projekt • |Finland
  28-03-2011

  Koulutusrahasto perustetaan

  Aikuisten oppimisesta 1.10.2010 säädetyn lain 10 artiklan mukaisesti Työelämän koulutuskeskus on saanut tehtäväksi hallinnoida koulutusrahastoa. Rahaston tehtävänä on edistää sopivien koulutusmuotojen luomista henkilöille, joilla on matala koulutustaso, ja luoda sellaiset edellytykset että he voivat hyödyntää niitä.

 • |Finland
  28-03-2011

  Sukupolvi Z – millaisia ovat nykynuoret?

  People Groupin tekemässä etnografisessa tutkimuksessa analysoidaan 1990-luvulla syntyneen sukupolven ominaisuuksia kahdeksan nuoren haastattelun kautta. Tutkimuksessa kuvaillaan myös aiempia, vuosina 1960–1990 syntyneiden X- ja Y-sukupolvia.

 • |Finland
  28-03-2011

  Rajut muutokset välttämättömiä

  - Tanskan kansansivistysneuvoston kannanotto

 • |Finland
  28-03-2011

  Opetusministeriön rakenne uudistuu

  Tanskan opetusministeriön organisaatiouudistus astui voimaan 1. maaliskuuta. Sen myötä tehtäviä, jotka oli aiemmin hajautettu eri osastoille, hoidetaan jatkossa keskitetysti.

 • |Finland
  28-03-2011

  Tanskaan uusi opetusministeri

  Aikaisempi opetusministeri Tina Nedergaard erosi tehtävästään 8. maaliskuuta, ja hänen tilalleen

 • |Finland
  24-03-2011

  Sivistyksen vaalikone

  Verkkolehti Sivistys on avannut vaalikoneen, joka paljastaa, mitä kansanedustajaehdokkaat ajattelevat sivistyksestä ja kulttuurista.

 • |Finland
  24-03-2011

  Opettajien kelpoisuus kohentunut entisestään

  Suomalaisten opettajien korkea koulutustaso on hyvien oppimistulosten tae. Perusopetuksen opettajien muodollinen kelpoisuus opettamassaan aineessa on korkea ja lievästi parantunutkin vuodesta 2008.

 • |in English
  28-02-2011

  Grundtvig Award

  Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning.

 • |in English
  28-02-2011

  Grundtvig Award

  Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning.

 • |Danmark
  28-02-2011

  ”Tieto ja kasvu”

  Färsaarten tutkimuspoliittinen toimikunta hyväksyi 28.1.2011 tutkimuspoliittisen linjausasiakirjan, jonka otsikkona on ”Tieto ja kasvu”.

 • |Danmark
  25-02-2011

  Samarbejde om udvikling af voksnes læse og skrivefærdigheder

  SVL og NVL afholder i samarbejde med Grønlands Selvstyre nordisk konference om voksnes læse og skrivefærdigheder i Nuuk 22.-23.marts 9-16.

 • |Sverige
  25-02-2011

  Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

  A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly Malmö 14-17 juni 2011

 • |Norge
  25-02-2011

  Islands Universitet ett hundra år

  Det er gått hundre år siden Islands Universitet ble opprettet, den 17. juni 1911 i Althinget ved Austurvöll.

 • |Norge
  25-02-2011

  Velferdsministeriet

  Velferdsministeriet ble opprettet den 1. januar 2011 etter lov om forandring på Islands regjeringskontor som ble vedtatt på Althinget 9. september 2010.

 • |Norge
  25-02-2011

  Mange deltok på „ Dagen for utdannelse i turisme“

  Rundt 130 møtte opp på Dagen for utdannelse i turisme som Næringslivets hovedorganisasjon Reiseliv arrangerte den 18. februar.

 • |Danmark
  24-02-2011

  ”Viden & Vækst”

  er titlen på Færøernes overordnede forskningspolitik, som blev vedtaget af Forskningspolitisk Komité den 28. januar 2011.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Mobilitet, språk och Nordplus -konferens

  24.05.2011, kl 09:00 - 16:00, Paasitorni, Helsingfors

 • |Sverige
  23-02-2011

  Universiteten lyckades i sina donationskampanjer

  De offentligrättsliga universiteten får 175 miljoner euro av staten tack vare sina lyckade donationskampanjer ifjol. Universiteten hade i slutet av fjolåret samlat ihop 70 miljoner euro i donationer som berättigar till statlig motfinansiering.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Finland behöver en nationell språkstrategi

  Undervisningsminister Henna Virkkunen föreslår att en nationell språkstrategi skall utarbetas i samband med nästa regeringsprogram för att förstärka nationalspråkens och minoritetsspråkens ställning i Finland. Språkstrategin borde också ställa upp mål och föreslå åtgärder för att öka undervisningen i främmande språk.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Lärande och interkulturella möten

  24.-25. mars 2011, Eskilstuna, Sverige

 • |in English
  23-02-2011

  Grundtvig Award

  Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning.

 • |Norge
  23-02-2011

  NVL viser gode resultater: NVLs årsrapport er kommet

  I forordet til NVLs årsrapport for 2010 skriver Jan Ellertsen, direktør for Vox, NVLs vertsorganisasjon i Norge: ”De kvantitative målene for spredning viser en gledelig økning fra 2009 til 2010. Økningen i deltakelse kan i hovedsak tilskrives aktiviteten i nettverkene.”

 • |Sverige
  23-02-2011

  Behövs vuxenpedagogik?

  NVL och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola anordnar ett nordiskt seminarium på Biskops Arnö torsdag den 5 maj 2011 kl. 09.00-17.30. Boka in datumet redan nu!

 • |Sverige
  23-02-2011

  Vuxnas matematiklärande med forskning som grund

  Nordiskt seminarium i Stockholm 7-8 april 2011.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Yrkessvenska bereder vägen till arbete

  Personer som ännu inte behärskar svenska fullt ut ska ges möjlighet att läsa yrkessvenska samtidigt som de studerar vid yrkeshögskolan. Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan vid sin fördelning av statsbidrag även ska ta hänsyn till om en yrkeshögskoleutbildning kan kombineras med yrkessvenska.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

  Ett EU-finansierat forskningsprojekt i medieteknik vid Södertörns högskola visar att sociala medier skulle kunna få invandrare mer delaktiga i det svenska samhället.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Forsøg og udvikling i erhvervsuddannelserne

  Forsøgs- og udviklingsarbejde i erhvervsuddannelserne blev præsenteret på den 9. FoU-konference som blev afholdt i DGI-Byen i dagene 7. og 8. februar 2011.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Folkeoplysning og non-formel uddannelse ikke inkluderet i kvalifikationsrammen

  Den danske Folkeoplysning og anden ikke-formel undervisning er ikke integreret i Kvalifikationsrammen, hvorved Danmark, iflg. rapporten ”A survey on the EQF/NQF work in the Nordic and Baltic countries with special focus on non-formal learning” adskiller sig fra andre nordiske lande.

 • |Danmark
  23-02-2011

  Danske kvalifikationsramme nu tilgængelig på nettet

  Den danske kvalifikationsramme for livslang læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

 • |Norge
  23-02-2011

  Dataspill for klasseledere

  Universitetet i Nordland (UiN) har lansert dataspillet Virtuell Klasseledelse.

 • |Norge
  23-02-2011

  Vellykket tilrettelegging

  Høgskolen i Oslo viser til flere vellykkede eksempler på tilrettelegging av studier for studenter med spesielle behov.

 • |Norge
  23-02-2011

  Første master i voksnes læring

  Sidsel Wiken ble denne uken den første uteksaminerte masterkandidaten ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap/NTNU.

 • |Norge
  23-02-2011

  E-læring til hvilken pris?

  Innen praktisk sikkerhetsopplæring for offshorearbeidere blir flere fysiske kurs erstattet med e-læring.

 • |Finland
  25-11-2010

  Seminaari tarjoaa apua Nordplus-hakemuksen kirjoittamiseen

  Nordplus Aikuiskoulutus –ohjelman päähallinnoja, Tanskan opetusministeriön alainen kansainvälisen koulutuksen virasto ja pohjoismainen aikuiskoulutusverkosto NVL tarjoavat ohjausta potentiaalisille Nordplus Aikuiskoulutus -hankerahoituksen hakijoille. Seuraava puiteohjelman hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Järjestäjät painottavat, että seminaari ei ole esivalintatilaisuus vaan tarjoaa ohjeistusta hyvän hakemuksen kirjoittamiseen.

 • |Island
  25-11-2010

  Ritunarsemínar – aðstoð við gerð umsókna um Nordplusstyrki

  Aðalskrifstofa Nordplus Voksen áætlunarinnar, Styrelsen for International Uddannelse og Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL bjóða hér með tilvonandi umsækjendum um Norplus Voksen styrki upp á leiðsögn um gerð umsókna fyrir næsta umsóknarfrest um styrki frá Nordplus menntaáætluninni þann 1. Mars 2011. Það skal tekið fram að semínarið er ekki forval aðeins tilboð um leiðsögn við að skrifa góða umsókn.

 • |Danmark
  23-11-2010

  Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

  Hovedadministratoren for Nordplus Voksen programmet, Styrelsen for International Uddannelse og Netværk for Voksnes læring NVL giver hermed et tilbud om vejledning til potentielle ansøgere til Nordplus Voksen projekter i forbindelse med næste ansøgningsfrist til Nordplus Rammeprogrammet Næste ansøgningsfrist 1.marts. Det skal understreges, at seminaret ikke er en forudvælgelse, men alene et vejledningstilbud i forhold til at skrive den gode ansøgning.

 • |Finland
  15-04-2010

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWebin numeron innoittajana on parhaillaan meneillään oleva Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. EU:n 27 jäsenmaan lisäksi teemavuoteen osallistuvat myös Norja ja Islanti. Lue DialogWebistä, miltä Pohjoismaiden tilanne tällä hetkellä näyttää ja mitä sen parantamiseksi tehdään.

 • |in English
  15-04-2010

  Dear Reader,

  this issue of DialogWeb is inspired by the European Year of Combating Poverty and Social Inclusion 2010. As well as the 27 member countries of the EU, Norway and Iceland are participating in the theme year. This issue’s articles describe the current situation in the Nordic region and efforts being made to improve it.

 • innovation vuxnas lärande |Sverige
  12-04-2010

  Kära läsare,

  det här numret av DialogWeb inspireras av det pågående europeiska året mot fattigdom och social utestängning. Utöver de 27 EU-staterna deltar även Norge och Island i temaåret. Läs om hur det ser ut i Norden idag och vad som görs för att förbättra situationen.

 • |Island
  29-01-2010

  Nordplus-frétt

  Rafræn umsókn um styrki úr Nordplus Horisontal

 • |Finland
  21-01-2010

  Nordplus-uutisia

  Sähköinen hakukaavake, Nordplus Horisontal

 • |Sverige
  21-01-2010

  Nordplus-nyheter

  Elektronisk ansökningsblankett, Nordplus Horisontal.

 • |Island
  23-11-2009

  Raunfærnimatsverkefnið á Álandseyjum framlengt

  Landsstjórnin á Álandseyjum hefur framlengt raunfærnimatsverkefnið um tvö ár eða fram til 31.12.2012. Ástæðan er að

 • |Finland
  23-11-2009

  Aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisprojekti saa jatkoa

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on jatkanut hanketta kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun. Syynä ovat muutokset hankkeen

 • |in English
  16-11-2009

  Call for applications

  Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

 • |in English
  16-11-2009

  Call for applications

  Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

 • |in English
  16-11-2009

  Call for applications

  Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

 • |Sverige
  09-11-2009

  Valideringsprojektet på Åland får förlängd tid

  Ålands landskapsregering förlängt projekttiden med två år, till och med den 31.12.2012. Anledningen till detta är att

 • |in English
  21-10-2009

  Writing seminar – assistance in writing Nordplus applications

  CIRIUS, the Chief Administrator for the Nordplus Adult Programme and NVL, the Nordic Network for Adult Learning

 • |in English
  21-10-2009

  Writing seminar – assistance in writing Nordplus applications

  CIRIUS, the Chief Administrator for the Nordplus Adult Programme and NVL, the Nordic Network for Adult Learning

 • |Danmark
  21-10-2009

  Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

  Hovedadministratoren for Nordplus Voksen programmet, CIRIUS og Netværk for Voksnes læring NVL giver hermed et tilbud

 • internationalisering näringsliv |Sverige
  09-04-2009

  NIPÅs soffa inbjuder till dialog och mångfald

  Nordens Institut på Åland NIPÅ satsar inom de kommande tre åren på nya teman som kulturell mångfald och interkulturell dialog samt Baltikum som region. Man lägger också en speciell tyngdpunkt vid undervisning och forskning samt kontakt- och nätverksskapande.

 • |Island
  29-03-2009

  Nýjar mannaskiptaáætlanir til þess að styrkja samstarf Norðurlandanna og Eystrasaltslandanna

  Ákveðið hefur verið að veita árlega 15 milljóna danskra króna, (um það bil 300. milljónum ISK) til áætlunarinnar sem á að koma til framkvæmda snemma árs 2009. Styrkir verða veittir til námsheimsókna, starfsþjálfunar auk endurmenntunar og til að koma á tengslanetum. Frestur til að sækja um vegna ársins 2009 er til 30. apríl.

 • |Finland
  29-03-2009

  Uudet liikkuvuusohjelmat vahvistavat pohjoismais-balttilaista yhteistyötä

  Pohjoismaalais-balttilaisille liikkuvuusohjelmille on varattu noin kahden miljoonan euron vuosibudjetti, ja ne jatkuvat vuoden 2009 alusta vuoteen 2013 asti. Ohjelmista myönnetään tukea opintokäynteihin ja työssäoppimisjaksoihin, täydennyskoulutukseen ja verkostoitumiseen. Vuoden 2009 viimeinen hakupäivä on 30. huhtikuuta.

 • |Sverige
  24-03-2009

  Nya mobilitetsprogram för att stärka det nordisk-baltiska samarbetet

  En årlig budget på ungefär 15 miljoner DKK (motsvarande 2 miljoner euro) har avsatts för programmen, som lanseras i början av 2009 och som löper fram till 2013. Programmen ger stöd för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter. Ansökningsfrist i 2009 är 30 april.

 • |Island
  27-02-2009

  Norræn vika í Osló

  Í 12. viku ársins, eða frá 16. – 20. mars verður sjónum beint að Norðurlöndunum í Osló. Markmið vikunnar er að vekja

 • |Finland
  27-02-2009

  Pohjoismainen viikko Oslossa

  Viikolla 12 (16. – 20. maaliskuuta) Pohjola on esillä Oslossa. Teemaviikon tarkoituksena on tehdä näkyväksi pohjoismaista

 • |Norge
  23-02-2009

  Nordisk uke i Oslo

  I uke 12 (16. – 20. mars) er Norden i fokus i Oslo. Målet med uka er å synliggjøre pågående nordisk samarbeid og høyne

 • |Finland
  01-02-2009

  Nordplus-puiteohjelma: Uusia koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa

  Haku Pohjoismaiden ja Baltian yhteiseen vaihto- ja koulutusohjelmaan Nordplusiin on meneillään. Nordplus-puiteohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on 60 miljoonaa tanskan kruunua, eli noin 8 miljoonaa euroa. Nordplus-ohjelmiin on osallistunut vuosittain noin 10 000 henkilöä. Tänä vuonna puiteohjelmassa painotetaan ilmasto- ja ympäristöasioita.

 • |Island
  28-01-2009

  Ný tækifæri til menntunar og mannaskipta á milli Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna - Nordplus áætlunin

  Nú er hægt að sækja um styrki frá Nordplus, innan sameiginlegs verkefnis Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna um menntun og mannaskipti. Nordplus áætlunin hefur árið 2009 yfir að ráða 60 milljónum danskra króna, eða sem svarar til 8 milljónum evra til úthlutunar. Árlega eru þátttakendur í öllum verkefnum Nordplus um 10.000. Í ár verður lög áhersla á að styðja umsóknir sem varða loftslags- og umhverfismál.

 • |Sverige
  21-01-2009

  Nya möjligheter till utbildning och utbyte i de nordiska och baltiska länderna

  Det är nu fritt fram för ansökningar till Nordplus, de nordiska och baltiska ländernas gemensamma utbytes- och utbildningsprogram. Den totala budgeten för Nordplus ramprogram 2009 uppgår till hela 60 miljoner DKK, eller cirka 8 miljoner euro. Varje år har de olika Nordplus-programmen sammanlagt upp emot 10 000 deltagare. Fokus i år ligger på klimat och miljö.

 • |Island
  16-12-2008

  Námskeið um gerð Nordplus umsókna í Danmörku

  2. Febrúar 2008, kl. 10:00 – 15:00 Staður: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K

 • |Island
  16-12-2008

  Upplýsingafundur um Nordplus Voksen þann 14. Janúar 2009

  – í beinni útsendingu frá fræðslumiðstöðvum í Svíþjóð og á Netinu

 • |Finland
  16-12-2008

  Kirjoitusseminaari Tanskassa

  2. helmikuuta 2009 klo 10.00–15.00, paikka: CIRIUS, Fiolstræde 44, Kööpenhamina

 • |Finland
  16-12-2008

  Nordplus Aikuiskoulutus -tiedotustilaisuus 14. tammikuuta 2009

  Tilaisuus on nähtävissä suorana lähetyksenä netissä ja kaikissa Ruotsin oppimiskeskuksissa.

 • |Danmark
  10-12-2008

  Skriveseminar i Danmark

  Den 2 februari 2009, 10-15.00, sted: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K

 • |Sverige
  10-12-2008

  Informationsmöte om Nordplus Vuxen den 14 januari 2009

  – direktsänt via lärcentras och på webben

 • |Island
  27-11-2008

  Námstefna: Aðstoð við gerð Nordplusumsókna

  CIRIUS og NVL bjóða ráðgjöf fyrir væntanlega umsækjendur um Nordplus Voksen verkefni, í tengslum við næsta umsóknarfrest fyrir rammaáætlun Nordplus, þann 1. Mars 2009.

 • |Finland
  26-11-2008

  Seminaarista apua Nordplus-hakemusten kirjoittamiseen

  CIRIUS ja NVL tarjoavat ohjausta Nordplus Aikuiskoulutus -hankehakemusten kirjoittamiseen.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

  CIRIUS og NVL giver hermed et tilbud om vejledning til potentielle ansøgere til Nordplus Voksen projekter i forbindelse med næste ansøgningsfrist til Nordplus Rammeprogrammet den 1. marts 2009.

 • |
  01-08-2008

  Att utbilda världsmedborgare

  – nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011
  Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet.
  Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011.

 • |
  01-08-2008

  En lærerig vej til resultater – håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori

  Publicerad 2009
  Håndbogen giver konkret vejledning til, hvordan projektledere og pædagogiske konsulenter kan planlægge og evaluere udviklingsprojekter. Den tager udgangspunkt i indsatsteorien og kan bruges af projektansvarlige som et værktøj til at få overblik over projekter og processer.
  Læs mere og download håndbog:
  PDF

 • |Finland
  30-04-2008

  Sosiaaliministeri jakoi ammattikoulutusneuvoston hanketuen

  Islannin ammattikoulutusneuvosto julisti helmikuussa haettavaksi hanketuen työelämän ammattikoulutushankkeisiin. Sosiaaliministeri jakoi yli 46 miljoonaa Islannin kruunua 32:een vuonna 2008 toteutettavaan hankkeeseen.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Socialminister uddeler Erhvervsuddannelsesrådets stipendier

  Erhvervsuddannelsesrådet annoncerede i februar for ansøgninger om støtte til erhvervsuddannelse i arbejdslivet. Socialminister uddelte over 46 milljoner ISK til 19 ansøgere for 32 projekter i året 2008.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Gagnabanki um þróunarverkefni - innblástur aö nýjum verkefnum.

  Gagnbankinn veitir aðgang að upplýsingum um ekki færri en 5.000 þróunarverkefni sem eru styrkt af Menntamálaráðuneytinu.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

  Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta

 • |Danmark
  23-11-2007

  Databasen om Udviklingsprojekter - inspiration til nye projekter

  Udviklingsdatabasen giver adgang til information om ikke mindre end 5.000 udviklingsprojekter, som er støttet af Undervisningsministeriet.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • |
  13-02-2007

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |
  13-02-2007

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |
  13-02-2007

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |
  13-02-2007

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |
  13-02-2007

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • |
  13-02-2007

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |
  13-02-2007

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |
  13-02-2007

  Validering (10)

  Validering (10)

 • |Island
  06-02-2007

  Áskoranir um færniþróun í atvinnulífinu

  Fyrrum stjórnandi í Alþýðusambandi Noregs (LO) Yngve Hågensen vísaði síendurtekið í bækling  NVL þegar hann setti

 • |Island
  06-02-2007

  Eldri í atvinnulífinu

  hefur um árabil vakið athygli á Norðurlöndunum fyrst og fremst vegna þess að íbúarnir eldast og það getur haft áhrif á samkeppnishæfnina

 • |Island
  06-02-2007

  Regnhlífarsamtök annist starfsmenntun á æðri skólastigum

  Nefndin sem falið var að taka út starfsmenntun á æðri skólastigum hefur skilað áliti sínu. Starfsmenntun á æðri skólastigum – lýsingar,

 • |Island
  06-02-2007

  Kennaramenntun aðlöguð að Boglognaáætluninni

  Menntamálaráðuneytið í Svíþjóð hefur unnið að tillögu um hvernig hægt sé að aðlaga sænska kennaramenntun að Boglognaáætluninni. Öll önnur

 • |Island
  06-02-2007

  Gæðaumbætur gengust undir próf

  Kerfið sem tryggja átti gæði náms fékk ekki bestu einkunn og fram til þessa hefur ekki verið hægt að merkja nein greinileg áhrif á þróun

 • |Island
  06-02-2007

  35 milljónir norskra króna tileinkaðar grunnfærni

  „Vox á að auglýsa eftir tilboðum í og deila út fé til einkarekinna fyrirtækja sem og opinberra stofnana sem veita kennslu í grunnfærni í mismundi geirum atvinnulífsins“ Þannig hljómar samningurinn sem þekkingarráðuneytið í Noregi hefur gert við Vox árið 2007. Fjárframlög til verkefnisins nema 35 milljónum norskra króna árið 2007, (24,5 milljónir árið 2006).

 • |Island
  06-02-2007

  Líttu til vinstri, þar er svíi – líttu til hægri, þar er dani

  Boð á danskt- sænskt leiðbeinendanót þann 22. mars 2007.
  Meira … http://www.se.dk/?id=697

 • |Island
  06-02-2007

  Til allra sem stefna að rannsóknum og betri gæðum í fullorðinsfræðslu!

  Enn gefst tækifæri til þess að skrá sig á The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping í

 • |Island
  06-02-2007

  Færni allra til nýta sér upplýsingatæknina – verkefnið metið

  Verkefnið um færni allra til nýta sér upplýsingatæknina hlaut mikla athygli á meðan það stóð yfir. Miklu var hrint í framkvæmd með

 • |Island
  06-02-2007

  Háskólarnir eiga að tileinka sér sameiginlega leið til þess að meta raunfærni fólks.

  Lagt er til að starfsmenntaháskólar og háskólar tileinki sér sameiginlegar reglur um hvernig eigi að meta raunfærni sem fólk hefur aflað sér