invandrare • integration validering |Finland
  07-12-2015

  Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

  Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Finland
  27-10-2014

  Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

  Aikuisia maahanmuuttajia varten luodaan uusi koulutusrakenne, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa peruskoulun oppimäärä.

 • |Finland
  20-10-2014

  Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

  Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  invandrare läs- och skrivkunnighet |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • flexibelt lärande invandrare |Sverige
  01-09-2014

  Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

  Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke

  Der har i en årrække været mulighed for at tosprogede kursister kan følge særligt tilrettelagte kursusforløb. Til trods for gode erfaringer, blev tilbuddet i 2013 kun anvendt af 4 % af kursisterne.

 • |Sverige
  28-05-2014

  Kotoutumiskurssi kansanopistossa – enemmän kuin pelkkää ruotsin kieltä

  Kistan kansanopistossa maahanmuuttajien kotoutumiskurssi on täydessä vauhdissa. Sekä kurssin 17 osallistujan että opettajien mielestä kurssi on hyvin kehittävä, koska sillä ”oppii muutakin kuin pelkkää ruotsia”.

 • |Sverige
  21-05-2014

  Etableringskurs på folkhögskola - mer än bara svenska

  På Kista folkhögskola är etableringskursen för invandrare i full gång. Både de 17 deltagarna och lärarna själva tycker att kursen är väldigt utvecklande där man får lära sig ”mer än bara svenska”.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Monet nuoret työttömät jatkavat opintojaan opiskelumotivaatiokurssin jälkeen

  Opiskelumotivaatiota lisäävälle kansanopistokurssille osallistuneista viisi kymmenestä jatkaa kurssin jälkeen opintoja tai työllistyy. Tämä käy ilmi Ruotsin työvoimaviranomaisten ja kansansivistysneuvoston Folkbildningsrådetin tilastoista. Lähes neljä kymmenestä kansanopiston opiskelumotivaatiokurssille vuonna 2012 osallistuneesta päätti jatkaa opintojaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Finland
  25-03-2014

  Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Margir atvinnuleitendur halda áfram námi

  Fimm af tíu þátttakendum í námsörvandi lýðskólanámskeiðum halda áfram námi eða fá atvinnu að loknu námskeiðinu. Þetta kemur fram í tölum frá Vinnumálastofnuninni og Alþýðufræðsluráðinu. Og nærri fjórir af hverjum tíu þátttakendum námsörvandi námskeiðum lýðskólanna árið 2012 hafa valið að halda áfram námi innan hefðbundna skólakerfisins.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Finland
  25-03-2014

  Aðgerðaráætlun um aðlögun samþykkt

  Ráðherrar málefna innflytjenda og fólksflutninga hafa samþykkt aðgerðaráætlun fyrir stefnumótun sem ber heitið Framtíð aðlögunar 2020. Í aðgerðaráætluninni er samantekt áþreifanlegra aðgerða sem hægt er að fylgja eftir til þess að ná markmiðum stefnunnar.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Många unga arbetslösa studerar vidare

  Fem av tio deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser går vidare till studier eller arbete efter avslutad kurs.. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Och nära fyra av tio deltagare som gått en studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 har valt att studera vidare inom ordinarie utbildning.

 • |Finland
  25-03-2014

  Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

  Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 • |Finland
  26-11-2013

  Kotoutuminen Suomessa

  Työ- ja elinkeinoministeriö on ensi kertaa julkaissut raportin, joka toimii kotoutumisen kokonaiskatsauksena. Raportissa on tarkasteltu muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa sekä koulun keskeyttämistä.

 • |Finland
  25-11-2013

  Aðlögun í Finnlandi

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið í Finnlandi hefur birt skýrslu þar sem í fyrsta skipti er veitt heildaryfirlit yfir aðlögun í Finnlandi. Í skýrslunni er meðal annars umfjöllun um störf innflytjenda, þátttöku í samfélaginu, húsnæðismál þeirra og brottfall úr námi.

 • |Finland
  20-11-2013

  Integration i Finland

  Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som för första gången ger en helhetsöversikt över integrationen i Finland. I rapporten granskas bland annat de inflyttades sysselsättning, delaktighet i samhället, boendeförhållanden, inkomstnivå samt skolavhopp.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

  Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

  Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  integration invandrare |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare

  Utbildningsstyrelsen har 2008–2013 administrerat ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där man tagit fram en ny lärmiljö för invandrare. Med hjälp av tjänsten kan invandrare studera finska eller svenska i en öppen lärmiljö på webben.

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Island
  30-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Finland
  30-01-2013

  Seminaari maahanmuuttajien asemasta ja kokemuksista Islannissa

  Islannin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta järjesti vuotuisen seminaarinsa 25. tammikuuta. Seminaarin otsikkona oli Ääniä ja hyssyttelyä – paikallista ja globaalia monimuotoisuutta.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusia julkaisuja Ruotsin kouluvirastolta

  Ruotsin aikuiskoulutuskenttä on viimeksi kuluneen reilun puolen vuoden aikana muuttunut paljon. Siksi Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) on laatinut joukon uusia aikuiskoulutusta koskevia julkaisuja.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni

  Svið fullorðinsfræðslu í Svíþjóð hefur á síðastliðnu hálfa ári tekið stakkaskiptum. Skólamálastofnunin hefur, í tilefni breytinganna, gefið út nokkur ný rit sem varða fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-01-2013

  Málþing um stöðu og reynslu innflytjenda

  Árlegt málþing Félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands var haldið föstudaginn 25. janúar. Yfirskriftin var Raddir og þöggun: Staðbundinn og hnattrænn margbreytileiki.

 • |Norge
  28-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Finland
  18-12-2012

  Maahanmuutto 2020 -hanke kannustaa keskustelemaan tulevaisuudesta

  Sisäministeriössä on aloitettu Maahanmuutto 2020 -hankkeen valmistelu. Hankkeessa määritellään Suomeen lähitulevaisuudessa suuntautuvaa maahanmuuttoa. Lisäksi hankkeessa asetetaan maahanmuuttoon, kotouttamistoimiin, työllistymiseen ja korkeakouluihin liittyviä tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

 • |Island
  17-12-2012

  Verkefnið Migration 2020 hvetur til umræðna um framtíðina

  Innanríkisráðuneytið hefur innleiðingu stefnu um aðflutning til 2020. Í verkefninu er skilgreining á aðflutningi til Finnlands á næstu árum. Þar að auki eru sett markmið fyrir aðflutning, aðgerða vegna aðflutnings, vinnumarkað og háskóla. Verkefnið er meðal þeirra sem hafa forgang í stjórnarsáttmálanum.

 • |Finland
  17-12-2012

  Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

  Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää

 • |Sverige
  14-12-2012

  Projektet Migration 2020 utmanar till diskussioner om framtiden

  Inrikesministeriet har inlett beredningen av strategin Migrationens framtid 2020. I projektet ges en definition av migrationen till Finland inom den närmaste framtiden. Dessutom uppställs målen för invandringen, integrationsåtgärderna, arbetsmarknaden och högskolorna. Projektet är ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet.

 • |Island
  12-12-2012

  Auglýsing um styrki til námskeiða í íslensku vorið 2013

  Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

 • |Norge
  12-12-2012

  Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

  Utlysing etter søknader om bevilging til kurser i islandsk som ikke er del av almen utdanning på grunn- eller videregåendeskole stadium.

 • |Island
  23-10-2012

  Færni innflytjenda ekki nýtt sem skyldi

  Ný rannsókn í Kaupmannahöfn leiðir í ljós að færni innflytjenda er ekki nýtt sem skyldi.

 • |Finland
  22-10-2012

  Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

  Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos Kora on Kööpenhaminan kaupungin toimeksiannosta kartoittanut ylikoulutettujen osuutta pääkaupungissa asuvista maahanmuuttajista.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt, viser ny undersøgelse i Københavns kommune.

 • fängelseutbildning invandrare |Sverige
  09-10-2012

  Utländska interner i infoskugga

  Den första nordiska undersökningen om interner med utländsk bakgrund kommer att publiceras i december. Docent Kariane Westrheim från Universitetet i Bergen som har sammanställt den på basis av rapporter från de fem nordiska länderna beskriver den som ett exempel på fantastiskt nordiskt samarbete. Under lupp har man satt utbildning, önskningar och behov hos interner med invandrarbakgrund. Speciellt för undersökningen är att den är kvalitativ.

 • |Island
  26-09-2012

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi á vegum sveitarfélaganna – könnun á hagtölum og framkvæmd sveitarfélaganna

  Sænska skólamálastofnunin hefur greint framboð á grunnnámi fyrir fullorðna með hliðsjón af hagtölum. Markmið könnunarinnar er tvíþætt: að gefa greinargóða mynd af skipulagi námsins auk þess að dýpka skilning á því hvernig sveitarfélögin standa að grunnnámi fyrir fullorðna.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus: katsaus kansallisiin tilastoihin ja kuntien käytänteisiin

  Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, on analysoinut ruotsalaiskuntien järjestämää perusasteen aikuiskoulutusta tilastojen ja tapaustutkimusten perusteella. Tutkimuksella on kaksi pääasiallista tavoitetta: kuvailla kokonaisrakennetta sekä kehittää syvempää ymmärrystä siitä, miten kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus toimii käytännössä.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en studie av nationell statistik och kommunal praktik

  Skolverket har med stöd av statistik och fallbeskrivningar analyserat den svenska vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Studien har två övergripande syften: att ge en deskriptiv bild av den övergripande strukturen samt att utveckla en fördjupad förståelse för hur kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå fungerar i praktiken.

 • invandrare läs- och skrivkunnighet |Norge
  31-08-2012

  Alfa og omega

  - Jeg sier det selv, det hjertet er fullt av, renner munnen over med, smiler leder i det nordiske Alfarådet, Helga Arnesen. Hennes hjerte er fullt av morsmål, språklæring og omsorg for analfabeter. Selv om hun ikke liker ordet analfabet. – Hvem vil vel beskrives bare ut i fra det man ikke kan?

 • |Finland
  29-08-2012

  Uusi kansallinen strategia kunniakonfliktien estämiseksi

  Tanskan hallitus on käynnistänyt uuden strategian, jonka puitteissa pyritään estämään kunniakäsitteeseen pohjautuvia konflikteja 30 konkreettisen toimenpiteen avulla.

 • |Island
  29-08-2012

  Ný stefna Dana varðandi heiðurstengdan ágreining

  Danska ríkisstjórnin hefur mótað nýja stefnu með 30 áþreifanlegum tillögum um frumkvæði sem eru til þess fallin að draga úr ágreiningi sem rekja má til hugtaksins um heiður.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Ny national strategi for æresrelaterede konflikter

  Regingen har iværksat en ny strategi der gennem 30 konkrete initiativer skal medvirke til at modarbejde konflikter, der har bund i æresbegrebet.

 • |Finland
  27-02-2012

  Maahanmuuttajien mukanaan tuomia tutkintoja hyödynnetään liian vähän Tanskan työmarkkinoilla

  Tanskalaisen kuntien ylläpitämän tutkimuslaitoksen AKF: uusi tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat voivat vain harvoin käyttää entisessä kotimassaan suorittamaansa tutkintoa Tanskan työmarkkinoilla.

 • |Island
  27-02-2012

  Færni sem innflytjendur búa yfir þegar þeir koma til Danmerkur er vannýtt á vinnumarkaðinum

  Nýleg rannsókn sem gerð var af hagrannsóknadeild sveitarfélaganna kemur fram að innflytjendur geta sjaldan nýtt sér menntun frá heimalandi sínu á dönskum vinnumarkaði.

 • |Danmark
  22-02-2012

  Indvandreres medbragte kvalifikationer bruges for lidt på det danske arbejdsmarked

  En ny undersøgelse fra AKF- anvendt kommunal forskning viser, at indvandrere kun sjældent kan bruge uddannelser fra deres hjemland på det danske arbejdsmarked.

 • invandrare vägledning |Danmark
  13-02-2012

  Kulturen er med i rygsækken

  Mere viden, styrkede kollegiale netværk og øgede kompetencer i bl.a. kulturforståelse blandt vejledere kan forstærke indsatsen for borgere med udenlandsk baggrund, så de lettere kommer ind på arbejdsmarkedet. Sådan har det lydt på en række workshops i Norden, der kan munde ud i en fælles nordisk uddannelsesindsats for vejledere.

 • |Island
  30-01-2012

  Tungumálið er lykillinn að góðri aðlögun

  Audun Lysbakken, ráðherra barna, jafnréttis og innflytjenda sagði eftir að hafa kynnt sér nýútkomna

 • |Finland
  30-01-2012

  Kieli on avain kotoutumiseen

  Lapsi-, tasa-arvo- ja kotoutumisasioista vastaava ministeri Audun Lysbakken totesi hiljattain

 • |Norge
  24-01-2012

  Språket er nøkkelen til god integrering

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sa nylig, etter å ha studert en ny

 • |Island
  19-12-2011

  Málefni innflytjenda flytjast yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið

  Frá og með byrjun ársins 2012 flytjast málefni innflytjenda flytjast frá innanríkisráðuneytinu yfir í atvinnu- og iðnaðarráðuneytið. Flutningurinn grundvallast á ósk finnsku ríkisstjórnarinnar um að fleiri innflytjendur verði virkir á opnum vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-12-2011

  Maahanmuuttajien kotouttamisasiat työ- ja elinkeinoministeriölle

  Maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät asiat siirtyvät sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 alusta lukien. Muutoksen taustalla on hallituksen halu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Integrationsfrågorna till arbets- och näringsministeriet

  Integrationsfrågorna överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet från och med ingången av 2012. Överföringen har sin bakgrund i regeringens vilja att effektivisera invandrarnas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

 • |Finland
  27-09-2011

  Norjan kielen kokeen läpäisseiden maahanmuuttajien osuus nousi

  Norjan kielen kirjallisen kokeen kesällä suorittaneista aikuisista maahanmuuttajista kuusi kymmenestä suoritti kokeen hyväksytysti. Kolmessa neljäsosassa lääneistä saatiin parempia tuloksia kuin viime vuonna.

 • |Finland
  27-09-2011

  Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan

  Suomessa astui voimaan uusi kotouttamislaki syyskuun alussa. Lakiuudistuksen avulla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta ja nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

 • |Island
  26-09-2011

  Innflytjendum sem standast prófin fjölgar

  Sex af tíum fullorðnum innflytjendum sem tóku skriflegt próf í norsku í sumar sem leið stóðust það. Í þremur af fjórum

 • |Norge
  26-09-2011

  Flere innvandrere består norskprøven

  Seks av ti voksne innvandrere som gikk opp til skriftlig norskprøve i sommer, besto prøven. I tre av fire fylker er resultatene bedre enn i fjor.

 • |Island
  26-09-2011

  Bæta á ráðgjöf við upphaf aðlögunar innflytjenda

  Ný lög um innflytjendur gengu í gildi í Finnlandi í byrjun september. Nýju lögunum er einkum ætlað að bæta ráðgjöf í upphafi aðlögunar til að auðvelda innflytjendum að fara fyrr út á vinnumarkaðinn.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Vägledningen i invandringens första skede förbättras

  Finland fick en ny integrationslag i början av september. Med den nya lagen vill man särskilt förbättra vägledningen i invandringens första skede och påskynda sysselsättningen av invandrare.

 • |Island
  06-09-2011

  Nýjar aðgerðir til þess að auðvelda aðlögun

  Atvinnuþátttaka í Svíþjóð er minni meðal þeirra sem fæddir eru utan Sviðþjóðar en hinna sem fæddir eru í landinu. Hlutfall þeirra sem eru á vinnumarkaði er einnig mismunandi eftir þjóðerni innflytjenda – t.d. er atvinnuleysi meðal flóttamanna og aðstandenda þeirra einnig algengara en meðal annarra hópa útlendinga.

 • |Island
  06-09-2011

  Ný gátt um aðlögun

  Innflytjendaráðuneytið hefur opnað nýja þekkingargátt: Innflytjendaþekking, þekking sem virkar". 
  Gáttin er

 • |Finland
  05-09-2011

  Uusia toimenpiteitä integraation parantamiseksi

  Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on matalampi kuin Ruotsissa syntyneiden. Lisäksi eri maahanmuuttajaryhmien työllisyystilanne on erilainen – pakolaisten ja heidän omaistensa joukossa on esimerkiksi enemmän työttömiä kuin muissa ulkomailla syntyneissä.

 • |Finland
  05-09-2011

  Uusi integraatioaiheinen portaali

  Tanskan integraatioministeriö on avannut integraatioaiheisen infoportaalin. Helppokäyttöinen portaali on osa sivustoa

 • |Sverige
  05-09-2011

  Nya åtgärder för bättre integration

  Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden varierar också mellan olika grupper av invandrare – flyktingar och deras anhöriga är t.ex. arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda.

 • |Danmark
  05-09-2011

  Ny vidensportal om integration

  Integrationsministeriet har netop lanceret vidensportalen "Integrationsviden > Viden der virker". Det er en let

 • invandrare vuxnas lärande |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • |Finland
  22-06-2011

  Maahanmuuttajayrittäjille tukea

  Inspiraatiota uustanskalaisten yrittäjien ohjaukseen

 • |Island
  21-06-2011

  Styðjið frumkvöðla af erlendu bergi brotna

  Innblástur til þess að leiðbeina nýbúum í Danmörku um stofnun fyrirtækis

 • |Danmark
  20-06-2011

  Styrk etniske iværksættere

  Inspiration til vejledning af nydanske iværksættere

 • |Island
  25-05-2011

  Fjölmenning styrkt

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið í Finnlandi úthlutaði 650 000 evrum, ríkisstyrkjum til þess að auka á menningarlega fjölbreytni og vinna gegn kynþáttamisréttir auk þess að aðlaga innflytjendur með aðstoð lista og menningar.

 • |Finland
  23-05-2011

  Monikulttuurisuuden tukemiseen 650 000 euroa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 650 000 euroa valtionavustuksina monikulttuurisuuden tukemiseen, rasismin vastaiseen työhön sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Suurimpia avustusten saajia olivat Suomessa asuvien venäjänkielisten yhdistykset ja monikulttuurista taidetoimintaa järjestävä Kassandra ry.

 • |Sverige
  18-05-2011

  Kulturell mångfald får stöd

  Undervisnings- och kulturministeriet delade ut 650 000 euro i statsunderstöd för att främja kulturell mångfald och arbete mot rasism samt för att integrera invandrare med hjälp av konst och kultur.

 • |Island
  27-04-2011

  Kennsla í sænsku fyrir útlendinga ekki í forgangi hjá sveitarfélögunum

  Niðurstöður á könnun Skólaeftirlitsins á gæðum og árangri sænskukennslu fyrir útlendinga sýna að þeir sem bera ábyrgð á kennslunni láta hana ekki njóta forgangs. Nokkuð skortir upp á skipulag, framkvæmd og eftirfylgni. Þá er kennslan heldur ekki aðlöguð að þörfum námsmanna.

 • |Island
  27-04-2011

  Innflytjendur skyldugir til að taka próf

  Ríkisstjórnin í Noregi hefur samþykkt að gera lokapróf í norsku og samfélagsfræði að skyldu fyrir þá sem sækja námið. Um leið verður kennslustundum, sem innflytjendur eiga rétt á og ber skylda til að sækja í norsku og samfélagsfræðum, fjölgað úr 300 í 600.

 • |Island
  27-04-2011

  Þekkingarsetur þjóðlegra starfsgreinar

  Í Danmörku hefur þekkingarsetur til þess að efla stuðning við þjóðlegar starfsgreinar verið stofnað

 • |Finland
  27-04-2011

  Maahanmuuttajien ruotsinopetus ei etusijalla kunnissa

  Kouluasioiden valvontaviraston (Skolinspektionen) laaturaportti ”Maahanmuuttajien ruotsinopetuksen tarkoituksenmukaisuus ja tulokset” osoittaa, etteivät päättäjät aseta maahanmuuttajien ruotsinopetusta etusijalle. Puutteita on opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Opetusta ei myöskään aina sopeuteta opiskelijoiden tarpeisiin.

 • |Finland
  27-04-2011

  Pakollisia kokeita maahanmuuttajille

  Norjan hallitus on päättänyt ottaa käyttöön pakolliset norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeet norjan kielen opetukseen osallistuville maahanmuuttajille. Samalla maahanmuuttajien opiskeluoikeuteen ja -velvollisuuteen sisältyvä norjan kielen ja yhteiskuntaopin tuntimäärä kasvaa 300 tunnista 600 tuntiin.

 • |Finland
  27-04-2011

  Etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus perustettu

  Tanskaan on perustettu etnisen yrittäjyyden edistämiskeskus. Etnistä yrittäjyyttä pyritään edistämään maanlaajuisella hankkeella, jota koordinoidaan yrittäjyys- ja rakennushallituksessa.

 • invandrare näringsliv |Sverige
  21-04-2011

  Nya steg och nytänkande behövs

  Alla nordiska länder har varit utvandringsländer innan de blev invandringsländer. Sverige blev ett invandringsland under andra världskriget, Norge och Danmark på 1970-talet och Finland egentligen först på 1990-talet. Perioden efter andra världskriget ända fram till 1970-talet kallas i Finland för den slutna tiden p.g.a. att ingen invandring förekom. Under och efter andra världskriget tvingades Finland att omplacera 10-12% av sin befolkning från de karelska områden som Sovjetunionen hade erövrat.

 • |Sverige
  20-04-2011

  Sfi lågt prioriterat i kommunerna

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare” (sfi) visar att sfi inte prioriteras av ansvariga. Det finns brister i planering, genomförande och uppföljning. Undervisningen är inte heller alltid anpassad efter de studerandes behov.