Terje Røstvær - Fengselsundervisning

"Nettverket ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning."
Terje Røstvær - Fengselsundervisning.

 

I en serie intervju presenteres her Terje Røstvær som sitter i Fengselsundervisnings nettverket. Nordisk nettverk for fengselsundervisning ble formelt etablert i 2006.

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Nettverkets hovedmål for 2016 er å undersøke hvordan skole og arbeidsdrift best kan samarbeide og motivere hverandre for å støtte og styrke de innsattes læring. Vi ønsker å arbeide for at integrasjon mellom skole og arbeidsdrift i fengsler utvikles. Fylkesmannen i Hordaland ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning. Det er ønskelig at skole og arbeidsdrift samarbeider når det gjelder yrkesopplæring, og det er ønskelig at samarbeidet utvikles i samsvar med Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift 2015 – 2018. Mitt inntrykk er at temaet samarbeid mellom skole og arbeidsdrift oppleves som svært relevant for samtlige i nettverket. For de norske representantene i nettverket (Fylkesmannen i Hordaland og Kriminalomsorgsdirektoratet) er dette et tema som er særs relevant, da det veldig ofte står på felles agenda. Det å kunne samarbeide med våre nordiske kollegaer rundt dette tema er svært nyttig. I nettverket har vi stort fokus på å dele informasjon og erfaringer.

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Nettverkets viktigste oppgave i 2016 er å arrangere fellesnordisk konferanse på Island i september. Temaet for konferansen er samarbeid mellom skole og arbeidsdrift.
Ser dere i nettverket på behovet/mulighetene for å sammarbeide med andre NVL nettverk?  

Flere av de andre nettverkene under NVL har emneområder som vurderes å være relevant for vårt nettverks arbeid. Derfor ønsker nettverket å etablere samarbeid med utvalgte nettverk på sikt. Nettverket vil også vurdere muligheten for et samarbeid med representanter fra de baltiske land.
Har du noe du vil legge til/fortelle om?

Nettverket har på et tidligere tidspunkt utarbeidet rekommandasjoner. Disse integreres i arbeidet med våre virksomhetsmål. Vi har i 2015 og 2016 valgt å arbeide med få virksomhetsmål ,da en ønsker kontinuitet i arbeidet med få tema. Nettverket arrangerte sammen med NVL og Torfinn Langelid et miniseminar i Helsinki i februar 2016. Her deltok tidligere medlemmer av nettverket, og sammen drøftet vi hvilke fokus nettverket bør ha i årene som kommer. Vi fikk mange gode innspill som vi skal arbeide videre med.