vuxenutbildning • |Finland
  24-09-2009

  Torshavnin kansalaisopisto – 3000 opiskelijaa ja 130 erilaista kurssia

  Torshavnin opisto, jolla on Färsaarten laajin ja monipuolisin iltakurssivalikoima, aloittaa uuden lukuvuoden syyskuun lopulla. Tarjolla on niin lukuaineiden, taideaineiden kuin kädentaitojenkin kursseja.

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2009

  Aftenskolen i Torshavn: 130 fag til ca. 3.000 elever

  Aftenskolen i Torshavn, som har Færøernes størtse og mest varierede udbud af fritidsundervisning og kurser, påbegynder en ny sæson her sidst i september. Aftenskolen tilbyder alt fra boglige fag til kurser i kunst og diverse kreative- og håndværksfag.

 • |Finland
  31-08-2009

  Toisen asteen opintoihin hakevien aikuisten määrä hienoisessa kasvussa

  Lähes tuhat yli 18-vuotiasta hakijaa on vielä vailla opiskelupaikkaa syksyksi.

 • |Island
  26-08-2009

  Lítilsháttar fjölgun þeirra sem sækja um framhaldsskóla

  Enn eru hátt í þúsund manns 18 ára og eldri, sem sótt hafa um framhaldsskólavist frá og með haustinu, sem ekki hafa fengið inni í neinum framhaldsskóla.

 • |Norge
  26-08-2009

  Litt flere voksne søker om å komme i videregående skole

  Ennå har nesten ett tusen over 18 år som har søkt om å komme inn i videregående skole ikke fått studieplass i høst.

 • |Island
  23-06-2009

  Nærri lætur að þriðji hver Dani taki þátt í endur- eða símenntun

  Það er þrisvar sinnu hærri tala en gildir um meðaltal íbúa í öðrum löndum i ESB. Þetta er niðurstaða nýlegrar könnunar á vegum ESB.

 • |Finland
  22-06-2009

  Vajaa kolmannes tanskalaisista osallistuu aikuiskoulutukseen

  Tämä luku on kolminkertainen verrattuna koko EU:n keskiarvoon, kuten unionin teettämä tuore tutkimus osoittaa.

 • |Danmark
  18-06-2009

  Knap hver tredje voksne dansker tager en voksen- eller efteruddannelse

  Det er tre gange så mange som det samlede tal for EU. Det viser en ny undersøgelse gennemført af EU.

 • |Finland
  19-05-2009

  Pohjoismaissa aikuiset osallistuvat innokkaasti koulutukseen

  Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvat 25–64-vuotiaat osallistuivat koulutukseen muualla Euroopassa asuvia ikätovereitaan useammin. Eniten koulutukseen osallistuivat ruotsalaiset, joista oli koulutuksessa ollut yhden vuoden aikana lähes kolme henkeä neljästä. Suomessa ja Norjassakin osallistumisaste nousi yli 50 prosentin.

 • |Sverige
  19-05-2009

  Vuxna deltar ivrigt i utbildning i de nordiska länderna

  Personer i åldern 25–64 som bor i de nordiska länderna deltar oftare i utbildning än personer som bor på andra håll i Europa. Mest deltar svenskarna i utbildning. Av dem hade nästan tre av fyra deltagit i utbildning under ett år. I Finland och också i Norge var deltagarandelen över 50 procent.

 • |Finland
  21-04-2009

  Hallitus jakoi 22 miljoonaa euroa työllisyystoimiin

  Hallitus jakoi tänään 8.4.2009 22 miljoonaa euroa työvoimapolitiikan määrärahoja. TE-keskusten käyttöön jaettiin 12 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriölle varattiin kymmenen miljoonaa euroa. Lisämäärärahoista sovittiin tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa.

 • |Sverige
  21-04-2009

  Regeringen anslog 22 miljoner euro till sysselsättningsfrämjande åtgärder

  Regeringen gav den 8.4.2009 22 miljoner euro i anslag till arbetskraftspolitiken. För TE-centralernas (Arbets- och näringscentraler) bruk delades 12 miljoner ut och till arbets- och näringsministeriet reserverades tio miljoner euro. Man kom överens om tilläggsanslagen i årets första ändringsbudget.

 • folkbildning vuxenutbildning |Sverige
  16-04-2009

  Almen voksenuddannelse og folkeoplysning

  Færøske undervisnings- og uddannelsestilbud har været under stærk indflydelse fra Danmark. Der er meget godt kommet til Færøerne fra Danmark og det øvrige Norden, men vi har ikke den samme tradition for folkeoplysning, som man har i de andre Nordiske lande.

 • |Finland
  29-03-2009

  Lakiesitys aikuiskoulutuksesta

  On epävarmaa, astuuko Islannin hallituksen aikuiskoulutuslakiesitys voimaan tämän vaalikauden aikana. Hallitus jätti

 • |Island
  24-03-2009

  Lög um framhaldsfræðslu

  Óvíst er hvort frumvarp til laga um framhaldsfræðslu sem lagt var fram á Alþingi þann 9. desember 2008 verði að lögum á

 • |Norge
  24-03-2009

  Lov om voksenutdanning

  Det er usikkert om lovforslaget om voksenutdanning som ble lagt fram på Althinget den 9. desember 2008 blir vedtatt i

 • |Island
  27-02-2009

  Þróun fullorðinsfræðslu - 2009

  Ráðstefnan mun fara fram dagana 17. og 18. mars 2009 i Linköping. Meðal fyrirlesara verða Jan Björklund,

 • |Finland
  27-02-2009

  Aikuiskoulutus kehittyy -konferenssi 2009

  Konferenssi pidetään 17–18 mars 2009 Linköpingissä. Luennoitsijoina ovat mm. Jan Björklund, Hans

 • |Sverige
  23-02-2009

  Vuxenutbildning i utveckling - 2009

  Konferensen äger rum den 17-18 mars 2009 i Linköping och behandlar vuxenutbildning ur olika perspektiv. Föreläsare är

 • |in English
  17-02-2009

  The financial crisis – a destructive misfortune or a chance for renewal?

  ”They were throwing eggs and snowballs. There were loud demonstrations in Reykjavik, and fires were burning around the government building last Monday. On the following day, the government resigned.”

 • |Finland
  17-02-2009

  Finanssikriisi – tuhoisa onnettomuus vai uudistumisen mahdollisuus?

  ”Ihmiset heittelivät kananmunia ja lumipalloja. Reykjavikissa osoitettiin mieltä äänekkäästi, ja hallitusrakennuksen ympärillä poltettiin kokkoja viime maanantaina. Seuraavana päivänä hallitus erosi.”

 • baskunskaper utbildningspolitik |Danmark
  11-02-2009

  Krisen skal sætte skub i efteruddannelse

  Både arbejdsgivere og fagforbund peger på øget voksen- og efteruddannelse som en konstruktiv vej at gå, inden fyresedlerne skrives, eller medarbejdere går på arbejdsdeling i virksomheder, der er presset af den økonomiske nedgang. Den praksis valgte Davidsen Tømmerhandel. Og det er ikke sidste gang, der bliver iværksat en systematisk efteruddannelsesindsats, vurderer HR-chefen.

 • |Finland
  30-01-2009

  Lakiesitys aikuiskoulutuksesta

  Islannin hallitus jätti parlamentille, Althingille, esityksen aikuiskoulutuslaiksi 9. joulukuuta 2008.

 • |Island
  30-01-2009

  Ný lög og áætlun um fullorðinsfræðslu á Ålandseyjum

  Landsstjórnin á Álandseyjum hefur skipað vinnuhóp til þess að semja tillögu að löggjöf um fullorðinsfræðslu á Álandseyjum.

 • |Island
  28-01-2009

  Lög um framhaldsfræðslu

  Fyrir alþingi Islands var lagt frumvarp til laga um framhaldsfræðslu þann 9. Desember 2008.

 • |Danmark
  28-01-2009

  Lov om voksenundervisning

  For Islands Althing var stillet et lovforslag den 9. Desember 2008.

 • |Finland
  28-01-2009

  Ahvenanmaalle aikuiskoulutuksen puitelaki ja toimintasuunnitelma

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen maakunnan aikuiskoulutusta koskevan puitelain pohjaksi.

 • |Sverige
  21-01-2009

  Ramlag och handlingsplan för vuxenutbildningen på Åland

  Ålands Landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta ett underlag för en ramlag för vuxenutbildning på Åland.

 • |Island
  17-12-2008

  Árangursríkar heimsóknir á vegum Kunskapslyftet

  Í Kunskapslyftet hefur fullorðinsfræðslu verið hagað á nýjan hátt. Samkvæmt áætluninni er markvisst farið til markhópsins. Þetta er kölluð leitandi starfsemi. Yfirleitt fer þetta þannig fram að leiðbeinendurnir, sem annars eru með aðsetur í fræðslustofnun, fá aðsetur í fyrirtækjum og á vinnustöðum. Með þessu móti hafa orðið víxláhrif leiðbeinenda og markhópsins. Áhersla er lögð á leiðsögn og ráðleggingu ásamt því að ýta undir þróun námsfærni með það fyrir augum að draga úr líkum á námserfiðeikum

 • |Finland
  16-12-2008

  Menestyksellistä hakevaa toimintaa Nosteessa

  Noste-ohjelmassa on järjestetty aikuiskoulutusta toisin kuin aiemmin. Ohjelmassa on tehty kohde-ryhmän aktiivista etsintää, ns. hakevaa toimintaa. Tämä on yleensä ollut kouluttajien jalkautumista oppilaitosten ulkopuolelle, yrityksiin ja työpaikoille, missä on päästy henkilökohtaiseen kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen kohderyhmän kanssa. Ohjelman aikana on panostettu opiskeluvalmiuksien tukemiseen opiskeluvaikeuksien ehkäisemiseksi sekä ohjaukseen ja neuvontaan.

 • |Sverige
  11-12-2008

  Framgångsrik uppsökande verksamhet i Kunskapslyftet

  Inom Kunskapslyftet har vuxenutbildning ordnats på ett nytt sätt. Inom programmet har man aktivt sökt upp målgruppen, s.k. uppsökande verksamhet. Detta har i allmänhet utförts på så sätt att utbildarna förankrats utanför läroanstalterna; i företag och på arbetsplatser, vilket har lett till personlig växelverkan med målgruppen. Under programmets gång har man satsat på handledning och rådgivning samt på att stöda utvecklingen av studiefärdigheterna för att förhindra studiesvårigheter.

 • forskning vuxenutbildning |Sverige
  10-12-2008

  Forskning om vuxenutbildning?

  Den här artikeln handlar huvudsakligen om förutsättningarna för forskning om vuxenutbildning på Åland än om forskningsresultat.

 • |Island
  27-11-2008

  VVU, Viðbótarnám nám fyrir fullorðna – hot or not?

  Um næstu áramót hefur Námsmatsstofnun Danmerkur, EVA rannsókn á námi á framhaldsskólastigi fyrir fullorðna (Videregående voksenuddannelser - VVU). Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á hverjir það eru sem sækja um VVU, hvers vegna, og hvaða hindranir geta verið fyrir væntanlega þátttakendur að hefja nám á námsbrautunum.

 • |Finland
  27-11-2008

  Tutkimus aikuisten ammatillisista korkeakouluopinnoista

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA käynnistää vuodenvaihteessa tutkimuksen aikuisten ammatillisista korkeakouluopinnoista

 • |Danmark
  23-11-2008

  VVU, Videregående voksenuddannelser – hot or not?

  Ved årsskiftet indleder Danmarks evalueringsinstitut, EVA en undersøgelse af de videregående voksenuddannelser (VVU). Undersøgelsen skal kaste lys over hvem der søger ind på en VVU og hvorfor, og hvad der kan være barrierer for at potentielle deltagere starter på en videregående voksenuddannelse.

 • |Finland
  28-10-2008

  Aikuiskoulutus integraation edistäjänä

  Tanskalainen osaamisen kehittämiskeskus NCK (Nationalt Center for Kompetenceudvikling) toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta tutkimuksen, jossa tarkastellaan aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikutuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen.

 • |Island
  23-10-2008

  Aðlögun með fullorðinsfræðslu og símenntun

  Landsmiðstöð fyrir færniþróun í Danmörku (NCK) hrindir af stað nýrri rannsókn fyrir Norrænu ráðherranefndina um aðlögun innflytjenda í gegnum fullorðinsfræðslu og símenntun.

 • |Danmark
  23-10-2008

  De nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

  Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) igangsætter en ny undersøgelse for Nordisk Ministerråd om integration af indvandrere gennem voksen- og efteruddannelse.

 • |Danmark
  04-09-2008

  Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

  Som led i regeringens kvalitetsreform sikrer ny lov genindførelsen af muligheden for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til fagspecifikke kurser

 • |Sverige
  04-09-2008

  Minskning av antalet studerande i komvux

  Under hösten 2007 studerade 116 300 personer i kommunal vuxenutbildning. Det är en minskning med 21 procent sedan hösten 2006. Detta visar

 • |Danmark
  04-09-2008

  Startskud til styrkelse af voksen- og efteruddannelsen i Danmark

  Onsdag 18. juni 2008 foretager undervisningsminister Bertel Haarder (V) den officielle åbning af Nationalt Center for

 • |Finland
  01-09-2008

  Opinto- ja uraohjaus aikuiskoulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa

  CFL esittelee kotisivuillaan kolme artikkelia aikuiskoulutussektorilla annettavan opinto-ohjauksen ja ammatillisen

 • |Island
  28-08-2008

  Náms- og starfsráðgjöf í fullorðinsfræðslu nú og til framtíðar

  Á heimasíðu CFL eru þrjár greinar um stöðu náms- og starfsráðgjafar í fullorðinsfræðslu nú og í framtíðinni.

 • |Sverige
  27-08-2008

  Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen nu och i framtiden.

  På sin hemsida presenterar CFL tre artiklar som handlar om studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen nu och i

 • NMR 2012
  |
  01-08-2008

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Ladda ner publikation (gratis)Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?


 • |Finland
  19-06-2008

  Tanskan valtiolta taas aikuiskoulutustukea lyhyisiin täydennyskoulutuksiin

  Työmarkkinaorganisaatioiden ja hallituksen neuvotteluista syntynyt uusi laki palauttaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden

 • |Island
  19-06-2008

  Upphafsskot að eflingu fullorðinsfræðslu og símenntun í Danmörku

  Miðvikudaginn 18. júní 2008 opnar menntamálaráðherra Bertel Haarder (V) Færniþróunarmiðstöðina (Nationalt Center for

 • |Island
  19-06-2008

  Námsstyrkur til starfstengds náms innan fullorðinsfræðslu

  Skv. endurskipulagi ríkisstjórnarinnar á menntakerfinu tryggja ný lög möguleika á því að þátttakendur í starfstengdu námi innan fullorðinsfræðslu geti sótt um námsstyrk (SVU).

 • |Island
  18-06-2008

  Fækkun þátttakenda í fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna

  Haustið 2007 tóku 116 300 einstaklingar þátt í fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélagannasem þýðir fækkun um 21% frá hausti 2006. Þetta

 • |Finland
  18-06-2008

  Uusi osaamisen kehittämiskeskus avataan

  Opetusministeri Bertel Haarder avaa 18. kesäkuuta kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen (Nationalt Center for

 • |Finland
  18-06-2008

  Kunnallisen aikuiskoulutuksen osanottajamäärä laski

  Syyslukukaudella 2007 kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa (Komvux) opiskeli 116 300 opiskelijaa, mikä on 21% vähemmän kuin

 • |Danmark
  17-06-2008

  Startskud til styrkelse af voksen- og efteruddannelsen i Danmark

  Onsdag 18. juni 2008 foretager undervisningsminister Bertel Haarder (V) den officielle åbning af Nationalt Center for

 • |Sverige
  17-06-2008

  Minskning av antalet studerande i komvux

  Under hösten 2007 studerade 116 300 personer i kommunal vuxenutbildning. Det är en minskning med 21 procent sedan hösten 2006. Detta visar

 • |Danmark
  17-06-2008

  Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

  Som led i regeringens kvalitetsreform sikrer ny lov genindførelsen af muligheden for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til fagspecifikke kurser

 • |Island
  30-04-2008

  Netvux – Fullorðinsfræðsluvefur

  Netvux er tengslanet fyrir fullorðinsfræðsluaðila og leitarþjónusta þar sem allir aðilar sem bjóða upp á nám fyrir fullorðna -  bæði

 • |Island
  30-04-2008

  Faghópar NVL á Íslandi funda

  Meðlimir faghópa NVL á Íslandi hittust á fundi í Skeifunni 8, þriðjudaginn 15. apríl sl. Markmið fundarins var kynning á verkefnum faghópa NVL á Íslandi. Starfsemi faghópanna hefur lagt lóð á vogarskálarnir í mikilvægri umræðu um fullorðinsfræðslu á Íslandi. Á síðunni www.frae.is má lesa meira um fundinn.

 • |Finland
  29-04-2008

  Netvux

  Netvux on aikuiskasvatusalan verkosto ja hakupalvelu, johon kaikki koulutuksen tarjoajat – sekä kunnalliset että yksityiset – kokoavat

 • |Sverige
  28-04-2008

  Netvux

  Netvux är ett nätverk för aktörer inom vuxenutbildningen och en söktjänst där alla utbildningsanordnare - både kommunala och privata -

 • |Finland
  31-03-2008

  Tukholman aikuiskoulutuskonferenssissa runsaasti osanottajia

  Aikuiskoulutuskonferenssi ”Vuxenutbildning i samverkan” (”Aikuiskoulutusalan yhteistyö”) järjestettiin 10–11. maaliskuuta Tukholmassa. Joka

 • |Finland
  31-03-2008

  Frivux-selvityksen ehdotukset eivät toteudu

  Riippumattomia aikuisoppilaitoksia koskevan Frivux-mietinnön ehdotuksia ei toteuteta. Selvityksen pääehdotus oli, että aikuiskoulutuksen

 • |Island
  30-03-2008

  Samstarf í fullorðinsfræðslu

  Þann 10. – 11. mars átti, fullorðinsfræðsluráðstefnan Samstarf í fullorðinsfræðslu, sér stað í Stokkhólmi. Ráðstefnan, sem er haldin annað

 • |Island
  30-03-2008

  Frivux-könnunin verður ekki að veruleika

  Meginhugsun Frivux-könnunarinnar, „Frivux – valmöguleiki í fullorðinsfræðslu“ verður ekki að veruleika. Megintilgangur frivux-könnunarinnar, fól í sér frjálsan rétt til að setja af stað fullorðinsfræðslu.

 • |Sverige
  25-03-2008

  Vuxenutbildning i samverkan

  Den 10-11 mars ägde vuxenutbildningskonferensen ”Vuxenutbildning i samverkan” rum i Stockholm. Konferensen, som anordnas vartannat år, hade

 • |Sverige
  25-03-2008

  Frivux-utredningen genomförs inte

  Frivux-utredningens betänkande, "Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen" kommer inte att remitteras. Huvudförslaget i frivux-utredningen, innebar fri etableringsrätt för vuxenutbildning.

 • innovation vuxenutbildning |
  17-03-2008

  Copying the Nordic countries as an innovation

  Ene Käpp, the chairman of the board of Association of Estonian Adult Educators (Andras) finds that catching up with the Nordic countries would be a great innovation for adult education in Estonia.

 • invandrare vuxenutbildning |Sverige
  12-02-2008

  Stegen ut i arbetet

  ”Det här var en viktig kurs för mig och jag hoppas att fler kan få möjlighet att gå liknande kurser utformade även för andra branscher. Det skulle behövas kurser för snickeri, svetsning och många andra områden”, anser vaktmästaren Junaid Amin Jabbar.

 • |Island
  29-01-2008

  Fullorðinsfræðslan vinsæl

  Næstum annar hver maður á vinnumarkaði tekur þátt í fullorðinsfræðslu. Árið 2006 sóttu um það bil 1,7 milljón Finna á aldrinum 18 - 64 ára nám á vegum fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  28-01-2008

  Oppia ikä kaikki – aikuiskoulutukseen osallistutaan yleisesti

  Melkein joka toinen työikäinen osallistuu aikuiskoulutukseen. Vuonna 2006 noin 1,7 miljoonaa 18-64-vuotiaista osallistui koulutukseen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimuksesta 2006.

 • |Sverige
  28-01-2008

  Vuxenutbildningen populär

  Nästan var annan person i arbetsför ålder deltar i vuxenutbildning. År 2006 deltog ungefär 1,7 miljoner finländare i åldern 18-64 år i utbildningen.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • |Sverige
  13-12-2007

  Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter

  Konferensen äger rum den 10-11 mars 2008 och är förlagd till Stockholm. Konferensen innehåller såväl storföreläsningar med ett övergripande

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

  Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.

 • |Sverige
  22-11-2007

  Ny samlad svensk vuxenutbildningsorganisation

  Sveriges vuxenutbildning formerar sig nu i en ny organisation. Fredagen den 19 oktober bildades den nya vuxenutbildningsorganisationen VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, genom en fusion av Rvux och LärVux.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

  Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimikunnan mietinnössä esitetään, että maakunnan hallitus määrittelee aikuiskoulutukselle tavoitteet ja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuiskoulutukselle uusi valtiosihteeri

  Ruotsin hallitus on nimittänyt Amelie von Zweigbergkin opetusministeriön valtiosihteeriksi 1. marraskuuta alkaen.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

  Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat sopineet huomattavasta lisäpanostuksesta ammatilliseen aikuis- ja jatkokoulutukseen. Matalasti

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Markmið og stefnumótun fyrir fullorðinsfræðslu á Álandi

  Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis Álands leggur til að landsstjórnin setji fram markmið og stefnumótun fyrir

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Gríðarleg aukning fjárframlaga til fullorðinsfræðslu

  Danska ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins hafa gert með sér samkomulag um stóraukin fjárframlög til starfstengdrar sí- og

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr ráðherra fullorðinsfræðslu

  Ríkisstjórnin hefur tilnefnt Amelie von Zweigbergk sem aðalritara í menntamálaráðuneytinu frá og með 1. nóvember. Undir

 • |Sverige
  30-10-2007

  Ny statssekreterare för vuxenutbildningen

  Regeringen har utsett Amelie von Zweigbergk till statssekreterare i Utbildningsdepartementet från och med den 1 november.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Markant styrkelse af voksen og efteruddannelse

  Regering og arbejdsmarkeds parter har indgået aftale om en markant styrkelse af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.
  Aftalen

 • |Sverige
  22-10-2007

  Mål och strategier för vuxenutbildningen på Åland

  Kommittén föreslår att landskapsregeringen fastställer mål och strategier för vuxenutbildningen och initierar ett projekt för att utveckla

 • |Finland
  28-09-2007

  Uusi laki aikuisten oppimisesta?

  Sivistysliittojen (studieforbund) roolia tiedon välittäjinä arvioinut työryhmä esitti syyskuussa yksimielisen kantansa.

 • |Island
  28-09-2007

  Ráðstefnur um fullorðinsfræðslu í haust

  Flexfundir 2007, 10. -11.  október – Fullorðinsfræðsla sem liður í  byggðaþróun
  Ráðstefna CFL hefur að þessu

 • |Finland
  26-09-2007

  Aikuiskasvatusaiheisia konferensseja syksyllä 2007

  Flexmöten 2007, 10 – 11. lokakuuta – aikuiskasvatus alueellisen kehityksen strategiana
  Aikuiskoulutus yhteistyössä –

 • |Norge
  25-09-2007

  Ny lov om voksnes læring?

  Utvalget som har vurdert studieforbundenes rolle som kunnskapsformidlere leverte en enstemmig innstilling i september.

 • |Danmark
  25-09-2007

  Væsentlige ændringer og stor indsats på VEU-området i DK

  I den kommende tid vil resultaterne af trepartsudvalgets arbejde med ændring og forbedring af VEU (voksenefteruddannelsesområdet) området blive fremlagt. Målet med arbejdet er, at styrke VEU området, således at uddannelsesinstitutionerne får bedre vilkår for at imødekomme brugernes behov.

 • |Sverige
  25-09-2007

  Konferenser om vuxenutbildning i höst

  Flexmöten 2007, 10-11 oktober – Vuxenutbildning som strategi för regional utveckling.
  CFL-konferensen har som tema

 • |Finland
  31-08-2007

  Päiväkodista aikuiskoulutukseen

  Koulutus Norjassa

 • |Island
  30-08-2007

  Frá leikskóla til fullorðinsfræðslu

  Menntun í Noregi

 • |Norge
  28-08-2007

  Fra barnehage til voksenopplæring

  Utdanning i Norge