kvalitetssakring • Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
  validering |Sverige
  27-10-2016

  Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

  I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

  Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Kvalitetssäkring av högre utbildning

  I promemorian lämnas förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

 • forskning |Sverige
  13-03-2015

  Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

  Går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet?

 • forskning högre utbildning |Færöerne
  29-01-2015

  Evaluering af Færøernes Universitet

  Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-10-2014

  Norjalaisille opettajille lisää osaamista

  Lærerløftet on Norjan hallituksen strategia, jonka tavoitteena on tuoda kouluihin lisää osaamista sekä parantaa opettajien ja opetuksen laatua.

 • |Island
  20-10-2014

  Lovforslag om utdanningsdirektorat på Island

  Utdannings- og kulturminister Illugi Gunnarsson planlegger å legge frem et lovforslag om en ny myndighet innenfor utdanning.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-10-2014

  Norske lærere skal lære mer

  Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

 • vägledning |Finland
  15-09-2014

  Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

  Elinikäistä oppimimsta tukeva elinikäinen ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

 • |Finland
  20-08-2014

  Kriterier för god handledning

  Finland - Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap

 • |Finland
  20-08-2014

  Markmið fyrir góða námsleiðsögn

  Finnland - Ævilöng leiðsögn sem stuðningur við símenntun er talin vera mikilvæg leið til þróunar á færni, til þess að auka og viðhalda atvinnustigi, til að styðja við hreyfanleika fólks

 • |Færöerne
  26-06-2014

  Áskoranir blasa við þriðjastigs menntun í jaðarbyggðum

  „Þriðjastigs menntun frá færeysku/vestnorrænu sjónarhorni – meistaranám sem lausn á vandamálum vegna fámennis“

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Reuna-alueiden korkeakoulutussektorin haasteita

  “Korkea-asteen koulutus färsaarelaisesta/länsipohjoismaisesta näkökulmasta – mestarioppi potentiaalisena ratkaisuna pienen mittakaavan aiheuttamiin ongelmiin”

 • |Færöerne
  18-06-2014

  Udfordringer i den tertiære uddannelsessektor i udkantsområder

  “Tertiær uddannelse i færøsk/vestnordisk perspektiv - mesterlære som bud på potentiel løsning på småskalaproblemer”

 • |Island
  29-04-2014

  Työelämän koulutuskeskus sai tunnustuksen AOT-työstään

  Islantilaisen työelämän koulutuskeskuksen vetämä hanke sai tunnustusta 9. - 11. huhtikuuta Rotterdamissa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Hankkeessa pyritään parantamaan matalasti koulutettujen aikuisten työllistettävyyttä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AOT) kehittämällä.

 • |Island
  28-04-2014

  Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

  Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Norden
  27-11-2013

  Kvalitetsnettverket - medlemmer og rapport

  Nettverkets medlemmer og lenke til rapporten - Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring

 • |Danmark
  26-11-2013

  Siirtyminen koulutuksesta työelämään

  Uusi vihkonen kertoo, miten siirtymää aikuiskoulutuksesta työelämään voidaan helpottaa.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Yfirfærsla á milli menntunar og vinnu

  Yfirfærsla sí- og endurmenntunar – Tólf þættir sem tryggja að maður nýti það sem maður lærir er auðlesinn bæklingur um hvernig hægt er að efla yfirfærslu á milli náms og starfs.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  "Transfer i VEU – Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer", letlæst og anvendeligt hæfte om at fremme transfer mellem uddannelse og praksis.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Förslag för att stärka läraryrket

  Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 • |Danmark
  25-06-2013

  Fokus på kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

  For få unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og for mange falder fra inden afsluttet uddannelse. Derfor nedsatte regeringen i 2012 et erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter, Kommunernes landsforening, Danske Regioner og embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

 • |Norge
  21-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • |Island
  20-05-2013

  Stefnt að gæðum

  - Okkur skortir heildstæð gæðaviðmið fyrir nám í grunnleikni, og tilgangurinn með verkefninu er að gera tilraun til þess að skapa þau, seigir Graciela Sbertoli hjá Vox. Hún stýrir verkefninu “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” sem nú er unnið hörðum höndum að.

 • |Finland
  20-05-2013

  Matkalla kohti laatukehystä

  Meiltä puuttuu kattava perustaitojen laatukehys, joten pyrimme kehittämään sellaisen tämän hankkeen avulla, toteaa Graciela Sbertoli Norjan elinikäisen oppimisen virastosta Voxista. Hän johtaa hanketta "A roadmap towards a quality framework for basic skills provision", joka on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

 • |Norge
  15-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • livslångt lärande motivation |Finland
  04-04-2013

  Andra bullar 2: Medveten inkompetens är smärtsam

  DialogWebs finländska redaktör deltar i en mathantverksutbildning och delar med sig av sina erfarenheter.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  26-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Finland
  26-03-2013

  Peruskoulussa ennätysmäärä päteviä opettajia

  Islannin tilastokeskuksen mittausten mukaan islantilaisissa peruskouluissa työskentelevistä opettajista suurempi osuus kuin koskaan on suorittanut opettajalta vaaditun pätevyyden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  19-03-2013

  Kennarar með réttindi aldrei fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi mælst hærra í grunnskólum landsins.

 • |Norge
  19-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • vuxnas lärande kvalitetssäkring |Norden
  03-03-2013

  Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

  ...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

 • |Island
  26-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Finland
  25-02-2013

  EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

  Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Island
  21-02-2013

  EQM gæðavottun

  Nú hafa allar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi sem sinna fræðslustarfi gengið í gegnum gæðavottun og fengið viðurkenningu samkvæmt gæðakerfinu EQM. EQM stendur fyrir European Quality Mark eða Evrópska gæðamerkið og er gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum.

 • |Norge
  21-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  19-02-2013

  Första utbildningen för mathantverkare i Finland

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och kommer att berätta om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýr samstarfssamningur við matvælaráðuneytið

  Ane Hansen sjárvarútvegsráðherra í grænlensku heimastjórninni og Mette Gjerskov danski matvælaráðherrann, undirrituðu þann 4. desember samning um að Grænlendingar taki við heilbrigðiseftirliti í fiskiskipum sem fram til þessa hafa heyrt undir danska matvælaeftirlitið.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýjar tillögur um EQF/NQF í Svíþjóð

  Áfram er unnið að þróun sænsks viðmiðaramma sem fellur að sameiginlegum evrópskum viðmiðaramma um menntun. Viðmiðarammanum er ætlað að auðvelda skilning og yfirfærslu menntunar og hæfi á milli mismunandi Evrópulanda. Nýlega skilaði stofnum starfsmenntaháskóla tveimur umsögnum til ríkisstjórnarinnar.

 • |Finland
  17-12-2012

  Lisää EQF/NQF -viitekehystyöhön liittyviä ehdotuksia

  Yhteisen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämisen parissa tehtävä työ jatkuu. Tarkoituksena on luoda työkalu, joka helpottaa Euroopan maiden koulutusjärjestelmien ja tutkintojen vertailua keskenään.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Ny samarbejdsaftale med fødevareministeriet

  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Ane Hansen og fødevareminister Mette Gjerskov fra Danmark har den 4. december underskrevet en samarbejdsaftale, hvor Grønland skal overtage ansvar for hygiejnekontrol i fiskefartøjer, som i dag hører under fødevarestyrelsen i Danmark.

 • |Sverige
  10-12-2012

  Ytterligare förslag kring EQF/NQF i Sverige

  Arbetet med att utveckla ett verktyg i form av en gemensam europeisk referensram som ska göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå fortsätter. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan lämnat ytterligare två återrapporteringar till regeringen.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa -raportti valmistunut

  Nordplus-hankkeen ”Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa – kartoitus” raportti on nyt valmistunut.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa

  Konferenssi Hilton Reykjavik Nordicassa 13. syyskuuta 2012 klo 9.30-15.30.

 • |Finland
  29-08-2012

  Luonnonvaraoppilaitoksessa kaksi uutta koulutusta

  Tiistaina 14. elokuuta Grönlannin Sisimiutissa sijaitsevassa luonnonvaraoppilaitoksessa käynnistyi kaksi uutta koulutusohjelmaa: kaivosalan ammattitutkinto ja koneurakoitsijan ammattitutkinto. Molempien kesto on neljä vuotta.

 • |Island
  29-08-2012

  Gæði í raunfærnimati í norrænum löndum – kortlagning

  Nú hefur skýrslan „Gæði í raunfærnimati í norrænu löndunum – kortalagning“ verið gerð opinber.

 • |Island
  29-08-2012

  Tvær nýjar námsbrautir í Námuvinnsluskólanum

  Þriðjudaginn 14. ágúst hófst nám á tveimur nýjum starfsnámsbrautum í Námuvinnsluskólanum - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, á Grænlandi. Námsbrautirnar tvær eru fyrir faglærða námusveina og faglærða vélverktaka og taka báðar fjögur ár.

 • |Island
  22-08-2012

  Gæði í raunfærnimati

  Ráðstefna á Hilton Reykjavík Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Norge
  22-08-2012

  Kvalitet i validering

  Konferanse på Hilton Reykjavik Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • kompetensutveckling forskning |Sverige
  22-08-2012

  Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

  Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb ...

 • |Sverige
  22-08-2012

  Kvalitet i validering i Norden – ett kartläggningsprojekt

  Nu är rapporten från Nordplusprojektet "Kvalitet i Validering i Norden – en kartläggning" färdig.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Råstofskolen har fået to nye uddannelser

  Tirsdag den 14. august startede to nye erhvervsuddannelser i Råstofskolen - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, Grønland. Det er ”faglært minesvend” og ”faglært maskinentreprenør”, som begge varer 4 år.

 • |Finland
  26-06-2012

  Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

  Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski

 • |Finland
  26-06-2012

  Uusi tutkimuslaitos tavoittelee laatua ja tehokkuutta

  Tutkimuslaitos AKF fuusioituu osaksi VERA:a, joka on uusi kansallinen analyysi- ja tutkimuslaitos. VERA:n tehtävinä ovat laadun ja tehokkuuden valvonta ja kuntien sekä alueiden toiminnan ohjaus.

 • |Island
  25-06-2012

  Nemendum sem ljúka námi úr framhaldsskólum fjölgar ekki

  Tölfræði sýnir að nemendum sem ljúka námi og standast próf af framhaldsskólastigi 2012, fimm árum eftir að þeir hófu

 • |Island
  25-06-2012

  Ný stofnun á sviði gæða og árangurs

  AKF verður hluti af VERA, nýrri stofnun sem fæst við greiningu og rannsóknir til þess að efla gæði og bæta árangur og stjórn svæða og sveitarfélaga.

 • |Norge
  25-06-2012

  Ingen økning i antall som består videregående skole

  Statistikk viser at andelen som fullfører og består videregående skole fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Ny institut med fokus på kvalitet og effektivitet

  AKF bliver en del af VERA, et nyt nationalt analyse- og forskningsinstitut med fokus på kvalitet, effektivitet og styring i kommuner og regioner.

 • högre utbildning validering |Sverige
  14-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  25-05-2012

  Validering kan styrkes betydeligt

  Der er afgjort plads til forbedring, når det gælder adgangen til og den konkrete brug af validering af realkompetence. Men der er også et stort engagement i at udvikle kvalitet og styrke arbejdet med realkompetence i Norden. Sådan lød konklusionen ved et fælles nordisk seminar om kvalitet i validering, hvor status og problemer blev sat til debat.

 • |Island
  24-05-2012

  Skýrsla um ástand æðri menntunar 2012

  Í skýrslu norska þekkingarráðuneytisins er að finna tölur um stöðu háskólasviðsins árið 2011, þar er litið til þróun

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutuksen tilannekatsaus 2012

  Norjan opetusministeriön raportissa esitellään korkeakoulusektorin tilastoja vuodelta 2011 ja tarkastellaan pidemmän

 • |Norge
  24-05-2012

  Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

  Kunnskapsdepartementets rapport presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

 • |Island
  26-03-2012

  Áfram unnið að gæðum í alþýðufræðslunni

  Lýðskólar og fræðslusambönd standa vel að skipulagningu og framkvæmd starfsins. Þó er þörf að að bæta mat og lýsingu á árangri gæðastarfsins. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sænska Alþýðufræðsluráðsins.

 • |Island
  26-03-2012

  Findikator er nú einnig á sænsku og ensku

  Upplýsingaveitan Findikator birtir vísa með tölulegum upplýsingar um það sem efst er á baugi í samfélagi Finna. Þar er að finna nálægt 100 vísa sem lýsa meðal annars efnahag, heilsu, menntun, vinnumarkaði og umhverfi.

 • |Finland
  26-03-2012

  Vapaan sivistystyön laatutyö jatkuu

  Kansanopistot ja sivistysliitot ovat hyviä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Laatutyön tulosten ja vaikutusten arvioinnissa ja esittelyssä olisi kuitenkin kehitettävää, osoittaa Ruotsin kansansivistysneuvoston uusi raportti.

 • |Finland
  26-03-2012

  Findikaattori nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

  Findikaattori-palvelu antaa tietoa koko yhteiskunnan kehityksestä valmiina tilastokuvioina. Palvelu sisältää lähes 100 indikaattoria, jotka kuvailevat mm. taloutta, terveyttä, koulutusta, työmarkkinoita ja ympäristöä.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Findikator nu även på svenska och engelska

  Tjänsten Findikator ger aktuell information om centrala samhällsfenomen i Finland i form av indikatorer. Den innehåller nästan 100 indikatorer som beskriver bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

  Folkhögskolor och studieförbund är bra på planering och genomförande av sin verksamhet. Men man behöver bli bättre på att utvärdera och visa resultat och effekter av kvalitetsarbetet. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

 • |Finland
  27-02-2012

  Harjoituskouluista lisää laatua opettajankoulutukseen

  Ruotsin hallitus haluaa parantaa opettajankoulutusta kokoamalla opettajaksi opiskelevat niin sanottuihin harjoittelukouluihin, joissa voidaan keskittyä käytännön opetustyöhön. Opettajankoulutuksen laadun parantamiseksi Ruotsissa käynnistettiin syksyllä 2012 uudentyyppinen opettajankoulutus, jonka rakenne on selkeämpi kuin vanhassa.

 • |Island
  27-02-2012

  Æfingaskólar eiga að auka gæði kennaramenntunar

  Sænska ríkisstjórnin ætlar að bæta kennaramenntun með því að kalla kennaranema inn í svokallaða æfingaskóla þar sem hægt er að einbeita sér að starfsþjálfun. Til þess að efla gæðin hófst ný kennaramenntun haustið 2011 í Svíþjóð þar sem skipulag menntunarinnar er greinilegra en fram til þessa.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Övningsskolor ska höja kvaliteten i lärarutbildningen

  Regeringen vill förbättra lärarutbildningen genom att samla lärarstudenterna på så kallade övningsskolor som kan fokusera på praktiken. För att höja kvaliteten startade hösten 2011 en ny lärarutbildning i Sverige med tydligare struktur än den gamla.

 • |Finland
  21-11-2011

  Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

  Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto on tutkinut, kuinka koulutuksen järjestäjät pyrkivät täyttämään tämän koulutusmuodon laatuvaatimukset.

 • |Finland
  21-11-2011

  Uusi selvitys kansansivistystyön saamasta valtion tuesta

  Ruotsin hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen kansansivistystyön saamasta valtion tuesta. Selvitys voidaan nähdä osana hallituksen pyrkimystä varmistaa kansansivistystoiminnan korkea laatu jatkossakin.

 • |Island
  21-11-2011

  Gæðamál fræðsluaðila í brennidepli hjá stofnun um starfsmenntaháskóla

  Stofnun um starfsmenntaháskóla hefur kannað hvernig fræðsluaðilar vinna að því að mæta gæðaviðmiðum sem lögð voru til grundvallar umbótum á starfsmenntun á háskólastigi.

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt mat á framlagi ríkisins til alþýðufræðslunnar

  Sænska ríkisstjórnin hefur látið gera mat á fjárframlögum ríkisins til alþýðufræðslu. Líta má á matið sem lið í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til þess að tryggja áframhaldandi gæði alþýðufræðslunnar.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Utbildningsanordnares kvalitetsarbete inom yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat hur ett antal utbildningsanordnare arbetar för att möta kvalitetskraven för utbildningsformen.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Ny utredning om statligt stödet till folkbildningen

  Regeringen har tillsatt en utredning om det statliga stödet till folkbildningen. Utvärderingen kan ses som ett led i regeringens strävan att säkerhetsställa att kvalitén i folkbildningsverksamheten är fortsatt hög.

 • |Sverige
  16-11-2011

  Skolinspektionen granskar Kriminalvårdens klientutbildning

  | Publicerat 16.11.2011 | Skolinspektionen utför under 2011 en kvalitetsgranskning av klientutbildningen i Sverige. Syftet är att höja kvaliteten på verksamheten.

 • |Island
  24-10-2011

  Gæðamál háskóla á Íslandi

  Ráðstefna um gæðamál háskóla verður haldin í Reykjavík þriðjudaginn 18. október en þar verður nýtt gæðakerfi fyrir íslenska háskóla formlega kynnt. Ráðstefnan er á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, Rannís og gæðaráðs háskólanna, sem stofnað var á síðasta ári.

 • |Island
  24-10-2011

  Virðing fyrir starfsmenntun eykst í Finnlandi

  Miðað við meðaltal íbúa í Evrópu kunna Finnar betur að meta starfsmenntun en aðrir. Samkvæmt nýjustu mælingum Evrópubarómetersins telja 71 % íbúa Evrópu að starfsmenntun njóti virðingar í heimalandi þeirra. Á Möltu eru 92 % íbúanna sama sinnis í Finnlandi 90 % en hlutfallið í Litháen er aðeins 61 %.

 • |Finland
  24-10-2011

  Islantilaisen korkeakoulutuksen laatu

  Tiistaina 18. lokakuuta 2011 järjestettiin konferenssi islantilaisten yliopistojen ja korkeakoulujen laadusta. Konferenssissa esiteltiin uusi korkeakoulutuksen laatujärjestelmä. Konferenssin järjestivät Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, Islannin tutkimuskeskus ja viime vuonna perustettu yliopistojen laatuneuvosto.

 • |Finland
  24-10-2011

  Ammattikoulutusta arvostetaan Suomessa

  Suomalaiset arvostavat ammatillista koulutusta enemmän kuin muut eurooppalaiset keskimäärin. EU:n tuoreen Eurobarometrin mukaan 71 % eurooppalaisista pitää ammatillisen koulutuksen arvostusta kotimaassaan myönteisenä. Maltalaisista näin ajattelee 92 %, suomalaisista 90 %, mutta liettualaisista vain 61 %.

 • |Norge
  19-10-2011

  Kvalitet i universiteter og høyskoler i Island

  En konferanse om kvalitet i universiteter og høyskoler ble holdt i tirsdagen 18. oktober 2011 og der ble ett nytt kvalitetssystem for islandske universiteter og høyskoler presentert. Det var utdannings- og kulturministeriet, Det islandske forskningssenter og Universitetenes Kvalitetsråd, som ble opprettet siste år, som sto for konferansen.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Yrkesutbildningens status hög i Finland

  Finländare värdesätter i genomsnitt yrkesutbildningen högre än andra européer. Enligt EU:s nyaste Eurobarometer anser 71 % av européerna att yrkesutbildningen har hög status i deras hemland. På Malta är 92 % av befolkningen av den här åsikten, i Finland 90 % men i Litauen är andelen endast 61 %.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |
  03-10-2011

  Adult education emptying out the peripheries

  Adult education is usually a motor in developing regional life and enhancing local networks. There are numerous cases to prove this but unfortunately there are exceptions, too. For example in Estonia adult education has made people leave their hometowns for faraway countries. What follows is an example of such a case.

 • |Finland
  27-09-2011

  Kolme virastoa muuttuu kahdeksi

  Hallitus on päättänyt korkeakoulutuksesta vastaaviin virastoihin kohdistuvasta selvityksestä. Selvitys koskee korkeakouluvirastoa (Högskoleverket), korkeakoulujen palveluvirastoa (Verket för högskoleservice) ja kansainvälistä ohjelmatoimistoa (Internationella programkontoret). Tarkoituksena on saada aikaan esitys uudenlaiseksi hallintorakenteeksi.

 • |Island
  26-09-2011

  Þrjár stofnanir verða að tveimur

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera könnun á þeim stofunum sem starfa á sviði háskólamenntunar. Könnunin nær til Háskólastofnunarinnar, Þjónustustofnunar háskólanna og Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins. Í könnuninni er ætlast til að fram komi tillaga um hvaða endurskipulagning hentar best en ekki hvort af henni verður.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Tre myndigheter blir två

  Regeringen har beslutat om en översyn av myndigheterna på högskoleområdet. Översynen berör Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. Utredningsuppdraget innebär att föreslå hur en ny myndighetsstruktur ska genomföras — inte om.

 • |Finland
  22-06-2011

  Indikatorer for voksnes læring (Aikuisten oppimisen indikaattorit)

  NVL-raportti vuodelta 2011

 • |Island
  21-06-2011

  Vísar um fullorðinsfræðslu

  Skýrsla frá NVL, 2011

 • |in English
  21-06-2011

  Portal on European Qualifications Framework

  The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

 • |in English
  21-06-2011

  Portal on European Qualifications Framework

  The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

 • |in English
  20-06-2011

  Portal on European Qualifications Framework

  The EQF portal provides the results of the national process for relating national qualifications levels to the levels of the EQF.

 • |Norge
  27-05-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  Rapport från NVL, 2011

 • |Finland
  29-03-2011

  200 uutta lehtoria kouluihin ja päiväkoteihin

  Lehtorien määrä ruotsalaisissa kouluissa on laskenut rajusti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1989 kouluissa toimi yhteensä runsaat 1700 lehtoria, mutta vuonna 2008 määrä oli laskenut vajaaseen 200:aan. Ruotsissa lehtorin virka edellyttää lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

 • |Island
  28-03-2011

  200 nýir lektorar í skóla og leikskóla

  Lektorum í sænskum skólum hefur fækkað umtalsvert á síðustu áratugum. Árið 1898 voru rúmlega 1700 lektorar starfandi en árið 2008 voru þeir aðeins tæplega 200.

 • |Sverige
  21-03-2011

  200 nya lektorer i skola och förskola

  Antalet lektorer i svensk skola har sjunkit dramatiskt de senaste årtiondena. 1989 fanns det drygt 1700 lektorer, 2008 var antalet nere i knappt 200.

 • |Island
  03-02-2011

  Skapið góða vinnustaði

  Gæði vinnustaðar felast í einföldum hversdagslegum hlutum sem varðar fólk í fyrirtækinu. Ef gæði vinnustaðarins eru bætt, eyst framleiðslan. Þróunin hefur ennfremur jákvæð áhrif á líðan starfsfólksins.

 • |Finland
  31-01-2011

  Rakenna hyvä työpaikka

  Hyvä työelämän laatu tarkoittaa yksinkertaisia arkisia asioita, jotka tulevat organisaatioissa jokaista vastaan.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Skapa en bra arbetsplats

  En god arbetsplatskvalitet innebär enkla vardagliga saker, som var och en stöter på i organisationen. Om arbetslivets kvalitet utvecklas, förbättras produktiviteten. Utvecklingen har dessutom en positiv inverkan på personalens välbefinnande.

 • vuxnas lärande kvalitetssäkring |Norden
  01-01-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.

 • |Finland
  25-11-2010

  Tutkimus muokkaa tulevaisuutta

  Hallituksen tutkimuspoliittinen neuvonantajaryhmä on valmistanut katsauksen Ruotsin tutkimusjärjestelmästä. Ryhmän tutkimusraportissa esitetään joukko ehdotuksia, jotka liittyvät mm. koulutukseen, tutkijoiden rekrytointiin, tutkijoiden urapolkuihin, tutkimuksen täsmärahoitukseen ja ruotsalaisen tutkimuksen tason nostamiseen.

 • |Island
  25-11-2010

  Rannsóknir móta framtíðina

  Sænska ríkisstjórnin fól rannsóknarnefnd að veita ráðgjöf um rannsóknir. Nefndin hefur gert úttekt á sænska vísindasamfélaginu og leggur í skýrslu sinni fram fjölmargar tillögur sem varða m.a. menntun, ráðningu fræðimanna, starfsframa vísindamanna, fjárveitingar til rannsókna og hvernig auka má gæði sænskra rannsókna.

 • |Sverige
  21-11-2010

  Forskning formar framtiden

  En Forskningsberedning med uppgift att fungera som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska har gjort en översyn av det svenska forskningssystemet och lägger i rapporten ett antal förslag som bland annat gäller utbildning, forskarrekrytering, forskares karriärvägar, riktade forskningssatsningar och hur kvaliteten på svensk forskning kan höjas.

 • |Island
  27-10-2010

  Könnun á upplýsingamiðlun NVL

  NVL snýr sér til ykkar sem eru áskrifendur að upplýsingum frá tengslanetinu. Við leitum til ykkar um aðstoð við að bæta upplýsingamiðlun okkar.

 • |Finland
  27-10-2010

  Tutkimus NVL:n tiedotusaineistosta

  NVL on laatinut tutkimuskyselyn, joka on suunnattu tiedotusaineistomme lukijoille. Tarvitsemme apuasi, jotta voisimme parantaa tiedotustamme.

 • |Norge
  27-10-2010

  NVLs informasjonsmateriell – en undersøkelse

  NVL henvender seg til deg som abonnerer på vårt informasjonsmateriell. Vi trenger din hjelp for å kunne arbeide bedre med informasjon.

 • |Island
  30-08-2010

  Námsstefna NVL seminar ” Gæði – hvernig?”

  Norræna tengslanetið um nám fullorðinna (NVL) býður til námsstefnu fyrir alla sem hafa áhuga á gæðum og gæðamálum tengdum námi fullorðinna.

 • |Finland
  29-08-2010

  NVL seminaari ”Laatua – miten?”

  Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL järjestää seminaarin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten oppimisen laadusta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

 • |Norge
  24-08-2010

  NVL seminar ”Kvalitet – hvordan?”

  Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) inviterer til seminar for alle som er opptatt av kvalitet og kvalitetsspørsmål knyttet til voksnes læring.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Norden
  25-07-2010

  Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning

  I rapporten redovisas resultaten från ett Nordplus Vuxen projekt vars syfte var att undersöka och sedan beskriva likheter och olikheter i ...

 • kvalitetssikring voksnes læring |Norden
  25-07-2010

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

  ”Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaik”

 • |Island
  24-05-2010

  Samstarf á að efla menntun og byggðaþróun

  Samstarf var meginumræðuefnið á ársfundi rektora starfsmenntaháskólanna.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kumppanuudet edistävät koulutusta ja aluekehitystä

  Kumppanuus pääaiheena ammatillisten korkeakoulujen rehtorikollegion vuosikokouksessa.

 • |Danmark
  18-05-2010

  Partnerskaber skal fremme uddannelse og regional udvikling

  Partnerskaber var hovedemnet på Professionshøjskolernes Rektorkollegiums årsmøde.

 • |Island
  26-04-2010

  „Boð á framtíðina“

  Færni og gæði í ríkinu árið 2020 – áskoranir og sýn

 • |Finland
  26-04-2010

  ”Tervetuloa tulevaisuuteen”

  ”Osaaminen ja laatu vuonna 2020 – haasteita ja visioita”

 • |Danmark
  23-04-2010

  ”Invitation til fremtiden”

  Kompetence og kvalitet i staten anno 2020 – udfordringer og visioner

 • |Island
  29-03-2010

  Ný skólalög – um þekkingu, valfrelsi og öryggi

  Nýtt frumvarp til nýrra skólalaga – um þekkingu, valfrelsi og öryggi (prop. 2009/10:165) hefur verið lagt fram á sænska þjóðþinginu. Skólalögin taka yfir meginhluta skólakerfisins, frá leikskóla til fullorðinsfræðslu. Ríkisstjórnin hefur gert fjölmargar tillögur um breytingar til þess að auka vægi þekkingar, vals og öryggis.

 • |Island
  29-03-2010

  Heildaryfirlit yfir danska menntakerfið

  Sameiginleg rammaviðmið fyrir ævinám veitir heildaryfirlit yfir danska menntakerfið. Meðal nýunga er að rammaviðmiðin

 • |Finland
  29-03-2010

  Uusi koululaki – osaamisen, valinnaisuuden ja turvallisuuden puolesta

  Hallitus on jättänyt valtiopäiville esityksensä uudeksi koululaiksi. Laki kattaa suuren osan koulutussektoria, päiväkodista aikuiskoulutukseen. Hallituksen esitys sisältää paljon muutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä osaamista, valinnaisuutta ja turvallisuutta.

 • |Finland
  29-03-2010

  Yleiskatsaus Tanskan koulutusjärjestelmään

  Yhteinen tanskalainen elinikäisen oppimisen viitekehys antaa yleiskatsauksen Tanskan koko koulutusjärjestelmään.

 • |Danmark
  26-03-2010

  Samlet overblik over det danske uddannelsessystem

  En fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over hele det danske uddannelsessystem. Som noget nyt viser kvalifikationsrammen, hvordan de danske uddannelser ligger i forhold til hinanden.

 • |Sverige
  25-03-2010

  Ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet

  Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) har lämnats till riksdagen. Skollagen gäller stora delar av utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Regeringen föreslår en lång rad ändringar, för att öka fokus på kunskap, valfrihet och trygghet.

 • |Island
  01-03-2010

  Skýrsla um gæði alþýðufræðslunnar í Svíþjóð

  Í skýrslunni er gerð grein fyrir ferlinu við lýsingu á gæðum alþýðufræðslunnar í Svíþjóð sem fram fór á árunum 2007 -

 • |Finland
  01-03-2010

  Kansallinen vapaan sivistystyön laatuselvitys

  Raportissa kuvaillaan kansallisen vapaan sivistystyön laatuselvityksen laadintaa vuosina 2007–2009. Siinä kerrotaan

 • |Sverige
  24-02-2010

  Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen

  Rapporten beskriver processen med den nationella kvalitetsredovisningen 2007 – 2009. En beskrivning ges även av de

 • |in English
  23-11-2009

  Quality in e-learning - what is the message from European researchers?

  The DISTANCE network invites you to participate in an on-line seminar on quality. On December 7th  2009, Time: 12:00 CET

 • |in English
  23-11-2009

  Quality in e-learning - what is the message from European researchers?

  The DISTANCE network invites you to participate in an on-line seminar on quality. On December 7th  2009, Time: 12:00 CET

 • |Island
  23-11-2009

  Gæði fjarkennslu – hver eru skilaboðin frá evrópskum fræðimönnum?

  Distanshópurinn býður til þátttöku í vefnámskeiði um gæði þann 7. desember kl. 11:00 að íslenskum tíma. (12:00, dönskum,

 • |Finland
  21-10-2009

  Konferenssi Huippuvuorilla 2010

  Norgesuniversitetet-yliopisto järjestää 26.–29. huhtikuuta 2010 konferenssin otsikolla Laatu korkeakoulutuksessa.

 • |Island
  21-10-2009

  Svalbarðaráðstefnan 2010

  Noregsháskólinn gengst fyrir ráðstefnu um Gæði í æðri menntun 26.-29.april 2010.

 • |Norge
  15-10-2009

  Svalbardkonferansen 2010

  Norgesuniversitetet arrangerer konferanse om Kvalitet i høgre utdanning 26.-29-april 2010.

 • kompetensutveckling |in English
  29-09-2009

  Quality in Adult and Distance Education

  The NVL’s Distance Group invites you to participate in a one hour discussion on quality in Adult and Distance Education.

 • |in English
  29-09-2009

  Quality in Adult and Distance Education

  The NVL’s Distance Group invites you to participate in a one hour discussion on quality in Adult and Distance Education.

 • |Island
  29-09-2009

  Gæði í fullorðinsfræðslu og fjarnámi

  Distans, NVL hópurinn um fjarkennslu býður upp á klukkustundarlangar samræður um gæði í fullorðinsfræðslu og fjarnámi. 

 • |Island
  29-09-2009

  Umræður um gæði á 10 ára afmæli EVA dönsku matsstofnunarinnar

  Mat á gæðum og gæðatrygging, hvernig gæði eru mæld og bætt er mikilvæg atriði sem nauðsynlegt er að beina athyglinni sífellt að.

 • |Finland
  25-09-2009

  Laadunarviointi-instituutti EVA:n 10-vuotisjuhlakonferenssi

  Laadun arviointi ja varmistus, mittaus ja edistäminen ovat ajankohtaisia aiheita, joita on pohdittava jatkuvasti.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Kvalitet til debat på Dansk evalueringsinstitut EVA’s 10 års jubilæumsmøde

  Vurdering og sikring af kvalitet, hvordan vi måler og fremmer den, er et aktuelt emne, det er nødvendigt at have et kontinuerligt fokus på.

 • |Finland
  31-08-2009

  Vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma arvioitiin

  Tuoreessa tutkimusraportissa arvioidaan hallituksen Kompetensstegen-ohjelmaa, jonka tarkoituksena oli tukea vanhustenhuollon henkilöstön osaamista.

 • |Island
  28-08-2009

  Kemur menntun fólks sem starfar við umönnun fullorðinna – eldri borgurum til góða?

  IMS hefur lagt mat á Færniþróunarverkefnið og dregið niðurstöðurnar saman í nýja skýrslu „Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen“.

 • |Sverige
  25-08-2009

  Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre?

  IMS har utvärderat Kompetensstegen och sammanfattar sina resultat i en ny rapport – Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen.

 • |Finland
  23-06-2009

  Pohjoismainen konferenssi aikuiskoulutuksen laadusta

  Hotelli Loftleidir, Islanti 10.–12. syyskuuta 2009

 • |Sverige
  23-06-2009

  Nordisk Konferens om Kvalitet i Vuxenutbildning

  Island 10-12. september 2009, hotell Loftleidir

 • |Island
  23-06-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í fullorðinsfræðslu

  Íslandi 10-12. september 2009 á hótel Loftleiðum

 • |Finland
  27-04-2009

  Laatu aikuisopiskelussa - pohjoismainen konferenssi

  10.-12 syyskuuta 2009 pidetään Reykjavikissa pohjoismainen konferenssi teemana laatu aikuisopiskelussa. Lauantaina

 • |Sverige
  27-04-2009

  Nordisk konferens om kvalitet i vuxenutbildning i Reykjavik

  Den 10-12 september 2009 äger en nordisk konferens rum på temat kvalitet i vuxenutbildningen.
  Under lördagen

 • |Island
  27-04-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í Reykjavík

  Dagana 10. til 12. september verður haldin ráðgstefna um gæði í fullorðinsfræðslu.
  Á

 • |Finland
  31-03-2009

  Laatu aikuiskoulutuksessa

  10.-12.9.2009, Reykjavik. Kohderyhmänä oppilaitosten johto, yleisen aikuiskoulutuksen pedagogit, maahanmuuttajien

 • |Island
  31-03-2009

  Norræn ráðstefna um gæði í fullorðinsfræðslu

  Reykjavík 10. – 12. September 2009

 • |Sverige
  31-03-2009

  Nordisk konferens om kvalitet i vuxenutbildning

  Reykjavik 10-12. september 2009

 • |Island
  27-11-2008

  Ný fjárlög – 143,3 milljónir danskra króna til nýrra frumkvæða

  Í nýju fjárlögunum fyrir árið 2009 verður veitt fjármagni til hraðnáms í dönsku, aðstoðar við heimanám, aðstoðarkennara, til verkmenntaskóla og starfsmenntaháskóla. Alls verður 143,3 milljónum danskra króna, jafnvirði tæplega 3, 5 milljarða íslenskra, veitt til nýrra aðgerða sem styðja við markmið Velferðarsamkomulagsins sem er m.a. um að 95% árgangs ljúki námi á framhaldsskólastigi og 50% af hverjum árgangi ljúki námi á háskólastigi.

 • |Island
  27-11-2008

  Gæðaverðlaun fyrir starfsmenntun 2007 til Norður-Karelen og Helsinki

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä og Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti gæðaverðlaun fyrir starfsmenntun 2008. Starfsmenntastofnunin við Centralparkens hlaut heiðurstilnefningu fyrir prófmenntun. Gæðaverðlaunin voru veitt í áttunda skipti og þau voru afhent af Sari Sarkomaa, menntamálaráðherra í Nyslott þann 11. Nóvember s.l

 • |Island
  27-11-2008

  Útnefnt í sænska nemanefnd

  Jan Björklund útnefndi þann 4 nóvember 2008 formann og fulltrúa í sænska nefnd sem starfar að málefnum iðnnema.

 • |Finland
  26-11-2008

  Budjetissa 143,3 miljoonaa kruunua uusiin koulutushankkeisiin

  Vuoden 2009 valtionbudjetissa on varattu rahaa mm. tehostettuun äidinkielenopetukseen, läksynlukutukeen, kouluavustajiin ja toisen asteen sekä korkea-asteen ammattikoulutukseen. Uusilla panostuksilla pyritään saavuttamaan suurimpien puolueiden vuonna 2006 asettama tavoite, että 95 % ikäluokasta suorittaisi toisen asteen nuorisokoulutuksen 50 % toisen asteen jälkeisen jälkeisen tutkinnon.

 • |Finland
  26-11-2008

  Kansallinen oppisopimustoimikunta valittu

  Jan Björklund nimitti 4. marraskuuta Ruotsin kansallisen oppisopimuskoulutustoimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Nationell lärlingskommitté utsedd

  Jan Björklund har den 4 november förordnat ordförande och ledamöter i en Nationell lärlingskommitté.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Ny finanslov – 143,3 millioner kroner til nye initiativer

  I den nye finanslov 2009 bevilges midler til turbodansk, lektiehjælp, undervisnings-assistenter og erhvervsuddannelser og professionshøjskoler. I alt 143,3 millioner kroner til nye initiativer, som kan understøtte Velfærdsaftalens overordnede formål om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 50 procent af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

 • |Finland
  23-11-2008

  Vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Pohjois-Karjalaan ja Helsinkiin

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – Atk-Instituutille. Erityisteemana vuoden 2008 laatupalkintokilpailussa oli työpaikalla tapahtuva oppiminen. Kahdeksannen kerran jaetun laatupalkinnon luovutti opetusministeri Sari Sarkomaa Savonlinnassa 11.11.2008.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Kvalitetspriset för yrkesutbildning 2007 till Norra Karelen och Helsingfors

  Undervisningsministeriet har beviljat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä samt Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti kvalitetspriset för yrkesutbildning 2008. Examensutbildningen vid Centralparkens yrkesinstitut fick hedersomnämnande. Kvalitetspriset beviljades nu för åttonde gången och det överräcktes av undervisningsminister Sari Sarkomaa i Nyslott 11.11.2008.

 • |Island
  30-09-2008

  Samkeppni við Wikipediu

  Í janúar 2009 mun nýtt Stórt norskt fjölfræðisafn koma út á www.snl.no. Aðgangur að fjölfræðisafninu verður ókeypis og gagnvirkur.

 • |Finland
  30-09-2008

  Wikipedia saa kilpailijan

  Norjalaisen tietosanakirjan Store norske leksikonin ilmainen ja interaktiivinen verkkoversio avautuu tammikuussa 2009 osoitteessa www.snl.no.

 • |Norge
  24-09-2008

  Wikipedia får konkurranse

  I januar 2009 vil et nyskapt Store norske leksikon se dagens lys på www.snl.no. Leksikonet blir gratis og interaktivt.

 • |Norge
  24-09-2008

  Wikipedia får konkurranse

  I januar 2009 vil et nyskapt Store norske leksikon se dagens lys på www.snl.no. Leksikonet blir gratis og interaktivt.

 • |Finland
  01-09-2008

  Uusi laki tuo aikuisopiskelijoille oikeuden aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Islannissa hyväksytyssä uudessa laissa säädetään, että opetusministeriö määrittelee, kuinka erilaiset koulutukset ja

 • |Danmark
  27-08-2008

  Real kompetence vurdering for voksne i de nye lov for videreuddannelse

  I den nye lov for videreuddannelse, som for nylig blev vedtaget, er der fastsæt at undervisningsministeren udgiver regler

 • |Island
  27-08-2008

  Raunfærnimat fullorðinna í nýjum lögum um framhaldsskóla

  Í nýsamþykktum lögum um framhaldsskóla, er kveðið á um að menntamálaráðherra gefi út reglur um flokkun og þrepaskiptingu

 • kvalitetssäkring hållbar utveckling |Norden
  25-07-2008

  Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik

  For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.

 • |
  17-06-2008

  Nordic – European workshop 2008

  Nordic – European workshop 2008

 • |
  09-06-2008

  Workshops

  Workshops

 • |Island
  27-05-2008

  Gæðaverðlaun til starfsþjálfa Rinnehemmet og heiðurstilnefning til Securitas Ab

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt gæðaverðlaunin árið 2008. Starfsþjálfar Rinnehemmet stofnunarinnar, sem þjónustar þroskahamlaða, hlaut

 • |Finland
  22-05-2008

  Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Rinnekoti-Säätiölle ja kunniamaininta Securitas Oy:lle

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon kehitysvammaisten palveluita tuottavalle