invandrare • validering integration |Finland
  07-12-2015

  Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

  Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Finland
  27-10-2014

  Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

  Aikuisia maahanmuuttajia varten luodaan uusi koulutusrakenne, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa peruskoulun oppimäärä.

 • |Finland
  20-10-2014

  Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

  Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  läs- och skrivkunnighet invandrare |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • invandrare flexibelt lärande |Sverige
  01-09-2014

  Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

  Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke

  Der har i en årrække været mulighed for at tosprogede kursister kan følge særligt tilrettelagte kursusforløb. Til trods for gode erfaringer, blev tilbuddet i 2013 kun anvendt af 4 % af kursisterne.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Kotoutumiskurssi kansanopistossa – enemmän kuin pelkkää ruotsin kieltä

  Kistan kansanopistossa maahanmuuttajien kotoutumiskurssi on täydessä vauhdissa. Sekä kurssin 17 osallistujan että opettajien mielestä kurssi on hyvin kehittävä, koska sillä ”oppii muutakin kuin pelkkää ruotsia”.

 • |Sverige
  21-05-2014

  Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska

  På Kista folkhögskola är etableringskursen för invandrare i full gång. Både de 17 deltagarna och lärarna själva tycker att kursen är väldigt utvecklande där man får lära sig ”mer än bara svenska”.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Monet nuoret työttömät jatkavat opintojaan opiskelumotivaatiokurssin jälkeen

  Opiskelumotivaatiota lisäävälle kansanopistokurssille osallistuneista viisi kymmenestä jatkaa kurssin jälkeen opintoja tai työllistyy. Tämä käy ilmi Ruotsin työvoimaviranomaisten ja kansansivistysneuvoston Folkbildningsrådetin tilastoista. Lähes neljä kymmenestä kansanopiston opiskelumotivaatiokurssille vuonna 2012 osallistuneesta päätti jatkaa opintojaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Finland
  25-03-2014

  Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Margir atvinnuleitendur halda áfram námi

  Fimm af tíu þátttakendum í námsörvandi lýðskólanámskeiðum halda áfram námi eða fá atvinnu að loknu námskeiðinu. Þetta kemur fram í tölum frá Vinnumálastofnuninni og Alþýðufræðsluráðinu. Og nærri fjórir af hverjum tíu þátttakendum námsörvandi námskeiðum lýðskólanna árið 2012 hafa valið að halda áfram námi innan hefðbundna skólakerfisins.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Finland
  25-03-2014

  Aðgerðaráætlun um aðlögun samþykkt

  Ráðherrar málefna innflytjenda og fólksflutninga hafa samþykkt aðgerðaráætlun fyrir stefnumótun sem ber heitið Framtíð aðlögunar 2020. Í aðgerðaráætluninni er samantekt áþreifanlegra aðgerða sem hægt er að fylgja eftir til þess að ná markmiðum stefnunnar.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Många unga arbetslösa studerar vidare

  Fem av tio deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser går vidare till studier eller arbete efter avslutad kurs.. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Och nära fyra av tio deltagare som gått en studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 har valt att studera vidare inom ordinarie utbildning.

 • |Finland
  25-03-2014

  Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

  Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 • |Finland
  26-11-2013

  Kotoutuminen Suomessa

  Työ- ja elinkeinoministeriö on ensi kertaa julkaissut raportin, joka toimii kotoutumisen kokonaiskatsauksena. Raportissa on tarkasteltu muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa sekä koulun keskeyttämistä.

 • |Finland
  25-11-2013

  Aðlögun í Finnlandi

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið í Finnlandi hefur birt skýrslu þar sem í fyrsta skipti er veitt heildaryfirlit yfir aðlögun í Finnlandi. Í skýrslunni er meðal annars umfjöllun um störf innflytjenda, þátttöku í samfélaginu, húsnæðismál þeirra og brottfall úr námi.

 • |Finland
  20-11-2013

  Integration i Finland

  Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som för första gången ger en helhetsöversikt över integrationen i Finland. I rapporten granskas bland annat de inflyttades sysselsättning, delaktighet i samhället, boendeförhållanden, inkomstnivå samt skolavhopp.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

  Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

  Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  invandrare integration |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare

  Utbildningsstyrelsen har 2008–2013 administrerat ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där man tagit fram en ny lärmiljö för invandrare. Med hjälp av tjänsten kan invandrare studera finska eller svenska i en öppen lärmiljö på webben.

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Island
  30-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Finland
  30-01-2013

  Seminaari maahanmuuttajien asemasta ja kokemuksista Islannissa

  Islannin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta järjesti vuotuisen seminaarinsa 25. tammikuuta. Seminaarin otsikkona oli Ääniä ja hyssyttelyä – paikallista ja globaalia monimuotoisuutta.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusia julkaisuja Ruotsin kouluvirastolta

  Ruotsin aikuiskoulutuskenttä on viimeksi kuluneen reilun puolen vuoden aikana muuttunut paljon. Siksi Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) on laatinut joukon uusia aikuiskoulutusta koskevia julkaisuja.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni

  Svið fullorðinsfræðslu í Svíþjóð hefur á síðastliðnu hálfa ári tekið stakkaskiptum. Skólamálastofnunin hefur, í tilefni breytinganna, gefið út nokkur ný rit sem varða fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-01-2013

  Málþing um stöðu og reynslu innflytjenda

  Árlegt málþing Félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands var haldið föstudaginn 25. janúar. Yfirskriftin var Raddir og þöggun: Staðbundinn og hnattrænn margbreytileiki.

 • |Norge
  28-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Finland
  18-12-2012

  Maahanmuutto 2020 -hanke kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta

  Sisäministeriössä on aloitettu Maahanmuutto 2020 -hankkeen valmistelu. Hankkeessa määritellään Suomeen lähitulevaisuudessa suuntautuvaa maahanmuuttoa. Lisäksi hankkeessa asetetaan maahanmuuttoon, kotouttamistoimiin, työllistymiseen ja korkeakouluihin liittyviä tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

 • |Island
  17-12-2012

  Verkefnið Migration 2020 hvetur til umræðna um framtíðina

  Innanríkisráðuneytið hefur innleiðingu stefnu um aðflutning til 2020. Í verkefninu er skilgreining á aðflutningi til Finnlands á næstu árum. Þar að auki eru sett markmið fyrir aðflutning, aðgerða vegna aðflutnings, vinnumarkað og háskóla. Verkefnið er meðal þeirra sem hafa forgang í stjórnarsáttmálanum.

 • |Finland
  17-12-2012

  Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

  Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää

 • |Sverige
  14-12-2012

  Projektet Migration 2020 utmanar till diskussioner om framtiden

  Inrikesministeriet har inlett beredningen av strategin Migrationens framtid 2020. I projektet ges en definition av migrationen till Finland inom den närmaste framtiden. Dessutom uppställs målen för invandringen, integrationsåtgärderna, arbetsmarknaden och högskolorna. Projektet är ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet.

 • |Island
  12-12-2012

  Auglýsing um styrki til námskeiða í íslensku vorið 2013

  Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

 • |Norge
  12-12-2012

  Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

  Utlysing etter søknader om bevilging til kurser i islandsk som ikke er del av almen utdanning på grunn- eller videregåendeskole stadium.

 • |Island
  23-10-2012

  Færni innflytjenda ekki nýtt sem skyldi

  Ný rannsókn í Kaupmannahöfn leiðir í ljós að færni innflytjenda er ekki nýtt sem skyldi.

 • |Finland
  22-10-2012

  Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

  Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos Kora on Kööpenhaminan kaupungin toimeksiannosta kartoittanut ylikoulutettujen osuutta pääkaupungissa asuvista maahanmuuttajista.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt, viser ny undersøgelse i Københavns kommune.

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Den första nordiska undersökningen om interner med utländsk bakgrund kommer att publiceras i december. Docent Kariane Westrheim från Universitetet i Bergen som har sammanställt den på basis av rapporter från de fem nordiska länderna beskriver den som ett exempel på fantastiskt nordiskt samarbete. Under lupp har man satt utbildning, önskningar och behov hos interner med invandrarbakgrund. Speciellt för undersökningen är att den är kvalitativ.

 • |Island
  26-09-2012

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi á vegum sveitarfélaganna – könnun á hagtölum og framkvæmd sveitarfélaganna

  Sænska skólamálastofnunin hefur greint framboð á grunnnámi fyrir fullorðna með hliðsjón af hagtölum. Markmið könnunarinnar er tvíþætt: að gefa greinargóða mynd af skipulagi námsins auk þess að dýpka skilning á því hvernig sveitarfélögin standa að grunnnámi fyrir fullorðna.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus: katsaus kansallisiin tilastoihin ja kuntien käytänteisiin

  Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, on analysoinut ruotsalaiskuntien järjestämää perusasteen aikuiskoulutusta tilastojen ja tapaustutkimusten perusteella. Tutkimuksella on kaksi pääasiallista tavoitetta: kuvailla kokonaisrakennetta sekä kehittää syvempää ymmärrystä siitä, miten kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus toimii käytännössä.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en studie av nationell statistik och kommunal praktik

  Skolverket har med stöd av statistik och fallbeskrivningar analyserat den svenska vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Studien har två övergripande syften: att ge en deskriptiv bild av den övergripande strukturen samt att utveckla en fördjupad förståelse för hur kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå fungerar i praktiken.

 • läs- och skrivkunnighet invandrare |Norge
  31-08-2012

  Alfa og omega

  - Jeg sier det selv, det hjertet er fullt av, renner munnen over med, smiler leder i det nordiske Alfarådet, Helga Arnesen. Hennes hjerte er fullt av morsmål, språklæring og omsorg for analfabeter. Selv om hun ikke liker ordet analfabet. – Hvem vil vel beskrives bare ut i fra det man ikke kan?

 • |Finland
  29-08-2012

  Uusi kansallinen strategia kunniakonfliktien estämiseksi

  Tanskan hallitus on käynnistänyt uuden strategian, jonka puitteissa pyritään estämään kunniakäsitteeseen pohjautuvia konflikteja 30 konkreettisen toimenpiteen avulla.

 • |Island
  29-08-2012

  Ný stefna Dana varðandi heiðurstengdan ágreining

  Danska ríkisstjórnin hefur mótað nýja stefnu með 30 áþreifanlegum tillögum um frumkvæði sem eru til þess fallin að draga úr ágreiningi sem rekja má til hugtaksins um heiður.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Ny national strategi for æresrelaterede konflikter

  Regingen har iværksat en ny strategi der gennem 30 konkrete initiativer skal medvirke til at modarbejde konflikter, der har bund i æresbegrebet.

 • |Finland
  27-02-2012

  Maahanmuuttajien mukanaan tuomia tutkintoja hyödynnetään liian vähän Tanskan työmarkkinoilla

  Tanskalaisen kuntien ylläpitämän tutkimuslaitoksen AKF: uusi tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat voivat vain harvoin käyttää entisessä kotimassaan suorittamaansa tutkintoa Tanskan työmarkkinoilla.

 • |Island
  27-02-2012

  Færni sem innflytjendur búa yfir þegar þeir koma til Danmerkur er vannýtt á vinnumarkaðinum

  Nýleg rannsókn sem gerð var af hagrannsóknadeild sveitarfélaganna kemur fram að innflytjendur geta sjaldan nýtt sér menntun frá heimalandi sínu á dönskum vinnumarkaði.

 • |Danmark
  22-02-2012

  Indvandreres medbragte kvalifikationer bruges for lidt på det danske arbejdsmarked

  En ny undersøgelse fra AKF- anvendt kommunal forskning viser, at indvandrere kun sjældent kan bruge uddannelser fra deres hjemland på det danske arbejdsmarked.

 • invandrare vägledning |Danmark
  13-02-2012

  Kulturen er med i rygsækken

  Mere viden, styrkede kollegiale netværk og øgede kompetencer i bl.a. kulturforståelse blandt vejledere kan forstærke indsatsen for borgere med udenlandsk baggrund, så de lettere kommer ind på arbejdsmarkedet. Sådan har det lydt på en række workshops i Norden, der kan munde ud i en fælles nordisk uddannelsesindsats for vejledere.

 • |Island
  30-01-2012

  Tungumálið er lykillinn að góðri aðlögun

  Audun Lysbakken, ráðherra barna, jafnréttis og innflytjenda sagði eftir að hafa kynnt sér nýútkomna

 • |Finland
  30-01-2012

  Kieli on avain kotoutumiseen

  Lapsi-, tasa-arvo- ja kotoutumisasioista vastaava ministeri Audun Lysbakken totesi hiljattain

 • |Norge
  24-01-2012

  Språket er nøkkelen til god integrering

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sa nylig, etter å ha studert en ny

 • |Island
  19-12-2011

  Málefni innflytjenda flytjast yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið

  Frá og með byrjun ársins 2012 flytjast málefni innflytjenda flytjast frá innanríkisráðuneytinu yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið. Flutningurinn grundvallast á ósk finnsku ríkisstjórnarinnar um að fleiri innflytjendur verði virkir á opnum vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-12-2011

  Maahanmuuttajien kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriölle

  Maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät asiat siirtyvät sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 alusta lukien. Muutoksen taustalla on hallituksen halu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet

  Integrationsfrågorna överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet från och med ingången av 2012. Överföringen har sin bakgrund i regeringens vilja att effektivisera invandrarnas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

 • |Finland
  27-09-2011

  Norjan kielen kokeen läpäisseiden maahanmuuttajien osuus nousi

  Norjan kielen kirjallisen kokeen kesällä suorittaneista aikuisista maahanmuuttajista kuusi kymmenestä suoritti kokeen hyväksytysti. Kolmessa neljäsosassa lääneistä saatiin parempia tuloksia kuin viime vuonna.

 • |Finland
  27-09-2011

  Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan

  Suomessa astui voimaan uusi kotouttamislaki syyskuun alussa. Lakiuudistuksen avulla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

 • |Island
  26-09-2011

  Innflytjendum sem standast prófin fjölgar

  Sex af tíum fullorðnum innflytjendum sem tóku skriflegt próf í norsku í sumar sem leið stóðust það. Í þremur af fjórum

 • |Norge
  26-09-2011

  Flere innvandrere består norskprøven

  Seks av ti voksne innvandrere som gikk opp til skriftlig norskprøve i sommer, besto prøven. I tre av fire fylker er resultatene bedre enn i fjor.

 • |Island
  26-09-2011

  Bæta á ráðgjöf við upphaf aðlögunar innflytjenda

  Ný lög um innflytjendur gengu í gildi í Finnlandi í byrjun september. Nýju lögunum er einkum ætlað að bæta ráðgjöf í upphafi aðlögunar til að auðvelda innflytjendum að fara fyrr út á vinnumarkaðinn.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Vägledningen i invandringens första skede förbättras

  Finland fick en ny integrationslag i början av september. Med den nya lagen vill man särskilt förbättra vägledningen i invandringens första skede och påskynda sysselsättningen av invandrare.

 • |Island
  06-09-2011

  Nýjar aðgerðir til þess að auðvelda aðlögun

  Atvinnuþátttaka í Svíþjóð er minni meðal þeirra sem fæddir eru utan Sviðþjóðar en hinna sem fæddir eru í landinu. Hlutfall þeirra sem eru á vinnumarkaði er einnig mismunandi eftir þjóðerni innflytjenda – t.d. er atvinnuleysi meðal flóttamanna og aðstandenda þeirra einnig algengara en meðal annarra hópa útlendinga.

 • |Island
  06-09-2011

  Ný gátt um aðlögun

  Innflytjendaráðuneytið hefur opnað nýja þekkingargátt: Innflytjendaþekking, þekking sem virkar". 
  Gáttin er

 • |Finland
  05-09-2011

  Uusia toimenpiteitä integraation parantamiseksi

  Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on matalampi kuin Ruotsissa syntyneiden. Lisäksi eri maahanmuuttajaryhmien työllisyystilanne on erilainen – pakolaisten ja heidän omaistensa joukossa on esimerkiksi enemmän työttömiä kuin muissa ulkomailla syntyneissä.

 • |Finland
  05-09-2011

  Uusi integraatioaiheinen portaali

  Tanskan integraatioministeriö on avannut integraatioaiheisen infoportaalin. Helppokäyttöinen portaali on osa sivustoa

 • |Sverige
  05-09-2011

  Nya åtgärder för bättre integration

  Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden varierar också mellan olika grupper av invandrare – flyktingar och deras anhöriga är t.ex. arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda.

 • |Danmark
  05-09-2011

  Ny vidensportal om integration

  Integrationsministeriet har netop lanceret vidensportalen "Integrationsviden > Viden der virker". Det er en let

 • vuxnas lärande invandrare |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • |Finland
  22-06-2011

  Maahanmuuttajayrittäjille tukea

  Inspiraatiota uustanskalaisten yrittäjien ohjaukseen

 • |Island
  21-06-2011

  Styðjið frumkvöðla af erlendu bergi brotna

  Innblástur til þess að leiðbeina nýbúum í Danmörku um stofnun fyrirtækis

 • |Danmark
  20-06-2011

  Styrk etniske iværksættere

  Inspiration til vejledning af nydanske iværksættere

 • |Island
  25-05-2011

  Fjölmenning styrkt

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið í Finnlandi úthlutaði 650 000 evrum, ríkisstyrkjum til þess að auka á menningarlega fjölbreytni og vinna gegn kynþáttamisréttir auk þess að aðlaga innflytjendur með aðstoð lista og menningar.

 • |Finland
  23-05-2011

  Monikulttuurisuuden tukemiseen 650 000 euroa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 650 000 euroa valtionavustuksina monikulttuurisuuden tukemiseen, rasismin vastaiseen työhön sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Suurimpia avustusten saajia olivat Suomessa asuvien venäjänkielisten yhdistykset ja monikulttuurista taidetoimintaa järjestävä Kassandra ry.

 • |Sverige
  18-05-2011

  Kulturell mångfald får stöd

  Undervisnings- och kulturministeriet delade ut 650 000 euro i statsunderstöd för att främja kulturell mångfald och arbete mot rasism samt för att integrera invandrare med hjälp av konst och kultur.

 • |Island
  27-04-2011

  Kennsla í sænsku fyrir útlendinga ekki í forgangi hjá sveitarfélögunum

  Niðurstöður á könnun Skólaeftirlitsins á gæðum og árangri sænskukennslu fyrir útlendinga sýna að þeir sem bera ábyrgð á kennslunni láta hana ekki njóta forgangs. Nokkuð skortir upp á skipulag, framkvæmd og eftirfylgni. Þá er kennslan heldur ekki aðlöguð að þörfum námsmanna.

 • |Island
  27-04-2011

  Innflytjendur skyldugir til að taka próf

  Ríkisstjórnin í Noregi hefur samþykkt að gera lokapróf í norsku og samfélagsfræði að skyldu fyrir þá sem sækja námið. Um leið verður kennslustundum, sem innflytjendur eiga rétt á og ber skylda til að sækja í norsku og samfélagsfræðum, fjölgað úr 300 í 600.

 • |Island
  27-04-2011

  Þekkingarsetur þjóðlegra starfsgreinar

  Í Danmörku hefur þekkingarsetur til þess að efla stuðning við þjóðlegar starfsgreinar verið stofnað

 • |Finland
  27-04-2011

  Maahanmuuttajien ruotsinopetus ei etusijalla kunnissa

  Kouluasioiden valvontaviraston (Skolinspektionen) laaturaportti ”Maahanmuuttajien ruotsinopetuksen tarkoituksenmukaisuus ja tulokset” osoittaa, etteivät päättäjät aseta maahanmuuttajien ruotsinopetusta etusijalle. Puutteita on opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Opetusta ei myöskään aina sopeuteta opiskelijoiden tarpeisiin.

 • |Finland
  27-04-2011

  Pakollisia kokeita maahanmuuttajille

  Norjan hallitus on päättänyt ottaa käyttöön pakolliset norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeet norjan kielen opetukseen osallistuville maahanmuuttajille. Samalla maahanmuuttajien opiskeluoikeuteen ja -velvollisuuteen sisältyvä norjan kielen ja yhteiskuntaopin tuntimäärä kasvaa 300 tunnista 600 tuntiin.

 • |Finland
  27-04-2011

  Etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus perustettu

  Tanskaan on perustettu etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus. Etnistä yrittäjyyttä pyritään edistämään maanlaajuisella hankkeella, jota koordinoidaan yrittäjyys- ja rakennushallituksessa.

 • invandrare näringsliv |Sverige
  21-04-2011

  Nya steg och nytänkande behövs

  Alla nordiska länder har varit utvandringsländer innan de blev invandringsländer. Sverige blev ett invandringsland under andra världskriget, Norge och Danmark på 1970-talet och Finland egentligen först på 1990-talet. Perioden efter andra världskriget ända fram till 1970-talet kallas i Finland för den slutna tiden p.g.a. att ingen invandring förekom. Under och efter andra världskriget tvingades Finland att omplacera 10-12% av sin befolkning från de karelska områden som Sovjetunionen hade erövrat.

 • |Sverige
  20-04-2011

  Sfi lågt prioriterat i kommunerna

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare” (sfi) visar att sfi inte prioriteras av ansvariga. Det finns brister i planering, genomförande och uppföljning. Undervisningen är inte heller alltid anpassad efter de studerandes behov.

 • |Norge
  20-04-2011

  Obligatoriske prøver for innvandrere

  Regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for dem som deltar i norskopplæringen. Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer.

 • |Danmark
  20-04-2011

  Videncenter for Etnisk Erhvervsfremme, EE

  Der er i Danmark etableret et videnscenter for etnisk erhvervsfremme.

 • |Finland
  29-03-2011

  Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen

  Ulkomailla syntyneet ovat aliedustettuina Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa. Maahanmuuttajia ei ole rohkaistu hakeutumaan työelämälähtöisiin ammattikoulutuksiin. Kuitenkin jopa 80 % ammattikorkeakoulutuksen suorittaneista työllistyy tai perustaa yrityksen.

 • |Island
  29-03-2011

  Ný norskupróf og endurskoðaðar námsskrár

  Nú er verið að semja ný lokapróf í norsku og samfélagsfræði fyrir fullorðna innflytjendur.

 • |Island
  28-03-2011

  Fjölga þarf námsmönnum af erlendu bergi brotnu í starfsmenntaháskólunum

  Í starfsmenntaháskólunum eru of fáir námsmenn af erlendu bergi brotnir. Nýlega aðfluttir hafa ekki verið hvattir nægilega mikið til þess að sækja sér starfsmenntun. Þrátt fyrir að 80 prósent þeirra sem ljúka prófi frá starfsmenntaháskóla fái vinnu eða stofni eigið fyrirtæki.

 • |Finland
  28-03-2011

  Uusia norjan kielen kokeita ja uudistettuja opetussuunnitelmia

  Aikuisille maahanmuuttajille kehitetään parhaillaan uusia norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeita.

 • |Norge
  22-03-2011

  Nye norskprøver og reviderte læreplaner

  Det utvikles nå nye avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 • |Sverige
  21-03-2011

  Fler utlandsfödda till yrkeshögskolan

  Utlandsfödda är underrepresenterade i yrkeshögskolans utbildningar. Nyanlända har inte uppmuntrats att söka sig till branschnära yrkesutbildningar. Detta trots att 80 procent av de som går ut yrkeshögskoleutbildningar får ett arbete eller startar eget företag.

 • |Island
  01-03-2011

  Samfélags miðlar gætu leyst vandamál innflytjenda í Svíþjóð

  Rannsóknarverkefni sem fjármagnað er frá ESB í fjölmiðlatækni við Södertörns háskólann sýnir fram á að hægt er að nýta samfélags miðla til þess að auka þátttöku innflytjenda í sænsku samfélagi.

 • |Finland
  28-02-2011

  Uusi hyvinvointiministeriö

  Islantiin perustettiin hyvinvointiministeriö 1. tammikuuta 2011.

 • |Finland
  28-02-2011

  Konferenssi oppimisesta ja kulttuurienvälisistä kohtaamisista

  24.–25. maaliskuuta 2011 Eskilstunassa, Ruotsi

 • |Sverige
  28-02-2011

  Sosiaaliset mediat voivat ratkaista integraatio-ongelmia

  Södertörnin korkeakoulussa toteutettava EU-rahoitteinen tutkimushanke osoittaa, että sosiaaliset mediat voisivat lisätä maahanmuuttajien osallistumista ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

 • |Island
  28-02-2011

  Nám og fjölmenningarlegir fundir

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  25-02-2011

  Um velferðarráðuneytið

  Velferðarráðuneytið tók formlega til starfa 1. janúar 2011 samkvæmt lögum um breytingu á Stjórnarráð Íslands sem samþykkt voru á Alþingi 9. september 2010.

 • |Norge
  25-02-2011

  Velferdsministeriet

  Velferdsministeriet ble opprettet den 1. januar 2011 etter lov om forandring på Islands regjeringskontor som ble vedtatt på Althinget 9. september 2010.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Lärande och interkulturella möten

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Sverige

 • |Sverige
  23-02-2011

  Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

  Ett EU-finansierat forskningsprojekt i medieteknik vid Södertörns högskola visar att sociala medier skulle kunna få invandrare mer delaktiga i det svenska samhället.

 • forskning kortutbildade |Sverige
  15-02-2011

  Ur utanförskapet skapas eget lärande

  De bor i Sverige, men känner sig inte som svenskar. Skolan lämnade de utan godkända betyg. Men viljan att lära saknas inte. Forskaren Ove Sernhede har i många år följt unga vuxna i Göteborgs mest utsatta förorter. Inom sina hiphopkollektiv skapar de helt frivilligt egna lärgemenskaper, där de letar upp och sprider information om exempelvis kolonialism, politik och mänskliga rättigheter.

 • |Island
  03-02-2011

  "Nám og fjölmenningarlegir fundir"

  24.-25. mars 2011, í Eskilstuna, Svíþjóð

 • |Island
  03-02-2011

  Norðurlandaþjóðirnar fjölmenningarlegar, alþjóðlegar og fjölfróðar

  Með þessum orðum opnaði mennta- og menningarmálaráðherra Finna formennskuáætlun þeirra fyrir Norðurlandasamstarfið þann 24. janúar sl.

 • |Finland
  31-01-2011

  "Oppiminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset"

  Konferenssi 24. – 25. maaliskuuta 2011, Eskilstuna, Ruotsi.

 • |Finland
  31-01-2011

  Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola

  Näillä teemoilla opetus- ja kulttuuriministeriö avasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmansa 24. tammikuuta.

 • forskning |Sverige
  26-01-2011

  "Læring og interkulturelle møder"

  24.-25. marts 2011, Eskilstuna, Sverige

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden

  Mera information om Finlands ordförandeskap:
  Med dessa teman öppnade undervisnings- och kulturministeriet sitt program under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet den 24 januari.

 • invandrare integration |Danmark
  08-11-2010

  Streetkulturer bobler med ideer og bevægelse

  Der er masser af bevægelse i byrummene. Unge mødes til streetsoccer, basket, på rulleskøjter eller BMX-cykler for at dele deres lidenskab med hinanden. Og ambitioner om at skabe særlige events eller bedre faciliteter for deres sport og kultur opstår. DGI Underground arbejder med at understøtte de unges ideer og give dem redskaber til selv at føre ideerne ud i livet

 • |Finland
  27-10-2010

  Aikuiskoulutus kotoutumisen välineenä

  - uusi NMR/SVL -raportti

 • |Island
  26-10-2010

  Lög um aðlögun eiga að ná yfir alla innflytjendur

  Ráðherra leggur til að lög um framkvæmd aðlögunar eigi framvegis að ná til allra innflytjenda. Markmið frumvarpsins er að gera lagasetninguna enn skýrari og leiða til þess að meiri hluti innflytjenda fái styrk til þess að aðlagast finnsku samfélagi fljótlega eftir að þeir koma til Finnlands.

 • |Island
  26-10-2010

  „Aðlögum með fullorðinsfræðslu og símenntun“

  Ný skýrsla frá NMR/SVL

 • |Finland
  20-10-2010

  Maahanmuuttajien kotoutumislaki koskemaan kaikkia maahanmuuttajia

  Valtioneuvosto esittää, että maahanmuuttajien kotoutumislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia. Esityksen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja varmistaa, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saisi tukea kotoutumiseen heti maahantulonsa jälkeen.

 • |Sverige
  20-10-2010

  Lagen om främjande av integration skall röra alla invandrare

  Statsrådet föreslår att lagen om främjande av integration i fortsättningen skall röra alla invandrare. Syftet med propositionen är att förtydliga lagstiftningen och se till att en större del av invandrarna får stöd för integrationen omedelbart efter att de anlänt till landet.

 • |Danmark
  20-10-2010

  ”Integration gennem voksen og efteruddannelse”

  - En ny rapport fra NMR/SVL

 • |Island
  31-08-2010

  Tillögur um samfélagsfræðslu fyrir nýaðflutta

  Sérstakur úttektaraðili hefur lagt fram tillögur um samfélagsfræðslu fyrir nýaðflutta. Úttektaraðilinn hefur í áfangaskýrslu lagt til að sveitarfélögum beri að bjóða nýaðfluttum innflytjendum upp á 60 stunda kennslu um grunngildin og virkni samfélagsins.

 • |Finland
  29-08-2010

  Esitys yhteiskuntatietouden opetuksesta uusille maahanmuuttajille

  Erityinen selvitysmies on laatinut esityksen uusille maahanmuuttajille tarjottavasta yhteiskuntatietouden opetuksesta. Aiemmassa osamietinnössä selvitysmies ehdotti, että kunta tarjoaisi uusille maahanmuuttajille 60 tuntia opetusta perusarvoista ja yhteiskunnan toiminnasta.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Förslag om samhällsorientering för nyanlända

  En särskild utredare har lagt fram förslag om samhällsorientering för nyanlända Utredaren har i ett tidigare delbetänkande föreslagit att nyanlända invandrare av kommunen ska erbjudas 60 timmars undervisning om grundläggande värden och hur samhället fungerar.

 • |Island
  24-06-2010

  Kennsla í sænsku fyrir innflytjendur á að vera einstaklingsmiðuð

  Rannsókn Skólaeftirlitsins á sænskukennslu fyrir innflytjendur, sfi (Svenskundervisning för invandrare) í 25 sveitarfélögum leiðir í ljós að fræðslan er oft of einhæf, þrátt fyrir að hún sé ætluð fólki með ólíkan bakgrunn og skilyrði. Dæmi eru um afar virk námsframboð en líka um svið sem þarf að styrkja og bæta gæði sænskukennslunnar, sfi.

 • |Island
  24-06-2010

  Fá ekki störf við hæfi

  Margir innflytjendur eiga erfitt með að fá vinnu sem hæfir menntun þeirra, þess vegna enda þeir í störfum sem þar sem færni þeirra fær ekki notið sín.

 • |Finland
  24-06-2010

  Maahanmuuttajien ruotsinopetusta yksilöllistettävä

  Koulutuksen valvonnasta vastaava virasto on tarkastellut maahanmuuttajien ruotsinopetusta 25 kunnassa. Tarkastus osoittaa, että monissa kunnissa kaikille maahanmuuttajille tarjotaan samanlaista opetusta, vaikka heidän taustansa ja edellytyksensä eroavat toisistaan. Esimerkkejä onnistuneista toimintamuodoista on, mutta joillakin osa-alueilla tarvitaan parannuksia maahanmuuttajien ruotsinopetuksen laadun kohentamiseksi.

 • |Finland
  24-06-2010

  Maahanmuuttajat eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä

  Monien maahanmuuttajien on vaikeaa työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Niinpä he päätyvät tekemään työtä, johon he oikeastaan ovat liian hyvin koulutettuja.

 • |Sverige
  17-06-2010

  Svenskundervisning för invandrare bör formas efter individen

  Skolinspektionens granskning av sfi (Svenskundervisning för invandrare) i 25 kommuner visar att utbildningen ofta är enhetligt utformad trots att den vänder sig till människor med olika bakgrund och förutsättningar. Det finns flera exempel på väl fungerande verksamheter, men också på områden som behöver stärkas för att höja kvaliteten inom sfi.

 • |Norge
  14-06-2010

  Får ikke jobb i samsvar med utdanningen

  Mange innvandrere har vanskeligheter med å få jobber de er kvalifiserte for, dermed ender de opp med å gå i en jobb de er overkvalifisert for.

 • |Island
  25-05-2010

  Mismunur auðgar – nýtt dæmasafn

  Í nýútkomnu riti sænska alþýðufræðslusambandsins; Mismunur auðgar, eru dæmi um og yfirlit yfir starfsemi fræðslusamtakanna á sviði aðlögunar innflytjenda.

 • |Island
  24-05-2010

  Fullorðinsfræðslunni hrósað

  Okkur mun ekki takast vel með aðlögun án góðrar norskukennslu. Starf ykkar er einstaklega mikilvægt, sagði Audun Lysbakken ráðherra við tæplega 400 kennara og stjórnendur í fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  24-05-2010

  Erilaisuus on rikkaus – uusia esimerkkejä

  Ruotsin Kansansivistysliiton uudessa julkaisussa kerrotaan sivistysliittojen maahanmuuttajatyöstä esimerkkien kautta.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kehuja aikuiskoulutukselle

  Maahanmuuttajien integraatio ei onnistu ilman hyvää norjanopetusta. ”Te teette erittäin tärkeää työtä”, sanoi ministeri Audun Lysbakken lähes 400:sta aikuiskoulutuksen ammattilaisesta koostuvalle joukolle.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Olikheter berikar – ny exempelsamling

  I Folkbildningsförbundets nya skrift Olikheter berikar ges exempel på och inblick i den verksamhet som studieförbunden arbetar med inom integrationsområdet.

 • |Norge
  18-05-2010

  Skryt til voksenopplæringen

  Vi lykkes ikke med integrering uten en god norskopplæring. Dere gjør en særdeles viktig jobb, sa statsråd Audun Lysbakken til nesten 400 lærere og ledere i voksenopplæringen

 • folkbildning invandrare |Sverige
  10-05-2010

  Handarbetets virtuella vitrin

  Bloggen Opistosta Käsin har hjälpt lärarna att se på sitt arbete på ett nytt sätt. Den ger dem också en möjlighet att visa för en större publik hur roligt det är att handarbeta och hur fina arbeten man kan åstadkomma på en kurs inom den fria bildningen.

 • |Sverige
  12-04-2010

  Integrationsdags med Integration.ax

  På Åland börjar ett nytt integrationsprojekt ta form. Projektet går under namnet Integration.ax och syftar till att förbättra inflyttades möjligheter att komma in på den åländska arbetsmarknaden. Vägen dit är genom att erbjuda arbetspraktik parallellt med språkundervisning.

 • |Finland
  30-03-2010

  Uudistuksia ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevaan lainsäädäntöön

  Tanskan hallitus on sopinut tukipuolueen kanssa uusista ulkomaalaisia ja kotouttamista koskevista säännöistä. Osa

 • |Island
  29-03-2010

  Fréttasendingar fyrir fullorðna innflytjendur

  Norska sjónvarpsstöðin TV2 hóf útsendingu á fréttum fyrir fullorðna innflytjendur þann 15. mars. sl. Tilboðið beinist einkum að innflytjendunum en einnig þeim norskukennurum sem kenna þessum hópi.

 • |Island
  29-03-2010

  Lámarksfærni í upplýsingatækni meðal innflytjenda

  Meðal innflytjenda í Noregi hafa 41 prósent ekki næga færni í upplýsingatækni, á meðan hlutfallið meðal annarra íbúa er undir 27 prósentum. Skýrslan „Innflytjendur á netinu“ (Innvandrere på nett) leiðir í ljós að það er afgerandi munur á færni og beitingu upplýsingatækni.

 • |Island
  29-03-2010

  Nýjar reglur um útelndinga og aðlögun

  Danska ríkisstjórnin hefur skrifað undir samning við stuðningsflokk sinn um nýjar reglur um útlendinga og aðlögun.

 • |Finland
  29-03-2010

  Uutislähetyksiä aikuisille maahanmuuttajille

  Norjan TV2 aloitti maahanmuuttajille suunnatut uutislähetykset 15. maaliskuuta. Uutiset on tarkoitettu sekä maahanmuuttajille että maahanmuuttajien norjanopettajille.

 • |Finland
  29-03-2010

  Maahanmuuttajilla usein heikot IT-taidot

  Maahanmuuttajista jopa 41 %:lla on riittämättömät tietotekniikkataidot, kun koko väestössä vastaava luku on 27 %. Raportti ”Maahanmuuttajat netissä” kertoo, että tietotekniikan käytössä ja IT-osaamisessa on suuria eroja.

 • |Finland
  29-03-2010

  Maahanmuuttajien kehityssäätiö jakoi apurahoja

  Sosiaaliturvaministeri Árni Páll Árnason on jakanut Maahanmuuttajien kehityssäätiön apurahat. 40:stä hakijasta 16:lle myönnettiin apurahoja yhteensä 9 445 000 Islannin kruunun arvosta.

 • |Island
  29-03-2010

  Styrkjum úthlutað úr þróunarsjóði innflytjendamála

  Árni Páll Árnason, félags- og tryggingamálaráðherra, hefur úthlutað styrkjum úr þróunarsjóði innflytjendamála fyrir árið 2009. Alls bárust 40 umsóknir til sjóðsins og voru veittir styrkir til 16 verkefna, samtals um 9.445.000 króna.

 • |Norge
  29-03-2010

  Utdeling av stipendier fra Innvandrernes utviklingsfond

  Árni Páll Árnason, sosial- og trygdeminister har utdelt stipendier fra Innvandrernes utviklingsfond. 16 ut av 40 søknader fikk utdelt støtte på til sammen 9445000 ISK.

 • |Danmark
  29-03-2010

  Nye regler på udlændinge- og integrationsområdet

  Regeringen har indgået aftale med et støtteparti om nye regler på udlændinge- og integrationsområdet. Nogle af

 • |Norge
  25-03-2010

  Nyhetssendinger for voksne innvandrere

  TV2 startet opp egne nyhetssendinger for voksne innvandrere 15.mars. Dette er ment å være et tilbud til både innvandrere selv, men også norsklærere som driver norskopplæring for denne gruppen.

 • |Norge
  25-03-2010

  Dårlig IKT kompetanse blant innvandrere

  Blant innvandrere er hele 41 prosent uten tilfredsstillende IKT kunnskaper, tilsvarende tall for befolkninger sett under ett er 27 prosent. Rapporten ”Innvandrere på nett” viser at det er store forskjeller på kompetanse og bruk av IKT.

 • |Finland
  01-02-2010

  Sopeutettua maahanmuuttajakoulutusta Telemarkissa

  Porsgrunnin aikuiskoulutuskeskuksessa on käynnissä uusi hanke. Kolme maahanmuuttajaryhmää on saanut kahden viikon ajan erityisopetusta, joka on sopeutettu heidän koulutustasoonsa.

 • |Island
  29-01-2010

  Ný lög um starfsmenntaskóla öðluðust gildi í byrjun árs 2010

  Breytingar á lögunum varða skólagjöld, rétt til nemapláss, skilgreiningu prófa og náms fyrir innflytjendur.

 • |Island
  29-01-2010

  Námstilboð fyrir innflytjendur í Þelamörk

  Í fullorðinsfræðslumiðstöðinni í Porsgrunn er verið að hrinda í framkvæmd nýju verkefni. Síðastliðnar tvær vikur hafa þrír hópar innflytjenda notið sérkennslu sem er sniðin að menntun þeirra.

 • |Finland
  29-01-2010

  Uusi ammattikorkeakoululaki astui voimaan vuoden alussa

  Laissa olevat muutokset koskevat opintomaksuja, oikeutta opiskelupaikkaan, tutkintojen määrittelyä ja maahanmuuttajaopetusta.

 • |Sverige
  26-01-2010

  Den nya yrkeshögskolelagen trädde i kraft i början av år 2010

  Ändringarna i lagen gäller studieavgifter, rätt till studieplats, förtydligandet av examina och invandrarundervisning.

 • |Norge
  26-01-2010

  Utdanningstilbud tilpasset innvandrere i Telemark

  Ved voksenopplæringssenteret i Porsgrunn er et nytt prosjekt i ferd med å utfolde seg. De siste fjorten dagene har tre grupper innvandrere fått spesialundervisning tilpasset sitt utdanningsnivå.

 • |Finland
  17-12-2009

  Pääkaupunkiseutu panostaa maahanmuuttajiin lisärahoituksella

  Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Tar-koituksena on myös kehittää maahanmuuttajien nopean työllistämisen malli, jota voidaan käyttää koko maassa. Panostuksen rahoittavat valtio ja pääkaupunkiseudun kunnat. Vuonna 2010 valtion osuus on 2,6 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 2 miljoonaa.

 • |Island
  16-12-2009

  Höfuðborgarsvæðið veðjar á innflytjendur

  Markmið aðgerðanna er að það verði auðveldara og fljótlegra fyrir innflytjendur að aðlagst og finna sér vinnu. Þá er einnig stefnt að því að þróa módel til þess að tryggja að innflytjendur fái fljótt vinnu og það á gagnast um allt landið. Að aðgerðunum standa ríki og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Framlag ríkisins nemur 2,6 milljónum evra og sveitarfélögin veita tveimur milljónum evra til verkefnisins árið 2010.

 • |Island
  15-12-2009

  Tækifæri til þess að læra sænsku fyrir innflytjendur í lýðskólum

  Lýðskólar eiga að geta boðið upp á kennslu í sænsku fyrir innflytjendur (sfi) til þess að auka á fjölbreytni námstilboða, samkvæmt tillögu ríkisstjórnarinnar. Til þess að jafna tækifæri aðila, sem bjóða upp á nám fyrir fullorðna, hefur ríkisstjórnin lagt til að boðið verði upp á að vissir fræðsluaðilar geti, undir ákveðnum kringumstæðum, sótt um að mega gefa út skírteini ef námstilboðið er samkvæmt samningi.

 • |Finland
  15-12-2009

  Maahanmuuttajien ruotsinopetusta kansanopistoihin

  Ruotsin hallitus esittää, että uusien opiskelupolkujen luomiseksi kansanopistoille annettaisiin oikeus järjestää maahanmuuttajien ruotsinopetusta. Erilaisten aikuiskoulutuksen järjestäjien asemaa halutaan muuttaa tasa-arvoisemmaksi. Siksi hallitus ehdottaa myös, että yksittäiset koulutuksenjärjestäjät voisivat tietyin ehdoin saada oikeuden antaa todistuksia myös silloin, kun koulutus toteutetaan ostopalveluna.

 • |Sverige
  11-12-2009

  Möjligt att läsa sfi på folkhögskola

  Folkhögskolor ska kunna anordna svenskundervisning för invandrare (sfi), för att skapa fler utbildningsvägar, enligt ett regeringsförslag. För att göra villkoren för vuxenutbildning mer lika, oavsett vem som anordnar utbildningen, föreslår regeringen också att det ska införas en möjlighet för enskilda utbildningsanordnare att under vissa villkor få utfärda betyg när vuxenutbildning läggs ut på entreprenad.

 • |Sverige
  11-12-2009

  Huvudstadsregionen storsatsar på invandrarna

  Målet med satsningen är att det ska gå effektivare och snabbare för invandrare att integreras och sysselsätta sig. Det ska också utvecklas en modell för snabb sysselsättning av invandrare för att kunna användas i hela landet. För satsningen står staten och kommunerna inom huvudstadsregionen. Statens finansieringsandel är 2,6 miljoner euro och kommunernas 2 miljoner euro år 2010.

 • |Island
  23-11-2009

  Samfélagsfræðsla fyrir nýkomna innflytjendur

  Sænska ríkisstjórnin hefur skipað starfshóp til þess að gera úttekt á því hvernig samfélagsfræðslu fyrir nýkomna innflytjendur er háttað. Erik Amnå prófessor við háskólann í Örebro hefur verið falið að stýra úttektinni. Hann á að skila inn tillögu um efni, umfang og tilhögun samfélagsfræðslunnar.

 • |Finland
  23-11-2009

  Yhteiskuntatietoutta uusille maahanmuuttajille

  Ruotsin hallitus teettää selvityksen uusille maahanmuuttajille suunnattavasta yhteiskuntaopin paketista. Selvityksen tekijä, Örebron yliopiston professori Erik Amnå tulee esittämään ehdotuksensa yhteiskuntatietouden tavoitteista, sisällöistä ja muodosta.

 • |Sverige
  17-11-2009

  Samhällsorientering för nyanlända invandrare

  Regeringen har tillsatt en utredning som gäller samhällsorientering för nyanlända invandrare. Professor Erik Amnå vid Örebro universitet har utsetts till särskild utredare. Utredaren ska lämna förslag på mål, innehåll, omfattning och form för samhällsorienteringen.

 • validering invandrare |Sverige
  11-11-2009

  Validering och yrke hand i hand

  En intervju med en vuxenstuderande med utländsk bakgrund måste gå på djupet för att man ska kunna validera yrkeskompetensen rätt. Att få reda på att en person är ingenjör och har jobbat på en elektronikfabrik leder inte så långt. Den erfarenheten har utbildningschef Virva Muotka på vuxenutbildningscentret Adulta.

 • invandrare jämställdhet |Danmark
  13-10-2009

  Kvinder hjælper kvinder

  Lever man det meste af tilværelsen inden for familiens egne fire vægge, og taler og forstår man kun ganske lidt dansk, er det svært at orientere sig om mulighederne i samfundet og de forventninger, der stilles fra fx skoler og daginstitutioner til børn og forældre. I flere danske byer forsøger såkaldte bydelsmødre at skabe kontakt til de mest isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

 • |Island
  29-09-2009

  Frumvarp til fjárlaga: aukin framlög til menntunar og vinnumarkaðsmála

  Í frumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar er lagt til að auka framlög til menntunar, hluti fjármagnsins er ætlað til þess að fjölga nemaplássum í ýmsum greinum og hluta til þess að bæta menntun kennara. Þar að auki eru tillögur um að gera sérstakt átak í málefnum flóttamanna.

 • |Finland
  29-09-2009

  Budjettiesitys lupaa lisää rahaa koulutukseen ja työmarkkinatoimiin

  Hallituksen budjettiesityksessä koulutukseen halutaan panostaa lisäämällä opiskelupaikkoja eri koulutusasteilla ja käyttämällä lisää rahaa opettajiin. Esityksessä ehdotetaan myös turvapaikanhakijoiden asemaa parantavia toimia.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad

  I regeringens budgetproposition föreslås förstärkningar på utbildningsområdet, dels genom utökat antal utbildningsplatser på olika nivåer, dels genom extra satsningar på lärare. Dessutom föreslås särskilda insatser för asylsökande.

 • |Finland
  24-05-2009

  Uusi maisteriohjelma

  Islannin yliopiston täydennyskoulutusinstituutti on esitellyt uuden maahanmuuttoaiheisen maisteriohjelman. Koulutuksen

 • |Finland
  24-05-2009

  Seminaari koulutuksesta kotouttamisen välineenä

  Aika: 9. kesäkuuta 2009 Paikka: hotelli Selfoss, Selfoss, Islanti

 • |Island
  20-05-2009

  Málþing um aðlögun innflytjenda með menntun

  Í tilefni af formennsku Íslendinga fyrir Norrænu ráðherranefndinni verður haldið málþing um aðlögun innflytjenda með

 • |Norge
  20-05-2009

  Seminar om integrasjon med utdanning

  9. juni, hotell Selfoss, Island

 • |Island
  19-05-2009

  Ný námsbraut á til meistaraprófs

  Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands hefur kynnt nýja námsbraut í málefnum innflytjenda á meistarastigi. Um er að ræða

 • |Norge
  19-05-2009

  Ny masters utdanning

  Etter- og videreutdanningsinstituttet ved Islands Universitets har presentert en ny masters utdanning om

 • innovation folkbildning |Danmark
  09-04-2009

  Ny grøde i folkeoplysningen

  Nu begynder arbejdet i det folkeoplysningsudvalg, som skal synliggøre og styrke folkeoplysningens betydning for demokrati og medborgerskab i undervisningen og foreningslivet. Per Paludan Hansen, der repræsenterer Dansk Folkeoplysnings Samråd i udvalget, mener, at det kan puste nyt liv i folkeoplysningens rolle som udviklingsværksted inden for voksenuddannelse og demokratisk deltagelse.

 • |Island
  29-03-2009

  Ríkisstjórnin er hliðholl bónus vegna sfi – sænskukennslu fyrir útlendinga

  Ríkisstjórnin hefur ákveðið að koma á tilraunaverkefni um veita bónus til þess að örva streymi innflytjenda í sænskukennslu.

 • |Finland
  29-03-2009

  Hallitus kannustaa maahanmuuttajien ruotsinopiskelua rahabonuksella

  Ruotsin hallitus on päättänyt toteuttaa kokeilun, jossa ruotsia vieraana kielenä opiskelevat saavat ylimääräisen

 • |Finland
  29-03-2009

  Opetusministeriö myöntää 82 miljoonaa Islannin kruunua maahanmuuttajien islanninopetukseen

  Varoja myönnettiin kielikursseihin, jotka eivät kuulu peruskoulun tai toisen asteen opetuksen piiriin. Tavoitteena on taata kaikille Islannin asukkaille sellainen islannin kielen taito, joka mahdollistaa aktiivisen kansalaisuuden.

 • |Island
  24-03-2009

  Menntamálaráðuneytið úthlutar 82 m.kr. til námskeiða í íslensku fyrir útlendinga

  Auglýst var eftir umsóknum um styrki til námskeiða sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi. Markmið með styrkjunum er að gefa öllum sem búsettir eru á Íslandi færi á að öðlast þá færni í íslensku að þeir geti orðið virkir samfélagsþegnar.

 • |Norge
  24-03-2009

  Utdanningsdepartementet bevilger 82 m ISK til undervisning i islandsk for utlendinger

  Departementet lyste etter søknader om bevilgninger for kurser som ikke er part av den ordinære undervisning i folkeskolen eller den videregående skolen. Målet med bevilgningene er å gi alle som bor på Island, mulighet for å oppnå den kompetanse i islandsk, som er nødvendig for aktiv medborgerskap.

 • |Sverige
  24-03-2009

  Regeringen inför försök med sfi-bonus

  Regeringen har fattat beslut om att genomföra en försöksverksamhet med sfi-bonus för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen svenska för invandrare.

 • internationalisering invandrare |Sverige
  11-03-2009

  Hallå Norden

  Webb- och telefontjänsten Hallå Norden, som upprätthålls av Föreningen Norden (Pohjola-Norden i Finland), finns till för mobila människor i Norden samt för små och mellanstora företag. Årligen får tjänsten totalt ca 3 000 frågor på fem nordiska språk både per telefon och e-post.

 • internationalisering invandrare |Norge
  10-03-2009

  Et felles nordisk arbeidsmarked, teori eller praksis?

  Svensk sørvis i Norge og stor pendlertrafikk over Øresundbroen er tydelige tegn på at vi gjerne krysser arbeidsgrensene i Norden – dersom forholdene er lagt til rette.

 • internationalisering invandrare |Sverige
  10-03-2009

  En stor gemensam arbetsmarknad

  Öresundsbron, delar av Tornedalen och gränstrakterna i Bohuslän är några exempel på att EU-fördragets grundtankar håller på att förverkligas spontant på gräsrotsnivå.