vuxenutbildning • |Sverige
  01-09-2015

  Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

  Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Vuxenutbildningsstödet allt populärare

  Allt flera arbetstagare förbättrar sin yrkeskompetens med hjälp av ett speciellt vuxenutbildningsstöd.

 • Dick Gustavsson
  flexibelt lärande språk |Åland
  04-09-2014

  Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

  I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

 • |Finland
  20-08-2014

  Mindre satsningar på personalutbildning

  Varannan 18–64-åring deltog i vuxenutbildning år 2012. Antalet deltagare och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå sedan år 2000, men antalet utbildningsdagar per person har minskat ...

 • |Sverige
  26-06-2014

  Almedalsvikan í Visby 29. júní - 6 júlí 2014

  Pólitískar ræður fyrri ára eru orðnar að stærsta pólitíska vettvangi sænskra stjórnmála. Vikan er opinn og lýðræðislegur vettvangur þar sem allir sem þangað komast geta rökrætt málefni samfélagsins.

 • |Sverige
  25-06-2014

  Almedalin politiikkaviikko Visbyssä 29. kesäkuuta – 6. heinäkuuta 2014

  Almedalin politiikkaviikko on kehittynyt alkuvuosien poliittisista puheista Ruotsin suurimmaksi politiikan kohtaamispaikaksi. Demokratiaa ja avoimuutta kunnioittava tapahtuma antaa kaikille mahdollisuuden keskustella yhteiskunnallisista aiheista.

 • |Island
  25-06-2014

  Valtiontalouden tarkastusviranomainen kehottaa kehittämään aikuiskoulutusta, joka on suunnattu tutkintoa vailla oleville

  Kesäkuussa 2013 Capacent Island -konsulttiyritys sai Islannin opetus- ja tutkimusministeriöltä tehtäväksi laatia kattavan arvioinnin aikuiskoulutuksesta, joka on suunnattu peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oleville aikuisille. Tavoitteena oli arvioida järjestelmän kehitystä, sen tehokkuutta, rahoituksen käyttöä, tuloksia jne.

 • |Island
  18-06-2014

  Ríkisendurskoðun hvetur til eflingar framhaldsfræðslukerfisins

  Í júní 2013 fól mennta- og menningarmálaráðuneytið Capacent að gera heildstæða úttekt á framhaldsfræðslukerfinu. Tilgangur könnunarinnar var að leggja mat á þróun kerfisins, skilvirkni þess, áhrif, nýtingu fjármuna, árangur og fleira.

 • |Island
  18-06-2014

  Riksrevisoren på Island oppfordrer til styrking av voksenopplæringssystemet for kortutdannede

  I juni 2013 fikk Capacent Island som oppgave fra Utdannings- og forskningsdepartementet å gjennomføre en helhetlig evaluering av voksenopplæringssystemet for kortutdannete. Målet var å vurdere utviklingen av systemet, dets effektivitet, utnyttelse av bevilgninger, resultater mm.

 • |Sverige
  18-06-2014

  Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014

  De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

 • |Finland
  29-04-2014

  Muutoksia koulutuksen rahoitukseen

  Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Koulutussektorille myönnetään kehyskaudelle noin 140 miljoonan euron määrärahat kasvua tukeviin toimiin, mutta eräistä muista kohdista rahoitusta leikataan.

 • |Finland
  25-04-2014

  Ändringar i finansieringen av utbildningen

  Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 • |
  31-01-2014

  “Adult Education and the Planetary Condition” - Sixth Nordic Conference of Adult Education

  School of Education, University of Tampere, Finland

 • |
  26-11-2013

  Konference om læringsmiljø og voksenundervisning

  På konferencen sættes fokus på det arkitektoniske og pædagogiske læringsmiljøs betydning for voksnes motivation og læring. 

 • |
  26-11-2013

  Changing the Trajectory - Quality for Opening up Education

  In 2014 EFQUEL will join forces with the LINQ 2014 Conference to create a mega event for Quality and Innovation in education and learning.

 • |
  26-11-2013

  Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

  Med temaet ’mere og bedre voksen- og efteruddannelse’ sættes fokus på, hvordan vi kan bidrage til en

 • Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Grønland
  12-11-2013

  Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

  Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 • Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet.
  högre utbildning vuxenutbildning |Island
  28-08-2013

  Uddannelsen styrker livskvaliteten

  Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.

 • |Norden
  27-08-2013

  Nordplus-programmen inbjuder till kontaktseminarium

  Den 30-31 oktober 2013 ordnas ett gemensamt kontaktseminarium för alla Nordplus-programmen i Stockholm. På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Validering inom vuxenutbildning

  Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Konferens om lärandemiljö och vuxenutbildning

  Har du anmält dig till den nordiska konferensen om lärandemiljöns betydelse för vuxnas motivation och lärande? Det finns fortfarande platser kvar. Sista anmälningsdag är 1 september 2013.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Dansk præsident for europæisk organisation

  Dansk præsident for europæisk organisation

 • |Danmark
  25-06-2013

  Mere og bedre voksen og efteruddannelse

  - er et af elementerne i regeringens Vækstplan DK.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Island
  20-05-2013

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir í rannsóknum á námi fullorðinna

  Kennslufræði fullorðinna – fjórtán hugmyndir um nám fullorðinna er nýútkomin bók sem meðal annars fjalla um hvað kennslufræði er, hversvegna fullorðnum er nauðsynlegt að leggja stund á nán og hvað stýrir námi fullorðinna.

 • |Finland
  20-05-2013

  Aikuisdidaktiikkaa - neljätoista ajatuskulkua aikuisten oppimisen tutkimuksessa

  Aikuisdidaktiikkaa käsittelevässä tuoreessa teoksessa Vuxendidaktik - 14 tankegångar i vuxnas lärande käydään läpi muun muassa mitä didaktiikka oikeastaan on, miksi aikuisena pitää opiskella ja mikä aikuisten oppimista ohjaa.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande

  Vuxendidaktik – fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande är en nyutkommen bok som bland annat innehåller en genomgång av vad didaktik egentligen är, varför man som vuxen ska studera och vad det är som styr vuxnas lärande.

 • |Danmark
  08-05-2013

  Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

  | Publicerat 8.5.2013 |

 • |Sverige
  23-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |Finland
  22-04-2013

  Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

  Kuntien tarjoamaa aikuisten perusopetusta koskevassa uudessa selvityksessä ehdotetaan, että koulutusta tulisi yksilöllistää paremmin kullekin opiskelijalle sopivaksi ja että opiskelun taloudellisia edellytyksiä tulisi parantaa.

 • |Island
  22-04-2013

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi – endurskoðun til aukinnar einstaklingsmiðunar og skilvirkni (SOU 2013:20)

  Í nýrri úttekt á fullorðinsfræðslu á grunnskólastigi á vegum sænsku sveitarfélaganna er lagt til að fræðslan verði einstaklingsmiðaðri og fjárhagslegar forsendur nemendanna verði bættar.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • forskning vuxenutbildning |Danmark
  04-04-2013

  Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

  To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 • kompetensutveckling |NVL
  26-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Finland
  26-03-2013

  Etäopiskelu luo kehitystä syrjäseuduilla

  Onko mahdollista lisätä Färsaarilla tarjottavien korkeakouluohjelmien määrää 16:sta sataan? Miten etäopiskelun avulla voidaan luoda kehitystä ja vähentää poismuuttoa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin keskustelutilaisuudessa, jonka Färsaarten yliopisto järjesti 7. maaliskuuta Torshavnin Østrømissä. Tilaisuudessa julkistettiin NVL-raportti koulutuksesta syrjäseutujen kehittäjänä.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjarkennsla skapar vöxt á jaðarsvæðum

  Er hægt að fjölga námstækifærum Færeyinga á sviði æðri menntunar úr 16 til 100? Hvernig má nýta fjarkennslu til byggðaþróunar og koma í veg fyrir brottflutning? Þessar spurningar voru meðal þeirra sem var varpað fram í umræðum sem háskólinn í Færeyjum stóð fyrir 7. mars sl. á Østrøm í Þórshöfn og þar sem skýrsla NVL með yfirskriftinni: „Uddannele skaber udvikling i udkantsområder“ var kynt.

 • |Island
  25-03-2013

  Árangursþættir í menntaverkefnum

  Skýrsla fræðamanna „Analysis of educational projects designed to meet challenges in society“ og heftið „8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället“ voru kynntar á málstofu í Þórshöfn í Færeyjum þann ” 22. febrúar 2013.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Island
  30-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Finland
  30-01-2013

  Seminaari maahanmuuttajien asemasta ja kokemuksista Islannissa

  Islannin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta järjesti vuotuisen seminaarinsa 25. tammikuuta. Seminaarin otsikkona oli Ääniä ja hyssyttelyä – paikallista ja globaalia monimuotoisuutta.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusia julkaisuja Ruotsin kouluvirastolta

  Ruotsin aikuiskoulutuskenttä on viimeksi kuluneen reilun puolen vuoden aikana muuttunut paljon. Siksi Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) on laatinut joukon uusia aikuiskoulutusta koskevia julkaisuja.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni

  Svið fullorðinsfræðslu í Svíþjóð hefur á síðastliðnu hálfa ári tekið stakkaskiptum. Skólamálastofnunin hefur, í tilefni breytinganna, gefið út nokkur ný rit sem varða fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-01-2013

  Málþing um stöðu og reynslu innflytjenda

  Árlegt málþing Félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands var haldið föstudaginn 25. janúar. Yfirskriftin var Raddir og þöggun: Staðbundinn og hnattrænn margbreytileiki.

 • |Norge
  28-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýjar tillögur um EQF/NQF í Svíþjóð

  Áfram er unnið að þróun sænsks viðmiðaramma sem fellur að sameiginlegum evrópskum viðmiðaramma um menntun. Viðmiðarammanum er ætlað að auðvelda skilning og yfirfærslu menntunar og hæfi á milli mismunandi Evrópulanda. Nýlega skilaði stofnum starfsmenntaháskóla tveimur umsögnum til ríkisstjórnarinnar.

 • |Finland
  17-12-2012

  Lisää EQF/NQF -viitekehystyöhön liittyviä ehdotuksia

  Yhteisen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kehittämisen parissa tehtävä työ jatkuu. Tarkoituksena on luoda työkalu, joka helpottaa Euroopan maiden koulutusjärjestelmien ja tutkintojen vertailua keskenään.

 • |Finland
  17-12-2012

  Vuoden aikuisopiskelijan tunnustukset jaettu

  Työelämän koulutuskeskuksen vuosikokouksessa torstaina 29.11. kolme ihmistä sai Vuoden aikuisopiskelijan tunnustuksen. Koulutuskeskus jakoi tämän tunnustuksen nyt kuudetta kertaa.

 • |Island
  12-12-2012

  Fyrirmyndir í námi fullorðinna 2012

  Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fimmtudaginn 29. nóvember 2012 hlutu þrír einstaklingar viðurkenninguna Fyrirmynd í námi fullorðinna. Þetta er í sjötta skipti sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins veitir viðurkenninguna.

 • |Norge
  12-12-2012

  Forbilder i voksnes læring2012

  På Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte, torsdag den 29. november ble tre personer kåret som Forbilder i voksnes læring. Dette er sjette gangen som Arbeidslivets opplæringssenter gir utmerkelsen.

 • |Sverige
  10-12-2012

  Ytterligare förslag kring EQF/NQF i Sverige

  Arbetet med att utveckla ett verktyg i form av en gemensam europeisk referensram som ska göra utbildningssystemen och kvalifikationer från olika länder i Europa lättare att läsa och förstå fortsätter. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan lämnat ytterligare två återrapporteringar till regeringen.

 • validering vuxenutbildning |Åland
  30-11-2012

  Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

  Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längre tid fått kämpa ..

 • |Island
  26-09-2012

  Fleiri tækifæri til náms fyrir fullorðna án atvinnu

  ALS (atvinnuleysistryggingasjóðurinn í Færeyjum) hefur hrint í framkvæmd nýju verkefni á sviði fullorðinsfræðslu í samstarfi við sveitarfélagið í Runavík og menntamálaráðuneytið. Skólinn í Söldarfirði á Austurey mun sjá um framkvæmdina.

 • |Island
  26-09-2012

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi á vegum sveitarfélaganna – könnun á hagtölum og framkvæmd sveitarfélaganna

  Sænska skólamálastofnunin hefur greint framboð á grunnnámi fyrir fullorðna með hliðsjón af hagtölum. Markmið könnunarinnar er tvíþætt: að gefa greinargóða mynd af skipulagi námsins auk þess að dýpka skilning á því hvernig sveitarfélögin standa að grunnnámi fyrir fullorðna.

 • |Island
  26-09-2012

  Ráð um ævimenntun

  Finnska ríkisstjórnin hefur skipað í ráðið um ævimenntun fyrir tímabilið 2012 - 2015. Meðlimir í ráðinu eru fulltrúar með fagþekkingu frá víðu sviði menntunar, atvinnulífs og rannsókna.

 • |Finland
  26-09-2012

  Lisää aikuiskoulutusmahdollisuuksia työttömille

  Färsaarten työttömyyskassa ALS, Runavikin kunta ja Färsaarten opetusministeriö ovat käynnistäneet yhteisen aikuiskoulutushankkeen. Hanke toteutetaan Søldarfjørðurissa sijaitsevan oppilaitoksen kanssa.

 • |Finland
  26-09-2012

  Kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus: katsaus kansallisiin tilastoihin ja kuntien käytänteisiin

  Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, on analysoinut ruotsalaiskuntien järjestämää perusasteen aikuiskoulutusta tilastojen ja tapaustutkimusten perusteella. Tutkimuksella on kaksi pääasiallista tavoitetta: kuvailla kokonaisrakennetta sekä kehittää syvempää ymmärrystä siitä, miten kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus toimii käytännössä.

 • |Finland
  26-09-2012

  Elinikäisen oppimisen neuvosto

  Valtioneuvosto asetti elinikäisen oppimisen neuvoston toimikaudelle 2012-2015. Neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen asiantuntemusta.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Flere voksenuddannelsestilbud til arbejdsløse

  ALS (den færøske A-kasse) har lanceret et nyt projekt om voksenuddannelse i samarbejde med kommunen i Runavík og Undervisningsministeriet (MMR). Skolen i Søldarfjørður, Eysturoy, bliver ramme om dette initiativ.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en studie av nationell statistik och kommunal praktik

  Skolverket har med stöd av statistik och fallbeskrivningar analyserat den svenska vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Studien har två övergripande syften: att ge en deskriptiv bild av den övergripande strukturen samt att utveckla en fördjupad förståelse för hur kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå fungerar i praktiken.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Rådet för livslångt lärande

  Statsrådet har tillsatt rådet för livslångt lärande för perioden 2012 - 2015. Rådets medlemmar representerar sakkunskap från ett brett område inom utbildning, arbetsliv och forskning.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?

 • |Finland
  29-08-2012

  Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

  Tilastokeskus toteuttaa laajan selvityksen suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Haastattelut tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 • |Finland
  29-08-2012

  300 miljoonaa kruunua tukea aikuiskoulutukselle EU:lta

  Islannin parlamentti hyväksyi vuoden 2012 kesäkuun lopussa EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) apurahat. Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja on myönnetty mm. Islannin Työelämän koulutuskeskukselle.

 • |Finland
  29-08-2012

  Kestävä kehitys edellyttää tietoa – myös aikuisilta

  Norjan opetusministeriön tuore strategia Kunnskap for en felles framtid (tietoa yhteistä tulevaisuutta varten) kattaa

 • |Island
  29-08-2012

  Sjálfbærni byggir á þekkingu – líka meðal fullorðna

  Ný stefna norska þekkingarráðuneytisins Þekking okkar til  framtíðar (Kunnskap for en felles framtid) nær yfir

 • |Island
  29-08-2012

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Hagstofan hrindir í framkvæmd umfangsmikilli könnun á þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi eftir undirstöðumenntun. Í könnuninni verða tekin viðtöl við rúmlega 6.000 Finna á aldrinum 18–69 ára. Viðtölin verða tekin fyrir lok ársins 2012.

 • |Island
  22-08-2012

  300 milljóna styrkur frá Evrópusambandinu til verkefna í framhaldsfræðslu

  Alþingi samþykkti í lok júní 2012 svokallaða IPA styrki frá ESB. Hluti styrksins renna til Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til þróunar framhaldsfræðslu.

 • |Norge
  22-08-2012

  300 millioner i støtte fra Europaunionen til voksenopplæring

  Islands parlament godkjente i slutten av juni 2012 EUs IPA bevilgninger blant annet til Arbeidslivets opplæringssenter for utvikling av voksenopplæringen i Island.

 • |Norge
  21-08-2012

  Bærekraft krever kunnskap - også hos voksne

  Kunnskapsdepartementets ferske strategi Kunnskap for en felles framtid omfatter barnehagene, grunnopplæringen og

 • |Sverige
  21-08-2012

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  Statistikcentralen inleder en omfattande utredning av vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuas drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Intervjuerna görs före utgången av år 2012.

 • |Finland
  26-06-2012

  Grönlantilaiskuntiin houkutellaan kunnanvouteja paremman palkkatason ja koulutuksen avulla

  Grönlannissa on tällä hetkellä yli 60 kuntaa, joista 19:ssä ei ole lainkaan kunnanvoutia (järjestystä valvova virkamies). Tilanteeseen on reagoitu aloittamalla värväyskampanja. 1. heinäkuuta kunnanvoudin vuosipalkkio nousee nykyisestä 7300–50 000 Tanskan kruunusta 75 000:een Tanskan kruunuun, ja myös voutien koulutusta aiotaan parantaa.

 • |Finland
  26-06-2012

  Sopimus kehitysvammaisten koulutuksesta

  12. kesäkuuta Reykjavikin elinikäisen oppimisen keskus ja vammaisten oppimiskeskus allekirjoittivat sopimuksen

 • |Finland
  26-06-2012

  Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi

  Koulutustilillä tarkoitetaan aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoa, jossa rahoitus osoitetaan yksilöille. Tavoitteena on lisätä yksilöiden moninaisten koulutuksellisten tarpeiden huomioimista koulutusten suunnittelussa ja vahvistaa heidän omaa sitoutumistaan elinikäiseen oppimiseen.

 • |Finland
  26-06-2012

  VUC-aikuiskoulutuskeskuksissa ennätysmäärä osallistujia vuonna 2011

  VUC-aikuiskoulutuskeskusten keskushallinto on julkaissut vuoden 2011 vuosikertomuksen.

 • |Island
  25-06-2012

  Samningur um símenntun fyrir fatlaða

  Þann 12. júní sl. var undirritaður samningur Námsflokka Reykjavíkur og Fjölmenntar og um fjölbreytta símenntun fyrir

 • |Sverige
  25-06-2012

  Lögð hafa verið fram drög að menntareikningum

  Menntareikningar eru ein leið til fjármögnunar á námi fullorðinna, þar sem fjármagni er veitt til einstaklinga. Markmiðið er að beina athyglinni að fjölbreytilegum námsþörfum einstaklinga,hvað varðar skipulag námstilboða og efla hlutdeild í ævimenntun.

 • |Island
  25-06-2012

  Virkni fullorðinsfræðslumiðstöðvanna (VUC) hefur aldrei verið meiri en 2011

  Stjórnir og stjórnendur fullorðinsfræðslumiðstöðvanna hafa gefið út ársskýrslu fyrir 2011.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Lønløft og bedre uddannelse af kommunefogeder i de grønlandske bygder

  Grønland har over 60 bygder i dag og 19 af dem har ingen kommunefoged. I forbindelse med det, er der en hvervekampagne om lønstigning fra mellem 7.300-50.000 DKK om året til det faste beløb på 75.000 DKK fra den 1. juli 2012 og derefter oprettelse af en forbedret uddannelse af kommunefogeder.

 • |Norge
  25-06-2012

  Kontrakt om videreutdanning for funksjonshemmede

  Den 12. juni ble en kontrakt om varierte tilbud for funksjonshemmede underskrevet på vegne av Reykjaviks

 • |Sverige
  25-06-2012

  Alternativ för utbildningskonton har skissats upp

  Utbildningskonton är en finansieringsmodell för vuxenutbildning där finansieringen riktas till individer. Målet är att fästa uppmärksamhet vid individens mångsidiga utbildningsbehov vid utbildningsplaneringen och stärka individens eget engagemang för livslångt lärande.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Aktivitet på VUC rekordhøj i 2011

  VUC ’s lederforening og VUC’s bestyrelsesforening har udgivet Årsrapport for 2011.

 • |Finland
  24-05-2012

  Austurbrú

  Itä-Islannissa perustettiin 8. toukokuuta 2012 uusi organisaatio nimeltään Austurbrú (Itäsilta), jonka mottona on ”Osaamista, kehitystä ja palvelua”. Uusi organisaatio yhdistää kaikki alueen tukiorganisaatiot, joihin myös elinikäisen oppimisen keskus kuuluu.

 • |Island
  15-05-2012

  Austurbrú

  Þekking, þróun og þjónusta eru einkunnarorð nýrrar stofnunar á Austurlandi sem varð til þann 8 maí. Í nýju stofnuninni sameinast allar stoðstofnanir fjórðungsins þar með talin símenntunarmiðstöðin.

 • |Norge
  15-05-2012

  Austurbrú (Østbroen)

  Kunnskap, utvikling og sørvis er motto for en ny organisasjon Austurbrú på Øst Island som ble etablert den 8. mai 2012. I den nye organisasjonen forenes alle støtte organisasjoner i regionen inklusiv livslang læringssentret.

 • |Island
  24-04-2012

  Verkefninu “Rom for dannelse” er lokið

  Samband fræðslusambanda í Noregi (VOFO) hefur undanfarin tvö ár stýrt verkefninu með dönskum og sænskum þátttakendum

 • |Island
  24-04-2012

  Menntun fyrir ófagægt starfsfólk við umönnun barna á afskekktum svæðum

  Grænlenska barnahjálpin hefur staðið fyrir námskeiðum um börn og vanrækslu á Norður-, Austur- og síðast Suður-Grænlandi í því skini að mennta ófaglærða starfsmenn á sviði barnaumönnunar og félagsmála í dreifbýli. Menntunin er aðlöguð að þörfum þátttakanda, aðstæðum á svæðinu og þróuninni fram til þessa.

 • |Island
  24-04-2012

  Meiri menntun fyrir þá sem minnsta hafa fyrir

  Vinnumarkaðsmenntun (AMU) í Danmörku á að tryggja að rétt færni verði til staðar fyrir vinnumarkað framtíðarinnar í Danmörku. Danska námsmatsstofnunin, EVA hefur birt niðurstöður könnunar á því hvort AMU nám leiði til frekari menntunar. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar leiðir AMU nám til frekara AMU náms en ekki annars konar náms.

 • |Finland
  19-04-2012

  ”Tilaa sivistykselle” -hanke saatu loppuun

  Norjan vapaan sivistystyön kattojärjestö VOFO on kahden viime vuoden ajan koordinoinut Rom for dannelse (Tilaa

 • |Finland
  19-04-2012

  Syrjäseutujen lastenhoitoalan työntekijöille lisäkoulutusta

  Grönlantilainen lastensuojeluyhdistys on suunnitellut useista moduuleista koostuvan koulutusohjelman, jossa käsitellään lasten laiminlyöntitilanteita. Koulutusta on järjestetty eri puolilla Grönlantia. Se on suunnattu lastenhoidossa ja sosiaalialalla työskenteleville, syrjäseuduilla asuville henkilöille, joilla ei ole ammattitutkintoa. Koulutus on suunniteltu erityisesti tälle kohderyhmälle, räätälöity paikallisiin olosuhteisiin, ja sitä kehitetään jatkuvasti.

 • |Finland
  19-04-2012

  Lisää koulutusta vähiten koulutetuille

  AMU-työmarkkinakoulutusten avulla pyritään tuottamaan tulevaisuuden työmarkkinoille työvoimaa, jolla on oikeanlaista osaamista. Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA tutki, onko työmarkkinakoulutus osallistujille ponnahduslauta jatko-opintoihin. EVA:n tuoreen raportin mukaan AMU-koulutuksen käyminen johtaa usein toiseen AMU-koulutukseen mutta ei toimi siltana muihin koulutusmuotoihin.