lararfortbildning • |Norge
  26-02-2014

  Mikil áhersla lögð á sí- og endurmenntun kennara

  Allir kennarar í opinberum og einkareknum skólum í Noregi – grunnskólum, framhaldsskólum og í fullorðinsfræðslu geta sótt um endurmenntun fyrir 15.mars. Nýungar á skólaárinu 2014/2015 er kerfi námsstyrkja fyrir kennara og að ríkið greiðir 75 % af kostnaði vegna afleysingakennara í náttúrugreinum og stærðfræði.

 • |Norge
  24-02-2014

  Stor satsing på videreutdanning for lærere

  Alle lærere i offentlige og private skoler I Norge - i grunnskole, videregående og voksenopplæring kan søke etterutdanning innen 15.mars. Nytt fra skoleåret 2014/2015 er en stipendordning for lærere og at staten betaler 75 % av utgiftene som skolen har til vikar for etterutdanning i naturfag og matematikk.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Sverige
  19-12-2013

  300 miljoner till Läslyft i skolan

  Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

  Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 • |Norge
  27-08-2013

  9000 lærere på kurs

  Lærere på 250 ungdomsskoler starter i høst med etterutdanning i klasseledelse og mer praktiske undervisningsmetoder i lesing, skriving og regning. Regjeringens plan er at alle lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om dette i løpet av de neste fire årene.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Forskningscirkeln – en väg till kunskapsutveckling i skolan

  En forskningscirkel, som är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor kan fungera som ett sätt att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. Det visar en ny rapport av Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, Sören Andersson, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Ann-Marie Wahlström, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Förslag för att stärka läraryrket

  Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 • |Sverige
  21-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Nýtt menntaverkefni fyrir frumkvöðla og viðskiptamenn

  Í undirbúningi er fullt nám fyrir frumkvöðla og kaupsýslufólk undir yfirskriftinni „YES!“. Stefnt er að hægt verði að hefja námið á næsta ári og að það valdi breytingum og skapi vöxt á Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir í rannsóknum á námi fullorðinna

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir um nám fullorðinna er nýútkomin bók sem meðal annars fjalla um hvað kennslufræði er, hversvegna fullorðnum er nauðsynlegt að leggja stund á nán og hvað stýrir námi fullorðinna.

 • |Island
  20-05-2013

  Þörf er á átaki fyrir jafngildan skóla

  Munurinn á milli skóla sem skila góðum árangri og skólum sem skila lélegum árangri hefur aukist verulega og vafalítið hefur frjálst val á milli skóla átt sinn hlut í þróuninni. Að efla jafngildinguna, styrkja kennarastarfið og marka langtíma stefnu eru þrjú mikilvægustu atriðin til þess að bæta árangur og gæði sænska skólakerfisins. Þetta er staðfest í nýrri skýrslu frá sænsku skólamálastofnuninni.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi koulutusohjelma yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä

  Kokopäiväopiskeluna toteutettavaa yrityksen perustamisen ja yrityskehityksen "YES!"-koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se käynnistyy ensi vuonna. Koulutuksen avulla pyritään edistämään muutosta ja kasvua Grönlannissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

  Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

  Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Finland
  22-04-2013

  Avalak piti seminaarin opiskelijoille Tanskassa

  Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten järjestö Avalak järjesti kevätseminaarin "ulkomaille matkustaminen ja harjoittelu" 12. - 14.4. Tanskan Horsensissa. Seminaarin aiheena oli opiskelu Grönlannissa ja Yhdysvalloissa.

 • |Grønland
  22-04-2013

  Avalak námskeið fyrir stúdenta í Danmörku

  Samtök grænlenskra námsmanna í Danmörku, – Avalak stóðu fyrir vornámskeiði með yfirskriftinni: Utanlandsferðir og praktískar upplýsingar, dagana 12.-14. apríl í Horsens, Danmörku þar sem fjallað var um menntun á Grænlandi og í Bandaríkjunum.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

  Tilastokeskus kerää opettajista tietoa kyselyllä, joka lähetetään noin 3 800 kouluun ja 60 000 opettajalle. Tiedonkeruu koskee kaikkia opettajia peruskoulusta aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

 • |Island
  25-03-2013

  Upplýsingum um kennara safnað í Finnlandi

  Hagstofan í Finnlandi aflar upplýsinga um kennara með spurningakönnun sem verður send til um það bil 3.800 skóla og 60.000 þúsund kennara. Um er að ræða kennara á öllum sviðum allt frá grunnskóla til fullorðinsfræðslu.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Island
  25-02-2013

  Fyrsta fagskólamenntun á sviði heilsu, umhverfis og öryggis á Norðurlöndunum

  Fræðslusambandið AOF í Noregi hefur fengið nýja fagmenntun viðurkennda.

 • |Finland
  25-02-2013

  Pohjoismaiden ensimmäinen ensimmäinen terveys-, ympäristö ja turvallisuusalan koulutus

  AOF-sivistysliitto järjestää aivan uudenlaisen koulutuksen. Koulutusohjelmien laatua valvova valtiollinen organisaatio NOKUT on antanut hyväksyntänsä Pohjoismaiden ensimmäisen terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan koulutuksen järjestämiselle.

 • |Norge
  18-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Island
  17-12-2012

  Framhaldsnám kennara ber árangur

  Rannsókn sem Oxford Research framkvæmdi að beiðni norska menntamálaráðuneytisins leiddi í ljós að kennarar sem lokið

 • |Finland
  17-12-2012

  Opettajien täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

  Oxford Researchin tekemän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutuksessa olleet opettajat pohtivat enemmän opetustapojaan

 • |Norge
  11-12-2012

  Videreutdanning av lærere gir resultater

  En undersøkelse som Oxford Research har gjort for Utdanningsdirektoratet viser at lærere som har gjennomført

 • |Island
  23-10-2012

  Fullorðnir takapróf í framhaldsskólum á ný

  Tölfræði sýnir að nú ljúka margir fullorðnir Norðmenn framhaldsskólanámi eða taka próf í einstökum fögum. Vinsælustu

 • |Finland
  22-10-2012

  Aikuiset suorittavat toisen asteen tutkintoja

  Tilastojen mukaan monet norjalaiset aikuiset palaavat toisen asteen opintojen pariin suorittaakseen uuden tutkinnon

 • |Norge
  18-10-2012

  Voksne tar eksamen på nytt i videregående skole

  Statistikk viser at mange voksne i Norge nå fullfører eller tar  enkelteksamen i videregående skole på nytt. Helse- og

 • fängelseutbildning fortbildning |Sverige
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Kirsten Grønnebæk är lärare i Statsfængslet Østjylland och ordförande för Fængselslærerforeningen i Danmark som grundades 1952 och som därmed är den äldsta i Norden.

 • |Island
  26-09-2012

  Góð ráðgjöf kemur í veg fyrir rangt val

  Á samkomu með rúmlega 300 náms- og starfsráðgjöfum lagði menntamálaráðherra Noregs þunga áherslu á að ráðgjöf er

 • |Finland
  26-09-2012

  Hyvä neuvonta ehkäisee vääriä valintoja

  Yli 300 opintoneuvojalle pitämässään puheessa Norjan opetusministeri korosti, että neuvonnalla on suuri vaikutus

 • |Finland
  26-09-2012

  IKT-konferenssi

  NVL ja islantilainen työelämän oppimiskeskus järjestävät yhteistyössä Islannin yliopiston tietotekniikan ja median tutkimuksen keskuksen sekä aikuiskasvatuksen koulutusohjelman kanssa konferenssin tietotekniikan käytöstä oppimisessa ja opetuksessa 4.10.2012.

 • |Finland
  26-09-2012

  Islannissa pitkät valmistumisajat

  Islannnissa toisen asteen (ammatti- tai lukio-opintojen) loppuun suorittaneiden osuus väestöstä on pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD-raportista Education at a glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  God rådgivning hindrer feilvalg

  På en samling for over 300 rådgivere  ble det fremhevet av kunnskapsministeren at rådgivning var svært viktig for at

 • |Island
  26-09-2012

  Ráðstefna um upplýsingatækni

  Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins halda í samstarfi við RANNUM, Rannsóknastofu í upplýsingatækni og miðlun, námsbraut um Nám fullorðinna og Tungumáltorg, ráðstefnu um upplýsingatækni í tengslum við nám og kennslu fullorðinna þann 4. október 2012.

 • |Island
  26-09-2012

  Íslendingar lengi að ljúka námi

  Íslendingar eru fyrir neðan meðaltal þegar kemur að samanburði þeirra sem lokið hafa framhaldsskóla¬menntun meðal OECD-þjóða. Þetta kemur fram í skýrslu OECD, Education at glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  Islendinger lenge om at fullføre studier

  Islendinger ligger nedenfor gjennomsnittet i stater som er medlemmer i OECD, når det gjelder sammenligning av antall voksne som har fullført en utdanning fra den videregående skolen (yrkes eller gymnasial). Dette fremgår av OECDs rapport Education at glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  Konferanse om IKT

  Nordisk nettverk om voksnes læring, Arbeidslivets opplæringssenter i samarbeide med Islands universitets, Senter for forskning om IKT og Media i undervisning og studieretningen Voksnes læring holder en konferanse om bruk av IKT i læring og undervisning den 4. oktober 2012.

 • |Finland
  26-06-2012

  Täydennyskoulutusta matematiikanopettajille

  Hyvät matematiikkataidot ovat tärkeitä. Aineen perustaidot ovat itsestään selvä osa arki- ja kansalaistaitoja, mutta lisäksi matemaattiset taidot ovat tärkeä edellytys monissa korkeakoulutusohjelmissa menestymiselle, etenkin luonnontieteiden ja tekniikan alalla.

 • |Finland
  26-06-2012

  Yliopistoissa ennätysmäärä hakijoita

  Vajaat 9500 henkilöä on hakenut opiskelemaan Islannin yliopistoon syksyksi 2012. Syksyyn 2009 verrattuna hakijamäärä on noussut yli 40 %, sillä silloin hakijoita oli 6800. Suosituin tiedekunta on humanistinen, jonka jälkeen tulevat yhteiskuntatieteellinen ja terveystieteellinen tiedekunta.

 • |Finland
  26-06-2012

  Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

  Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski

 • |Island
  25-06-2012

  Símenntun fyrir stærðfræðikennara

  Staðgóð þekking á stærðfræði er nauðsynleg. Þekking á undirstöðu atriðum stærðfræði þykir sjálfsögð fyrir hvern borgara og er auk þess mikilvæg forsenda háskólanáms, einkum á sviði raunvísinda og tækni.

 • |Island
  25-06-2012

  Nemendum sem ljúka námi úr framhaldsskólum fjölgar ekki

  Tölfræði sýnir að nemendum sem ljúka námi og standast próf af framhaldsskólastigi 2012, fimm árum eftir að þeir hófu

 • |Island
  25-06-2012

  Umsækjendur um nám við háskóla aldrei verið fleiri

  Tæplega 9.500 umsóknir um grunn- og framhaldsnám bárust Háskóla Íslands fyrir komandi haustmisseri. Ef horft er til ársins 2009 má sjá að umsóknum hefur fjölgað um rúm 40 prósent en þá voru þær um 6.800. Flestar umsóknir um grunnnám eru á sviði hugvísinda, félagsvísinda og heilbrigiðsvísinda.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Fortbildning för matematiklärare

  Goda kunskaper i matematik är nödvändigt. Förutom att grundläggande kunskaper i ämnet är en självklar vardags- och medborgarkunskap är kunskaper i matematik en viktig förutsättning för många högskoleutbildningar, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik.

 • |Norge
  25-06-2012

  Ingen økning i antall som består videregående skole

  Statistikk viser at andelen som fullfører og består videregående skole fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall.

 • |Norge
  25-06-2012

  Rekord antall søknader til universitetene

  Knapt 9.500 har søkt om studier ved Islands Universitet høsten 2012. Sammenliknet med søknader for høsten 2009 er antallet steget med over 40 %, da søkte 6.800 om opptak. De aller fleste ønsker å komme inn på studier ved humanistisk fakultet, der etter ved de samfunns- og sunnhetsvitenskaplige fakultetene.

 • |Island
  24-05-2012

  Símenntun fyrir háskólamenntaða krefst þróunar

  Þær aðferðir í finnska menntakerfinu sem beitt er við símenntun háskólamenntaðs fólks duga ekki til þess að viðhalda færni þess. Símenntunin er heldur ekki nægilega sveigjanleg til þess að uppfylla kröfur sem gerðar um menntun í nýjum sérhæfðum atvinnugreinum.

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutettujen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

  Suomen nykyisen koulutusjärjestelmän keinot eivät riitä ylläpitämään yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeän korkeakoulutetun työvoiman osaamista eivätkä ne vastaa joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeisiin.

 • |Sverige
  14-05-2012

  Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

  De metoder som det nuvarande finländska utbildningssystemet erbjuder räcker inte till för att upprätthålla kompetensen hos personer med högre utbildning. Metoderna är inte heller flexibla nog för att motsvara behoven inom de nya expertbranscher som växer fram.

 • |Island
  24-04-2012

  Verkefninu “Rom for dannelse” er lokið

  Samband fræðslusambanda í Noregi (VOFO) hefur undanfarin tvö ár stýrt verkefninu með dönskum og sænskum þátttakendum

 • |Island
  24-04-2012

  Hert á kröfum um færni kennara í Noregi

  Menntamálaráðuneytið hefur lagt til að herða kröfur um að kennarar verði að hafa ákveðna menntun í þeim fögum sem þeir kenna.

 • |Island
  24-04-2012

  Snjósleðasveit

  Þáttur í áætlun um að stofna liðsveit á Norðurskautssvæðinu, er þjálfun snjósleðakennara, ARTIC TRAINING 2012, sem farið hefur fram á vegum kanadískra landvarðafrá Iqaluit hjá vaktstöð danska hersins við Mestersvig. Það krefst langrar þjálfunar að stjórna hundunum og stefnt er að því að snjósleðar komi í stað hunda.

 • |Finland
  19-04-2012

  ”Tilaa sivistykselle” -hanke saatu loppuun

  Norjan vapaan sivistystyön kattojärjestö VOFO on kahden viime vuoden ajan koordinoinut Rom for dannelse (Tilaa

 • |Finland
  19-04-2012

  Opettajien pätevyysvaatimuksia halutaan tiukentaa

  Norjan opetusministeriö ehdottaa, että opettajilta tulisi edellyttää opetettavan aineen muodollista pätevyyttä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Koiravaljakot vaihtuvat moottorikelkkoihin

  Mestersvigissä, Grönlannissa sijaitsevalla Tanskan puolustusvoimien vartioasemalla, on koulutettu moottorikelkkakouluttajia. Otsikolla Arctic Training 2012 järjestettävässä koulutuksessa opettajina toimivat Kanadan Iqaluitista kotoisin olevat riistanvartijat. Koulutus liittyy suunnitelmiin mahdollisen arktisen erikoisjoukon perustamisesta.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Snescooter-patrulje

  Med planerne om en mulig kommende arktisk indsatsstyrke, har uddannelse af snescooter-instruktører, ARTIC TRAINING 2012, været i gang ved Forsvarets Vagt Mestersvig, som sørges for af canadiske rangere fra Iqaluit. Grunden er at det kræver langvarig træning at håndtere hundene og køre slæde, og dermed skal snescootere erstatte hundeslæderne ved Mestervig.

 • |Norge
  17-04-2012

  Strengere krav til lærerkompetanse i Norge

  Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

 • |Island
  26-03-2012

  Menntun staðbundins starfólks fyrir olíupeninga

  Þann 5. mars úthlutaði olíufyrirtækið Cairn Energy milljónum króna til samtals 21 verkefna, framlagið er liður af samningi við heimastjórnina. Samkvæmt samningnum ber fyrirtækinu að úthluta fé úr tveimur sjóðum, öðrum með því markmiði að styðja menntun staðbundins starfsfólks og úr hinum sjóðnum til almennra menningarviðburða og íþróttaiðkunar unglinga.

 • |Island
  26-03-2012

  Sveigjaleg tilboð um framhaldsfræðslu efldu samstarf

  Háskóli og mjólkurfyritækis vinna í sameinigu við það að auka færni á sviði mjólkurtækni á vinnustaðnum. Að loknum

 • |Island
  26-03-2012

  Metnaðarfull dönsk stefna um nýsköpun

  Danska ríkisstjórnin hefur hrint í framkvæmd ferli sem á að leiða til útgáfu á fyrstu, sameinuðu og metnaðarfullu stefnunni um nýsköpun á haustdögum.

 • |Finland
  26-03-2012

  Paikallista työvoimaa koulutetaan öljyrahoilla

  Öljy-yhtiö Cairn Energy jakoi 5. maaliskuuta yhteensä useita miljoonia Tanskan kruunuja kaikkiaan 21 hankkeelle osana yrityksen ja Grönlannin itsehallintoviranomaisten välistä sopimusta. Sopimus velvoittaa yhtiön jakamaan varoja kahdesta eri rahastosta. Toisella tuetaan paikallisen työvoiman kouluttamista, ja toinen on yleinen kulttuurirahasto, jonka tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa ja nuorten urheilutoimintaa.

 • |Finland
  26-03-2012

  Joustava täydennyskoulutusjärjestely loi lisää yhteistyötä

  Yliopisto ja meijeriyritys järjestävät yhteistyössä mm. meijeriteknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta

 • |Finland
  26-03-2012

  Kunnianhimoinen tanskalainen innovaatiostrategia

  Tanskan hallitus on käynnistänyt prosessin, jonka tarkoituksena on saada aikaan maan ensimmäinen kokonaisvaltainen ja kunnianhimoinen innovaatiostrategia ensi syksynä.

 • |Danmark
  22-03-2012

  Ambitiøs dansk innovationsstrategi

  Den danske regering har værksat en proces der skal føre frem til landets første, samlede og ambitiøse innovationsstrategi i efteråret.

 • |Danmark
  21-03-2012

  Uddannelse af den lokale arbejdskraft gennem oliepenge

  Den 5. marts fik i alt 21 projekter millionbidrag fra olieselskabet Cairn Energy, som et led i dets efterforskningsaftale med Selvstyret. Selskabet er nemlig forpligtiget til at uddele midler fra to fonde, den ene til formål at støtte uddannelse af den lokale arbejdskraft og den anden en almen kulturel fond, som skal støtte kulturaktiviteter og unges sportsudøvelser.

 • |Norge
  21-03-2012

  Fleksibelt videreutdanningstilbud ga økt samarbeid

  Universitet og meieribedrift samarbeider om å gjennomføre kompetanseheving i blant annet meieriteknologi  på

 • |Finland
  27-02-2012

  Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisten konferenssi Oslossa 3.–4.5.2012

  Ammattimainen konferenssien järjestäjä järjestää oppilaitoksissa toimiville ohjaajille suunnatun konferenssin, jonka

 • |Island
  27-02-2012

  Ráðgjafaráðstefnan 2012 í Osló 3. og 4. maí

  Þörf fyrir betri náms- og starfsráðgjöf hefur leitt til þess að ráðstefnuskrifstofa hefur skipulagt ráðstefnu fyrir

 • |Norge
  24-02-2012

  Rådgiverkonferansen 2012 i Oslo 3. og 4. mai

  Ønske om bedre karriere- og sosialpedagogisk veiledning har ført til at en profesjonell konferanseaarrangør nå tilbyr

 • |Island
  30-01-2012

  Sænska fyrir starfsfólk og nema innan heilbrigðisþjónustu

  Heilbrigðissænska býður upp á upplýsingar og verkfæri fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu sem hefur áhuga á að læra sænsku. Einnig er hægt að nota efnið við kennslu.

 • |Finland
  30-01-2012

  Ruotsia terveydenhuollon osaajille

  Vårdsvenska tarjoaa tietoa ja välineitä terveydenhuollon henkilökunnalle, joka on kiinnostunut oppimaan ruotsia. Sivuston materiaaleja voi myös soveltaa perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin.

 • |Sverige
  24-01-2012

  Svenska för hälsovårdspersonal och -studerande

  Vårdsvenska erbjuder information och verktyg för sjukvårdspersonal som är intresserad av att lära sig svenska. Materialen kan också användas inom utbildningen.

 • |Finland
  19-12-2011

  Seminaari aikuisopettajan osaamisesta

  Tanskan ja Islannin NVL järjestävät yhteistyössä Islannissa toimivan työelämän koulutuskeskuksen ja Islannin yliopiston kanssa seminaarin 12. tammikuuta Hilton Reyjkavik Nordicassa.

 • |Island
  19-12-2011

  Námsstefna um hæfni fullorðinsfræðarans

  NVL í Danmörku og á Íslandi stendur í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir námsstefnu þann 12. janúar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

 • |Norge
  19-12-2011

  Seminar om voksenlærerens kompetanse

  NVL i Danmark og på Island holder i samarbeide med Arbeidslivets opplæringssenter og Islands Universitet et seminar den 12. januar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

 • |Finland
  21-11-2011

  Kokit inspiroituvat slowfood-festivaaleilla

  Kaksi grönlantilaista kokkia osallistuu Ranskassa järjestettävään vuosittaisille slowfood-festivaaleille, jotka tänä vuonna pidetään 18–20. marraskuuta. Tapahtuma tarjoaa kokeille inspiraatiota grönlantilaisissa kaupoissa myytävien elintarvikkeiden jalostamiseen.

 • |Island
  21-11-2011

  Matreiðslumenn sækja innblástur í slowfood-hátíð

  Í næstu viku verður haldið árleg hátíð í slowfood í Frakklandi (18.-20. nóvember) og þá munu tveir matreiðslumenn sækja sér innblástur til þess að auðga úrval matvöru í grænlenskum matvöruverslunum.

 • |Danmark
  17-11-2011

  Kokke henter inspiration fra slowfood-festival

  I næste uges årlige slowfood-festival i Frankrig (18.-20. november) vil to kokke fra Grønland deltage og hente inspiration til hvordan de kan berige de grønlandske madvarer fra butikker.

 • |Finland
  27-09-2011

  Odensessa grönlantilaiset saavat räätälöityä tanskan opetusta

  Tanskan Odensessa sijaitsevassa Grönlanti-talossa (Det Grønlandske Hus) tarjotaan grönlantilaisille yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa ilmaista yksilöllistettyä tanskan opetusta. Opetuksen lähtökohtana on parantaa Odensessa asuvien ja opiskelevien grönlantilaisten tanskan kielen taitoa.

 • |Finland
  27-09-2011

  Syksyn budjettiesityksessä suuria koulutuspanostuksia

  Hallitus tukee nuorten työllistymistä

  Hallitus parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia mm.

 • |Island
  26-09-2011

  Mikil áhersla á menntun í frumvarpi til fjárlaga

  Sænska ríkisstjórnin vill greiða ungu fólki leið til starfa

  Sænska ríkisstjórnin vill greiða ungu

 • |Finland
  21-09-2011

  Pohjoismainen aikuisopettaja

  Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

 • |Sverige
  20-09-2011

  Stora utbildningssatsningar i höstens budgetproposition

  Regeringen förstärker vägarna till jobb för unga

  Regeringen stärker möjligheterna till jobb för unga