lararfortbildning • |Norge
  26-02-2014

  Mikil áhersla lögð á sí- og endurmenntun kennara

  Allir kennarar í opinberum og einkareknum skólum í Noregi – grunnskólum, framhaldsskólum og í fullorðinsfræðslu geta sótt um endurmenntun fyrir 15.mars. Nýungar á skólaárinu 2014/2015 er kerfi námsstyrkja fyrir kennara og að ríkið greiðir 75 % af kostnaði vegna afleysingakennara í náttúrugreinum og stærðfræði.

 • |Norge
  24-02-2014

  Stor satsing på videreutdanning for lærere

  Alle lærere i offentlige og private skoler I Norge - i grunnskole, videregående og voksenopplæring kan søke etterutdanning innen 15.mars. Nytt fra skoleåret 2014/2015 er en stipendordning for lærere og at staten betaler 75 % av utgiftene som skolen har til vikar for etterutdanning i naturfag og matematikk.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Sverige
  19-12-2013

  300 miljoner till Läslyft i skolan

  Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

  Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 • |Norge
  27-08-2013

  9000 lærere på kurs

  Lærere på 250 ungdomsskoler starter i høst med etterutdanning i klasseledelse og mer praktiske undervisningsmetoder i lesing, skriving og regning. Regjeringens plan er at alle lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om dette i løpet av de neste fire årene.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Forskningscirkeln – en väg till kunskapsutveckling i skolan

  En forskningscirkel, som är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor kan fungera som ett sätt att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. Det visar en ny rapport av Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, Sören Andersson, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Ann-Marie Wahlström, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Förslag för att stärka läraryrket

  Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 • |Sverige
  21-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Nýtt menntaverkefni fyrir frumkvöðla og viðskiptamenn

  Í undirbúningi er fullt nám fyrir frumkvöðla og kaupsýslufólk undir yfirskriftinni „YES!“. Stefnt er að hægt verði að hefja námið á næsta ári og að það valdi breytingum og skapi vöxt á Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir í rannsóknum á námi fullorðinna

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir um nám fullorðinna er nýútkomin bók sem meðal annars fjalla um hvað kennslufræði er, hversvegna fullorðnum er nauðsynlegt að leggja stund á nán og hvað stýrir námi fullorðinna.

 • |Island
  20-05-2013

  Þörf er á átaki fyrir jafngildan skóla

  Munurinn á milli skóla sem skila góðum árangri og skólum sem skila lélegum árangri hefur aukist verulega og vafalítið hefur frjálst val á milli skóla átt sinn hlut í þróuninni. Að efla jafngildinguna, styrkja kennarastarfið og marka langtíma stefnu eru þrjú mikilvægustu atriðin til þess að bæta árangur og gæði sænska skólakerfisins. Þetta er staðfest í nýrri skýrslu frá sænsku skólamálastofnuninni.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi koulutusohjelma yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä

  Kokopäiväopiskeluna toteutettavaa yrityksen perustamisen ja yrityskehityksen "YES!"-koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se käynnistyy ensi vuonna. Koulutuksen avulla pyritään edistämään muutosta ja kasvua Grönlannissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

  Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

  Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Finland
  22-04-2013

  Avalak piti seminaarin opiskelijoille Tanskassa

  Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten järjestö Avalak järjesti kevätseminaarin "ulkomaille matkustaminen ja harjoittelu" 12. - 14.4. Tanskan Horsensissa. Seminaarin aiheena oli opiskelu Grönlannissa ja Yhdysvalloissa.

 • |Grønland
  22-04-2013

  Avalak námskeið fyrir stúdenta í Danmörku

  Samtök grænlenskra námsmanna í Danmörku, – Avalak stóðu fyrir vornámskeiði með yfirskriftinni: Utanlandsferðir og praktískar upplýsingar, dagana 12.-14. apríl í Horsens, Danmörku þar sem fjallað var um menntun á Grænlandi og í Bandaríkjunum.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

  Tilastokeskus kerää opettajista tietoa kyselyllä, joka lähetetään noin 3 800 kouluun ja 60 000 opettajalle. Tiedonkeruu koskee kaikkia opettajia peruskoulusta aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

 • |Island
  25-03-2013

  Upplýsingum um kennara safnað í Finnlandi

  Hagstofan í Finnlandi aflar upplýsinga um kennara með spurningakönnun sem verður send til um það bil 3.800 skóla og 60.000 þúsund kennara. Um er að ræða kennara á öllum sviðum allt frá grunnskóla til fullorðinsfræðslu.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Island
  25-02-2013

  Fyrsta fagskólamenntun á sviði heilsu, umhverfis og öryggis á Norðurlöndunum

  Fræðslusambandið AOF í Noregi hefur fengið nýja fagmenntun viðurkennda.

 • |Finland
  25-02-2013

  Pohjoismaiden ensimmäinen ensimmäinen terveys-, ympäristö ja turvallisuusalan koulutus

  AOF-sivistysliitto järjestää aivan uudenlaisen koulutuksen. Koulutusohjelmien laatua valvova valtiollinen organisaatio NOKUT on antanut hyväksyntänsä Pohjoismaiden ensimmäisen terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan koulutuksen järjestämiselle.

 • |Norge
  18-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Island
  17-12-2012

  Framhaldsnám kennara ber árangur

  Rannsókn sem Oxford Research framkvæmdi að beiðni norska menntamálaráðuneytisins leiddi í ljós að kennarar sem lokið

 • |Finland
  17-12-2012

  Opettajien täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

  Oxford Researchin tekemän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutuksessa olleet opettajat pohtivat enemmän opetustapojaan

 • |Norge
  11-12-2012

  Videreutdanning av lærere gir resultater

  En undersøkelse som Oxford Research har gjort for Utdanningsdirektoratet viser at lærere som har gjennomført

 • |Island
  23-10-2012

  Fullorðnir takapróf í framhaldsskólum á ný

  Tölfræði sýnir að nú ljúka margir fullorðnir Norðmenn framhaldsskólanámi eða taka próf í einstökum fögum. Vinsælustu

 • |Finland
  22-10-2012

  Aikuiset suorittavat toisen asteen tutkintoja

  Tilastojen mukaan monet norjalaiset aikuiset palaavat toisen asteen opintojen pariin suorittaakseen uuden tutkinnon

 • |Norge
  18-10-2012

  Voksne tar eksamen på nytt i videregående skole

  Statistikk viser at mange voksne i Norge nå fullfører eller tar  enkelteksamen i videregående skole på nytt. Helse- og

 • fängelseutbildning fortbildning |Sverige
  09-10-2012

  Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

  Kirsten Grønnebæk är lärare i Statsfængslet Østjylland och ordförande för Fængselslærerforeningen i Danmark som grundades 1952 och som därmed är den äldsta i Norden.

 • |Island
  26-09-2012

  Góð ráðgjöf kemur í veg fyrir rangt val

  Á samkomu með rúmlega 300 náms- og starfsráðgjöfum lagði menntamálaráðherra Noregs þunga áherslu á að ráðgjöf er

 • |Finland
  26-09-2012

  Hyvä neuvonta ehkäisee vääriä valintoja

  Yli 300 opintoneuvojalle pitämässään puheessa Norjan opetusministeri korosti, että neuvonnalla on suuri vaikutus

 • |Finland
  26-09-2012

  IKT-konferenssi

  NVL ja islantilainen työelämän oppimiskeskus järjestävät yhteistyössä Islannin yliopiston tietotekniikan ja median tutkimuksen keskuksen sekä aikuiskasvatuksen koulutusohjelman kanssa konferenssin tietotekniikan käytöstä oppimisessa ja opetuksessa 4.10.2012.

 • |Finland
  26-09-2012

  Islannissa pitkät valmistumisajat

  Islannnissa toisen asteen (ammatti- tai lukio-opintojen) loppuun suorittaneiden osuus väestöstä on pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD-raportista Education at a glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  God rådgivning hindrer feilvalg

  På en samling for over 300 rådgivere  ble det fremhevet av kunnskapsministeren at rådgivning var svært viktig for at

 • |Island
  26-09-2012

  Ráðstefna um upplýsingatækni

  Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins halda í samstarfi við RANNUM, Rannsóknastofu í upplýsingatækni og miðlun, námsbraut um Nám fullorðinna og Tungumáltorg, ráðstefnu um upplýsingatækni í tengslum við nám og kennslu fullorðinna þann 4. október 2012.

 • |Island
  26-09-2012

  Íslendingar lengi að ljúka námi

  Íslendingar eru fyrir neðan meðaltal þegar kemur að samanburði þeirra sem lokið hafa framhaldsskóla¬menntun meðal OECD-þjóða. Þetta kemur fram í skýrslu OECD, Education at glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  Islendinger lenge om at fullføre studier

  Islendinger ligger nedenfor gjennomsnittet i stater som er medlemmer i OECD, når det gjelder sammenligning av antall voksne som har fullført en utdanning fra den videregående skolen (yrkes eller gymnasial). Dette fremgår av OECDs rapport Education at glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  Konferanse om IKT

  Nordisk nettverk om voksnes læring, Arbeidslivets opplæringssenter i samarbeide med Islands universitets, Senter for forskning om IKT og Media i undervisning og studieretningen Voksnes læring holder en konferanse om bruk av IKT i læring og undervisning den 4. oktober 2012.

 • |Finland
  26-06-2012

  Täydennyskoulutusta matematiikanopettajille

  Hyvät matematiikkataidot ovat tärkeitä. Aineen perustaidot ovat itsestään selvä osa arki- ja kansalaistaitoja, mutta lisäksi matemaattiset taidot ovat tärkeä edellytys monissa korkeakoulutusohjelmissa menestymiselle, etenkin luonnontieteiden ja tekniikan alalla.

 • |Finland
  26-06-2012

  Yliopistoissa ennätysmäärä hakijoita

  Vajaat 9500 henkilöä on hakenut opiskelemaan Islannin yliopistoon syksyksi 2012. Syksyyn 2009 verrattuna hakijamäärä on noussut yli 40 %, sillä silloin hakijoita oli 6800. Suosituin tiedekunta on humanistinen, jonka jälkeen tulevat yhteiskuntatieteellinen ja terveystieteellinen tiedekunta.

 • |Finland
  26-06-2012

  Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

  Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski

 • |Island
  25-06-2012

  Símenntun fyrir stærðfræðikennara

  Staðgóð þekking á stærðfræði er nauðsynleg. Þekking á undirstöðu atriðum stærðfræði þykir sjálfsögð fyrir hvern borgara og er auk þess mikilvæg forsenda háskólanáms, einkum á sviði raunvísinda og tækni.

 • |Island
  25-06-2012

  Nemendum sem ljúka námi úr framhaldsskólum fjölgar ekki

  Tölfræði sýnir að nemendum sem ljúka námi og standast próf af framhaldsskólastigi 2012, fimm árum eftir að þeir hófu

 • |Island
  25-06-2012

  Umsækjendur um nám við háskóla aldrei verið fleiri

  Tæplega 9.500 umsóknir um grunn- og framhaldsnám bárust Háskóla Íslands fyrir komandi haustmisseri. Ef horft er til ársins 2009 má sjá að umsóknum hefur fjölgað um rúm 40 prósent en þá voru þær um 6.800. Flestar umsóknir um grunnnám eru á sviði hugvísinda, félagsvísinda og heilbrigiðsvísinda.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Fortbildning för matematiklärare

  Goda kunskaper i matematik är nödvändigt. Förutom att grundläggande kunskaper i ämnet är en självklar vardags- och medborgarkunskap är kunskaper i matematik en viktig förutsättning för många högskoleutbildningar, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik.

 • |Norge
  25-06-2012

  Ingen økning i antall som består videregående skole

  Statistikk viser at andelen som fullfører og består videregående skole fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall.

 • |Norge
  25-06-2012

  Rekord antall søknader til universitetene

  Knapt 9.500 har søkt om studier ved Islands Universitet høsten 2012. Sammenliknet med søknader for høsten 2009 er antallet steget med over 40 %, da søkte 6.800 om opptak. De aller fleste ønsker å komme inn på studier ved humanistisk fakultet, der etter ved de samfunns- og sunnhetsvitenskaplige fakultetene.

 • |Island
  24-05-2012

  Símenntun fyrir háskólamenntaða krefst þróunar

  Þær aðferðir í finnska menntakerfinu sem beitt er við símenntun háskólamenntaðs fólks duga ekki til þess að viðhalda færni þess. Símenntunin er heldur ekki nægilega sveigjanleg til þess að uppfylla kröfur sem gerðar um menntun í nýjum sérhæfðum atvinnugreinum.

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutettujen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

  Suomen nykyisen koulutusjärjestelmän keinot eivät riitä ylläpitämään yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeän korkeakoulutetun työvoiman osaamista eivätkä ne vastaa joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeisiin.

 • |Sverige
  14-05-2012

  Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

  De metoder som det nuvarande finländska utbildningssystemet erbjuder räcker inte till för att upprätthålla kompetensen hos personer med högre utbildning. Metoderna är inte heller flexibla nog för att motsvara behoven inom de nya expertbranscher som växer fram.

 • |Island
  24-04-2012

  Verkefninu “Rom for dannelse” er lokið

  Samband fræðslusambanda í Noregi (VOFO) hefur undanfarin tvö ár stýrt verkefninu með dönskum og sænskum þátttakendum

 • |Island
  24-04-2012

  Hert á kröfum um færni kennara í Noregi

  Menntamálaráðuneytið hefur lagt til að herða kröfur um að kennarar verði að hafa ákveðna menntun í þeim fögum sem þeir kenna.

 • |Island
  24-04-2012

  Snjósleðasveit

  Þáttur í áætlun um að stofna liðsveit á Norðurskautssvæðinu, er þjálfun snjósleðakennara, ARTIC TRAINING 2012, sem farið hefur fram á vegum kanadískra landvarðafrá Iqaluit hjá vaktstöð danska hersins við Mestersvig. Það krefst langrar þjálfunar að stjórna hundunum og stefnt er að því að snjósleðar komi í stað hunda.

 • |Finland
  19-04-2012

  ”Tilaa sivistykselle” -hanke saatu loppuun

  Norjan vapaan sivistystyön kattojärjestö VOFO on kahden viime vuoden ajan koordinoinut Rom for dannelse (Tilaa

 • |Finland
  19-04-2012

  Opettajien pätevyysvaatimuksia halutaan tiukentaa

  Norjan opetusministeriö ehdottaa, että opettajilta tulisi edellyttää opetettavan aineen muodollista pätevyyttä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Koiravaljakot vaihtuvat moottorikelkkoihin

  Mestersvigissä, Grönlannissa sijaitsevalla Tanskan puolustusvoimien vartioasemalla, on koulutettu moottorikelkkakouluttajia. Otsikolla Arctic Training 2012 järjestettävässä koulutuksessa opettajina toimivat Kanadan Iqaluitista kotoisin olevat riistanvartijat. Koulutus liittyy suunnitelmiin mahdollisen arktisen erikoisjoukon perustamisesta.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Snescooter-patrulje

  Med planerne om en mulig kommende arktisk indsatsstyrke, har uddannelse af snescooter-instruktører, ARTIC TRAINING 2012, været i gang ved Forsvarets Vagt Mestersvig, som sørges for af canadiske rangere fra Iqaluit. Grunden er at det kræver langvarig træning at håndtere hundene og køre slæde, og dermed skal snescootere erstatte hundeslæderne ved Mestervig.

 • |Norge
  17-04-2012

  Strengere krav til lærerkompetanse i Norge

  Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

 • |Island
  26-03-2012

  Menntun staðbundins starfólks fyrir olíupeninga

  Þann 5. mars úthlutaði olíufyrirtækið Cairn Energy milljónum króna til samtals 21 verkefna, framlagið er liður af samningi við heimastjórnina. Samkvæmt samningnum ber fyrirtækinu að úthluta fé úr tveimur sjóðum, öðrum með því markmiði að styðja menntun staðbundins starfsfólks og úr hinum sjóðnum til almennra menningarviðburða og íþróttaiðkunar unglinga.

 • |Island
  26-03-2012

  Sveigjaleg tilboð um framhaldsfræðslu efldu samstarf

  Háskóli og mjólkurfyritækis vinna í sameinigu við það að auka færni á sviði mjólkurtækni á vinnustaðnum. Að loknum

 • |Island
  26-03-2012

  Metnaðarfull dönsk stefna um nýsköpun

  Danska ríkisstjórnin hefur hrint í framkvæmd ferli sem á að leiða til útgáfu á fyrstu, sameinuðu og metnaðarfullu stefnunni um nýsköpun á haustdögum.

 • |Finland
  26-03-2012

  Paikallista työvoimaa koulutetaan öljyrahoilla

  Öljy-yhtiö Cairn Energy jakoi 5. maaliskuuta yhteensä useita miljoonia Tanskan kruunuja kaikkiaan 21 hankkeelle osana yrityksen ja Grönlannin itsehallintoviranomaisten välistä sopimusta. Sopimus velvoittaa yhtiön jakamaan varoja kahdesta eri rahastosta. Toisella tuetaan paikallisen työvoiman kouluttamista, ja toinen on yleinen kulttuurirahasto, jonka tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa ja nuorten urheilutoimintaa.

 • |Finland
  26-03-2012

  Joustava täydennyskoulutusjärjestely loi lisää yhteistyötä

  Yliopisto ja meijeriyritys järjestävät yhteistyössä mm. meijeriteknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta

 • |Finland
  26-03-2012

  Kunnianhimoinen tanskalainen innovaatiostrategia

  Tanskan hallitus on käynnistänyt prosessin, jonka tarkoituksena on saada aikaan maan ensimmäinen kokonaisvaltainen ja kunnianhimoinen innovaatiostrategia ensi syksynä.

 • |Danmark
  22-03-2012

  Ambitiøs dansk innovationsstrategi

  Den danske regering har værksat en proces der skal føre frem til landets første, samlede og ambitiøse innovationsstrategi i efteråret.

 • |Danmark
  21-03-2012

  Uddannelse af den lokale arbejdskraft gennem oliepenge

  Den 5. marts fik i alt 21 projekter millionbidrag fra olieselskabet Cairn Energy, som et led i dets efterforskningsaftale med Selvstyret. Selskabet er nemlig forpligtiget til at uddele midler fra to fonde, den ene til formål at støtte uddannelse af den lokale arbejdskraft og den anden en almen kulturel fond, som skal støtte kulturaktiviteter og unges sportsudøvelser.

 • |Norge
  21-03-2012

  Fleksibelt videreutdanningstilbud ga økt samarbeid

  Universitet og meieribedrift samarbeider om å gjennomføre kompetanseheving i blant annet meieriteknologi  på

 • |Finland
  27-02-2012

  Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisten konferenssi Oslossa 3.–4.5.2012

  Ammattimainen konferenssien järjestäjä järjestää oppilaitoksissa toimiville ohjaajille suunnatun konferenssin, jonka

 • |Island
  27-02-2012

  Ráðgjafaráðstefnan 2012 í Osló 3. og 4. maí

  Þörf fyrir betri náms- og starfsráðgjöf hefur leitt til þess að ráðstefnuskrifstofa hefur skipulagt ráðstefnu fyrir

 • |Norge
  24-02-2012

  Rådgiverkonferansen 2012 i Oslo 3. og 4. mai

  Ønske om bedre karriere- og sosialpedagogisk veiledning har ført til at en profesjonell konferanseaarrangør nå tilbyr

 • |Island
  30-01-2012

  Sænska fyrir starfsfólk og nema innan heilbrigðisþjónustu

  Heilbrigðissænska býður upp á upplýsingar og verkfæri fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu sem hefur áhuga á að læra sænsku. Einnig er hægt að nota efnið við kennslu.

 • |Finland
  30-01-2012

  Ruotsia terveydenhuollon osaajille

  Vårdsvenska tarjoaa tietoa ja välineitä terveydenhuollon henkilökunnalle, joka on kiinnostunut oppimaan ruotsia. Sivuston materiaaleja voi myös soveltaa perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin.

 • |Sverige
  24-01-2012

  Svenska för hälsovårdspersonal och -studerande

  Vårdsvenska erbjuder information och verktyg för sjukvårdspersonal som är intresserad av att lära sig svenska. Materialen kan också användas inom utbildningen.

 • |Finland
  19-12-2011

  Seminaari aikuisopettajan osaamisesta

  Tanskan ja Islannin NVL järjestävät yhteistyössä Islannissa toimivan työelämän koulutuskeskuksen ja Islannin yliopiston kanssa seminaarin 12. tammikuuta Hilton Reyjkavik Nordicassa.

 • |Island
  19-12-2011

  Námsstefna um hæfni fullorðinsfræðarans

  NVL í Danmörku og á Íslandi stendur í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir námsstefnu þann 12. janúar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

 • |Norge
  19-12-2011

  Seminar om voksenlærerens kompetanse

  NVL i Danmark og på Island holder i samarbeide med Arbeidslivets opplæringssenter og Islands Universitet et seminar den 12. januar 2012 á Hilton Reykjavik Nordica.

 • |Finland
  21-11-2011

  Kokit inspiroituvat slowfood-festivaaleilla

  Kaksi grönlantilaista kokkia osallistuu Ranskassa järjestettävään vuosittaisille slowfood-festivaaleille, jotka tänä vuonna pidetään 18–20. marraskuuta. Tapahtuma tarjoaa kokeille inspiraatiota grönlantilaisissa kaupoissa myytävien elintarvikkeiden jalostamiseen.

 • |Island
  21-11-2011

  Matreiðslumenn sækja innblástur í slowfood-hátíð

  Í næstu viku verður haldið árleg hátíð í slowfood í Frakklandi (18.-20. nóvember) og þá munu tveir matreiðslumenn sækja sér innblástur til þess að auðga úrval matvöru í grænlenskum matvöruverslunum.

 • |Danmark
  17-11-2011

  Kokke henter inspiration fra slowfood-festival

  I næste uges årlige slowfood-festival i Frankrig (18.-20. november) vil to kokke fra Grønland deltage og hente inspiration til hvordan de kan berige de grønlandske madvarer fra butikker.

 • |Finland
  27-09-2011

  Odensessa grönlantilaiset saavat räätälöityä tanskan opetusta

  Tanskan Odensessa sijaitsevassa Grönlanti-talossa (Det Grønlandske Hus) tarjotaan grönlantilaisille yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa ilmaista yksilöllistettyä tanskan opetusta. Opetuksen lähtökohtana on parantaa Odensessa asuvien ja opiskelevien grönlantilaisten tanskan kielen taitoa.

 • |Finland
  27-09-2011

  Syksyn budjettiesityksessä suuria koulutuspanostuksia

  Hallitus tukee nuorten työllistymistä

  Hallitus parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia mm.

 • |Island
  26-09-2011

  Mikil áhersla á menntun í frumvarpi til fjárlaga

  Sænska ríkisstjórnin vill greiða ungu fólki leið til starfa

  Sænska ríkisstjórnin vill greiða ungu

 • |Finland
  21-09-2011

  Pohjoismainen aikuisopettaja

  Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011

 • |Sverige
  20-09-2011

  Stora utbildningssatsningar i höstens budgetproposition

  Regeringen förstärker vägarna till jobb för unga

  Regeringen stärker möjligheterna till jobb för unga

 • |Europa
  01-08-2011

  Eurydice

  Quality Assurance in Teacher Education in Europe, New Eurydice Glossary published 2011
  Quality Assurance in Teacher Education in Europe
  This study analyses processes for evaluating and accrediting initial and in-service teacher education programmes and institutions. It provides a general overview of the existence of regulations on external and internal evaluation in different countries as well as specific information on the main features of theses processes and the use made of their findings.
  Document and press release: See link below.

  New Eurydice Glossary published
  Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.

 • |Island
  27-04-2011

  Auðveldara að bæta við eldri kennarapróf

  Frá og með 1 júlí n.k. verður kennurum skylt að bera kennaraskilríki í skólunum. Það hefur í för með sér að aðeins kennarar með réttindi og skilríki verða ráðnir. En marga starfandi kennarar hafa ekki lokið menntun sinni eða ekki tekið próf úr háskóla, sem leiðir til þess að þeir fá ekki kennaraskilríki. Til þess að auðvelda þessum kennurum að ljúka prófi mun ríkisstjórnin þurfa að grípa til aðgerða.

 • |Finland
  27-04-2011

  Keskeneräisen opettajantutkinnon täydentämistä helpotetaan

  Heinäkuun alusta Ruotsissa otetaan käyttöön opettajien laillistamismenettely. Tämä tarkoittaa, että vain laillistettuja opettajia voidaan ottaa vakinaiseen työsuhteeseen ja vain heillä on oikeus antaa arvosanoja.

 • |Sverige
  20-04-2011

  Lättare att komplettera äldre lärareexamen

  Den 1 juli i år införs lärarlegitimation i skolan. Det innebär att från och med nästa år får bara legitimerade lärare anställas tills vidare och sätta betyg. Men många av dagens yrkesverksamma lärare saknar delar av sin utbildning, eller har inte tagit ut examen från universitetet, vilket gör att de inte kan få lärarlegitimation. För att underlätta för dessa lärare att ta ut en examen vidtar regeringen nu åtgärder.

 • forskning språk |Norge
  04-04-2011

  Som ringer i vann

  - Det er klart vi får renere gulv av å arrangere språkkurs, sier virksomhetsleder Anette Garsrud i Virksomhet renhold i Oppegård Kommune.

 • |Finland
  29-03-2011

  200 uutta lehtoria kouluihin ja päiväkoteihin

  Lehtorien määrä ruotsalaisissa kouluissa on laskenut rajusti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1989 kouluissa toimi yhteensä runsaat 1700 lehtoria, mutta vuonna 2008 määrä oli laskenut vajaaseen 200:aan. Ruotsissa lehtorin virka edellyttää lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

 • |Island
  29-03-2011

  Umfangsmikið færniþróunarverkefni í fangelsunum

  Það er mikil áhersla á símenntun í Noregi. Nú eiga fangaverðir, verkstjórar, félagsliðar og félagsráðgjafar að fara á námskeið hjá KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter, símenntunarmiðstöð fangelsismála).

 • |Island
  29-03-2011

  Kennurum með réttindi fjölgar

  Hátt menntunarstig finnskra kennara tryggir góðan námsárangur. Hlutfall kennara sem hafa formleg réttindi til að kenna sínar kennslugreinar er hátt á fyrstu skólastigunum og það hefur hækkað talsvert síðan árið 2008.

 • |Island
  28-03-2011

  200 nýir lektorar í skóla og leikskóla

  Lektorum í sænskum skólum hefur fækkað umtalsvert á síðustu áratugum. Árið 1898 voru rúmlega 1700 lektorar starfandi en árið 2008 voru þeir aðeins tæplega 200.

 • |Finland
  28-03-2011

  Vankeinhuollon työntekijöille täydennyskoulutusta

  Norjassa panostetaan täydennyskoulutukseen. Nyt vankiloiden henkilöstölle järjestetään kurssi kriminaalihuollon koulutuskeskuksessa.

 • |Finland
  24-03-2011

  Opettajien kelpoisuus kohentunut entisestään

  Suomalaisten opettajien korkea koulutustaso on hyvien oppimistulosten tae. Perusopetuksen opettajien muodollinen kelpoisuus opettamassaan aineessa on korkea ja lievästi parantunutkin vuodesta 2008.

 • |Sverige
  23-03-2011

  Ökat antal behöriga lärare

  De finländska lärarnas höga utbildningsnivå är en garanti för goda inlärningsresultat. Andelen lärare som är formellt behöriga inom sitt undervisningsämne är hög inom den grundläggande utbildningen och ha till och med ökat något sedan år 2008.

 • |Norge
  22-03-2011

  Stort kompetanseløftet i kriminalomsorgen

  Det satses på etterutdanning i Norge. Nå skal fengselsetjenter, verkstedsbetjenter, miljøterapeuter og sosionomer på kurs på KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter).

 • |Sverige
  21-03-2011

  200 nya lektorer i skola och förskola

  Antalet lektorer i svensk skola har sjunkit dramatiskt de senaste årtiondena. 1989 fanns det drygt 1700 lektorer, 2008 var antalet nere i knappt 200.

 • |Finland
  28-02-2011

  Tietokonepeli tuleville opettajille

  Nordlandin yliopisto on lanseerannut tietokonepelin, jossa harjoitellaan oppitunnin pitämistä.

 • |Island
  28-02-2011

  Tölvuleikur fyrir bekkjakennara

  Háskólinn á Norðurlandi (UiN) hefur nýverið kynnt tölvuleikinn Sýndar bekkjarstjórn.

 • |Norge
  23-02-2011

  Dataspill for klasseledere

  Universitetet i Nordland (UiN) har lansert dataspillet Virtuell Klasseledelse.

 • |Island
  01-02-2011

  Reynsla veitir tækifæri til menntunar

  Til þess að efla færni þeirra sem starfa í umönnunargeiranum fær starfsfólk sem ekki hefur lokið stúdentsprófi tækifæri til þess að mennta sig til starfa með þroskaheftum við háskólann í Þelamörk (HiT).

 • |Finland
  31-01-2011

  Työkokemuksen pohjalta koulutukseen

  Henkilökohtaisena avustajana toimivilla on nyt kahdessa norjalaiskunnassa mahdollisuus suorittaa hoitoalan tutkinto Telemarkin korkeakoulussa, vaikka heillä ei ole vaadittavaa pohjakoulutusta.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  Erfaring gir mulighet til utdannelse

  For å heve kompetansen i kommunens omsorgstjenester får ansatte uten generell studiekompetanse vernepleierutdannelse ved Høgskolen i Telemark (HiT).

 • |Island
  15-12-2010

  Lofandi upphaf nýrra Fullorðins- og símenntunarmiðstöðva - VEU miðstöðva

  Í janúar 2010 var 13 VEU miðstöðvum komið á laggirnar i Danmörku. Markmiðið með stofnun miðstöðvanna var að búa til einn aðgang fyrir þá sem nýta sér fullorðins- og símenntunarkerfið og um leið fá betri yfirsýn yfir námstilboðin og gera þau aðgengilegri.

 • |Finland
  14-12-2010

  VEU-aikuiskoulutuskeskukset hyvään alkuun

  Tammikuussa 2010 Tanskaan perustettiin 13 VEU-aikuiskoulutuskeskusta. Tarkoituksena on luoda opiskelumahdollisuuksia erityisesti uusille VEU-järjestelmän käyttäjille ja antaa parempi yleiskuva koko opintotarjonnasta.

 • |Danmark
  10-12-2010

  God opstart for de nye Voksen og Efter Uddannelses - VEU centre

  I januar 2010 blev 13 VEU centre etableret i Danmark. Oprettelsen af VEU-centrene har til hensigt at skabe én indgang særligt for nye brugere af Voksen og efter Uddannelsessystemet og skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet.

 • |Finland
  28-10-2010

  Opettajien laillistamismenettely tulossa ruotsalaiskouluihin

  Ruotsalaisilta opettajilta vaaditaan nyt entistä enemmän. Vuonna 2012 astuu voimaan opettajien laillistamismenettely. Sen jälkeen vain laillistettu opettaja voidaan nimittää vakituiseen virkaan ja vain laillistettu opettaja saa antaa arvosanoja. Nämä asiat sisältyvät esitykseen, jonka hallitus on jättänyt valtiopäiville.

 • |Island
  26-10-2010

  Auknar kröfur til kennara - kennaraskírteini

  Auknar kröfur í sænskum skólum. Kennaraskírteinin verða innleidd frá og með árinu 2012 og hafa í för með sér að einungis kennarar með fastráðningu og einungis þeir sem hafa kennaraskírteini mega gefa einkunnir. Þetta er samkvæmt frumvarpi sem sænska ríkisstjórnin hefur lagt fyrir þjóðþingið.

 • |Sverige
  20-10-2010

  Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

  Nu höjs kraven i den svenska skolan. Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får ges fast anställning och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Allt detta enligt den proposition som regeringen har överlämnat till Riksdagen.

 • motivation fortbildning |Sverige
  14-09-2010

  Lärarlyftet ökar kvalitén

  Att arbeta som lärare kan ofta vara otacksamt och krävande. Därför har många lärare i Sverige uppskattat regeringens fortbildningssatsning Lärarlyftet.

 • |Island
  24-06-2010

  Menntunaráæltun

  Þekking og hæfni (Kunnig) um færniþróun þeirra sem starfa við fræðslumál, hófst þann 31. maí sl. um leið og samband héraðsstjórna birti ákvarðanir um styrki til fræðsluaðila eða samstarfs þeirra.

 • |Finland
  18-06-2010

  Osaava-ohjelma käynnistyy

  Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen tähtäävä Osaava-ohjelma käynnistyy täysimääräisenä 31.5., kun aluehallintovirastot julkaisivat avustuspäätöksensä oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien verkostoille tarkoitetun määrärahan osalta.

 • |Sverige
  18-06-2010

  Programmet Kunnig startar

  Programmet Kunnig (Osaava) för utveckling av undervisningspersonalens kompetens har påbörjats i sin helhet 31 maj, då regionförvaltningsverken offentliggjorde understödsbesluten för utbildningsarrangörer och arrangörsnätverk.

 • |Island
  25-05-2010

  Menntun fyrir kennara án réttinda

  Sænska ríkisstjórnin hefur falið sjö menntastofnunum að skipuleggja nám samkvæmt lögum (2007:224) um háskólamenntun fyrir sí- og endurmenntun kennara sem ekki hafa lokið kennaraprófi. Námið á að hefjast haustið 2010.

 • |Finland
  24-05-2010

  Epäpätevien opettajien pätevöittämiskoulutus alkaa

  Ruotsin hallitus on antanut seitsemälle korkeakoululle tehtäväksi järjestää vuonna 2007 hyväksytyn lain mukaista koulutusta epäpäteville opettajille. Koulutuksen on määrä alkaa syksyllä 2010.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Utbildning av obehöriga lärare

  Sju lärosäten har fått regeringens uppdrag att anordna utbildning enligt förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Utbildningarna ska startas hösten 2010.

 • flexibelt lärande folkbildning |Sverige
  10-05-2010

  Interagerande i kunskapssökandet

  Är folkbildningen i traditionell mening utdöd nu när det går att få svar på sina frågor genom att googla? Nej, i stället måste vi se möjligheterna i möten över nätet, hävdar Ingemar Svensson som just nu undersöker hur man kan använda sociala medier i folkbildningen.

 • |Island
  26-04-2010

  Framhaldsnám í hlutastarfi

  Greina má aukna áherslu á sveigjanleg námstækifæri á háskólastigi. Háskólinn í Bergen ætlar með sérstöku átaki laða nýja hópa stúdenta til náms í skólanum.

 • |Island
  26-04-2010

  Dreifstýrð kennaramenntun

  Fræðslumiðstöðvarnar í Eidsvåg og Åndalsnes munu frá og með í haust bjóða upp á nám fyrir kennara í samstarfi við Háskólann á Þelamörk Þetta bætir möguleikana á að leggja stund á nám jafnframt starfi og að sinna skyldum við fjölskylduna.

 • |Island
  26-04-2010

  Aðgerðir alþýðufræðslunnar fyrir menntalitla unglinga

  Ýmis sambönd innan alþýðufræðslunnar hafa í samstarfi við DFS (Danska alþýðufræðslusambandið ) mótað tillögur að aðgerðum alþýðufræðslunnar fyrir menntalitla unglinga. Eftir að efnahagskreppan skall á hefur atvinnuleysi meðal ungs fólks aukist mikið og því beinast sjónir að því hvernig hægt er að hvetja unglingana til þess að halda áfram námi.

 • |Finland
  26-04-2010

  Verkkopohjainen korkeakoulutus kasvussa

  Joustaviin korkeakoulutusratkaisuihin panostetaan tällä hetkellä selvästi. Bergenin korkeakoulu on käynnistänyt aktiivisen panostuksen, jonka tavoitteena on saada uusia opiskelijoita.

 • |Finland
  26-04-2010

  Hajasijoitettu opettajankoulutus alkaa

  Eidsvågin ja Åndalsnin opintokeskukset tarjoavat ensi syksystä opettajankoulutusta yhteistyössä Telemarkin korkeakoulun kanssa. Koulutusohjelma tarjoaa tilaisuuden opiskella, työskennellä ja huolehtia perheestä samanaikaisesti.

 • |Finland
  26-04-2010

  Muutoksia opettajankoulutukseen

  Syksystä 2009 lähtien opettajankoulutus muuttui siten, että kaikkien opiskelijoiden tulee suorittaa ylempi korkeakoulututkinto saadakseen opettajan pätevyyden. Keväällä 2010 lähes 500 kasvatustieteiden opiskelijaa saa suoritetuksi loppuun Bachelor-tutkinnon. Alan työllistymismahdollisuudet ovat täysin erilaiset kuin heidän aloittaessaan opiskelun, jolloin vapaita opettajanpaikkoja oli vaikeaa saada täytetyksi.

 • |Island
  21-04-2010

  Breytingar á kennaranámi

  Frá og með síðasta hausti var kennaramenntun breytt þannig að þeir sem hófu nám sitt þá verða að ljúka mastersprófi til þess að fá réttindi sem kennarar. Á fimmta hundrað kandídatar útskrifast úr grunnnámi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands á vormánuðum2010 og óhætt er að segja að atvinnuhorfur þeirra flestra hafi gjörbreyst frá því sem var þegar þeir hófu nám á tímum þegar erfitt var að fullmanna kennarastöður.

 • |Norge
  21-04-2010

  Forandringer på lærerutdanningen

  Fra høsten 2009 ble utdanning for lærere forandret slik at de som startet sin utdanning da må gjøre ferdig mastergraden før de blir lærere. Nesten fem hundrede kandidater kommer til å avlegge sin bacherlorgrad fra det utdanningsvitenskapelig fakultet våren 2010 og det kan trygt hevdes at deres muligheter på arbeidsmarkedet har forandret seg helt avgjørende fra den tiden de begynte studiene nå det var vanskelig å bemanne alle lærerstillinger.

 • |Norge
  20-04-2010

  Videreutdanning på deltid

  Det foregår en markert satsing på fleksible utdanningsløsninger på høgskolenivå. Høgskolen i Bergen satser aktivt for å nå stadig nye studenter.

 • |Norge
  20-04-2010

  Desentralisert lærerutdanning

  Studiesentra i Eidsvåg og Åndalsnes tilbyr fra høsten av en fullverdig lærerutdanning i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Dette er en god mulighet for å ta utdanning samtidig med noe jobb og familieforpliktelser.

 • |Island
  29-03-2010

  Fjárframlög auka eftirspurn eftir framhaldsmenntun

  Háskólinn í Álasundi hefur tilkynnt aukningu á eftirspurn eftir sí- og endurmenntun á heilbrigðissviði. Nú er hægt að leggja stund á nám í hjúkrunarfræði og hjúkrun krabbameinssjúkra án þess að þurfa að greiða há skólagjöld. Þetta námsframboð er nú ókeypis eins og önnur tilboð um sí- og endurmenntun.

 • |Island
  29-03-2010

  Tilboð um framhaldsnám fyrir kennara

  Frá og með næstkomandi hausti geta kennarar, sem kenna fullorðnum grunnleikni eða innflytjendum norsku, lagt stund á fjarnám við háskólann í Bergen, háskólann í Stavanger, UiS og háskólann í Vestfold, HiV. Námsleiðirnar veita 30 einingar.

 • |Island
  29-03-2010

  Aukin þekking á fagmennsku kennarastarfsins gæti leitt til fleiri umsókna

  Ungir Danir þekkja ekki til þeirra tækifæra sem kennaramenntun veitir og tengja heldur ekki færni eins og t.d.

 • |Finland
  29-03-2010

  Valtion rahoitus lisää täydennyskoulutuksen kysyntää

  Ålesundin korkeakoulun terveydenhuoltoalan jatko- ja täydennyskoulutusten hakijamäärät ovat nousussa. Nyt oppilaitoksessa voi suorittaa terveydenhoitajan tai syöpähoitajan tutkinnon ilmaiseksi.

 • |Finland
  29-03-2010

  Täydennyskoulutusta opettajille

  Aikuisten perustaito-opetukseen tai maahanmuuttajien norjanopetukseen suuntautuvat opettajat saavat tänä syksynä mahdollisuuden suorittaa internetpohjaisia opintoja. Opintojen järjestäjinä ovat Bergenin yliopisto, Stavangerin yliopisto ja Vestfoldin korkeakoulu. Molemmat opintokokonaisuudet ovat 30 opintopisteen laajuisia.

 • |Finland
  29-03-2010

  Opettajankoulutuksen antaman ammattitaidon parempi tuntemus voisi lisätä hakijamäärää

  Tanskalaisnuoret eivät tunne opettajankoulutuksen mahdollisuuksia ja sisältöä eivätkä miellä sen antavan johtamistaitoja,

 • |Danmark
  26-03-2010

  Kendskab til læreruddannelses særlige faglighed kan vaere en vej til stærkere søgning

  Unge danskere kender ikke læreruddannelses muligheder og falighed, og forbinder ikke kompetencer som fx. lederskab,

 • |Norge
  25-03-2010

  Statlige penger øker etterspørselen for videreutdanning

  Høgskolen i Ålesund melder om økning til etter og videreutdanningene innenfor helsefag. Nå er det mulig å studere til helsesøster og kreftsykepleie uten å betale dyre studieavgifter. Disse utdanningstilbudene er nå gratis på linje med andre etter og videreutdanningstilbud.

 • |Norge
  25-03-2010

  Videreutdanningstilbud for lærere

  Denne høsten kan lærere som skal undervise voksne i basisferdigheter eller norsk som andrespråk delta i nettbaserte studier ved universitetet i Bergen, universitetet i Stavanger og høgskolen i Vestfold. Begge studiene gir 30 studiepoeng.

 • |Island
  01-03-2010

  Fjórar leiðir í nýrri kennaramenntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja kennaramenntun í frumvarpinu „Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89)“ (Best í bekknum – ný kennaramenntun). Þar er lagt til að í stað núverandi menntunar fyrir kennara komi fjórar nýjar prófgráður fyrir: forskólakennara, grunnskólakennara, fagkennara og starfsmenntakennara.

 • |Sverige
  01-03-2010

  Neljä väylää uudistuneeseen opettajantutkintoon

  Opettajankoulutusta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan mittavaa uudistusta opettajankoulutukseen. Nykyinen tutkinto korvattaisiin neljällä uudella tutkinnolla: lastentarhanopettajan, peruskoulunopettajan, aineenopettajan ja ammattiopettajan tutkinnoilla.

 • |Sverige
  24-02-2010

  Fyra vägar till ny lärarutbildning

  Regeringen föreslår att en helt ny lärarutbildning införs I propositionen Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) föreslås att dagens lärarexamen ersättas av fyra nya examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

 • |Finland
  16-12-2009

  Eurooppalainen matikkaseminaari

  Vox järjestää seminaarin kaikille, jotka työskentelevät aikuisten arkimatematiikan opetuksen parissa. Seminaari järjestetään Oslossa 1. –2 helmikuuta 2010, ja sen työkielenä on englanti.

 • |Island
  16-12-2009

  Evrópskt stærðfræðinámskeið

  Vox býður öllum sem vinna með nám fullorðinna í stærðfræði á námskeið í Ósló dagana 1. og 2. febrúar. Námskeiðið fer fram ensku.

 • |Island
  16-12-2009

  Nám á háskólastigi (Videregående voksenuddannelse (VVU) í Danmörku) nýtist við dagleg störf

  Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá dönsku matsstofnuninni, EVA

 • |Finland
  15-12-2009

  Toisen asteen jälkeinen akuisten VVU-ammattikoulutus hyödyksi työelämässä

  osoittaa tanskalaisen EVA-instituutin tuore raportti.

 • |Island
  15-12-2009

  Nám í fullorðinsfræðlu á meistarastigi við NTNU (Norska tækniháskólann)

  Við miðstöð Norska tækniháskólans í rannsóknum á fullorðinsfræðslu er boðið upp á nám í fullorðinsfræðslu á

 • |Norge
  15-12-2009

  Masterprogram i voksnes læring ved NTNU

  Ved Forskningsenheten Voksne i livslang læring, NTNU, tilbyr vi et masterprogram i voksnes læring. Studiet er egnet

 • |Danmark
  14-12-2009

  Videregående voksenuddannelse (VVU) bruges i det daglige arbejde

  – viser en ny rapport fra EVA, de danske evalueringsinstitut.

 • |Norge
  04-12-2009

  Europeisk matteseminar

  Vox inviterer alle som jobber med hverdagsmatematikk for voksne til seminar i Oslo 1-2. februar 2010. Seminaret foregår på engelsk.

 • |Island
  23-11-2009

  Starfsfólk á leikskólum í tölvukennslu

  37 starfsmenn á leikskólum í Rana komust að því að þeir hafa þörf fyrir meiri tölvufærni og þess vegna eru þeir sestir aftur á „skólabekkinn“.

 • |Island
  23-11-2009

  Jákvæð áhrif fullorðinsfræðslu og símenntunar

  Samkvæmt niðurstöðum nýrrar skýrslu sem ber heitið “Áhrif fullorðinsfræðslu – greining á áhrifum fyrir einstaklinga auk kostnaðar og nytjagreiningar”, hefur fullorðinsfræðsla og símenntun jákvæð áhrif á atvinnuöryggi, launahækkun og hvatningu til frekari menntunar.

 • |Finland
  23-11-2009

  Päiväkodin työntekijät ICT-opissa

  37 päiväkodin työntekijää Ranan kaupungista osallistui tietokonekurssille huomattuaan tarvitsevansa työssään lisää tietokoneosaamista.

 • |Finland
  23-11-2009

  Aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteiset vaikutukset

  Aikuis- ja täydennyskoulutuksella on myönteinen vaikutus työllistymiseen, palkkaan ja kouluttautumismotivaatioon. Tulokset ovat peräisin tuoreesta raportista, jossa analysoitiin aikuiskoulutuksen yksilötason vaikutuksia sekä kustannusten suhdetta hyötyyn.

 • |Danmark
  18-11-2009

  Positiv effekt med voksen- og efteruddannelse

  Voksen- og efteruddannelse har positiv effekt på jobsikkerhed, højere løn og motivation til videre uddannelse viser nye forskningsresultater i rapporten "Effektanalyse af voksenuddannelse - Analyse af individeffekter samt cost-benefit-analyse

 • |Norge
  11-11-2009

  Barnehageansatte på dataopplæring

  37 barnehageansatte i Rana fant ut at de trengte økt datakompetanse, dermed sitter de på ”skolebenken” igjen.

 • |Finland
  21-10-2009

  NFF-konferenssi 2009 ”Muuttuva opettajuus ja oppijuus”

  Miten oppiminen ja koulutus muuttuvat teknologian muuttuessa?

 • |Island
  21-10-2009

  NFF-ráðstefnan 2009 „Breytingar á kennarahlutverkinu og námi“

  Hvernig mun nám og menntun breytast í takti við tæknina?

 • |Island
  21-10-2009

  Framlög til símenntunar kennara tvöfaldað

  Menntamálaráðherra Finna, Henna Virkkunen hefur skýrt frá því að ríkið ætli að tvöfalda framlög til símenntunar kennara á næsta ári, samtals verður upphæðin yfir 21 milljón evra. Af þeim verður 8 milljónum veitt í nýtt Osaava – verkefni.

 • |Norge
  15-10-2009

  NFF-konferansen 2009 ”Lære(r)rollen i endring”

  Hvordan vil læring og utdanning endres i takt med teknologien?

 • |Finland
  15-10-2009

  Opettajien täydennyskoulutusrahat kaksinkertaistuvat

  Opetusministeri Henna Virkkunen kertoo valtion lähes kaksinkertaistavan opettajien täy-dennyskoulutuksen määrärahat ensi vuonna, rahoitusta on varattu yhteensä yli 21 miljoonaa, mistä uuden Osaava-ohjelman osuus on 8 miljoonaa.

 • |Sverige
  15-10-2009

  Anslag för lärarnas fortbildning fördubblas

  Undervisningsminister Henna Virkkunen berättar att staten nästan fördubblar anslagen för lärarnas fortbildning nästa år, sammanlagt blir det över 21 miljoner euro. Av dessa får ett nytt Osaava-program 8 miljoner.

 • |Island
  29-09-2009

  Frumvarp til fjárlaga: aukin framlög til menntunar og vinnumarkaðsmála

  Í frumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar er lagt til að auka framlög til menntunar, hluti fjármagnsins er ætlað til þess að fjölga nemaplássum í ýmsum greinum og hluta til þess að bæta menntun kennara. Þar að auki eru tillögur um að gera sérstakt átak í málefnum flóttamanna.

 • |Island
  29-09-2009

  Gagnagrunnur yfir námsgögn fyrir fullorðna

  VOX hefur þróað stafrænan gagnagrunn í norsku og samfélagsfræðum. Þar er hægt að finna úrvals efni fyrir kennara sem eru í leit að námsefni fyrir nemendur.

 • |Island
  29-09-2009

  Sí- og endurmenntun nýtur aukinna vinsælda

  Mat á nýtingu fjármuna sem lagðir voru í svokallað hnattvæðingaráætlun á árunum 2007 - 2009 sýnir umtalsverða fjölgun námsmanna sem sækja undirbúningsnámskeið fullorðinsfræðslu í lestri, ritun og stærðfræði. Sama gildir um faglærða, þeim sem sækja sér sí- og endurmenntun hefur fjölgað verulega.

 • |Finland
  29-09-2009

  Budjettiesitys lupaa lisää rahaa koulutukseen ja työmarkkinatoimiin

  Hallituksen budjettiesityksessä koulutukseen halutaan panostaa lisäämällä opiskelupaikkoja eri koulutusasteilla ja käyttämällä lisää rahaa opettajiin. Esityksessä ehdotetaan myös turvapaikanhakijoiden asemaa parantavia toimia.

 • |Finland
  25-09-2009

  Täydennyskoulutuksen suosio noussut

  Arvioitaessa globalisaatiorahoituksen vaikutuksia vuosina 2007–2009 osoittautui, että valmistavan aikuiskoulutuksen (luku-, kirjoitus- ja laskutaito-opetus) osallistujien määrä on noussut 38 % ja entistä useammat ammattikoulutetut osallistuvat ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

 • |Finland
  24-09-2009

  Aikuisopetuksen oppimateriaalitietokanta

  VOX on kehittänyt sähköisen oppimateriaalihaun norjan kielen ja yhteiskuntaopin oppimateriaaleista. Hakutyökalu auttaa opettajia löytämään oppimateriaaleja opiskelijoilleen.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Læremiddelbase for voksne

  VOX har utviklet et digitalt læremiddelsøk for norsk og sammfunnsfagopplæringen. Dette er en utmerket ressurs for lærere som ønsker å finne læremidler til elevene sine.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Mere populært at tage efteruddannelse

  Evaluering af globaliseringsmidlerne iværksat i 2007-2009, viser stor stigning (38%) i antallet af kursister, der tager imod FVU tilbud (forberedende voksenundervisning) om læse-, skrive- og regnekurser, og flere faglærte tager imod tilbud om efter og videreuddannelse på AMU.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad

  I regeringens budgetproposition föreslås förstärkningar på utbildningsområdet, dels genom utökat antal utbildningsplatser på olika nivåer, dels genom extra satsningar på lärare. Dessutom föreslås särskilda insatser för asylsökande.

 • fortbildning distansutbildning |Danmark
  11-09-2009

  Nettet udfordrer forståelsen af uddannelse

  I ét semester vælger studerende at følge den netbaserede version af uddannelsen. Det næste foretrækker de det daglige fysiske møde med andre studerende og deres lærere. Sådan ser virkeligheden i stigende grad ud på University College Syd. Det udvikler over tid en ny forståelse af, hvad uddannelse egentlig er, både blandt studerende, undervisere og de institutioner, der tager imod de nyuddannede, mener IT-projektleder Lis Faurholt

 • |Finland
  31-08-2009

  Aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Norjan teknillis-luonnontieteellisen yliopiston NTNU:n aikuisten oppimisen tutkimusyksikkö on käynnistänyt aikuisten oppimisen maisteriohjelman.

 • |Island
  31-08-2009

  Meistaranám á sviði fullorðinsfræðslu

  Rannsóknasfofa fullorðinsfræðslu í Norska tækni- og náttúruvísindaháskólans, NTNU býður upp á meistaranám í fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-08-2009

  Training Needs Assessment

  28.9.-1.10.2009, Reykjavík, Ísland

 • |Island
  28-08-2009

  Þeir sem eru á jaðri þekkingarsamfélagsins fá sérstakt tilboð frá alþýðufræðslunni

  - Einstaklingsmiðuð undirbúningsmenntun (Individuel Forberedende Uddannelse, IFU)

 • |Danmark
  27-08-2009

  Training Needs Assessment

  28.9.-1.10.2009, Reykjavik, Island

 • |Norge
  24-08-2009

  Master i voksnes læring

  Forskningsenheten Voksne i livslang læring på NTNU har etablert et masterstudium i voksnes læring.

 • kompetensutveckling folkbildning |Norden
  25-07-2009

  Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

  Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

 • |Island
  23-06-2009

  Nærri lætur að þriðji hver Dani taki þátt í endur- eða símenntun

  Það er þrisvar sinnu hærri tala en gildir um meðaltal íbúa í öðrum löndum i ESB. Þetta er niðurstaða nýlegrar könnunar á vegum ESB.

 • |Finland
  22-06-2009

  Vajaa kolmannes tanskalaisista osallistuu aikuiskoulutukseen

  Tämä luku on kolminkertainen verrattuna koko EU:n keskiarvoon, kuten unionin teettämä tuore tutkimus osoittaa.

 • |Danmark
  18-06-2009

  Knap hver tredje voksne dansker tager en voksen- eller efteruddannelse

  Det er tre gange så mange som det samlede tal for EU. Det viser en ny undersøgelse gennemført af EU.