Tanskalaiset aikuiset ahkeria kouluttautumaan

 

Tanskan opetusministeriön aikuiskoulutustilastoista käy ilmi, että 25–64-vuotiaiden osallistuminen koulutukseen on lisääntynyt aikavälillä 2004–2009. Samana ajanjaksona opiskelijoiden maksama osuus koulutuksen kustannuksista on noussut etenkin korkeakouluissa. Tuloksista käy ilmi myös, että osallistuminen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen on lisääntynyt ja että koulutus parantaa yksilön mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa. Tärkeimpiä opiskelun esteitä ovat työkiireet, sopivien kurssien puute ja se, ettei työnantaja pidä koulutusta tarpeellisena.

Tilastoselvitys (tanskaksi): Uvm.dk