utbildningspolitik • |Island
  19-11-2013

  Yhä useammat islantilaiset osallistuvat täydennyskoulutukseen

  Vuonna 2012 yhteensä 71 900 islantilaista ikäryhmässä 16-74 (eli 32,1 % väestöstä) osallistui koulutukseen joko jossain oppilaitoksessa tai muuten ohjatussa opetuksessa.

 • |Island
  19-11-2013

  Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

  I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 • |Island
  19-11-2013

  Fleiri íslendingar sækja símenntun

  Árið 2012 sóttu 71.900 manns á aldrinum 16-74 sér fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, 32,1% landsmanna.

 • |Finland
  19-11-2013

  Sparnaðartillögur gætu orðið til þess að tugir alþýðufræðslumiðstöðva verði lagðar niður

  Sparnaðaraðgerðir ríkisins og sveitarfélaganna gætu bitnað á alþýðufræðslumiðstöðvunum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lagt til við fjármálaráðuneytið að framlög til miðstöðvanna verði lækkuð um 20 milljónir evra. Það ætti að leiða til 15 milljón evra sparnaðar fyrir sveitarfélögin.

 • |Finland
  19-11-2013

  Säästöesitykset voivat sulkea kymmeniä kansalaisopistoja

  Valtion ja kuntien säästötoimet saattavat kohdistua rajuina kansalaisopistoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää valtiovarainministeriölle 20 miljoonan euron leikkausta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Kunnille tämä merkitsisi 15 miljoonan euron säästöjä.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  Niðurstöður PIAAC könnunarinnar fela í sér áskorun fyrir Dani

  Samkvæmt niðurstöðum í PIAAC könnunarinnar, sem OECD stendur fyrir, er árangur Dana ásættanlegur. Danir eru nokkuð yfir meðallagi í reikningi en undir því í lestri og tölvuleikni. Um það bil 600.000 Danir á aldrinum 16-65 ára eru samkvæmt niðurstöðunum slakir í lestri og það er undir meðallagi og afturför frá fyrri könnun OECD frá árinu 1998. Hvað tölvuleikni Dana varðar er frammistaða þeirra á svipuðu róli og meðaltalið í könnun OECD.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC-tulos on Tanskalle osaamishaaste

  Tanska pärjäsi mukavasti OECD:n kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC). Tanskalaisten laskutaito on hieman keskiarvoa parempi, sen sijaan lukutaito ja tietotekniset taidot ovat keskiarvoa huonommat.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder.

 • Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Grønland
  12-11-2013

  Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

  Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 • |Norge
  22-10-2013

  Ny regjering – ny kunnskapsminister

  16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioden.

 • |Island
  22-10-2013

  Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

  I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 • |Finland
  22-10-2013

  Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

  De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

 • |Danmark
  22-10-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder. Omkring 600 000 danskere i alderen 16-65 år har ifølge undersøgelsen mindre gode læsefærdigheder, hvilket ligger under gennemsnittet og er et tilbagefald i.f.t. en tidligere OECD undersøgelse i 1998. I forhold til IT færdigheder er Danmark placeret svarende til OECD gennemsnittet.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Norge
  26-09-2013

  Ny regjering i anmarsj

  I Stortingsvalget i Norge 9. september mistet den sittende rød-grønne regjeringen sitt flertall, og det ligger an til regjeringsskifte. Sonderinger og regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er i gang, og det er ventet at en ny regjering vil tiltre midt i oktober. Konsekvensene for voksenopplæringsfeltet er foreløpig vanskelige å spå.

 • |Island
  26-09-2013

  Større bidrag til voksenopplæring

  I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 • |Finland
  26-09-2013

  Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

  Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 • |Finland
  26-09-2013

  Yrkesutbildningsanordnarna förväntas samarbeta intimare

  Yrkesutbildningsanordnarna uppmuntras att intensifiera det regionala samarbetet såväl inbördes som tillsammans med det lokala näringslivet och förvaltningen. Syftet med samarbete och arbetsfördelning är att starkare samordna de lokala behoven med de riksomfattande målen.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny industriutbildning i gymnasiet

  Industrins utveckling förutsätter mer kvalificerad kompetens och gymnasieskolans teknikprogram ska därför utvecklas. I dag finns det i gymnasieskolan två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn, dels det högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). För att möta industrins framtida behov av kompetens bör TE-programmet utvecklas och förstärkas med ny inriktning som leder till yrkesexamen.

 • |Norge
  27-08-2013

  9000 lærere på kurs

  Lærere på 250 ungdomsskoler starter i høst med etterutdanning i klasseledelse og mer praktiske undervisningsmetoder i lesing, skriving og regning. Regjeringens plan er at alle lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om dette i løpet av de neste fire årene.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Eksplosiv stigning i dimittend ledighed

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ledigheden blandt nyuddannede dimittender siden 2008 er vokset med 13000 og koster både samfundet og den enkelte dyrt.

 • |Island
  26-07-2013

  Island

  Voksnes læring og studier både innenfor og utenfor det offentlige system har lenge spilt en viktig rolle i Island, men har likevel ennå ikke vært på dagsordenen når utvikling av utdanningssystemet har blitt diskutert.
  Ser man på utviklingen de siste to århundre viser det seg at samtidig med at forskjellige tilbud på opplæring sakte men sikkert flettes inn i det offentlige skolesystem, så vokser det hele tiden frem nye tilbud utenfor systemet. Det er ikke sikkert at utviklingen vil føre til at disse tilbudene også blir tatt opp i systemet, men erfaringen viser at det er visse grunner til å tro at det skjer. I takt med informasjons- og konkurransesamfunnets utvikling er det sannsynlig at livslang læring blir en del av det offentlige system og at det i kjølvannet vokser fram nye idéer om voksenopplæring. Denne utviklingen kan lede til den største forandring innen voksenopplæring i det 21. århundre

 • voksenlæring |Danmark
  26-07-2013

  Danmark

  I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • vuxnas lärande |Finland
  26-07-2013

  Finland

  Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken.

 • vuxnas lärande |Island
  26-07-2013

  Island

  Departementet for utdanning, kultur og forskning ønsker å forbedre tilgangen til utdanning og øke de voksnes deltakelse i opplæring.

 • vuxnas lärande |Norge
  26-07-2013

  Norge

  Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

 • vuxnas lärande |Sverige
  26-07-2013

  Sverige

  Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

 • vuxnas lärande |Færöerne
  26-07-2013

  Färöarna

  Undervisningsvæsenet på Færøerne var indtil for forholdsvis nylig underlagt det danske undervisningsministerium, og derfor har det også været under stærk påvirkning fra Danmark. Det er nu underlagt det færøske kulturministerium – Mentamálaráðið - med hjemild i en dansk folketingslov, fordi Danmark, på grund af den statsretslige situation mellem Færøerne og Danmark, sidder med den endelige lovgivningsmagt på en stor del af uddannelsesområdet.

 • vuxnas lärande |Åland
  26-07-2013

  Åland

  I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Förslag för att stärka läraryrket

  Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 • |Island
  25-06-2013

  Kvalifikasjonsnivåer

  Med lov om universitet, videregående skoler og voksenopplæring er fullført utdanning innen for det formelle skolesystemet knyttet til aktuelt nivå.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny undervisningsminister

  Socialdemokratiska partiet har beslutat att byta ministrar i mitten av regeringsperioden. Till ny undervisningsminister har utnämnts riksdagsledamot, politices magister Krista Kiuru (sd).

 • |Grönland
  21-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Þörf er á átaki fyrir jafngildan skóla

  Munurinn á milli skóla sem skila góðum árangri og skólum sem skila lélegum árangri hefur aukist verulega og vafalítið hefur frjálst val á milli skóla átt sinn hlut í þróuninni. Að efla jafngildinguna, styrkja kennarastarfið og marka langtíma stefnu eru þrjú mikilvægustu atriðin til þess að bæta árangur og gæði sænska skólakerfisins. Þetta er staðfest í nýrri skýrslu frá sænsku skólamálastofnuninni.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

  Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Europa
  23-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  Youth unemployment in Europe

 • |Grönland
  23-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Finland
  22-04-2013

  Grönlantiin uusi opetusministeri ja opetusvaliokunnan puheenjohtaja

  Grönlannin uusi hallitus julkistettiin 26. maaliskuuta 2013. Siumut-puolueen Nick Nielsen seuraa

 • |Finland
  22-04-2013

  Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

  Kuntien tarjoamaa aikuisten perusopetusta koskevassa uudessa selvityksessä ehdotetaan, että koulutusta tulisi yksilöllistää paremmin kullekin opiskelijalle sopivaksi ja että opiskelun taloudellisia edellytyksiä tulisi parantaa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Työsulku vaikuttaa moniin aikuisoppilaitoksiin

  Opettajien etujärjestöjen, julkisen sektorin työnantajajärjestöjen sekä Tanskan valtiovarainministeriön keskenään käymät neuvottelut kariutuivat. Niinpä kuntien ja valtion palveluksessa olevien opettajien työsulku astui voimaan 2. huhtikuuta.

 • |Island
  22-04-2013

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi – endurskoðun til aukinnar einstaklingsmiðunar og skilvirkni (SOU 2013:20)

  Í nýrri úttekt á fullorðinsfræðslu á grunnskólastigi á vegum sænsku sveitarfélaganna er lagt til að fræðslan verði einstaklingsmiðaðri og fjárhagslegar forsendur nemendanna verði bættar.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • |Island
  22-04-2013

  Verkbann kennara hefur áhrif á starfsemi margra fullorðinsfræðslustofnana

  Samningaviðræður á milli, danska kennarasambandsins og landssambandsins frá 2011, CO10 og sambands dönsku sveitarfélaganna, danskra héraðssambanda og fjármálaráðuneytisins sigldu í strand. Það leiddi til verkbanns á kennara sem starfa fyrir sveitarfélögin og ríkið frá 2. apríl.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýr ráðherra landsstjórnarinnar á Grænlandi og formaður menntanefndar

  Þann 26. mars sl. tók ný landsstjórn við völdum á Grænlandi, þá tók Nick Nielsen úr Siumut flokknum við embætti menntamálaráðherra af Palle Christiansens (Demokraterne).

 • |Danmark
  19-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |Finland
  26-03-2013

  Työpaikoille tarvitaan lisää teknis-luonnontieteellisen alan osaajia

  Islannin työnantajien keskusliitto SA:n tammikuussa 2013 valmistuneen tutkimuksen mukaan teknis-luonnontieteellisen alan tutkinnon suorittaneita tarvitaan kaksi kertaa enemmän kuin muiden alojen korkeakoulutettuja yhteensä.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  26-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Island
  26-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Peruskoulussa ennätysmäärä päteviä opettajia

  Islannin tilastokeskuksen mittausten mukaan islantilaisissa peruskouluissa työskentelevistä opettajista suurempi osuus kuin koskaan on suorittanut opettajalta vaaditun pätevyyden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  19-03-2013

  Kennarar með réttindi aldrei fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi mælst hærra í grunnskólum landsins.

 • |Island
  19-03-2013

  Þörf fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða

  Menntakönnun SA sem gerð var í janúar 2013 staðfestir nær helmingi meiri þörf atvinnulífsins fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða en aðra háskólamenntun.

 • |Norge
  19-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Norge
  19-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Grönland
  26-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Finland
  26-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Island
  25-02-2013

  Þrír skólar verða fluttir og stofna á nýja símenntunarmiðstöð

  Fyrirhuguðum flutningi skóla hefur verið mótmælt og hrint af stað víðtækum umræðum.

 • |Island
  25-02-2013

  Á næstunni verður umbótum á starfsmenntaskólanum og menntaskólanum hrint í framkvæmd.

  Unglingar á Færeyjum sem sækja um nám í framhaldsskóla frá 15. mars nk. sækja um annaðhvort nýtt bóknám eða nýtt starfsnám. Nám eftir umbætur hefst í ágúst 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

 • |Island
  25-02-2013

  25 milljónum evra varið til ungs fólks á prófa

  Finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið, í tengslum við færniáætlunina, að veita 25 milljónum evra til starfsmenntmiðarar viðbótarmenntunar.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kolme oppilaitosta muuttaa, uusi koulutuskeskus perustetaan

  Useiden eri oppilaitosten siirtäminen on saanut aikaan protesteja ja paljon ajankohtaista keskustelua.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä

  Nuorisoasteen koulutuspaikkaa tämän vuoden maaliskuussa hakevat nuoret hakevat joko lukiokouluun tai uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Molemmat uudistukset astuvat voimaan syyslukukauden alussa elokuussa 2013.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Danmark
  20-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • |Sverige
  19-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Finland
  30-01-2013

  Gymnasieutbildningen skall förnyas

  Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till nya riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasiet. Nya läroplaner skall tas i bruk inom hela gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016.

 • |Danmark
  30-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusia julkaisuja Ruotsin kouluvirastolta

  Ruotsin aikuiskoulutuskenttä on viimeksi kuluneen reilun puolen vuoden aikana muuttunut paljon. Siksi Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) on laatinut joukon uusia aikuiskoulutusta koskevia julkaisuja.

 • |Finland
  29-01-2013

  Lukiokoulutus uudistetaan

  Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta 1.8.2016 lukien.

 • |Finland
  29-01-2013

  40 miljoonaa kruunua työpaikkojen ja oppilaitosten yhteisille innovaatiohankkeille

  Tanskan hallitus on varannut 40 miljoonaa kruunua innovaatiohankkeisiin, jotka edistävät yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen ja ammatillisten korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni

  Svið fullorðinsfræðslu í Svíþjóð hefur á síðastliðnu hálfa ári tekið stakkaskiptum. Skólamálastofnunin hefur, í tilefni breytinganna, gefið út nokkur ný rit sem varða fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-01-2013

  Endurskoða á nám í menntaskólum í Finnlandi

  Jukka Gustafsson, menntamálaráðherra Finna hefur skipað vinnuhóp til þess að gera tillögur um ný markmið náms og tímaskiptungu í menntskólum. Stefnt er að því að ný námsskrá taki gildi 1.8.2016.

 • |
  28-01-2013

  40 milljónir til nýsköpunar í fyrirtækjum og menntun

  Danska ríkisstjórnin hefur ráðstafað 40 milljónum danskra króna til þess að styðja nýsköpun sem eflir miðlun þekkingar á milli einkarekinna fyrirtækja og opbinberra stofnana, starfsmenntaháskóla og starfsmenntastofnana.