vuxenutbildning • forskning |Island
  31-05-2007

  Þörf á endurskipulagi fullorðinsfræðslunnar á Álandseyjum

  Nefnd sem skipuð var af landsstjórninni á Álandseyjum hefur skilað áliti sínu: „Fullorðinsfræðsla á Álandseyjum, staðan og tillaga um þróun skipulags“

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuuria

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen nimittämä Aikuiskoulutustoimikunta on saanut valmiiksi mietintönsä ”Aikuiskoulutus Ahvenanmaalla – nykytilanteen kuvausta ja esitys infrastruktuurin kehittämiseksi”.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Ålands vuxenutbildning behöver infrastruktur

  Den av Ålands landskapsregering tillsatta Vuxenutbildningskommittén har avgett sitt betänkande "Vuxenutbildning på Åland -nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur".

 • |Finland
  28-03-2007

  Koulutustoimen viranomaisrakenteisiin muutoksia

  Hallitus on päättänyt selvittää koulutustoimen viranomaisrakenteiden muuttamista.   Hallituksen ehdotuksen mukaan koulujen kehitysvirasto ja

 • |Island
  28-03-2007

  Engin ný fullorðinsfræðsluyfirvöld

  Ríkistjórnin í Svíþjóð hefur gefið út fyrirmæli um nýja nefnd sem er falið að endurskoða skipulag skóla- og fræðslumála. Samkvæmt

 • |Sverige
  23-03-2007

  Ingen ny vuxenutbildningsmyndighet

  Regeringen beslutade i dag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet med mera. Direktiven innebär att

 • |Island
  29-09-2006

  Sameiginleg ábyrgð á að styrkja fullorðins- og símenntun

  Ríkisstjórnin í Danmörku og samtök launþega og atvinnurekenda héldu í vikunni fund um framlög til fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • |Danmark
  28-09-2006

  Fælles ansvar for en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i denne uge holdt møde om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det fælles ansvar er baseret på

 • |Danmark
  11-09-2006

  Nyhetstest

  Ingress...

 • högre utbildning vuxenutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Omstrukturering av vuxenutbildningen på Åland

  I juni lämnade kommittén Struktur-07 in sin slutrapport om hur ungdomsutbildningen ska omorganiseras. Den föreslagna omorganisationen omfattar även vuxenutbildningen. I artikeln presenteras de aspekter av omorganiseringen som särskilt berör vuxenutbildningen.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Fortbildning relaterad till sjöfart

  Den här artikeln handlar om en specifik form av vuxenutbildning – fortbildning – inom en specifik sektor av det åländska näringslivet, sjöfarten. Artikeln behandlar olika trender och förändringar i samhället som bidragit till att behov av fortbildning inom nya områden har utvecklats över tid.

 • livslångt lärande språk |
  04-09-2006

  Setu People – The Oldest Settled People In Europe

  South-East Estonia at the coasts of lake Pihkva there live a special people – the Setus. The land of Setus (in Estonian Setumaa and in Setu called Setomaa) is thought to be the most far-away place in Estonia and the Setus are also different from the so-called average Estonians. There are about 10 000 Setus. They speak Setu language, which differs from the standard Estonian like for example Norwegian differs from Swedish.