vuxnas larande • Foto: Pixabay
  voksenlæring |Danmark
  14-08-2019

  Danmark 2019

  Der er i Danmark en lang tradition for uddannelse og kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet (livet) både inden for den formelle og den non-formelle voksenuddannelse.  

 • Foto: Pexels
  vuxnas lärande |Finland
  14-08-2019

  Finland 2019

  Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

 • Eric Rousselle.
  internationalisering |Finland
  18-05-2015

  Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

  Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

 • innovation vuxnas lärande |Norden
  20-06-2014

  Magien ligger i konteksten

  Biophilia er skabt i en islandsk kontekst med Bjørk som hovedperson, og det skaber en helt særlig aura omkring resultatet, der i Island er blevet til en stor ting. Spørgsmålet er, hvordan Biophilia kan bruges i andre sammenhænge, siger Hans Mikkelsen om det islandske projekt Biophilia Education, der blev præsenteret på konferencen Nordiske Broer.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  19-06-2014

  Irske forandringer

  Det er interessante tider for os, der arbejder med voksenlæring i Irland. Vi oplever de største forandringer, siden den irske stat blev grundlagt. Og nøglen til disse forandringer er, at regeringen for første gang nogensinde har besluttet, at videregående uddannelser og erhvervsuddannelser skal integreres i statens arbejde for et bedre samfund

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • |Island
  26-11-2013

  Pelkän peruskoulun suorittaneiden määrä laskussa

  Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 vajaa 30 % 25 – 64-vuotiaista islantilaisista oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

 • |Island
  26-11-2013

  Työelämän koulutuskeskus täytti 10 vuotta

  Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) toiminnan tavoitteena on antaa työelämässä oleville henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, mahdollisuus hankkia koulutusta tai vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

 • |Island
  25-11-2013

  Fækkun í hópi þeirra sem eingöngu hafa lokið grunnmenntun

  Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru tæplega 30% þjóðarinnar á aldrinum 25-64 ára aðeins með grunnmenntun árið 2012.

 • |Island
  25-11-2013

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 10 ára

  Markmiðið með starfseminni er að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

 • |Island
  20-11-2013

  Antall kortutdannete går ned

  Nye tall fra Islands statistikk sentralbyrå viser at i 2012 hadde i underkant av 30 % av folket i aldersgruppen 25 – 64 år kort utdannelse.

 • |Island
  20-11-2013

  Arbeidslivets opplæringssenter 10 år

  Målet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  Niðurstöður PIAAC könnunarinnar fela í sér áskorun fyrir Dani

  Samkvæmt niðurstöðum í PIAAC könnunarinnar, sem OECD stendur fyrir, er árangur Dana ásættanlegur. Danir eru nokkuð yfir meðallagi í reikningi en undir því í lestri og tölvuleikni. Um það bil 600.000 Danir á aldrinum 16-65 ára eru samkvæmt niðurstöðunum slakir í lestri og það er undir meðallagi og afturför frá fyrri könnun OECD frá árinu 1998. Hvað tölvuleikni Dana varðar er frammistaða þeirra á svipuðu róli og meðaltalið í könnun OECD.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC-tulos on Tanskalle osaamishaaste

  Tanska pärjäsi mukavasti OECD:n kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC). Tanskalaisten laskutaito on hieman keskiarvoa parempi, sen sijaan lukutaito ja tietotekniset taidot ovat keskiarvoa huonommat.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder.

 • |Danmark
  22-10-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder. Omkring 600 000 danskere i alderen 16-65 år har ifølge undersøgelsen mindre gode læsefærdigheder, hvilket ligger under gennemsnittet og er et tilbagefald i.f.t. en tidligere OECD undersøgelse i 1998. I forhold til IT færdigheder er Danmark placeret svarende til OECD gennemsnittet.

 • |Norge
  26-09-2013

  28 millioner til forskning

  Fire fagmiljøer har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på voksnes læring. Alle vil bruke datamateriale fra den første PIAAC-undersøkelsen, som kommer 8. oktober. To av fire forskningsprosjekter, både NIFU og Høgskolen Stord/Haugesund, har nordisk fokus.

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • Vinterfoto fra Sandbjeg på Sundeved i nærheden af Sønderborg, Danmark
  vuxnas lärande |
  29-07-2013

  Välkommen till NVL:s länksamling

  Välkommen till NVL:s länksamling

 • |Island
  26-07-2013

  Island

  Voksnes læring og studier både innenfor og utenfor det offentlige system har lenge spilt en viktig rolle i Island, men har likevel ennå ikke vært på dagsordenen når utvikling av utdanningssystemet har blitt diskutert.
  Ser man på utviklingen de siste to århundre viser det seg at samtidig med at forskjellige tilbud på opplæring sakte men sikkert flettes inn i det offentlige skolesystem, så vokser det hele tiden frem nye tilbud utenfor systemet. Det er ikke sikkert at utviklingen vil føre til at disse tilbudene også blir tatt opp i systemet, men erfaringen viser at det er visse grunner til å tro at det skjer. I takt med informasjons- og konkurransesamfunnets utvikling er det sannsynlig at livslang læring blir en del av det offentlige system og at det i kjølvannet vokser fram nye idéer om voksenopplæring. Denne utviklingen kan lede til den største forandring innen voksenopplæring i det 21. århundre

 • voksenlæring |Danmark
  26-07-2013

  Danmark

  I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • vuxnas lärande |Finland
  26-07-2013

  Finland

  Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken.

 • vuxnas lärande |Norge
  26-07-2013

  Norge

  Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

 • vuxnas lärande |Sverige
  26-07-2013

  Sverige

  Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

 • vuxnas lärande |Færöerne
  26-07-2013

  Färöarna

  Undervisningsvæsenet på Færøerne var indtil for forholdsvis nylig underlagt det danske undervisningsministerium, og derfor har det også været under stærk påvirkning fra Danmark. Det er nu underlagt det færøske kulturministerium – Mentamálaráðið - med hjemild i en dansk folketingslov, fordi Danmark, på grund af den statsretslige situation mellem Færøerne og Danmark, sidder med den endelige lovgivningsmagt på en stor del af uddannelsesområdet.

 • vuxnas lärande |Åland
  26-07-2013

  Åland

  I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Konferens om lärandemiljö och vuxenutbildning

  Har du anmält dig till den nordiska konferensen om lärandemiljöns betydelse för vuxnas motivation och lärande? Det finns fortfarande platser kvar. Sista anmälningsdag är 1 september 2013.

 • |in English
  21-05-2013

  Guidance and counselling for adults

  Seminar in Grand Hotel Reykjavik, June 7th.

 • |in English
  21-05-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

 • |in English
  21-05-2013

  Guidance and counselling for adults

  Seminar in Grand Hotel Reykjavik, June 7th.

 • |in English
  21-05-2013

  Guidance and counselling for adults

  Seminar in Grand Hotel Reykjavik, June 7th.

 • |in English
  21-05-2013

  Guidance and counselling for adults

  Seminar in Grand Hotel Reykjavik, June 7th.

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |Norge
  23-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

  Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

 • |Island
  22-04-2013

  Of litlar rannsóknir á fullorðinsfræðslu

  Norska ríkisstjórnin lagði nýlega fram þingsályktunartillögu um rannsóknir með titlinum „Langar línur – þekking skapar tækifæri“ Þar er varpað fram að rannsóknum á sviði fullorðinsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Því er lagt til að auka fjárframlög til rannsókna á sviðinu til þess að hægt verði að auka við þekkinguna.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  22-04-2013

  Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

  Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.

 • |Norge
  18-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Norden
  03-03-2013

  Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

  ...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

 • |Island
  26-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |
  25-02-2013

  Árangursríkt ár fyrir NVL

  Niðurstöður af starfsemi NVL árið 2012 sýna fram á virkt og árangursríkt samstarf á sviði fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum.

 • |Finland
  25-02-2013

  NVL:llä menestyksekäs vuosi

  NVL:n vuoden 2012 toiminnan tulokset kertovat menestyksekkäästä ja aktiivisesta aikuisten oppimisen pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 • |Finland
  25-02-2013

  EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

  Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

 • |Island
  21-02-2013

  EQM gæðavottun

  Nú hafa allar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi sem sinna fræðslustarfi gengið í gegnum gæðavottun og fengið viðurkenningu samkvæmt gæðakerfinu EQM. EQM stendur fyrir European Quality Mark eða Evrópska gæðamerkið og er gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum.

 • |Norge
  21-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

 • |Norden
  30-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Finland
  30-01-2013

  Tutkijoiden ja käytännön aikuiskasvatustyötä tekevien kohtauspaikka!

  Miten teoria ja käytäntö kohtaavat aikuisten oppimisessa Pohjoismaissa? Onko teorialla ja tutkimuksella jotain sanottavaa käytännön aikuiskasvatustyötä tekeville ja onko käytännöllä mitään tekemistä tutkimuksen kanssa? Ota selvää ja osallistu kiinnostavaan keskusteluun aiheesta 5.– 6. Reykjavikissa.

 • |Island
  29-01-2013

  Fundastaður fræðimanna og fræðsluaðila!

  Hvert er samband fræða og fræðsluaðila á Norðurlöndunum? Hafa kenningar og rannsóknir eitthvað að segja um starfsemina eða hefur starfsemin eitthvað með háskólana að gera? Þú getur komist að þessu og tekið þátt í áhugaverðum umræðum um efnið dagana 5.-6. mars i Reykjavík.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Island
  17-12-2012

  Nýr fulltrúi frá Noregi í NVL

  Samtökum fullorðinsfræðsluaðila Noregi hefur verið falið að vista NVL frá og með 1. janúar 2013. Þá mun Hilde

 • |Finland
  17-12-2012

  Norjaan uusi NVL-koordinaattori

  Norja n NVL-koordinaattorin tehtävä siirtyy aikuiskoulutusorganisaatio  Voksenopplæringsforbundetin Hilde

 • |Norge
  11-12-2012

  Ny NVL-koordinator i Norge

  Hilde Søraas Grønhovd og Voksenopplæringsforbundet har fått oppdraget som norsk NVL-koordinator fra

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norge
  10-12-2012

  - Samtalen er viktigst, den danner grunnen for alt samarbeid

  Sier Guðrún Eyjólfsdóttir, viseformann for styret for Arbeidslivets opplæringssenter, AS. Senteret har i løpet av de siste ti årene skapt en strategi for voksenopplæring, den islandske modell. Og den har vekket oppmerksomhet. Det var én viktig forutsetning som lå til grunn for at de som vi er vant til å høre mest om når de trekker tauet i hver sin retning, arbeidsgiver- og lønnsmottakerorganisasjonene, ble enige om å samarbeide under lønnsforhandlingene i år 2001. Det var utdanning.

 • |Finland
  22-11-2012

  Viides pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  Tervetuloa viidenteen aikuisten oppimisesta järjestettävään tutkijakonferenssiin, joka pidetään Islannin Reykjavikissa 5.–6. maaliskuuta 2013.

 • |Finland
  22-11-2012

  Uutta norjalaisen lukutaito-opetuksen kentältä?

  Voxin (osaamispolitiikan virasto) vanhempi neuvonantaja, lukutaito-opetusverkosto Alfarådetin koordinaattori

 • |Finland
  22-11-2012

  Vuoden 2012 kansansivistyspalkinnon sai Seniornett Norge

  Sadattuhannet seniorit ovat päässeet mukaan digitaaliseen arkeen sen jälkeen kun Seniornett käynnistettiin vuonna

 • |Island
  19-11-2012

  Fimmta norræna ráðstefnan um nám fullorðinna

  Velkomin á fimmtu ráðstefnu norrænna fræðimanna um nám fullorðinna dagana 5. og 6. mars 2013 í Reykjavík.

 • |Island
  19-11-2012

  Fréttir af sviði læsisvanda í Noregi

  Helga Arnesen aðalráðgjafi hjá Vox, (Landsskrifstofa ævimenntunar í Noregi) og verkefnastjóri

 • |Island
  19-11-2012

  Alþýðufræðsluverðlaunin 2012 féllu í hlut Eldranetsins í Noregi (Seniornett Norge)

  Mörg hundruð þúsund eldri borgara hafa orðið virkir í rafrænu samfélagi síðan Eldranetið hóf starfsemi sína árið 1997. Ár

 • |Danmark
  16-11-2012

  Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring

  Velkommen til ”Den femte Nordiske forskerkonference om voksnes læring” d.5.-d.6.marts 2013 i Reykjavík, Island.

 • |Norge
  15-11-2012

  Nytt fra alfabetiseringsfeltet i Norge?

  Seniorrådgiver i Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) og koordinator for Alfarådet Helga Arnesen

 • |Norge
  15-11-2012

  Folkeopplysningsprisen for 2012 gikk til Seniornett Norge

  Hundretusenvis av seniorer har blitt inkludert i den digitale hverdagen siden Seniornett startet i 1997. Hvert år

 • |Island
  23-10-2012

  Gerist áskrifendur að fréttabréfi VOX

  Fréttabréfið veitir upplýsingar um nám fullorðinna í Noregi.

 • |Island
  23-10-2012

  Fullorðnir takapróf í framhaldsskólum á ný

  Tölfræði sýnir að nú ljúka margir fullorðnir Norðmenn framhaldsskólanámi eða taka próf í einstökum fögum. Vinsælustu

 • |Finland
  22-10-2012

  Tilaa Voxin uutiskirjeitä

  Uutiskirjeet pitävät sinut ajan tasalla siitä, mitä aikuisten oppimisen saralla tapahtuu Norjassa.

 • |Finland
  22-10-2012

  Aikuiset suorittavat toisen asteen tutkintoja

  Tilastojen mukaan monet norjalaiset aikuiset palaavat toisen asteen opintojen pariin suorittaakseen uuden tutkinnon

 • |Norge
  18-10-2012

  Voksne tar eksamen på nytt i videregående skole

  Statistikk viser at mange voksne i Norge nå fullfører eller tar  enkelteksamen i videregående skole på nytt. Helse- og

 • |Norge
  18-10-2012

  Abonner på nyhetsbrev fra Vox

  Nyhetsbrevene holder deg oppdatert om voksnes læring i Norge.

 • |
  17-10-2012

  The Network

  The Network

 • |
  17-10-2012

  Seminars

  Seminars

 • |
  17-10-2012

  Modul 3

  Modul 3

 • |
  17-10-2012

  Modul 2

  Modul 2

 • |
  17-10-2012

  Modul 1

  Modul 1

 • |
  17-10-2012

  News

  News

 • |
  17-10-2012

  The Partners

  The Partners

 • |
  17-10-2012

  The Course

  The Course

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa

  Konferenssi Hilton Reykjavik Nordicassa 13. syyskuuta 2012 klo 9.30-15.30.

 • |Finland
  29-08-2012

  Virkamieskomitea: NVL jatkaa toimintaansa 2013–2016

  Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea päätti 12.–13.6. pidetyssä tapaamisessaan myös, että Vox (Norjan osaamispolitiikan virasto) jatkaa NVL-verkoston isäntäorganisaationa kaudella 2013–2016.

 • |Island
  29-08-2012

  EK-U hefur ákveðið að starfi NVL verði fram haldið á næsta fjögurra ára tímabili 2013-2016

  EK-U (Embættismannanefndin um menntun og rannsóknir)ákvað einnig á fundi sínum 12.-13. júní að fela Vox, norsku landsskrifstofunni um ævimenntun að vista aðalskrifstofu NVL á fjögurra ára tímabilinu 2013-2016.

 • |Sverige
  22-08-2012

  EK-U beslutar att NVL fortsätter för en fyraårsperiod 2013-2016

  EK-U (Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning) på sitt möte 12-13 juni har också beslutat att Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge fortsätter som värdsorganisation för NVL för en fyraårsperiod 2013-2016.

 • |Island
  22-08-2012

  Gæði í raunfærnimati

  Ráðstefna á Hilton Reykjavík Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Norge
  22-08-2012

  Kvalitet i validering

  Konferanse på Hilton Reykjavik Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • realkompetanse voksnes læring |
  01-08-2012

  Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

  NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.
  Læs mere og download udgivelsen her

 • |Finland
  26-06-2012

  Aikuispedagogiikka ja aiemmin hankitu osaamisen arviointi

  Oslon ja Akershusin korkeakoulussa alkaa uusi koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on toimia aikuiskasvattajien

 • |Island
  25-06-2012

  Kennslufræði fullorðinna og raunfærnimat

  Ný námsleið við Háskólann í Osló og Akershus til þess að mæta þörf fyrir færniþróun þeirra sem koma að fræðslu

 • |Norge
  25-06-2012

  Voksenpedagogikk og realkompetansevurdering

  Nytt studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å dekke behovene for kompetanseutvikling hos pedagogisk personell

 • språk vuxnas lärande |Sverige
  13-03-2012

  Kunskap i stället för bridge

  Att bli pensionär innebär ofta att man får extra tid över. Ett sätt att använda den tiden är att stilla sin kunskapstörst. Senioruniversitet i Stockholm lockar många äldre till föreläsningar och seminarier inom olika akademiska områden.

 • |in English
  27-02-2012

  The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

  Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

 • |in English
  27-02-2012

  The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

  Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

 • |in English
  27-02-2012

  The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

  Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

 • vuxenutbildning vuxnas lärande |Norge
  11-01-2012

  Etterspørsel etter mer tall om voksnes læring

  Det er en klar målsetning om å øke andelen voksne i utdanning. Alle de nordiske landene vektlegger voksnes læring, både formell utdanning og utdanning og opplæring på forskjellige områder i samfunnet.

 • |Finland
  19-12-2011

  Budjetti vuodelle 2012

  Islannin parlamentti hyväksyi 7. joulukuuta valtion tulo- ja menoarvion vuodelle 2012. Siihen sisältyvät myös EU:lle suunnattavat IPA-tukihakemukset. IPA:n (liittymistä valmisteleva tukiväline) tarkoituksena on vahvistaa hakijamaiden infrastruktuuria.

 • |Island
  19-12-2011

  Fjárlög 2012

  Alþingi samþykkti fjárlög fyrir 2012 þann 7. desember. Meðal þess sem þingið samþykkti voru svokallaðir IPA styrkir. Markmið IPA-styrkja (Instrument for Pre-Accession Assistance) er að styrkja innviði umsóknarríkja ESB.