kvalitetssakring • Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
  validering |Sverige
  27-10-2016

  Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

  I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

  Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Kvalitetssäkring av högre utbildning

  I promemorian lämnas förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

 • forskning |Sverige
  13-03-2015

  Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

  Går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet?

 • forskning högre utbildning |Færöerne
  29-01-2015

  Evaluering af Færøernes Universitet

  Detta är den første eksterne evaluering af Færøernes Universitet som gjorts.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-10-2014

  Norjalaisille opettajille lisää osaamista

  Lærerløftet on Norjan hallituksen strategia, jonka tavoitteena on tuoda kouluihin lisää osaamista sekä parantaa opettajien ja opetuksen laatua.

 • |Island
  20-10-2014

  Lovforslag om utdanningsdirektorat på Island

  Utdannings- og kulturminister Illugi Gunnarsson planlegger å legge frem et lovforslag om en ny myndighet innenfor utdanning.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-10-2014

  Norske lærere skal lære mer

  Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

 • vägledning |Finland
  15-09-2014

  Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

  Elinikäistä oppimimsta tukeva elinikäinen ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

 • |Finland
  20-08-2014

  Kriterier för god handledning

  Finland - Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap

 • |Finland
  20-08-2014

  Markmið fyrir góða námsleiðsögn

  Finnland - Ævilöng leiðsögn sem stuðningur við símenntun er talin vera mikilvæg leið til þróunar á færni, til þess að auka og viðhalda atvinnustigi, til að styðja við hreyfanleika fólks

 • |Færöerne
  26-06-2014

  Áskoranir blasa við þriðjastigs menntun í jaðarbyggðum

  „Þriðjastigs menntun frá færeysku/vestnorrænu sjónarhorni – meistaranám sem lausn á vandamálum vegna fámennis“

 • |Færöerne
  25-06-2014

  Reuna-alueiden korkeakoulutussektorin haasteita

  “Korkea-asteen koulutus färsaarelaisesta/länsipohjoismaisesta näkökulmasta – mestarioppi potentiaalisena ratkaisuna pienen mittakaavan aiheuttamiin ongelmiin”

 • |Færöerne
  18-06-2014

  Udfordringer i den tertiære uddannelsessektor i udkantsområder

  “Tertiær uddannelse i færøsk/vestnordisk perspektiv - mesterlære som bud på potentiel løsning på småskalaproblemer”

 • |Island
  29-04-2014

  Työelämän koulutuskeskus sai tunnustuksen AOT-työstään

  Islantilaisen työelämän koulutuskeskuksen vetämä hanke sai tunnustusta 9. - 11. huhtikuuta Rotterdamissa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Hankkeessa pyritään parantamaan matalasti koulutettujen aikuisten työllistettävyyttä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AOT) kehittämällä.

 • |Island
  28-04-2014

  Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

  Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Norden
  27-11-2013

  Kvalitetsnettverket - medlemmer og rapport

  Nettverkets medlemmer og lenke til rapporten - Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring

 • |Danmark
  26-11-2013

  Siirtyminen koulutuksesta työelämään

  Uusi vihkonen kertoo, miten siirtymää aikuiskoulutuksesta työelämään voidaan helpottaa.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Yfirfærsla á milli menntunar og vinnu

  Yfirfærsla sí- og endurmenntunar – Tólf þættir sem tryggja að maður nýti það sem maður lærir er auðlesinn bæklingur um hvernig hægt er að efla yfirfærslu á milli náms og starfs.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  "Transfer i VEU – Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer", letlæst og anvendeligt hæfte om at fremme transfer mellem uddannelse og praksis.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Förslag för att stärka läraryrket

  Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 • |Danmark
  25-06-2013

  Fokus på kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

  For få unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og for mange falder fra inden afsluttet uddannelse. Derfor nedsatte regeringen i 2012 et erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter, Kommunernes landsforening, Danske Regioner og embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

 • |Norge
  21-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • |Island
  20-05-2013

  Stefnt að gæðum

  - Okkur skortir heildstæð gæðaviðmið fyrir nám í grunnleikni, og tilgangurinn með verkefninu er að gera tilraun til þess að skapa þau, seigir Graciela Sbertoli hjá Vox. Hún stýrir verkefninu “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” sem nú er unnið hörðum höndum að.

 • |Finland
  20-05-2013

  Matkalla kohti laatukehystä

  Meiltä puuttuu kattava perustaitojen laatukehys, joten pyrimme kehittämään sellaisen tämän hankkeen avulla, toteaa Graciela Sbertoli Norjan elinikäisen oppimisen virastosta Voxista. Hän johtaa hanketta "A roadmap towards a quality framework for basic skills provision", joka on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

 • |Norge
  15-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • kompetensutveckling validering |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • livslångt lärande motivation |Finland
  04-04-2013

  Andra bullar 2: Medveten inkompetens är smärtsam

  DialogWebs finländska redaktör deltar i en mathantverksutbildning och delar med sig av sina erfarenheter.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  26-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Finland
  26-03-2013

  Peruskoulussa ennätysmäärä päteviä opettajia

  Islannin tilastokeskuksen mittausten mukaan islantilaisissa peruskouluissa työskentelevistä opettajista suurempi osuus kuin koskaan on suorittanut opettajalta vaaditun pätevyyden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  19-03-2013

  Kennarar með réttindi aldrei fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi mælst hærra í grunnskólum landsins.

 • |Norge
  19-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Norden
  03-03-2013

  Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

  ...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

 • |Island
  26-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Finland
  25-02-2013

  EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

  Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Island
  21-02-2013

  EQM gæðavottun

  Nú hafa allar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi sem sinna fræðslustarfi gengið í gegnum gæðavottun og fengið viðurkenningu samkvæmt gæðakerfinu EQM. EQM stendur fyrir European Quality Mark eða Evrópska gæðamerkið og er gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum.

 • |Norge
  21-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  19-02-2013

  Första utbildningen för mathantverkare i Finland

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och kommer att berätta om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýr samstarfssamningur við matvælaráðuneytið

  Ane Hansen sjárvarútvegsráðherra í grænlensku heimastjórninni og Mette Gjerskov danski matvælaráðherrann, undirrituðu þann 4. desember samning um að Grænlendingar taki við heilbrigðiseftirliti í fiskiskipum sem fram til þessa hafa heyrt undir danska matvælaeftirlitið.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýjar tillögur um EQF/NQF í Svíþjóð

  Áfram er unnið að þróun sænsks viðmiðaramma sem fellur að sameiginlegum evrópskum viðmiðaramma um menntun. Viðmiðarammanum er ætlað að auðvelda skilning og yfirfærslu menntunar og hæfi á milli mismunandi Evrópulanda. Nýlega skilaði stofnum starfsmenntaháskóla tveimur umsögnum til ríkisstjórnarinnar.

 • |Finland
  17-12-2012

  Lisää EQF/NQF -viitekehystyöhön liittyviä ehdotuksia

  Yhteisen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämisen parissa tehtävä työ jatkuu. Tarkoituksena on luoda työkalu, joka helpottaa Euroopan maiden koulutusjärjestelmien ja tutkintojen vertailua keskenään.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Ny samarbejdsaftale med fødevareministeriet

  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Ane Hansen og fødevareminister Mette Gjerskov fra Danmark har den 4. december underskrevet en samarbejdsaftale, hvor Grønland skal overtage ansvar for hygiejnekontrol i fiskefartøjer, som i dag hører under fødevarestyrelsen i Danmark.

 • |Sverige
  10-12-2012

  Ytterligare förslag kring EQF/NQF i Sverige

  Arbetet med att utveckla ett verktyg i form av en gemensam europeisk referensram som ska göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå fortsätter. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan lämnat ytterligare två återrapporteringar till regeringen.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa -raportti valmistunut

  Nordplus-hankkeen ”Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa – kartoitus” raportti on nyt valmistunut.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa

  Konferenssi Hilton Reykjavik Nordicassa 13. syyskuuta 2012 klo 9.30-15.30.

 • |Finland
  29-08-2012

  Luonnonvaraoppilaitoksessa kaksi uutta koulutusta

  Tiistaina 14. elokuuta Grönlannin Sisimiutissa sijaitsevassa luonnonvaraoppilaitoksessa käynnistyi kaksi uutta koulutusohjelmaa: kaivosalan ammattitutkinto ja koneurakoitsijan ammattitutkinto. Molempien kesto on neljä vuotta.

 • |Island
  29-08-2012

  Gæði í raunfærnimati í norrænum löndum – kortlagning

  Nú hefur skýrslan „Gæði í raunfærnimati í norrænu löndunum – kortalagning“ verið gerð opinber.

 • |Island
  29-08-2012

  Tvær nýjar námsbrautir í Námuvinnsluskólanum

  Þriðjudaginn 14. ágúst hófst nám á tveimur nýjum starfsnámsbrautum í Námuvinnsluskólanum - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, á Grænlandi. Námsbrautirnar tvær eru fyrir faglærða námusveina og faglærða vélverktaka og taka báðar fjögur ár.

 • |Island
  22-08-2012

  Gæði í raunfærnimati

  Ráðstefna á Hilton Reykjavík Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Norge
  22-08-2012

  Kvalitet i validering

  Konferanse på Hilton Reykjavik Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  22-08-2012

  Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

  Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb ...

 • |Sverige
  22-08-2012

  Kvalitet i validering i Norden – ett kartläggningsprojekt

  Nu är rapporten från Nordplusprojektet "Kvalitet i Validering i Norden – en kartläggning" färdig.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Råstofskolen har fået to nye uddannelser

  Tirsdag den 14. august startede to nye erhvervsuddannelser i Råstofskolen - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, Grønland. Det er ”faglært minesvend” og ”faglært maskinentreprenør”, som begge varer 4 år.

 • |Finland
  26-06-2012

  Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

  Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski

 • |Finland
  26-06-2012

  Uusi tutkimuslaitos tavoittelee laatua ja tehokkuutta

  Tutkimuslaitos AKF fuusioituu osaksi VERA:a, joka on uusi kansallinen analyysi- ja tutkimuslaitos. VERA:n tehtävinä ovat laadun ja tehokkuuden valvonta ja kuntien sekä alueiden toiminnan ohjaus.

 • |Island
  25-06-2012

  Nemendum sem ljúka námi úr framhaldsskólum fjölgar ekki

  Tölfræði sýnir að nemendum sem ljúka námi og standast próf af framhaldsskólastigi 2012, fimm árum eftir að þeir hófu

 • |Island
  25-06-2012

  Ný stofnun á sviði gæða og árangurs

  AKF verður hluti af VERA, nýrri stofnun sem fæst við greiningu og rannsóknir til þess að efla gæði og bæta árangur og stjórn svæða og sveitarfélaga.

 • |Norge
  25-06-2012

  Ingen økning i antall som består videregående skole

  Statistikk viser at andelen som fullfører og består videregående skole fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Ny institut med fokus på kvalitet og effektivitet

  AKF bliver en del af VERA, et nyt nationalt analyse- og forskningsinstitut med fokus på kvalitet, effektivitet og styring i kommuner og regioner.

 • högre utbildning validering |Sverige
  14-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

 • kvalitetssäkring validering |Danmark
  25-05-2012

  Validering kan styrkes betydeligt

  Der er afgjort plads til forbedring, når det gælder adgangen til og den konkrete brug af validering af realkompetence. Men der er også et stort engagement i at udvikle kvalitet og styrke arbejdet med realkompetence i Norden. Sådan lød konklusionen ved et fælles nordisk seminar om kvalitet i validering, hvor status og problemer blev sat til debat.

 • |Island
  24-05-2012

  Skýrsla um ástand æðri menntunar 2012

  Í skýrslu norska þekkingarráðuneytisins er að finna tölur um stöðu háskólasviðsins árið 2011, þar er litið til þróun

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutuksen tilannekatsaus 2012

  Norjan opetusministeriön raportissa esitellään korkeakoulusektorin tilastoja vuodelta 2011 ja tarkastellaan pidemmän

 • |Norge
  24-05-2012

  Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

  Kunnskapsdepartementets rapport presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

 • |Island
  26-03-2012

  Áfram unnið að gæðum í alþýðufræðslunni

  Lýðskólar og fræðslusambönd standa vel að skipulagningu og framkvæmd starfsins. Þó er þörf að að bæta mat og lýsingu á árangri gæðastarfsins. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sænska Alþýðufræðsluráðsins.

 • |Island
  26-03-2012

  Findikator er nú einnig á sænsku og ensku

  Upplýsingaveitan Findikator birtir vísa með tölulegum upplýsingar um það sem efst er á baugi í samfélagi Finna. Þar er að finna nálægt 100 vísa sem lýsa meðal annars efnahag, heilsu, menntun, vinnumarkaði og umhverfi.

 • |Finland
  26-03-2012

  Vapaan sivistystyön laatutyö jatkuu

  Kansanopistot ja sivistysliitot ovat hyviä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Laatutyön tulosten ja vaikutusten arvioinnissa ja esittelyssä olisi kuitenkin kehitettävää, osoittaa Ruotsin kansansivistysneuvoston uusi raportti.

 • |Finland
  26-03-2012

  Findikaattori nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

  Findikaattori-palvelu antaa tietoa koko yhteiskunnan kehityksestä valmiina tilastokuvioina. Palvelu sisältää lähes 100 indikaattoria, jotka kuvailevat mm. taloutta, terveyttä, koulutusta, työmarkkinoita ja ympäristöä.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Findikator nu även på svenska och engelska

  Tjänsten Findikator ger aktuell information om centrala samhällsfenomen i Finland i form av indikatorer. Den innehåller nästan 100 indikatorer som beskriver bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

  Folkhögskolor och studieförbund är bra på planering och genomförande av sin verksamhet. Men man behöver bli bättre på att utvärdera och visa resultat och effekter av kvalitetsarbetet. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

 • |Finland
  27-02-2012

  Harjoituskouluista lisää laatua opettajankoulutukseen

  Ruotsin hallitus haluaa parantaa opettajankoulutusta kokoamalla opettajaksi opiskelevat niin sanottuihin harjoittelukouluihin, joissa voidaan keskittyä käytännön opetustyöhön. Opettajankoulutuksen laadun parantamiseksi Ruotsissa käynnistettiin syksyllä 2012 uudentyyppinen opettajankoulutus, jonka rakenne on selkeämpi kuin vanhassa.

 • |Island
  27-02-2012

  Æfingaskólar eiga að auka gæði kennaramenntunar

  Sænska ríkisstjórnin ætlar að bæta kennaramenntun með því að kalla kennaranema inn í svokallaða æfingaskóla þar sem hægt er að einbeita sér að starfsþjálfun. Til þess að efla gæðin hófst ný kennaramenntun haustið 2011 í Svíþjóð þar sem skipulag menntunarinnar er greinilegra en fram til þessa.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Övningsskolor ska höja kvaliteten i lärarutbildningen

  Regeringen vill förbättra lärarutbildningen genom att samla lärarstudenterna på så kallade övningsskolor som kan fokusera på praktiken. För att höja kvaliteten startade hösten 2011 en ny lärarutbildning i Sverige med tydligare struktur än den gamla.

 • |Finland
  21-11-2011

  Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

  Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto on tutkinut, kuinka koulutuksen järjestäjät pyrkivät täyttämään tämän koulutusmuodon laatuvaatimukset.

 • |Finland
  21-11-2011

  Uusi selvitys kansansivistystyön saamasta valtion tuesta

  Ruotsin hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen kansansivistystyön saamasta valtion tuesta. Selvitys voidaan nähdä osana hallituksen pyrkimystä varmistaa kansansivistystoiminnan korkea laatu jatkossakin.

 • |Island
  21-11-2011

  Gæðamál fræðsluaðila í brennidepli hjá stofnun um starfsmenntaháskóla

  Stofnun um starfsmenntaháskóla hefur kannað hvernig fræðsluaðilar vinna að því að mæta gæðaviðmiðum sem lögð voru til grundvallar umbótum á starfsmenntun á háskólastigi.

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt mat á framlagi ríkisins til alþýðufræðslunnar

  Sænska ríkisstjórnin hefur látið gera mat á fjárframlögum ríkisins til alþýðufræðslu. Líta má á matið sem lið í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til þess að tryggja áframhaldandi gæði alþýðufræðslunnar.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Utbildningsanordnares kvalitetsarbete inom yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat hur ett antal utbildningsanordnare arbetar för att möta kvalitetskraven för utbildningsformen.