projekt • |Finland
  20-08-2014

  Mindre satsningar på personalutbildning

  Varannan 18–64-åring deltog i vuxenutbildning år 2012. Antalet deltagare och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå sedan år 2000, men antalet utbildningsdagar per person har minskat ...

 • |Finland
  25-06-2014

  Nuorten näkemykset nuorisotakuusta

  Nuorten mielestä nuorisotakuussa on myönteistä se, että se lisää valinnan mahdollisuuksia ja parantaa nuorten asemaa. Takuun ideaan he suhtautuvat positiivisesti, mutta näkevät käytännön toimissa kehitettävää.
  Näin todetaan Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin toteuttaman hankkeen loppuraportissa.

 • |Finland
  18-06-2014

  De ungas syn på ungdomsgarantin

  Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
  Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Norden
  17-01-2014

  Projekt Frafald i voksenuddannelser

  Er det et problem eller en gevinst?

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • |Danmark
  28-11-2013

  Nyt center for offentlig innovation

  Regeringen har sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO besluttet at oprette et Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter i hele den offentlige sektor, samt inspirere medarbejdere i kommuner regioner og i staten til i højere grad at lære af hinanden.

 • |
  26-11-2013

  Nordplus-kontaktseminarium

  På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

  8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Miljoona kruunua romaninaisille suunnattuihin hankkeisiin

  Verkkokursseja, tasa-arvotyötä ja opintopiirien vetäjien koulutusta – siinä muutama esimerkki hankkeista, joiden avulla kansanopistot ja sivistysliitot pyrkivät tavoittamaan suuremman määrän romaninaisia. Vapaan sivistystyön valtionapujen jakamisesta vastaava Ruotsin kansansivistysneuvosto (Folkbildningsrådet) jakoi yhteensä miljoona kruunua kuudelle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa romaninaisten mahdollisuuksia elinkeinon tai lisäkoulutuksen hankkimiseen.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Uusi julkisen alan innovaatiokeskus

  Tanskan hallitus on päättänyt perustaa julkisen alan innovaatiokeskuksen yhdessä ammattiliittojen keskusjärjestöjen sekä kunta- ja aluehallinnon liittojen kanssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa kaikesta julkisella sektorilla tehtävästä innovaatiotoiminnasta ja tiedottaa siitä sekä innoittaa kuntien, aluehallinnon ja valtion työntekijöitä oppimaan toisiltaan entistä enemmän.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Einni milljón sænskra króna veitt í þróunarverkefni með rómakonum

  Vefnámskeið, jafnréttistarf og menntun leiðbeinenda í námsflokkum eru dæmi um verkefni sem lýðskólar og fræðslusambönd fá stuðning við að ná til fleiri rómakvenna. Alþýðufræðsluráðið hefur úthlutað einni milljón sænskra króna til sex verkefna sem eiga að bæta tækifæri rómakvenna til að sjá fyrir sér eða til frekari menntunar.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ný miðstöð fyrir nýsköpun í opinbera geiranum

  Danska ríkisstjórnin hefur í samstafi við bandalag háskólamanna, danska héraðssambandið, stéttarfélag opinberra starfsmanna (FTF), Samband danskra sveitarfélaga (KL) og sambandi opinberra starfsmanna (OAO) ákveðið að stofna til Miðstöðvar fyrir nýsköpun í opinbera geiranum. Miðstöðin á að safna og miðla reynslu innan opinbera geirans og veita starfsfólki sveitarfélaga og ríkisins innblástur við nýsköpunar verkefni og til þess að nýta sér reynslu annarra.

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • |Sverige
  20-11-2013

  En miljon till utvecklingsprojekt med romska kvinnor

  Internetkurser, jämställdhetsarbete och utbildning av cirkelledare är exempel på projekt som nu får stöd när folkhögskolor och studieförbund ska nå fler romska kvinnor. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat en miljon kronor till sex projekt som ska förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

 • |Grönland
  26-09-2013

  Nordjysk uddannelsesmesse til havs forbi Sydgrønland

  I otte dage fra den 5. til og med den 12. september var der Arctic Sea Show i Sydgrønland. Det er en uddannelses- og erhvervsmesse afholdt i skibet Sarfaq Ittuk, med nordjyske efterskoler og uddannelsesinstitutioner ombord. Skibet var forbi Narsarsuaq, Narsaq, Nanortalik, Qaqortoq og Paamiut i Sydgrønland også til sidst Nuuk i Vestgrønland.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Ældre i Maniitsoq bliver fortrolige med tablets

  Ældreforbundet i Maniitsoq har etableret projektet Senior-Surf, som har til formål at gør ældre borgere mere fortrolige med at bruge IT teknologi og samtidig skal unge mennesker fra lokalsamfundet stå for oplæring af brugen af udstyrene. Det har en forbindelse med bærdygtighedsprojekterne i Qeqqata Kommunea (kommunen i Vestgrønland) og forbundet har arbejdet på at skaffe fem computertablets og en stationær computer. Velux Fonden har bidraget med 27.000 kr. til projektet.

 • |Island
  27-08-2013

  Realkompetansevurderingssystem i kraftig utvikling – 47 nye veier

  Arbeidslivets opplæringssenter leder sammen med Vitensenter for livslang veiledning ved Islands universitet prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning », som delvis finansieres med IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) støtte. Prosjektet vil ta tre år og det startet i 2012.

 • |
  25-07-2013

  Grönt lys for neste generasjon Nordplus

  Nordplus 2012-2016 ble endelig vedtatt av MR-U på deres møte den 2. november 2011, og de baltiske landene har gitt sin tilslutning til programmet.

 • |
  25-07-2013

  Projekt

  NVL: koordinatorer ansvarar för en kontinuerlig dialog med miljöer genom uppföljning av nätverk och projekt, och samarbete med representanter för Nordplus Voksen. Informationsarbetet innebär spridning av erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedling av projektresultat. NVL:s hemsidor har information om 103 projekt för tillfället, 75 av dessa är Nordplus Voksen projekt och 5 Nordplus Nabo projekt. Projektinformationen är organiserat enligt tematiska rubriker.

 • |Danmark
  25-06-2013

  UI i Danmark ny hovedkoordinator for Nordplus

  Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) i Danmark blir ny hovedkoordinator for Nordplus i perioden 2014 til 2016.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Forskningscirkeln – en väg till kunskapsutveckling i skolan

  En forskningscirkel, som är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor kan fungera som ett sätt att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. Det visar en ny rapport av Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, Sören Andersson, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Ann-Marie Wahlström, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk.

 • |Grönland
  21-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Norge
  21-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • |Norge
  21-05-2013

  Spennende utvikling hos nettskolene

  De offentlig godkjente nettskolene i Norge gjennomførte 28 utviklingsprosjekter i fjor. - Prosjektene viser både bredde og styrke, sier daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), Torhild Slåtto. NFF har som oppgave å levere en samlet rapport over alle prosjektene til Vox, og rapporten for 2012 er nå klar.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Stefnt að gæðum

  - Okkur skortir heildstæð gæðaviðmið fyrir nám í grunnleikni, og tilgangurinn með verkefninu er að gera tilraun til þess að skapa þau, seigir Graciela Sbertoli hjá Vox. Hún stýrir verkefninu “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” sem nú er unnið hörðum höndum að.

 • |Island
  20-05-2013

  Spennandi þróun hjá netskólunum

  Netskólar sem hafa hlotið viðurkenningu frá opinberum aðilum unnu alls 28 þróunarverkefni í fyrra. Verkefnin endurspegla bæði breidd og styrk, segir framkvæmdastjóri norsku samtaka fjarkennsluaðila (NFF) Sambandinu ber að skila samantekt á öllum verkefnunum í skýrslu til Vox og skýrslan fyrir 2012 liggur nú fyrir.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Matkalla kohti laatukehystä

  Meiltä puuttuu kattava perustaitojen laatukehys, joten pyrimme kehittämään sellaisen tämän hankkeen avulla, toteaa Graciela Sbertoli Norjan elinikäisen oppimisen virastosta Voxista. Hän johtaa hanketta "A roadmap towards a quality framework for basic skills provision", joka on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Jännittäviä verkko-opetuksen kehityshankkeita

  Norjalaisissa viranomaisten hyväksymissä verkko-oppilaitoksissa toteutettiin viime vuona 28 kehityshanketta. - Hankkeet kertovat sekä laaja-alaisuudesta että vahvuudesta, sanoo Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liiton NFF:n toiminnanjohtaja Torhild Slåtto. NFF:n tehtävänä on toimittaa kaikista hankkeista koottu koontiraportti Voxille, ja vuoden 2012 raportti on nyt valmis.

 • |Norge
  15-05-2013

  En vei mot kvalitet

  -Vi mangler et overordnet kvalitetsrammeverk for grunnleggende ferdigheter, det skal vi forsøke å finne fram til gjennom dette prosjektet, sier Graciela Sbertoli i Vox. Hun leder prosjektet “A roadmap towards a quality framework for basic skills provision” som nå er I full sving.

 • |Norge
  15-05-2013

  Spennende utvikling hos nettskolene

  De offentlig godkjente nettskolene i Norge gjennomførte 28 utviklingsprosjekter i fjor. - Prosjektene viser både bredde og styrke, sier daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), Torhild Slåtto. NFF har som oppgave å levere en samlet rapport over alle prosjektene til Vox, og rapporten for 2012 er nå klar.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Finland
  26-03-2013

  Kolmesataa työllistetty, vielä tuhat työpaikkaa jäljellä

  Jo 1300 vapaata työpaikkaa on rekisteröity "Vahvistus - työn puolesta" -nimellä kulkevan kampanjan työpaikkatietokantaan. Suurin osa paikoista on yksityissektorilta, mutta myös julkiselta sektorilta on rekisteröity monta paikkaa.

 • |Island
  26-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • |Island
  19-03-2013

  Þrjú hundruð ráðningar: Þrettán hundruð störf

  Um 1.300 störf hafa nú verið skráð í starfabanka Liðsstyrks. Þar af eru flest á almennum vinnumarkaði en einnig fjöldamörg störf hjá sveitarfélögum.

 • |Norge
  19-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
  validering vägledning |Island
  18-02-2013

  EU giver støtte til validering og webportal

  I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 • |Danmark
  30-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Finland
  29-01-2013

  40 miljoonaa kruunua työpaikkojen ja oppilaitosten yhteisille innovaatiohankkeille

  Tanskan hallitus on varannut 40 miljoonaa kruunua innovaatiohankkeisiin, jotka edistävät yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen ja ammatillisten korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 • |
  28-01-2013

  40 milljónir til nýsköpunar í fyrirtækjum og menntun

  Danska ríkisstjórnin hefur ráðstafað 40 milljónum danskra króna til þess að styðja nýsköpun sem eflir miðlun þekkingar á milli einkarekinna fyrirtækja og opbinberra stofnana, starfsmenntaháskóla og starfsmenntastofnana.

 • |Danmark
  28-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Finland
  18-12-2012

  Nuorten haaste Pohjoismaille

  Villejä, raikkaita ja erilaisia ideoita, totesi ministeri Stubb pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineelle nuorten työryhmälle. Ryhmän ministerille luovuttamassa raportissa etsitään myös vastausta siihen, miten pohjoismaisuus näkyy nuorten arjessa.

 • |Island
  17-12-2012

  Unglingar ögra samstarfi Norðurlandanna

  Hugmyndir ykkar eru villtar, ferskar og frumlegar, sagði samstarfsráðherra Norðurlandanna Aleksander Stubb við hóp unglinga sem hann hafði skipað til þess að huga að framtíð norræna samstarfsins. Í skýrslunni sem hópurinn afhenti ráðherranum er meðal annars fjallað um birtingamynd norræna samstarfsins í lífi ungs fólks.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýr fulltrúi frá Noregi í NVL

  Samtökum fullorðinsfræðsluaðila Noregi hefur verið falið að vista NVL frá og með 1. janúar 2013. Þá mun Hilde

 • |Finland
  17-12-2012

  Norjaan uusi NVL-koordinaattori

  Norja n NVL-koordinaattorin tehtävä siirtyy aikuiskoulutusorganisaatio  Voksenopplæringsforbundetin Hilde

 • |Sverige
  14-12-2012

  Ungdomar utmanade Norden

  Ni har vilda, fräscha och originella idéer, konstaterade nordiska samarbetsministern Aleksander Stubb inför den arbetsgrupp av ungdomar som han tillsatt för att fundera på det nordiska samarbetets framtid. I rapporten som arbetsgruppen överräckte åt ministern dryftades bland annat hur det nordiska syns i unga människors vardag.

 • |Norge
  11-12-2012

  Ny NVL-koordinator i Norge

  Hilde Søraas Grønhovd og Voksenopplæringsforbundet har fått oppdraget som norsk NVL-koordinator fra

 • internationalisering näringsliv |Sverige
  21-11-2012

  Arbetslösa får gratis resa - tusen muligheter over grensen

  En gratis resa och boende på ett vandrarhem i Oslo i en månad medan du söker jobb. Detta erbjuds unga arbetslösa i den svenska kommunen Söderhamn. Projektet ”Jobbresan”, där kommunen samarbetar med Nordjobb, har hittills lett till att nio av tio deltagare fått arbete.

 • |Island
  23-10-2012

  Grænlendingar hljóta 200 milljónir danskra króna í styrk frá ESB til menntunar

  Í tengslum við OLT-leiðtogafundinn í Ilulissat dagana 25.-27. september, þar sem Saint Pierre and Miquelon tók við formennsku af Kuupik Kleist fulltrúa heimastjórnarinnar í Grænlandi, var undirritaður samningur um styrki frá ESB til menntunar að upphæð 200 milljónir danskra króna.

 • |Island
  23-10-2012

  Áætlanir um menntun og atvinnuþátttöku til 2025

  Heimastjórnin á Grænlandi, Naalakkersuisut, hefur gefið út áætlun um velmegun og velferð í Grænlandi fram til ársins 2025, undir yfirskriftinni „Okkar framtíð – mín og þín ábyrgð. Á leið til 2025“.

 • |Finland
  23-10-2012

  EU:lta Grönlannille 200 miljoonaa Tanskan kruunua koulutustukea

  Ilulissatissa pidettiin 25.-27. syyskuuta OLT-huippukokous, jossa organisaation puheenjohtajuus siirtyi Saint Pierre ja Miquelonille Grönlannin pääministeriltä Kuupik Kleistiltä, joka on pitänyt puheenjohtajan paikkaa hallussaan vuoden ajan. Kokouksen yhteydessä solmittiin sopimus Grönlannille maksettavasta 200 miljoonan Tanskan kruunun suuruisesta EU-tuesta.

 • |Finland
  23-10-2012

  Suunnitelma koulutuksen ja työllisyyden kehittämisestä vuoteen 2025 asti

  Grönlannin hallitus Naalakkersuisut on julkistanut vuoteen 2025 ulottuvan suunnitelman, jonka tavoitteena on vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman otsikko kuuluu (vapaasti käännettynä): "Tulevaisuutemme - yhteinen vastuumme. Vuotta 2025 kohti."

 • |Danmark
  18-10-2012

  200 mio. DKK fra EU til Grønland om uddannelsesstøtte

  I forbindelse med OLT-topmødet i Ilulissat fra den 25.-27. september, hvor blandt andet formandsskabet går videre fra formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist efter et år på posten til Saint Pierre and Miquelon, er der foretaget en aftale om uddannelsesstøtte fra EU til Grønland på 200 mio. DKK.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Planer om uddannelse og beskæftigelsesfremme frem til 2025

  Naalakkersuisut har udgivet en plan for velstand og velfærd i Grønland frem til år 2025, med overskriften ”Vores fremtid – mit og dit ansvar. På vej mod 2025”.

 • |Island
  26-09-2012

  Verkefni um sjálfbæra þróun í Sisimiut

  Þann 18. ágúst sl. var haldið innblástursnámskeið í Menningarhúsinu Taseralik i Sisimiut, þar sem fulltrúar sveitarfélagsins Qeqqata og Villum sjóðsins hrintu af stað verkefni um sjálfbærni.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kestävän kehityksen hanke Sisimiutissa

  18. elokuuta Sisiumiutissa kulttuuritalo Taseralikissa pidettiin inspiraatioseminaari, jossa käynnistettiin Qeqqatan kunnan ja tanskalaisen Villum-säätiön kestävään kehitykseen liittyvä hanke. Seminaarissa oli 120 osallistujaa: kuntahallinnon, elinkeinoelämän ja Grönlannin hallituksen edustajia, koulutus- ja sosiaalialan, tekniikan ja ympäristöalan sekä elinkeinojen kehittämisen asiantuntijoita.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Bæredygtighedsprojekt i Sisimiut

  Den 18. august var der ”inspirationsseminar” i kulturhuset Taseralik i Sisimiut, hvor Qeqqata Kommunia og Villum Fondens ”Bærdygtighedsprojekt” blev sat i gang.

 • |Finland
  26-06-2012

  Täydennyskoulutusta matematiikanopettajille

  Hyvät matematiikkataidot ovat tärkeitä. Aineen perustaidot ovat itsestään selvä osa arki- ja kansalaistaitoja, mutta lisäksi matemaattiset taidot ovat tärkeä edellytys monissa korkeakoulutusohjelmissa menestymiselle, etenkin luonnontieteiden ja tekniikan alalla.

 • |Island
  25-06-2012

  Símenntun fyrir stærðfræðikennara

  Staðgóð þekking á stærðfræði er nauðsynleg. Þekking á undirstöðu atriðum stærðfræði þykir sjálfsögð fyrir hvern borgara og er auk þess mikilvæg forsenda háskólanáms, einkum á sviði raunvísinda og tækni.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Fortbildning för matematiklärare

  Goda kunskaper i matematik är nödvändigt. Förutom att grundläggande kunskaper i ämnet är en självklar vardags- och medborgarkunskap är kunskaper i matematik en viktig förutsättning för många högskoleutbildningar, i synnerhet inom naturvetenskap och teknik.

 • |Island
  24-05-2012

  „Tæknistökkið“ á að veita ungu fólki tækifæri til starfsþjálfunar

  Sænska ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins hafa gripið til aðgerða til þess að fleiri velji nám í verkfræði. Fjögurra mánaða launaðar ungnemastöður í fyrirtækjum eiga veita fleirum tækifæri til þess að kynnast verkfræði.

 • |Finland
  24-05-2012

  Hanke luo nuorille tekniikan alan harjoittelupaikkoja

  Ruotsin hallitus ja elinkeinoelämä toteuttavat hankkeen, jonka tavoitteena on innostaa nuoria kouluttautumaan insinööriksi. Nuoret saavat mahdollisuuden tutustua insinöörin ammattiin suorittamalla neljän kuukauden palkallisen harjoittelun yrityksessä.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Tekniksprång ska ge ungdomar praktikplatser

  Regeringen och näringslivet genomför en satsning för att få fler ungdomar att vilja bli ingenjörer. Genom fyra månaders betald praktik på ett företag ska ungdomar få en chans att lära sig vad ingenjörsyrket innebär.

 • |Island
  24-04-2012

  Verkefninu “Rom for dannelse” er lokið

  Samband fræðslusambanda í Noregi (VOFO) hefur undanfarin tvö ár stýrt verkefninu með dönskum og sænskum þátttakendum

 • |Island
  24-04-2012

  Menntun fyrir ófagægt starfsfólk við umönnun barna á afskekktum svæðum

  Grænlenska barnahjálpin hefur staðið fyrir námskeiðum um börn og vanrækslu á Norður-, Austur- og síðast Suður-Grænlandi í því skini að mennta ófaglærða starfsmenn á sviði barnaumönnunar og félagsmála í dreifbýli. Menntunin er aðlöguð að þörfum þátttakanda, aðstæðum á svæðinu og þróuninni fram til þessa.

 • |Finland
  19-04-2012

  ”Tilaa sivistykselle” -hanke saatu loppuun

  Norjan vapaan sivistystyön kattojärjestö VOFO on kahden viime vuoden ajan koordinoinut Rom for dannelse (Tilaa

 • |Finland
  19-04-2012

  Syrjäseutujen lastenhoitoalan työntekijöille lisäkoulutusta

  Grönlantilainen lastensuojeluyhdistys on suunnitellut useista moduuleista koostuvan koulutusohjelman, jossa käsitellään lasten laiminlyöntitilanteita. Koulutusta on järjestetty eri puolilla Grönlantia. Se on suunnattu lastenhoidossa ja sosiaalialalla työskenteleville, syrjäseuduilla asuville henkilöille, joilla ei ole ammattitutkintoa. Koulutus on suunniteltu erityisesti tälle kohderyhmälle, räätälöity paikallisiin olosuhteisiin, ja sitä kehitetään jatkuvasti.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Uddannelse til ufaglærte på børneområdet fra isolerede egne

  Foreningen Grønlandske Børn har gennemført et modulopbygget uddannelsesforløb “Børn og omsorgssvigt” i Nord-, Øst- og senest i Sydgrønland, med henblik på at uddanne ufaglærte på børne- og socialesektoren i de isolerede egne, der tager udgangspunkt i deltagerne, lokale forhold og løbende udvikling i relation hertil.

 • |Norge
  17-04-2012

  Prosjektet “Rom for dannelse” er gjennomført

  Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har de siste to årene koordinert prosjektet med danske og svenske partnere, og med

 • |Island
  26-03-2012

  Menntun staðbundins starfólks fyrir olíupeninga

  Þann 5. mars úthlutaði olíufyrirtækið Cairn Energy milljónum króna til samtals 21 verkefna, framlagið er liður af samningi við heimastjórnina. Samkvæmt samningnum ber fyrirtækinu að úthluta fé úr tveimur sjóðum, öðrum með því markmiði að styðja menntun staðbundins starfsfólks og úr hinum sjóðnum til almennra menningarviðburða og íþróttaiðkunar unglinga.

 • |Island
  26-03-2012

  Jafngild framhaldsfræðsla fyrir fatlað fólk

  Mismunandi fræðsluaðilar fá mismunandi stuðning til þess að bjóða upp á framhaldsfræðslu fyrir fatlaða. Fyrir fullorðna er mikilvægt að velja fræðslutilboð við hæfi. Þetta sýna niðurstöður könnunar sem Háskólinn í Linköping gerði að beiðni Sérkennslustofnunarinnar.

 • |Finland
  26-03-2012

  Paikallista työvoimaa koulutetaan öljyrahoilla

  Öljy-yhtiö Cairn Energy jakoi 5. maaliskuuta yhteensä useita miljoonia Tanskan kruunuja kaikkiaan 21 hankkeelle osana yrityksen ja Grönlannin itsehallintoviranomaisten välistä sopimusta. Sopimus velvoittaa yhtiön jakamaan varoja kahdesta eri rahastosta. Toisella tuetaan paikallisen työvoiman kouluttamista, ja toinen on yleinen kulttuurirahasto, jonka tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa ja nuorten urheilutoimintaa.

 • |Finland
  26-03-2012

  Tasa-arvoista koulutusta vammaisille aikuisille

  Eri koulutusmuotoja tuetaan eri tavoin tarjoamaan vammaisille aikuisille koulutusta. Aikuisopiskelijoiden on siis syytä valita oikea koulutusmuoto. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jonka Linköpingin yliopisto on tehnyt Ruotsin erityisopetuksesta vastaavan viraston toimeksiannosta.

 • |Finland
  26-03-2012

  Opiskelumotivaatiota lisäävällä kurssilla liian vähän osanottajia

  Suurin osa opiskelumotivaatiota lisäävän kansanopistolinjan käyneistä työttömistä nuorista jatkaa opiskelua tai työllistyy. Kurssilla on kuitenkin aivan liian vähän osanottajia, Ruotsin kansansivistysneuvoston uusi raportti kertoo.

 • |Danmark
  21-03-2012

  Uddannelse af den lokale arbejdskraft gennem oliepenge

  Den 5. marts fik i alt 21 projekter millionbidrag fra olieselskabet Cairn Energy, som et led i dets efterforskningsaftale med Selvstyret. Selskabet er nemlig forpligtiget til at uddele midler fra to fonde, den ene til formål at støtte uddannelse af den lokale arbejdskraft og den anden en almen kulturel fond, som skal støtte kulturaktiviteter og unges sportsudøvelser.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Likvärdig utbildning för vuxna med funktionsnedsättning

  Olika utbildningsformer får olika stöd för att erbjuda vuxna med funktionsnedsättning utbildning. Som vuxenstuderande gäller det alltså att välja rätt utbildningsform. Det visar den studie som Linköpings universitet gjort på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 • |Finland
  27-02-2012

  Kansansivistystä kansanoopperassa

  Sivistysliitto Studiefrämjandet ja Folkoperan (kansanooppera) käynnistävät ensimmäistä kertaa oopperapiirejä. Tarkoituksena on levittää oopperatietoutta innostavassa muodossa erilaisille kohderyhmille. Suunnitteilla on viisi erilaista oopperapiiriä. Yksi piiri on suunnattu 1980-luvulla syntyneille, toinen sinkuille, kolmas vanhempainvapaalla oleville, neljäs eläkeläisille ja viides tiedonhaluisille. tähän mennessä suosituimpia ovat olleet eläkeläisten, tiedonhaluisten ja sinkkujen oopperapiirit.

 • |Island
  27-02-2012

  Alþýðufræðsla í Þjóðaróperu Svía

  Námsflokkarnir og Þjóðarópera Svía taka höndum saman um námshringi um óperur. Markmiðið er að kynna óperur á skemmtilegan hátt fyrir mismunandi hópum samfélagsins. Lögð hafa verið drög að fimm mismunandi óperuhringjum. Óperuhring fyrir fólk á áttræðisaldri, fyrir einhleypa, fyrir fólk í barnsburðarleyfi, fyrir ellilífeyrisþega og fyrir fróðleiksfúsa. Hringir ellilífeyrisþega, fróðleiksfúsra og einhleypra hafa notið mestra vinsælda.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Folkbildning på Folkoperan

  Studiefrämjandet och Folkoperan startar för första gången operacirklar tillsammans. Syftet är att på ett lustfyllt sätt dela med sig av operakunskaper till olika grupper i samhället. Fem olika operacirklar är planerade. Operacirkel för 80-talister, för singlar, för föräldralediga, för pensionärer och för vetgiriga. Pensionärernas, de vetgirigas och singlarnas cirklar är populärast hittills.

 • Daiva Malinauskiene för Litauen närmare Norden
  folkbildning internationalisering |Norden
  11-01-2012

  För gemenskap mellan generationer och nationer

  December månad betyder exceptionellt långa arbetsdagar för litauiska Daiva Malinauskiene, som är chef för Soros International House (SIH) i Vilnius.

 • |Island
  19-12-2011

  Nordplus Voksen, nú er hægt að skrá sig á námskeið um ritun umsókna fyrir 2012!

  Skráðu þig strax á námskeiðið og fáðu aðstoð við að skrifa umsókn um styrk frá Nordplus Voksen áætluninni fyrir næsta umsóknarfrest sem er 1. mars 2012 – og ekki gleyma fartölvunni!

 • |in English
  19-12-2011

  Nordplus Adult Writing Seminar 2012 now open for signing up!

  Sign up for the writing seminar and get guidance in writing your application to the Nordplus Adult programme for the next deadline 1 March 2012 - and do remember to bring your portable computer!

 • |Danmark
  15-12-2011

  Nordplus Voksen Skriveseminar 2012 nu åben for tilmeldinger!

  Tilmeld dig skriveseminaret straks og få hjælp til at skrive din ansøgning til Nordplus Voksen programmets kommende ansøgningsfrist 1. marts 2012 – og husk din bærbare computer!

 • Gina Maria Grønlien Østmoe anser att det nordiska samarbetet är speciellt viktigt för Norge som är utanför EU.
  folkbildning integration |Norden
  28-11-2011

  Studiecirklar en del av helningsprocessen

  På Akersgata 35 ligger ett av centrala Oslos många kontorshus. I husets tredje våning arbetar Gina Maria Grønlien Østmoe, som är generalsekreterare på Senterpartiets Studieforbund. Några hundra meter härifrån briserade den bomb som inledde de fruktansvärda terrordåden i Norge den 22 juli i år. Just den dagen var Gina ledig, men hon rörde sig i centrum av Oslo och såg följderna av bombattentatet med egna ögon

 • |Norge
  21-11-2011

  Osa-aikatyötä vähennetään osaamistasoa parantamalla

  Norjan opetus- ja tutkimusministeriön alainen elinikäisen oppimisen virasto Vox tukee 11:ta kokeiluhanketta, joiden tavoitteena on vähentää ei-toivottua osa-aikatyötä työntekijöiden osaamistasoa parantamalla.

 • |Finland
  21-11-2011

  Neljä Nordplus Aikuiskoulutus -artikkelia

  Jos suunnittelet osallistumista Nordplus Aikuiskoulutus -yhteistyöhön, saat tietoa ja innoitusta näistä artikkeleista, joissa kuvaillaan neljää Nordplus Aikuiskoulutus -hanketta.

 • |Norge
  21-11-2011

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsel

  | Publicerat 21.11.2011 | Nasjonale kartlegginger av utenlandske innsattes utdanningsbakgrunn, behov og ønsker i de nordiske fengsler.

 • |Finland
  21-11-2011

  Rom for dannelse (Tilaa sivistykselle)

  Pohjoismainen konferenssi kirjastojen ja aikuiskoulutuksen välisestä yhteistyöstä. 12.–13. tammikuuta 2012 Farris Bad –hotelli, Larvik, Norja

 • |Finland
  21-11-2011

  ISLEX – nykyaikainen islantilais-skandinaavinen sanakirja

  Islantilais-skandinaavinen verkkosanakirja ISLEX julkaistiin 16. marraskuuta 2011, islannin kielen päivänä, Reykjavikissa Pohjolan talossa.

 • |Island
  21-11-2011

  Rými fyrir menntun

  Norræn ráðstefna um samstarf bókasafna og fullorðinsfræðslu 12. og 13. janúar 2012 Farris Bad, Larvik, Norge

 • |Island
  21-11-2011

  Greinar um Nordplus Voksen

  Ef þú ætlar að hefja samstarf í gegnum Nordplus Voksen – þá geturðu sótt innblástur í greinar um reynslu úr 4 Nordplus Vuksen verkefnum.

 • |Island
  21-11-2011

  Starfsfólk í hlutastarfi án þess að óska þess fær tækifæri til færniþróunar

  Vox norska stofnunin um færniþróun hefur veitt stuðning til ellefu tilraunaverkefna sem eiga að draga úr því að starfmenn þurfi að vinna hlutastarf með því að efla færni þeirra.

 • |Island
  18-11-2011

  Íslensk-skandinavísk veforðabók opnuð

  Íslenska-skandínavíska veforðabókin ISLEX verður opnuð við hátíðlega athöfn á degi íslenskrar tungu 16. nóvember í Norræna húsinu í Reykjavík.

 • |Norge
  18-11-2011

  ISLEX - en moderne islandsk - norsk nettordbok

  Den islandsk – skandinavisk nettordboken ISLEX lanseredes den 16. november 2011 på dagen for det islandske språk, i Nordens hus Reykjavik.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Rom for dannelse

  Nordisk konferanse om samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, 12. og 13. januar 2012 Farris Bad, Larvik, Norge

 • |Sverige
  17-11-2011

  Artiklar om Nordplus Vuxen

  Om du tänker gå in i Nordplus Vuxen samarbete – här kan du få inspiration och läsa om erfarenheter från 4 Nordplus Vuxen projekt.

 • |Norge
  17-11-2011

  Kompetanseheving for å redusere ufrivillig deltid

  Vox gir støtte til elleve forsøksprosjekter som skal redusere ufrivillig deltid ved å heve kompetansen hos de ansatte.

 • Verksamhetsledare Kadi Raudalainen engagerar sig i de finsk-ugriska folken.
  folkbildning hållbar utveckling |Norden
  16-11-2011

  Finsk-ugrisk kultur från morgon till kväll

  Klockan närmar sig åtta på kvällen, men Kadi Raudalainen sitter fortfarande och betar av några pappershögar på sitt kontor i centrum av Tallinn.

 • Bertil Barsk, som är yrkeslärare i elteknik, övervakar när Henri Marttala från Finland kopplar in en motor. Foto: Kurt Marttala
  yrkesutbildning språk |Norden
  27-10-2011

  Elundervisning på många språk

  Klockan är kvart i nio och Bertil Barsk, som är yrkeslärare inom el, tar dagens första fikapaus tillsammans med sina tio kolleger.

 • |Island
  24-10-2011

  Námskeið fyrir starfsmenn á söfnum í Nuuk

  Dagana 26. til 30. september var haldið í Nuuk námskeið fyrir starfsfólk í söfunum. Hugmyndin að námskeiðinu er að sögn formanns safnanefndarinnar, Aviaaja Rosing Jakobsen, var að veita starfsfólki í byggðasöfnum á Grænlandi innsýn í safnaheiminn og skapa framtíðarsýn samhliða því sem starfsfólkið öðlaðist þekkingu á grænlenskri menningu.

 • |Island
  24-10-2011

  Ráðstefna og bók um tölvuleikjanám

  Samband norskra fjarkennsluaðila (NFF) er þátttakandi í Leonardó verkefni um nám sem byggir á tölvuleikjum. Þann 13. október síðastliðinn stóð verkefnið fyrir ráðstefnu í Kaupmannahöfn í tilefni af útgáfu bókarinnar "The GAMEiT handbook", sem getur verið inngangur á sviðið.

 • |Island
  24-10-2011

  Sjónum beint að innflytjendum af erlendum uppruna

  Frumkvöðlar af erlendu bergi brotnir hafa nú tækifæri til þess að fá mentor í lið með sér.

 • |Finland
  24-10-2011

  Maahanmuuttajayrittäjät valokeilassa

  Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien on nyt mahdollista saada mentoriksi tanskalaisyrityksen työntekijä tai johtaja.

 • |Finland
  24-10-2011

  Museoalan seminaari Nuukissa

  Nuukissa järjestettiin 26. – 30. syyskuuta museoiden työntekijöille suunnattu seminaari. Museotoimen johtajan Aviaaja Rosing Jakobsenin mukaan seminaarin tavoitteena oli antaa grönlantilaisten paikallismuseoiden työntekijöille tietoa museotoimesta, pitkän aikavälin visioista ja Grönlannin kulttuurihistoriasta.

 • |Finland
  24-10-2011

  Konferenssi pelipohjaisesta oppimisesta

  Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto NFF osallistuu yhtenä kumppanina Leonardo-hankkeeseen, joka liittyy pelien avulla oppimiseen. Hankkeen puitteissa järjestettiin 13. lokakuuta konferenssi Kööpenhaminassa ja julkaistiin kirja "The GAMEiT handbook", jota voidaan käyttää johdantona aiheeseen.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Fokus på etniske iværksættere

  Iværksættere med udenlandsk baggrund har nu fået muligheden for at få en mentor blandt ledere og medarbejdere i danske virksomheder.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Seminaret for museumsansatte i Nuuk

  Der var en seminar for museumsansatte i Nuuk, mellem d. 26. og 30. september. Idéen bag seminaret er ifølge formanden for museumsvæsenet Aviaaja Rosing Jakobsen, - at give ansatte i grønlandske lokalmuseer indblik i museumsvæsenet og danne sig nogle visioner på længere sigt, samtidig med at deltagerne tilegner sig viden om den grønlandske kulturhistorie.

 • |Norge
  19-10-2011

  Konferanse og bok om spillbasert læring

  Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) er partner i et Leonardo-prosjekt om spillbasert læring. 13. oktober arrangerte prosjektet en konferanse i København og lanserte boken "The GAMEiT handbook", som kan fungere som en innføring på feltet.

 • folkbildning motivation |Norge
  03-10-2011

  Vi skal saktne farten!

  På et arbeidsseminar i Lund, 8.-9. september, deltok fem nordiske eksperter i talkshow om utdanning, og endringer som de nordiske landene står foran. Blant dem var en rank islandsk kvinne; Hrund Gunnsteinsdóttir. Hrund ble invitert til å være med fordi hun hadde formet og ledet Prisma, et utradisjonelt utdanningsprosjekt hvor kritisk og skapende tenkning danner grunnlaget.

 • |Island
  27-09-2011

  Fljótandi kennsla meðfram ströndum Grænlands

  Dagana 5. Til 10. september var sigldi skip meðfram ströndum Grænlands þar sem boðið var upp á námsráðgjöf fyrir þá sem hafa hug á að afla sér náms á Norður-Jótlandi. Skipið sigldi í höfn á Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk. Um borð voru auk kennara og námsráðgjafa fyrrverandi og núverandi nemendur sem sögðu frá Norður-Jótlandi sem stað til menntunar.

 • |Finland
  27-09-2011

  Käyttäjien ääni – pohjoismaisen opinto- ja uraohjaushankkeen tuloksia

  Pohjoismaisen aikuisten opinto- ja uraohjausta tutkineen hankkeen tulokset on nyt julkistettu raportissa Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries.

 • |Finland
  27-09-2011

  Opintomessulaiva purjehti pitkin Grönlannin rannikkoa

  5.–10 syyskuuta laivalla annettiin Pohjois-Jyllannin opintotarjontaan liittyvää nevontaa ja ohjausta. Laiva pysähtyi Aasiaatissa, Sisimiutissa, Maniitsoqissa og Nuukissa. Pohjois-Jyllannissa tarjolla olevista opiskelumahdollisuuksista kertoi grönlantiltaisille joukko opettajia, opinto-ohjaajia sekä entisiä ja nykyisiä opiskelijoita.

 • |Island
  26-09-2011

  Raddir notenda – Niðurstöður úr norrænni rannsókn í náms- og starfsráðgjöf

  Niðurstöður norrænnar rannsóknar í náms- og starfsráðgjöf meðal fullorðinna hafa verið birtar í skýrslu sem ber heitið Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries.

 • |Danmark
  26-09-2011

  Brugernes stemme – resultater fra et nordisk forskningsprojekt í studie- og karrierevejledning

  Resultaterne fra et nordisk forskningsprojekt om studie- og karrierevejledning blandt voksne er nu blevet udgivet i rapporten Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries.

 • |Danmark
  21-09-2011

  Flydende uddannelsesmesse langs kysten i Grønland

  Der var fra den 5. til den 10. september i skibet råd og vejledning om muligheder for at tage på uddannelse i Nordjylland. Skibet sejlede ind til Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk. Der var ud over lærere og uddannelsesvejledere også tidligere og nuværende elever, der fortalte om Nordjylland som et uddannelsessted.

 • Arbetsterapeut Elín Ebba Ásmundsdóttir har vågat gå sin egen väg inom psykvården på Island. Foto: Carmen Fuchs
  forskning lika möjligheter |Norden
  14-09-2011

  På rollcentret Hlutverkasetur är tröskeln låg

  Det är med lätta steg arbetsterapeut Elín Ebba Ásmundsdóttir vandrar till sin arbetsplats Hlutverkasetur denna aprilmorgon i Reykjavik.

 • Katrine Hamori leder skrivarutbildningen vid Österlens folkhögskola. Hon jobbar hemifrån och tycker att det är stimulerande att ha daglig kontakt med sina elever per e-post.
  läs- och skrivkunnighet kompetensutveckling |Norden
  13-09-2011

  Att leda skrivarutbildning är ett lustfyllt arbete

  Vid åttatiden, då vinterdagen har ljusnat i södra Sverige, inleder Katrine Hamori sin arbetsdag med att öppna datorn för att kolla e-posten

 • Christoph Schepers inspireras av sina kolleger. Ibland kan det vara svårt att få dem att förstå att de ska gå hem.
  integration språk |Norden
  13-09-2011

  Med blicken vänd mot stora världen

  Som far till en liten son är han tacksam för en arbetsplats med extremt flexibla arbetstider.

 • |
  13-09-2011

  Nordplus-artiklar

  Nordplus-artiklar

 • |Finland
  22-06-2011

  Toimintatutkimushanke vaikutti harjoittelun ohjaajien käytänteihin

  Læring i Psykiatrien (Oppiminen psykiatriassa, LIP) kolmivuotinen maanlaajuinen toimintatutkimushanke, jonka tavoitteena oli kehittää kliinisen harjoittelun ohjaajien osaamista ja kliinisen psykiatrian opintojaksoa suorittavien hoitoalan opiskelijoiden oppimisympäristöä.

 • |Island
  21-06-2011

  Rannsóknaáætlun hefur áhrif á störf ráðgjafa með sjúklingum

  Lærum geðsjúkdómafræði er þriggja ára rannsóknaáætlun með því markmiði að þróa færni ráðgjafa og námsumhverfi hjúkrunarfræðinga á meðan á námi þeirra í geðsjúkdómafræði stendur.

 • |Danmark
  20-06-2011

  Aktionsforskningsprojekt sætter spor i kliniske vejlederes praksis

  Læring i Psykiatrien (LIP-projektet) er et 3 årigt nationalt aktionsforskningsprojekt, der havde til formål at udvikle kliniske vejlederes kompetence og læringsmiljøet for sygeplejestuderende i deres kliniske undervisningsperiode i psykiatrien gennem anvendelse af en særlig læringsmodel.

 • |Norge
  25-05-2011

  Nordisk kompetanseprosjekt

  NVL arrangerer et midtveis seminar i kompetanseprosjektet dagene 8. og 9. september 2011 i Lund, Sverige.

 • |Finland
  25-05-2011

  Henkilökohtainen oppimisprofiili fäärin kielellä

  NOVA - ”Nordic Tools for Learning Validation” on verkkotyökalu, jonka avulla kaikki kiinnostuneet voivat saada fäärinkielisen kuvauksen henkilökohtaisesta oppimisprosessistaan ja nonformaalista osaamisestaan.

 • |Finland
  25-05-2011

  Koulutus kehittyy

  Tanskan opetusministeriön ja alueiden etujärjestön (Danske Regioner) yhteisessä julkaisussa kuvaillaan 22

 • |Sverige
  25-05-2011

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära?

 • |Island
  24-05-2011

  Persónulegt námssnið á færeysku

  NOVA - ”Nordic Tools for Learning Validation” er rafrænt tól sem gerir þeim sem óska, kleift að fá lýsingu á námi sínu og óformlegri færni á færeysku.

 • |Island
  24-05-2011

  Menntun í þróun

  Danska menntamálaráðuneytið hefur í samstarfi við landsvæðin, gefið út bækling með lýsingu á 22 þróunarverkefnum í

 • |Norge
  20-05-2011

  Flere søker høyere utdanning med realkompetanse

  6 600 studenter har søkt om opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse i 2009. Tallet har økt med

 • |Norge
  20-05-2011

  Norge satser på videreutdanning

  Vox gir stipend til lærere som vil videreutdanne seg i opplæring av voksne i basisferdigheter. Utdanningstilbudet er

 • |Norge
  20-05-2011

  Studieforbundene i Norge kan presentere vekst!

  I 2010 var det over en halv million deltakere på studieforbundenes kurs. Ti år med nedgang er snudd, i 2010 ble det

 • |Danmark
  18-05-2011

  "Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre"

  En ekspertgruppe initieret af videnskabsministeren giver i en ny rapport forslag til, hvordan små og mellemstore virksomheder i højere grad kan drage nytte af ny viden.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Større søgning til videregående uddannelse

  Der er i år en større søgning til videregående uddannelser, og et større antal af af ansøgere er mænd. Især er

 • |Danmark
  18-05-2011

  Ny leder i UNESCO’s Institut for Livslang Læring

  Arne Carlsen, der i dag er International direktør på DPU, Aarhus Universitet, bliver per 1. juni direktør for UNESCO’s Institut for Livslang Læring i Hamborg.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Uddannelse under udvikling

  Det danske undervisningsministerium har i samarbejde med danske regioner udgivet en pjece med beskrivelse af 22

 • |Sverige
  18-05-2011

  Ökat utbud av utbildning inom social- och hälsovården

  En arbetsgrupp inom undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag om utbildningsut-budet fram till 2016. Utbudet av utbildning skall utökas inom social- och hälsovården och minskas särskilt inom kulturområdet. Resultaten syns på arbetsmarknaden under 2020-talet. Målsättningen har varit att uppnå balans mellan olika områden i en situation då antalet personer som kommer ut i arbetslivet är mindre.

 • |Sverige
  18-05-2011

  Kulturell mångfald får stöd

  Undervisnings- och kulturministeriet delade ut 650 000 euro i statsunderstöd för att främja kulturell mångfald och arbete mot rasism samt för att integrera invandrare med hjälp av konst och kultur.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Uddannelse af et mentorkorps i Kommuneqarfik Sermersooq

  De unge ledige i Nuuk kan nu nyde stor glæde af, at Velfærdsforvaltningen i samarbejde med forskellige virksomheder har uddannet 47 mentorer. Mentorernes opgave er at forberede de unge ledige inden,- samt undervejs i deres uddannelsesforløb, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Mange initiativer i hele Grønland efter konferencen om voksnes læse- skrivefærdigheder

  I kølvandet på den nordiske konference om voksnes læse- og skrivefærdigheder i Nuuk i marts måned er der fokus på området i hele landet.

 • |Danmark
  18-05-2011

  Personlig læringsprofil på færøsk

  NOVA - ”Nordic Tools for Learning Validation” er et webbaseret redskab, som gør det muligt for alle interesserede at få en beskrivelse på færøsk af ens personlige læringsprofil og uformelle kompetencer.

 • |Norge
  17-05-2011

  Skolen åpner dør!

  ...var overskriften for en studiemesse som ble holdt den 12. mai i Reykjavik hvor fem tusen deltok. Der ble nye studiemuligheter i de videregående skolene, innenfor forberedelse for høyere utdanning, høgskoler, universiteter og voksenopplæringen presentert.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nye læreplaner

  Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

 • |Sverige
  17-05-2011

  Unga folkbildare om framtiden

  Ny skrift från Folkbildningsförbundet: De unga medarbetarna på studieförbunden har i regel inte tillgång till styrelserummen. Men det är de som ska bära folkbildningens idé i morgon, det är de som ska vårda och utveckla den.

 • |Sverige
  17-05-2011

  As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education

  Tova Stenlund försvarar sin doktorsavhandling på Umeå universitet den 1 juni. Hon har i fyra olika delstudier undersökt hur validering används i högre utbildning, bland annat har hon gjort empiriska studier av en svensk procedur för bedömning av reell kompetens. Den här proceduren används bland annat för antagning till och tillgodoräknande i den svenska yrkeslärarutbildningen baserad på reell kompetens.

 • |Sverige
  17-05-2011

  Stor satsning på kvinnors arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverket har fått 20,5 miljoner kronor för att utveckla och genomföra särskilda insatser i syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget syftar till att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador.

 • |Norge
  29-03-2011

  Meira fé til fræðslu

  415 fyrirtæki fá á þessu ári 81 milljónir norskra króna til þess að halda námskeið í lestri, ritun, stærðfræði og tölvum fyrir starfsfólk sitt.

 • |Island
  29-03-2011

  Nýtt GIV fyrir að ljúka framhaldsskóla

  Nýtt GIV er þriggja ára verkefni með því markmiði að koma á varanlegu sambandi á milli ríkisins, fylkja og sveitarfélaga til þess að bæta tækifæri nemenda til þess að ljúka námi og útskrifast úr framhaldsskóla.

 • |Island
  29-03-2011

  Nám við garðyrkjuskólann meðfram starfi við nýtur vinsælda

  Þegar hafa fleiri sótt um grunnnámið við norska garðyrkjuskólan er hægt er að taka inn.

 • |Finland
  29-03-2011

  Merkitse kalenteriisi!

  8. - 9. syyskuuta NVL:n osaamishanke järjestää väliseminaarin Skoonessa.
  Seminaarin osanottajat saavat kuulla

 • |Finland
  29-03-2011

  Distans-webinaareja ja symposiumeja

  Vuodeksi 2011 NVL:n temaattinen verkosto Distans on suunnitellut viiden webinaarin sarjan. Webinaareja järjestetään

 • |Finland
  29-03-2011

  Pohjoismainen seminaari osana maailmankonferenssia

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmössa 14. –17. kesäkuuta 2011

 • |Finland
  29-03-2011

  Mikael Johansson johtaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamishanketta

  Mikael Johansson toimii tällä hetkellä hankejohtajana vuonna 2008 alkaneessa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamishankkeessa, jonka on tarkoitus päättyä vuoden 2011 aikana.

 • |Finland
  29-03-2011

  Toisen asteen koulutus uudistuu

  Ahvenanmaalla on meneillään toisen asteen koulutusuudistus.

 • |Finland
  29-03-2011

  Esitys julkisen koulutusjärjestelmän yhdistämisestä tutkintojen viitekehykseen

  Ruotsin ammattikorkeakouluviraston asiantuntijaryhmä on laatinut esityksen, joka käsittelee Ruotsin julkisen koulutusjärjestelmän yhdistämisestä eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen.

 • |Finland
  29-03-2011

  Nuorten työllistämiseen haetaan ideoita ulkomailta

  EU:n alueella yli viidesosa nuorista on työtä vailla – Ruotsissa työttömänä on jopa joka neljäs. Joissakin maissa nuorten työllistäminen on kuitenkin onnistunut huomattavasti paremmin. Ruotsin kuntaliiton SKL:n tuoreessa raportissa käsitellään näiden maiden kokemuksia ja pohditaan, mitä Ruotsi voisi oppia niistä. Muun muassa Tanskassa, Itävallassa ja Alankomaissa on Ruotsia pienempi nuorisotyöttömyys. Mahdollisuuksien sukupolvi -nimisessä raportissa näitä maita verrataan Ruotsiin.

 • |Finland
  29-03-2011

  200 uutta lehtoria kouluihin ja päiväkoteihin

  Lehtorien määrä ruotsalaisissa kouluissa on laskenut rajusti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1989 kouluissa toimi yhteensä runsaat 1700 lehtoria, mutta vuonna 2008 määrä oli laskenut vajaaseen 200:aan. Ruotsissa lehtorin virka edellyttää lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

 • |Finland
  29-03-2011

  Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen

  Ulkomailla syntyneet ovat aliedustettuina Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa. Maahanmuuttajia ei ole rohkaistu hakeutumaan työelämälähtöisiin ammattikoulutuksiin. Kuitenkin jopa 80 % ammattikorkeakoulutuksen suorittaneista työllistyy tai perustaa yrityksen.

 • |Island
  29-03-2011

  Takið dagana frá!

  Dagana 8. og 9. september verður haldið áfangamálþing um  færniþróunarverkefni NVL á Skáni. Þar

 • |Island
  29-03-2011

  Distans netið stendur fyrir vefnámskeiðum og málþingum árið i 2011

  Árið 2011 hefur Distans, þemabundið tengslanet NVL, um upplýsingatækni skipulagt röð fimm vefnámskeiða sem öll hefjast

 • |Island
  29-03-2011

  Norræn málstofa– hluti af heimsráðstefnu

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 júní 2011

 • |Island
  29-03-2011

  Geta lýðskólar orðið til þess að draga úr brottfalli úr framhaldsskóla?

  Nú er ástandið þannig að þriðji hver nemandi rýfur námsferil sinn í framhaldsskóla.

 • |Island
  29-03-2011

  Ný norskupróf og endurskoðaðar námsskrár

  Nú er verið að semja ný lokapróf í norsku og samfélagsfræði fyrir fullorðna innflytjendur.

 • |Island
  29-03-2011

  HIPPO – Einstaklingsmiðuð fræðsla fyrir fanga í norskum fangelsum

  HIPPO er skammstöfun sem táknar «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

 • |Island
  29-03-2011

  Umfangsmikið færniþróunarverkefni í fangelsunum

  Það er mikil áhersla á símenntun í Noregi. Nú eiga fangaverðir, verkstjórar, félagsliðar og félagsráðgjafar að fara á námskeið hjá KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter, símenntunarmiðstöð fangelsismála).

 • |Island
  29-03-2011

  Próf fyrir frambjóðendur í veftímaritinu Sivistys

  Veftímaritið Sivistys, (Bildningen, Menntun) hefur opnað próf fyrir frambjóðendur til þingkosninga. Prófið beinist að því að sýna hver stefna frambjóðendanna er í mennta- og menningarmálum.

 • |Island
  29-03-2011

  Kennurum með réttindi fjölgar

  Hátt menntunarstig finnskra kennara tryggir góðan námsárangur. Hlutfall kennara sem hafa formleg réttindi til að kenna sínar kennslugreinar er hátt á fyrstu skólastigunum og það hefur hækkað talsvert síðan árið 2008.

 • |Island
  28-03-2011

  Mikael Johansson stýrir raunfærnimatsverkefninu

  Mikael Johansson er verkefnastjóri fyrir raunfærnimatsverkefnið á Álandseyjum sem hófst árið 2008 og á að ljúka á árinu 2011.

 • |Island
  28-03-2011

  Endurskipulagning framhaldsskólastigsins

  Endurskipulagning framhaldsskólastigsins (menntaskóli / 2 skólastig / framhaldsskóli) stendur yfir.

 • |Island
  28-03-2011

  Tillaga að tengingu á milli opinbera menntakerfisins og NQF

  Stofnun um starfsmenntaháskóla hefur tilnefnt hóp sérfræðinga sem hafa lagt fram tillögu um hvernig unnt væri að tengja sænska skólakerfið við evrópska færniviðmiðarammann.

 • |Island
  28-03-2011

  Hugmyndir erlendis frá geta virkjað fleira ungt fólk til starfa

  Meira en fimmti hver unglingur í ESB er atvinnulaus – í Svíþjóð er hlutfallið fjórði hver. En í sumum löndum hefur tekist að virkja umtalsvert fleiri til starfa einkum með því að leggja áherslu á skóla og menntun.

 • |Island
  28-03-2011

  200 nýir lektorar í skóla og leikskóla

  Lektorum í sænskum skólum hefur fækkað umtalsvert á síðustu áratugum. Árið 1898 voru rúmlega 1700 lektorar starfandi en árið 2008 voru þeir aðeins tæplega 200.

 • |Island
  28-03-2011

  Fjölga þarf námsmönnum af erlendu bergi brotnu í starfsmenntaháskólunum

  Í starfsmenntaháskólunum eru of fáir námsmenn af erlendu bergi brotnir. Nýlega aðfluttir hafa ekki verið hvattir nægilega mikið til þess að sækja sér starfsmenntun. Þrátt fyrir að 80 prósent þeirra sem ljúka prófi frá starfsmenntaháskóla fái vinnu eða stofni eigið fyrirtæki.

 • |Island
  28-03-2011

  Fullorðnum í námi fjölgar

  Haustið 2010 voru skráðir nemendur á framhalds- og háskólastigi 47.240. Skráðum nemendum í skólum fækkaði um 3,1% frá fyrra ári en það er í fyrsta skipti sem nemendum fækkar milli ára síðan Hagstofa Íslands hóf að birta tölur um skráða nemendur haustið 1997.

 • |Island
  28-03-2011

  Starfsemi Fræðslusjóðs hefst

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins annast umsýslu með Fræðslusjóði og fjárreiðum hans, sbr. 10 gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu. Hlutverk Fræðslusjóðs er að stuðla að því að til séu viðeigandi námstækifæri fyrir einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að baki og að taka þátt í að skapa skilyrði fyrir því að einstaklingar geti nýtt sér slík námstækifæri.

 • |Island
  28-03-2011

  Kynslóð Z, nýju unglingarnir

  Í nýlegri þjóðfræðikönnun sem framkvæmd var af af People Group er greining á því hvað einkennir ungu kynslóðina, þá sem fæddir eru eftir 1990, könnunin byggir á viðtölum við átta unglinga. Í heftinu er einnig að finna lýsingu á fyrri kynslóð, þeirra sem fæddir voru á árunum 1960- 1990, x og y.

 • |Island
  28-03-2011

  Róttækar breytingar nauðsynlegar

  - umræðuhefti frá Sambandi danskra alþýðufræðsluaðila

 • |Island
  28-03-2011

  Nýtt skipulag menntamálaráðuneytisins

  Þann 1.mars sl. tók nýtt skipulag gildi í menntamálaráðuneytinu. Það hefur m.a. í för með sér að ýmis þverfagleg verkefni verða færð verða héðan í frá leyst á aðalskrifstofu ráðuneytisins.

 • |Island
  28-03-2011

  Nýr menntamálaráðherra í Danmörku

  Fyrrverandi menntamálaráðherra Tina Nedergaard kaus að láta af embætti þann 8.mars sl.
  Troels

 • |Finland
  28-03-2011

  Lisää rahoitusta koulutukseen

  415 yritystä tulee tänä vuonna saamaan yhteensä 81 miljoonaa kruunua luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkakurssien järjestämiseen työntekijöille.

 • |Finland
  28-03-2011

  Uusi GIV-hanke edistää toisen asteen opintojen suorittamista

  Kolmivuotisen GIV-hankkeen tavoitteena on luoda pitkäaikaista yhteistyötä valtion, läänien ja kuntien välillä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluedellytysten parantamiseksi ja keskeytysten vähentämiseksi.

 • |Finland
  28-03-2011

  Ammattioppilaitos Vean osa-aikakoulutus hyvin suosittu

  Vean puutarhurikoulutukseen hakijamäärä on jo nyt ylittänyt opiskelupaikkojen määrän.

 • |Finland
  28-03-2011

  Voivatko kansanopistot vähentää toisen asteen koulupudokkaita?

  Tällä hetkellä norjalaisista toisen asteen opiskelijoista noin kolmasosa keskeyttää opinnot. Nyt useat kansanopistot ovat valmiina tarjoamaan viranomaisille apua tilanteen parantamiseksi.

 • |Finland
  28-03-2011

  Uusia norjan kielen kokeita ja uudistettuja opetussuunnitelmia

  Aikuisille maahanmuuttajille kehitetään parhaillaan uusia norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeita.

 • |Finland
  28-03-2011

  HIPPO – räätälöityjä opintoja norjalaisille vangeille

  HIPPO on lyhenne sanoista «How Individual Learning Pathways are Possible for Offenders».

 • |Finland
  28-03-2011

  Vankeinhuollon työntekijöille täydennyskoulutusta

  Norjassa panostetaan täydennyskoulutukseen. Nyt vankiloiden henkilöstölle järjestetään kurssi kriminaalihuollon koulutuskeskuksessa.

 • |Finland
  28-03-2011

  Aikuisopiskelijoiden määrä kasvussa

  Opiskelijoiden kokonaismäärä kääntyi syksyllä 2010 laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1997, jolloin Islannin tilastokeskus alkoi kerätä opiskelijatilastoja.

 • |Finland
  28-03-2011

  Koulutusrahasto perustetaan

  Aikuisten oppimisesta 1.10.2010 säädetyn lain 10 artiklan mukaisesti Työelämän koulutuskeskus on saanut tehtäväksi hallinnoida koulutusrahastoa. Rahaston tehtävänä on edistää sopivien koulutusmuotojen luomista henkilöille, joilla on matala koulutustaso, ja luoda sellaiset edellytykset että he voivat hyödyntää niitä.

 • |Finland
  28-03-2011

  Sukupolvi Z – millaisia ovat nykynuoret?

  People Groupin tekemässä etnografisessa tutkimuksessa analysoidaan 1990-luvulla syntyneen sukupolven ominaisuuksia kahdeksan nuoren haastattelun kautta. Tutkimuksessa kuvaillaan myös aiempia, vuosina 1960–1990 syntyneiden X- ja Y-sukupolvia.