet og skyldes at månen og solen med sin tyngdekraft trekker vannet i havet mot seg. Flo er når tidevannet er på sitt høyeste, det kan sies å være det motsatte av fjære.

 • internationalisering invandrare |Sverige
  11-03-2009

  Hallå Norden

  Webb- och telefontjänsten Hallå Norden, som upprätthålls av Föreningen Norden (Pohjola-Norden i Finland), finns till för mobila människor i Norden samt för små och mellanstora företag. Årligen får tjänsten totalt ca 3 000 frågor på fem nordiska språk både per telefon och e-post.

 • hållbar utveckling internationalisering |Danmark
  10-03-2009

  Kulturkløft Norden

  Både som medarbejder og som virksomhed kan det være en stor udfordring at agere med succes på den side af Øresund, hvor man ikke selv har sine rødder. Såvel kulturelle koder som de politiske debatter er vidt forskellige og tager tid at aflæse, ved svensk fødte Melinda Frigyesi Almström, der arbejder som rådgiver i København

 • internationalisering invandrare |Norge
  10-03-2009

  Et felles nordisk arbeidsmarked, teori eller praksis?

  Svensk sørvis i Norge og stor pendlertrafikk over Øresundbroen er tydelige tegn på at vi gjerne krysser arbeidsgrensene i Norden – dersom forholdene er lagt til rette.

 • internationalisering invandrare |Sverige
  10-03-2009

  En stor gemensam arbetsmarknad

  Öresundsbron, delar av Tornedalen och gränstrakterna i Bohuslän är några exempel på att EU-fördragets grundtankar håller på att förverkligas spontant på gräsrotsnivå.

 • högre utbildning internationalisering |Sverige
  09-03-2009

  Tid krävs för att få utöva reglerat yrke vid flytt

  Juristen Raluca Tomiuc från Rumänien, sjuksköterskan Maria Nordblom från Filippinerna och grundskolläraren Dace Sile från Lettland är runt 30 år och bosatta på Åland sedan ca tre år. Att kunna söka ett jobb som motsvarar deras utbildning tar dock sin tid.

 • internationalisering vägledning |Sverige
  09-03-2009

  Mirjam vill hellre möta en person än ett system

  När Mirjam Lukola flyttade från Finland till Sverige för nio år sedan fick hon erfara att det inte var helt problemfritt att byta land även om hon kunde språket i det nya landet. Hon lärde sig också hur viktiga nätverk är.

 • |Island
  18-12-2008

  Ráðstefnuna ”Menningarheimar mætast og fjölmenningarfærni”

  Fjölþjóðlegir minnihlutahópar hafa ekki verið fyrirferðamiklir í almennum fræðslunámskeiðum á undanförnum árum. En það má bæta úr því. Jákvæð og fjölbreytt reynsla af fundum þar sem menningarheimar mætast og þátttakendur auka færni sína í fjölmenningu, varð hinnblástur fyrir undirbúning ráðstefnu fyrir meðlimi DFS sem haldin var á Kollekolle.

 • |Island
  16-12-2008

  Fjölbreytni kostur í samkeppni

  Í byrjun desember hlaut sveitarfélagið Lørenskog fjölbreytniverðlaunin 2008. 11,2% starfsmanna sveitarfélagsins tilheyra minnihlutahópum.

 • |Finland
  16-12-2008

  Monikulttuurisuus kilpailuetuna

  Joulukuun alussa Lørenskogin kunnalle myönnettiin vuoden 2008 monikulttuurisuuspalkinto. Kunnan työntekijöistä 11,2 % on vähemmistötaustaisia.

 • |Finland
  16-12-2008

  DFS:n konferenssissa kuultiin hyviä kokemuksia kulttuurikohtaamisista

  Etniset vähemmistöt eivät tällä hetkellä juurikaan osallistu vapaaseen sivistystyöhön, mutta tilannetta voidaan muuttaa. Tanskan kansansivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd järjesti jäsenilleen konferenssin, jonka otsikkona oli ”Kulttuurikohtaamisia ja kulttuurienvälistä osaamista”.