yrkesutbildning • |Island
  25-03-2013

  Of fáir nýta sér tækifærin sem felast í starfsmenntun fullorðinna

  Danska námsmatsstofnunin EVA, hefur nýlega lokið við úttekt á starfsemi grunnmenntunar fullorðinna („Grunduddannelse for voksne“ GVU).

 • |Norden
  24-03-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

  NMR 2013

 • |Danmark
  19-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Finland
  26-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Finland
  25-02-2013

  25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

 • |Island
  25-02-2013

  25 milljónum evra varið til ungs fólks á prófa

  Finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið, í tengslum við færniáætlunina, að veita 25 milljónum evra til starfsmenntmiðarar viðbótarmenntunar.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Sverige
  19-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-02-2013

  Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet

  Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.

 • |Finland
  29-01-2013

  Laskusuhdanne ei vaikuta Ruotsin ammattikorkeakoulutuksiin

  Ruotsin ammattikorkeakoulutusjärjestelmästä vastaava virasto on päättänyt myöntää 8300 uutta aloituspaikkaa ammattikorkeakoulutuksille, jotka alkavat syksyllä 2013 tai keväällä 2013. Eri puolilla maata käynnistyy yhteensä 311 ammattikorkeakoulutuksen piiriin kuuluvaa uutta koulutusohjelmaa.

 • |Island
  29-01-2013

  Kreppan hefur ekki áhrif á starfsmenntaskóla

  Stofnunin um starfsmenntaháskóla hefur ákveðið að veita framlög til 8.300 nýrra nemaplássa í námi við starfsmenntaháskóla sem hefst haustið 2013 eða vorið 2014. Samtals verður boðið upp á 311 nýjar starfnámsleiðir víðsvegar um Svíþjóð.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Yrkeshögskolan påverkas inte av lågkonjunkturen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att bevilja 8 300 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan med start hösten 2013 eller våren 2014. Sammanlagt kommer 311 nya yrkeshögskoleutbildningar starta runt om i Sverige.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Danmark
  03-01-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • |Island
  17-12-2012

  Fullorðnir velja fagnám á netinu

  Tölur frá 2011 sýna að nær helmingur þátttakanda stundaði starfsmenntun sem hlutanám og fjórðungur stundaði námið á

 • |Finland
  17-12-2012

  Aikuiset suorittavat ammattiopinnot mieluummin verkko-opintoina

  Vuoden 2011 tilastot osoittavat että lähes puolet aikuisista ammattiin opiskelevista opiskeli osa-aikaisesti.

 • |Norge
  11-12-2012

  Voksne foretrekker å ta fagutdanning som nettstudier

  Tall fra 2011 viser at  nesten halvparten av deltakerne tok fagskoleutdanningen på deltid, og én av fire tok

 • |Finland
  22-11-2012

  Kurssi auttaa työttömiä työelämään

  Vuonna 2012 Qaasuitsupin kunnassa on käynnistetty työttömille suunniteltu uusi työnhakukurssi. Hanke on osa Grönlannin itsehallinnon vuonna 2011 aloittamaa erityistä panostusta.

 • |Sverige
  22-11-2012

  Grönlantilaisten pääsy tanskalaisiin korkeakouluihin helpottuu

  Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä allekirjoitettiin 30. lokakuuta Helsingissä yhteinen julistus, joka koski grönlantilaisopiskelijoiden pääsyä tanskalaisiin korkeakouluihin.

 • |Finland
  22-11-2012

  Uusi raportti koulutuksen ja työn integroinnista

  Koulutuksen ja työn integrointia pohtiva uusi työryhmä luovutti 12. marraskuuta pääministeri Jóhanna Sigurðardóttirille raportin, johon sisältyi suosituksia. Työryhmään kuului edustajia oppilaitoksista, ministeriöistä ja työnantaja- sekä työntekijäjärjestöistä.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ruotsinkielistä työvoimaa tarvitaan etenkin hoito- ja hoiva-alojen ammateissa

  Ruotsinkielisen työvoiman suurimmat rekrytointitarpeet vuoteen 2025 mennessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä ja muita hoitoalan ammattilaisia pitäisi kouluttaa noin 30 prosenttia enemmän, jotta koulutus vastaisi työelämän tarvetta.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ammattikoulutuksen tarjontaa kohdennetaan alueellisten ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille 2013-2016. Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeen perusteella.

 • |Island
  19-11-2012

  Greiningarnámskeið til aðstoðar atvinnuleitendum

  Í Qaasuitsup sveitarfélaginu á Grænlandi hefur verið í gangi sérstakt átak fyrir atvinnulausa. Það er í framhaldi af átakinu sem grænlenska heimastjórnin hrinti í framkvæmd árið 2011.

 • |Island
  19-11-2012

  Meiri hluti fær vinnu að loknu námi við starfsmenntaskóla

  Niðurstöður þriggja rannsókna benda allar til þess að nálægt 90 prósent stúdenta hafi fengið vinnu innan árs frá brautskráningu, og sýna fram á að nám við starfsmenntaháskóla leiði til starfa og atvinnuþátttöku.

 • |Island
  19-11-2012

  Skortur á sænskumælandi í heilbrigðis – og umönnunargreinum

  Greinilegasta þörf fyrir sænskumælandi vinnukraft í Finnlandi fram til ársins 2025 verður á sviði félags- heilbrigðismála. Til þess að koma á móts við þarfir atvinnulífsins þyrfti að mennta um það bil 30 prósent fleiri hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, lækna og annað starfsfólk að sviðinu.

 • |Island
  19-11-2012

  Framboð á starfsmenntun verður eftir þörfum landshluta og atvinnugeira

  Mennta- og menningarráðuneytið í Finnlandi hefur birt tillögur sínar um svæðis- og atvinnugeirabundin markmið starfsmenntunar á árunum 2013–2016. Framboð menntunar tekur mið af þörfum þjóðarinnar og atvinnulífsins fyrir menntun.

 • |Island
  16-11-2012

  Ný skýrsla starfshóps um samþættingu menntunar og atvinnu

  Starfshópur um samþættingu mennta- og atvinnumála skilaði skýrslu með tillögum sínum til forsætisráðherra þann 12. nóvember. Hópurinn var skipaður fulltrúum úr skólasamfélaginu, ráðuneytum og samtökum atvinnurekenda og launamanna.

 • |Norge
  16-11-2012

  Ny rapport om integrering av utdanning og arbeide

  En arbeidsgruppe om integrering av utdanning og arbeide leverte den 12. november en rapport med anbefalinger til statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. I arbeidsgruppen var representanter fra skolesamfunnet, ministerier, arbeidsgiver- og lønnsmottaker organisasjoner.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Afklaringskurser skal hjælpe ledige i arbejde

  I 2012 er der i Qaasuitsup Kommunea igangsat en særlig indsats for ledige. Denne indsats skal ses i sammenhæng med den særlige indsats, som Grønlands Selvstyre har fortsat fra 2011.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Svenskspråkiga behövs särskilt i vård- och omsorgsyrken

  Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården. Ungefär 30 procent fler sjukskötare, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper borde utbildas inom området för att motsvara arbetslivets behov.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Utbudet av yrkesutbildning allokeras enligt regionernas och branschernas behov

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat sitt förslag om regionala och branschmässiga mål för den grundläggande yrkesutbildningen för åren 2013 - 16. Utbildningsutbudet dimensioneras på lång sikt på basis av nationens bildningsbehov och arbetsmarknaden.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

  Den samlade bedömningen av tre olika undersökningar, som alla pekar mot att strax under 90 procent arbetar året efter examen, är att studier inom yrkeshögskolan i hög grad leder till arbete och sysselsättning.

 • |Finland
  22-10-2012

  Rahoitusta harjoittelupaikkoihin

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta työssä oppimiseen syksylle 2012.

 • |Island
  18-10-2012

  Úthlutun styrkja til vinnustaðanáms

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lokið úthlutun styrkja til vinnustaðanáms haustið 2012.

 • |Norge
  18-10-2012

  Bevilgning for praktikk

  Utdannings- og kulturministeriet har bevilget til praktisk opplæring høsten 2012.

 • |Island
  26-09-2012

  Fleiri leiðir til atvinnu fyrir ungt fólk

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2013 eru tillögur um aðkallandi umbótaaðgerðir til þess að styrkja samstarf atvinnulífs og skóla og til þess að mæta erfiðum kringumstæðum í efnahagslífinu.

 • |Island
  26-09-2012

  Þeim sem ljúka starfsnámi fækkar – þetta kemur fram í nýju uppgjöri frá ráðuneyti barna og kennslu.

  Frá árinu 2007 hefur hlutfall unglinga sem ljúka starfsnámi lækkað. Í nýjum upplýsingum frá ráðuneyti barna og kennslu

 • |Finland
  26-09-2012

  Lisää työllistymisreittejä nuorille

  Ruotsin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2013 sisältää tärkeitä uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan oppilaitosten ja työelämän välisiä siteitä ja reagoimaan talouden laskusuhdanteeseen. Tavoitteena on madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä.

 • |Finland
  26-09-2012

  Ammattitutkinnon loppuun asti suorittavien nuorten määrä laskussa

  Tanskan lapsi- ja opetusministeriön tuoreen selvityksen mukaan ammattitutkinnon suorittavien nuorten määrä on

 • |Sverige
  26-09-2012

  Fler vägar till jobb för unga

  I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen angelägna reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och för att möta den svaga konjunkturen. Avsikten är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Færre unge fuldfører erhvervsuddannelser - viser nye opgørelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning

  Siden 2007 er der sket et fald i andelen af unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Nye opgørelser fra Ministeriet

 • |Finland
  29-08-2012

  Luonnonvaraoppilaitoksessa kaksi uutta koulutusta

  Tiistaina 14. elokuuta Grönlannin Sisimiutissa sijaitsevassa luonnonvaraoppilaitoksessa käynnistyi kaksi uutta koulutusohjelmaa: kaivosalan ammattitutkinto ja koneurakoitsijan ammattitutkinto. Molempien kesto on neljä vuotta.

 • |Finland
  29-08-2012

  Hoitoalan ammattikoulutus

  Ruotsin lukiokoulussa järjestettävien toisen asteen ammattikoulutusohjelmien määrä on vähentynyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Tekniikan ala on säilyttänyt asemansa, ja taloustieteen ohjelmasta on tullut hyvin suosittu, mutta kiinnostus hoitoalan ohjelmaa kohtaan vähenee edelleen.

 • |Island
  29-08-2012

  Tvær nýjar námsbrautir í Námuvinnsluskólanum

  Þriðjudaginn 14. ágúst hófst nám á tveimur nýjum starfsnámsbrautum í Námuvinnsluskólanum - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, á Grænlandi. Námsbrautirnar tvær eru fyrir faglærða námusveina og faglærða vélverktaka og taka báðar fjögur ár.

 • |Island
  29-08-2012

  Starfsnám á heilbrigðis- og umönnunarsviði

  Starfsnámsbrautum í framhaldsskólum í Svíþjóð hefur á undanförnum fjórum árum fækkað. Samtímis því að tæknigreinar halda stöðu sinni með fjölgun starfsnámsbrauta og vinsældir viðskiptagreina aukast, dregur enn úr áhuga á námsbrautum á sviði umönnunar.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Råstofskolen har fået to nye uddannelser

  Tirsdag den 14. august startede to nye erhvervsuddannelser i Råstofskolen - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, Grønland. Det er ”faglært minesvend” og ”faglært maskinentreprenør”, som begge varer 4 år.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Yrkesutbildning inom vård och omsorg

  Yrkesprogrammen på gymnasiet har minskat de senaste fyra åren. Men medan teknisk sektor håller ställningarna genom det växande tekniska programmet och ekonomiprogrammet blivit mycket populärt, så sjunker intresset fortsatt för vårdprogrammet.

 • |Finland
  26-06-2012

  Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointiin kehitettiin toimintamalli

  Malli on syntynyt valtakunnallisen hankkeen lopputuloksena, ja sitä on kehitetty laajassa yhteistyössä koulutuksen ja työelämän sidosryhmien kanssa. Mallin avulla pyritään löytämään niitä osaamisia, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

 • |Finland
  26-06-2012

  Tanskan ammattikoulutusjärjestelmä – englanninkielinen kuvaus

  Eurooppalainen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop on Tanskan EU-puheenjohtajuuden johdosta

 • |Island
  25-06-2012

  Líkan til þess að spá fyrir um þörf á færni fyrir starfsmenntun

  Verkefnið við þróun líkansins hefur farið fram með í víðtæku samstarfi fulltrúa frá gjörvöllu Finnlandi og verið til umsagnar hjá ýmsum hagsmunahópum á sviði menntunar og atvinnulífs. Með því að beita líkaninu verður reynt að spá fyrir um hvaða færni atvinnulífið hefur þörf fyrir í framtíðinni.

 • |Island
  25-06-2012

  Danska starfsmenntakerfið – lýsing á ensku

  Stofnun ESB um þróun starfsmenntunar, Cedefop, hefur á formennskutímabili Dana fyrir Evrópusambandinu gefið út bók með lýsingu á danska starfsmenntakerfinu.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Modell för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov

  Modellen har utvecklats av ett riksomfattande projekt och den har tagits fram i brett samarbete med intressegrupper inom utbildning och arbetsliv. Med hjälp av modellen försöker man hitta de kompetenser som kommer att behövas i framtidens arbetsliv.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Det danske erhvervsuddannelsessystem – en beskrivelse på engelsk

  Cedefop, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, har i anledning af det danske EU-formandskab udgivet en bog på engelsk om det danske erhvervsuddannelsessystem.

 • |Island
  24-05-2012

  Ný námstækifæri fyrir fatlaða

  Fimm starfsmenntaháskólar fá aukin fjárframlög til þess að bæta tækifæri fatlaðra til starfsmenntunar. Sænska ríkisstjórnin hefur falið yfirvöldum að hrinda í framkvæmd tilraunaverkefni með því markmiði að bæta aðgengi fatlaðra að menntun við starfsmenntaháskóla.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusia opiskelumahdollisuuksia vammaisille

  Viisi Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvaa koulutusohjelmaa saa lisätukea parantaakseen vammaisten opiskelumahdollisuuksia. Ruotsi hallitus on antanut koulutuksista vastaavalle virastolle tehtäväksi toteuttaa kokeilun, jonka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutusten esteettömyyttä.

 • |Finland
  24-05-2012

  Tukea lukuvuonna 2012–2013 toteutettaville ammattikoulutushankkeille

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutushankkeiden toteuttamiseen tarkoitettuja apurahoja. Taustalla on hallituksen päätös kampanjasta, jonka otsikkona on ”Opinnot ovat mahdollisuus”.

 • |Island
  15-05-2012

  Styrkir til eflingar starfsmenntunar 2012-2013

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur.

 • |Norge
  15-05-2012

  Støtte til yrkesutdanning 2012-2013

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

  Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen har givit myndigheten i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt, i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning.

 • kompetensutveckling validering |Danmark
  27-04-2012

  Hen imod en formel validering på Færøerne

  Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.

 • |Island
  24-04-2012

  Snjósleðasveit

  Þáttur í áætlun um að stofna liðsveit á Norðurskautssvæðinu, er þjálfun snjósleðakennara, ARTIC TRAINING 2012, sem farið hefur fram á vegum kanadískra landvarðafrá Iqaluit hjá vaktstöð danska hersins við Mestersvig. Það krefst langrar þjálfunar að stjórna hundunum og stefnt er að því að snjósleðar komi í stað hunda.

 • |Island
  24-04-2012

  Sænsk þróunarverkefni vekja athygli í Evrópu

  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að kynna fjögur árangursrík sænsk þróunarverkefni innan Leonardo da Vinci áætlunarinna. Meðal verkefna má nefna verkefni Tullängsskólans Spread the Sign og verkefni sænskfinnsku lýðskólanna ProGuide. Markmið beggja er að bæta tækifæri fatlaðra einstaklinga til þess að vera virkir í menntun og á vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-04-2012

  Ruotsalaisille kehityshankkeille huomiota Euroopassa

  EU-komissio on huomioinut neljä ruotsalaista Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvaa kehityshanketta esimerkkeinä erityisen onnistuneista hankkeista. Komission mainitsemiin ruotsalaishankkeisiin kuuluvat muun muassa Tullängin koulun Spread the Sign ja ruotsinsuomalaisen kansanopiston ProGuide. Molemmat hankkeet pyrkivät parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työelämään.

 • |Finland
  19-04-2012

  Koiravaljakot vaihtuvat moottorikelkkoihin

  Mestersvigissä, Grönlannissa sijaitsevalla Tanskan puolustusvoimien vartioasemalla, on koulutettu moottorikelkkakouluttajia. Otsikolla Arctic Training 2012 järjestettävässä koulutuksessa opettajina toimivat Kanadan Iqaluitista kotoisin olevat riistanvartijat. Koulutus liittyy suunnitelmiin mahdollisen arktisen erikoisjoukon perustamisesta.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Snescooter-patrulje

  Med planerne om en mulig kommende arktisk indsatsstyrke, har uddannelse af snescooter-instruktører, ARTIC TRAINING 2012, været i gang ved Forsvarets Vagt Mestersvig, som sørges for af canadiske rangere fra Iqaluit. Grunden er at det kræver langvarig træning at håndtere hundene og køre slæde, og dermed skal snescootere erstatte hundeslæderne ved Mestervig.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

  EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

 • |Finland
  27-02-2012

  Määräaikainen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan

  15. helmikuuta – 31. toukokuuta 2012 työpaikoilla on mahdollisuus työllistää jopa 1500 rekisteröityä työtöntä työnhakijaa. Kyseessä on työnantajien, kuntien, ammattiyhdistysten ja Islannin valtion yhteinen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan.

 • |Finland
  27-02-2012

  Kiinnostus aikuiskoulutustukea kohtaan nousussa

  Yhä useammat aikuisopiskelijat käyttävät mahdollisuutta rahoittaa opintonsa elokuussa 2010 uudistetulla aikuiskoulutustuella. Lakiuudistus korotti aikuiskoulutustukea keskimäärin 40 %. Viime vuonna aikuiskoulutustukea sai noin 11 000 henkilöä keskimäärin 1295 euroa kuussa.

 • |Island
  27-02-2012

  Áhugi á styrkjum til framhaldsfræðslu eykst

  Fullorðnum sem eru í námi og notfæra sér námsstyrk til framhaldsfræðslu fjölgar, en reglur um sjóðinn voru endurnýjaðar í ágúst 2010. Við endurskoðunina voru reglurnar rýmkaðar og styrkir til framhaldsfræðslu hækkuðu að meðaltali um 40 prósent. Á síðasta ári nýttu um það bil 11.000 manns sér styrki til framhaldsfræðslu og fengu að meðaltali úthlutað 1.295 evrum á mánuði.

 • |Island
  24-02-2012

  Atvinnutorg opnað

  Í febrúar var Atvinnutorg fyrir unga atvinnuleitendur á aldrinum 16-25 ára opnað í Vinnumálastofnun.

 • |Island
  24-02-2012

  Tímabundið átak til að til ráðninga gegn langtímaatvinnuleysi

  Frá 15. febrúar til 31. maí 2012 gefst tækifæri til þess að ráða til starfa allt að 1.500 manns af atvinnuleysisskrá í tengslum við sameiginlegt átak atvinnurekenda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og ríkisins gegn langtímaatvinnuleysi.

 • |Norge
  24-02-2012

  Tidsbestemt kampanje for ansettelse mot langtids arbeidsledighet

  Fra 15. februar til 31. mai 2012 er det mulig at ansette opp til 1.500 registrert arbeidssøkende personer, kampanjen er i samarbeide mellom arbeidsgivere, kommuner, fagforeninger og den islandske staten mot langtidsledighet.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Intresset för vuxenutbildningsstödet ökar

  Allt flera vuxenstuderande utnyttjar möjligheten att finansiera sina studier med vuxenutbildningsstödet som förnyades från och med augusti 2010. Den nya lagstiftningen förbättrade villkoren för vuxenutbildningsstödet och höjde det i medeltal med 40 procent. I fjol fick ca 11000 personer vuxenutbildningsstöd som var i medeltal 1295 euro per månad.

 • |Island
  30-01-2012

  Færeyski atvinnuleysissjóðurinn tekur frumkvæði

  Haustið 2011 hófust aðgerðir til þess að efla færni atvinnuleitenda. Atvinnuleysissjóðurinn breyttist úr því að vera hefðbundinn sjóður yfir í að eiga frumkvæði að og fjármagna mismunandi menntaleiðir.

 • |Island
  30-01-2012

  Menntun í sjómannaskólanum í Þórshöfn færist á háskólastig

  Í færeyska vélstjóra- og skipstjórnunarskóli ”Vinnuháskúlin” er nú unnið að breytingum á tveimur námsbrautum til þess að þær uppfylli skilyrði í Bologna samkomulaginu um bachelor gráðu.

 • |Island
  30-01-2012

  330 nýjar starfsmenntabrautir á háskólastigi

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur afgreitt 1.127 umsóknir um fjárframlög til þess að bjóða upp á námsleiðir sem hefjast eiga haustið 2012. Af þeim hlutu 330 námsleiðir framlög.

 • |Island
  30-01-2012

  Aukin gæði í bakaraiðn

  Árangursríkt samstarf verður fyrirmynd um hvernig hægt er að auka færni í bakaraiðn.

 • |Island
  30-01-2012

  Aukið samstarf á milli starfsmenntaskóla og fyrirtækja

  Niðurstöður könnunar frá þankabankanum DEA benda til þess að nánara samstarf á milli starfsmenntaskóla og lítilla og meðalstórra fyrirtækja geti eflt nýsköpun og vöxt.

 • |Finland
  30-01-2012

  Färsaarten työttömyyskassa aloitteentekijänä koulutuksen suunnittelussa

  Syksyllä 2011 Färsaarilla käynnistettiin uusia työttömille suunnattuja koulutusohjelmia. Färsaarten työttömyyskassa ALS, joka on aiemmin ollut perinteinen työttömyyskassa, on aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Torshavnin merenkulkuoppilaitoksesta korkeakoulututkintoja

  Färsaarilla konemestareita ja merikapteeneja kouluttava merenkulkuoppilaitos ”Vinnuháskúlin” on muuttamassa kaksi opintolinjoistaan Bolognan julistuksen standardien mukaisiksi alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi.

 • |Finland
  30-01-2012

  330 uutta ammattikorkeakoulutusohjelmaa

  Ruotsin ammattikorkeakoulutuksesta vastaava virasto on käsitellyt 1127 hakemusta joissa haetaan valtion tukea syksyllä 2012 alkaviin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluviin koulutuksiin. Näistä 330 hakemusta on hyväksytty.

 • |Finland
  30-01-2012

  Osaamisen kehittämistä leipomoalalla

  Onnistunut yhteistyöhanke - leipomoalan työntekijät kehittivät osaamistaan.

 • |Finland
  30-01-2012

  Tukea työssä oppimiseen keväällä 2012

  Vuonna 2011 Islannissa myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea yrityksille tai organisaatioille joilla oli opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Lisää yhteistyötä ammattioppilaitosten ja yritysten välille

  Ajatushautomo DEA:n tutkimus viittaa siihen, että ammattioppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen voi lisätä innovaatioita ja kasvua.

 • |Danmark
  25-01-2012

  Øget samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder

  En undersøgelse fra tænketanken DEA peger på, at et stærkere samspil mellem erhvervsskoler og små og mellemstore virksomheder kan øge innovation og vækst.

 • |Sverige
  25-01-2012

  330 nya yrkeshögskoleutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har behandlat 1 127 ansökningar om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2012. Av dessa har 330 ansökningar beviljats.

 • |Island
  25-01-2012

  Styrkir til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar vorið 2012

  Árið 2011 voru í fyrsta skipti á Íslandi veittir styrkir til fyrirtækja eða stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám.

 • |Norge
  25-01-2012

  Støtte til opplæring eller trening på arbeidsplassen våren 2012

  År 2011 ble det for første gang bevilget midler til bedrifter eller organisasjoner som hadde elever under opplæring.

 • |Norge
  24-01-2012

  Kvalitetsheving i bakefaget

  Vellykket samarbeid blir mal for satsing på kompetanseheving for ansatte innen bakeryrket.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Den færøske A-kasse er aktiv initiativtager

  I efteråret 2011 blev der sat nye initiativer igang med kompetenceudvilking for arbejdsløse. Fra at være en traditionel A-kasse, er ALS nu en aktiv initiativtager og financieringskilde til diverse uddannelsesførløb.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Kommende akademisering af uddannelser på søfartsskolen i Torshavn

  Den færøske maskinmester- og skibsførerskole ”Vinnuháskúlin” arbejder på at ændre to af deres linjer til akademiske bacheloruddannelser, hvor standarderne i Bologna Deklarationen skal følges.

 • |Finland
  21-11-2011

  Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

  Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto on tutkinut, kuinka koulutuksen järjestäjät pyrkivät täyttämään tämän koulutusmuodon laatuvaatimukset.

 • |Finland
  21-11-2011

  Toisen asteen oppisopimuskoulutus – painopisteenä laatu!

  Ruotsin kansallisen oppisopimuskomitean päätehtävänä on ollut seurata ja arvioida meneillään olevaa toisen asteen oppisopimuskokeilua sekä kerätä siitä kokemuksia lähinnä työelämän näkökulmasta. Kokeilu on ollut monella tapaa onnistunut.