Tidligere årsplaner og konferanser

 

Tidligere årsplaner og konferanser

 

Årsplan 2010

PDF

 

Årsplan 2009

Nettverksbygging og erfaringsdeling

Erfaringsutveksling og informasjon er en kjernevirksomhet i Alfarådets formål og vil derfor være et viktig utgangspunkt for alt  arbeid som gjøres innenfor nettverket.  Erfarings- og informasjonsutveksling skal dels skje internt mellom Alfarådets medlemmer, men like viktig er det å nå ut til beslutningstakere og fagpersoner i de respektive land.  En viktig oppgave i 2009 vil derfor være å etablere et fungerende nettverk innefor de enkelte land som igjen kan kobles sammen til et nordisk nettverk.
2009 fortsetter rådet å utvikle og komplettere Alfarådets hjemmeside.  Videre vil planlegging og organisering av den nordiske alfabetiseringskonferansen i 2010 være en sentral oppgave. Alfarådet vil fortsette det faglige samarbeidet med Det nordiske fengselsnettverket.

Særlige tiltak

1. Hjemmesiden

Å videreutvikle hjemmesiden vil blant annet innebære å oppdatere og utvide lenker til aktuelle artikler og forskningsrapporter. Tidligere har Alfarådet konsentrert seg om artikler og rapporter skrevet i Norden, men i 2009 vil perspektivet utvides til å også omfatte internasjonelle publikasjoner. I tillegg vil det være nødvendig å oppdatere aktuelle fakta som er bygd inn i KAN-rapporten slik at rapporten fremdeles har gyldighet. Omfanget av denne oppdateringen må begrenses til sentrale områder. Videre er det ønskelig å samle flere eksempler på god praksis og læringsressurser.

2. Nordisk alfabetiseringskonferanse

Gjennom årene er det blitt arrangert elleve alfabetiseringskonferanser i Göteborg og Kungälv i samarbeid med Nordens folkliga akademi og Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. I de siste år har Nationelt centrum för sfi och svenska som andraspråk hatt hovedansvaret for organisering og økonomi.
Alfakonferansen 2010 innebærer en helt ny organisasjon der både konferansested og hovedansvar kommer å alternere mellom de ulike land i Norden. Det første landet som har påtatt seg et slikt ansvar, er Danmark.
Den nordiske alfabetiseringskonferansen 2010 arrangeres i Helsingör i september og er et samarbeid mellom Alfarådet og Ministeriet for flyktninge, indvandrere og integration i Danmark. Arbeidet med konferansen vil foregå gjennom hele 2009 og våren 2010.

3. Samarbeid med fengselsnettverket

Alfarådet har inngått et samarbeid med Det nordiske fengselsnätverket om å sende inn en felles prosjektsøknad for å gjennomføre en kartlegging av grunnleggende ferdigheter hos innsatte med lav utdanning og innvandrerbakgrunn. Fortsettelsen på dette prosjektet er avhengig av om prosjektet tildeleles økonomiske ressurser.

Møtevirksomhet

Overleveringsmøter mellom avgående hovedkoordinator Ingrid Skeppstedt og ny hovedkoordinator Helga Arnesen i januar og april i Oslo
København 5.og 6. februar
Göteborg 27. og 28. april
Ytterligere møter til høsten etter behov og økonomi

Verksamhetsinnehåll för nätverket under 2008

1. Under hösten 2008 slutförs och fastställs ramverk för nätverket Alfarådet. Efter detta kommer faktabladet om Alfarådet på NVL:s webbsida (länk Alfarådet) att revideras.

2. Alfarådet kommer att slutföra arbetet med att kartlägga och sammanställa forskningen om alfabetisering i de nordiska länderna samt under hösten 2008 publicera detta på NVL:s webbsida (länk Alfabetisering). Arbete med att ta fram förslag till nya forskningsområden påbörjas under hösten.

3. Stora politiska och organisatoriska förändringar inom området har skett under det senaste året. KAN-rapporten bör därför under hösten 2008 ses över.

4. Alfarådet kommer att fortsätta den påbörjade inventeringen om pågående utvecklingsarbeten i Norden inom alfabetisering och utbildning av kortutbildade vuxna invandrare och genom dokumentation lyfta fram goda exempel. Intentionen är att fr.o.m hösten 2008 kontinuerligt lägga ut intressant dokumentation och aktuella artiklar på NVL:s webbsida (länk Alfarådet).

5. Alfarådet kommer att under hösten 2008 att tillsammans med NVL utveckla en webbsida.

6. Alfarådet beslutade på mötet i Kungälv att deltagande i Alfarådet i fortsättningen tar ansvar för Alfabetiseringskonferenserna och att de i fortsättningen arrangeras vart tredje år och att värdland alternerar. Möjligheterna att genomföra detta undersöks under hösten 2008 och en långsiktig plan för detta kommer att göras.

7. Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk har haft ansvaret för samordning och ekonomi för Alfarådet. Ingrid Skeppstedt som haft huvudansvaret kommer fr.o.m. 1 jan att överlämna ansvaret. Under hösten planeras för det fortsatta arbetet.

8. Alfarådet och det nordiska Fängelsenätverket kommer under hösten att träffas och tillsammans  utarbeta planer för ett samarbete kring en kartläggning av utländska intagnas utbildningsbakgrund och utbildningsbehov. Ansökan om medel kommer att sökas i februari 2009. 

Verksamhetsberättelse jan 2007 – april 2008

Utgångspunkter (från Verksamhetsplanen):

a) Utarbeta och fastställa ramverk för nätverket.

b) Kartlägga forskningen i de nordiska länderna om alfabetisering

c) Ta fram förslag till samnordiska utvecklings- och forskningsområden inom alfabetiseringsundervisningen

d) Utarbeta strategier för att förankra frågor om alfabetiseringsundervisningens behov i de ingående ländernas myndigheter med ansvar för vuxenutbildning

e) Planera alfabetiseringskonferens hösten 2007. Konferensen har förslagsvis följande innehåll:
- Resultaten från kartläggningsprojektet ’KAN’
- Presentation av några goda exempel inom alfabetiseringsundervisningen i Norden
- Redovisning av pågående utvecklingsarbeten

Utfört arbete:

Alfarådet har under perioden haft fyra möten. Dessutom har samordningskoordinatorerna träffats vid två tillfällen.

a) Ramverk med syfte och verksamhet för nätverket Alfarådet har diskuterats under perioden. Ett preliminärt förslag finns framtaget. Detta behöver dock ytterligare bearbetas och förankras i respektive organisation, t.ex. beträffande finansiering, innan det kan fastställas.

b) En förfrågan om vetenskapliga arbeten inom alfabetiseringsområdet skickades ut till universitet och högskolor under hösten. P.g.a. få inkomna svar skickades ytterligare en förfrågan ut. Resultatet kommer att sammanställas och läggas ut på NVL:s hemsida under 2008.

c) Resultatet av kartläggningen och inventeringen av forskning inom områden påvisar ett stort behov av samnordiska utvecklings- och forskningsområden inom alfabetiseringsundervisningen, vilket också tagits upp vid presentationerna av kartläggningen. Behov finns också av att inventera pågående utvecklingsarbeten och ta fram goda exempel inom området i respektive land. Arbetet med detta fortsätter under 2008 och information läggas ut på NVL:s webbsida.

d) Även om samtliga koordinatorer har presenterat Kartläggningen i olika sammanhang har vi har dock upplevt att det varit svårt att få till stånd möten där vi kunnat presentera och diskutera Kartläggningen. Invandring, integration, etablering på arbetsmarknaden och undervisning av invandrare är områden som i samtliga länder under perioden varit aktuella för politiska ställningstaganden och debatt. Det har varit och är stora förändringar på gång inom området i samtliga fem länder. Ett fortsatt samarbete för att kunna lyfta fram gemensamma frågor känns mycket viktigt.

e) En nordisk alfabetiseringskonferens planerades av Alfarådet och genomfördes i april 2008 på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.  Intresset var stort och konferensen var fullbokad fyra dagar efter att inbjudan skickats ut. Samtliga fem nordiska länder fanns representerade på konferensen. Koordinatorerna presenterade Kartläggningen. En finsk forskare presenterade situationen i Finland och en pågående studie om synen på alfabetisering i Finland. Lärare från Norge och Sverige presenterade respektive lands ”Alfaportfölj” ett material som bygger på portfoliometodik och som utvecklats för alfabetiseringundervisning. Lärarna gav också exempel på hur man arbetar med materialet. Även andra ”goda exempel” från undervisning presenterades. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner och workshops.

f) Alfarådet träffade i januari på initiativ av NVL det nordiska Fängelsenätverket. De båda nätverken presenterade respektive nätverks verksamhet och redogjorde för rapporter, resultat och framtida planer. Syftet med mötet var att se om det finns områden där nätverken kan samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. Fängelsenätverket redogjorde för en frågeundersökning de genomfört om behov av studier hos de intagna. 30 procent av de tillfrågade hade inte besvarat frågorna. Många av dessa var invandrare. Båda nätverken var överens om att detta är ett område att samarbeta kring.

Vad beror det stora bortfallet på? Hur ska man nå dessa grupper? Nätverken skall träffas för fortsatta diskussioner i september 2008.

Stockholm 7 april 2008

Ingrid Skeppstedt

 

Konsultationsmöte i 2006

 

Dessa, sammanlagt tio, nordiska alfabetiseringskonferenser har visat på ett stort och stadigt ökande intresse för erfarenhetsutbyte och utveckling inom alfabetiseringsområdet. Ett konstaterat problem är att många analfabeter och lågutbildade inte når målen för utbildningen. Det saknas övergripande kunskap om organisationen av utbildningen, om utbildningsvillkor och det behövs forskning inom olika områden för denna grupp vuxna.
För att få till stånd verkliga förändringar är det är viktigt att ansvariga på olika nivåer träffas och diskuterar. Behovet av en Nordisk samverkan och samsyn i dessa frågor är stort. Därför har Nationellt centrum (NC) för sfi och svenska som andraspråk vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutet för svenska som andra språk vid Göteborgs universitet tagit initiativ till ett nordiskt nätverk. Nätverket hade sitt första konsultationsmöte i Kungälv, den 4-5 september 2006.
Läs hela rapporten (pdf)

 

 

Nordisk alfakonferens 2005

Under den intressanta titeln Aspekter på litteracitet – i och utanför alfabetiseringsprocessen samlades ett drygt 60-tal nordiska lärare som arbetar med andraspråk och alfabetisering i ett andraspråksperspektiv under tre intensiva och vackra höstdagar i slutet av september. Konferensen ägde rum på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och arrangerades av Nationellt centrum (NC) för sfi och svenska som andraspråk vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutet för svenska som andra språk vid Göteborgs universitet med stöd av Nordiskt Nätverk för vuxnas lärande och Skolutvecklingsmyndigheten. Detta var den tionde nordiska alfabetiseringskonferensen. Konferensledare var Ingrid Skeppstedt och Qarin Franker.
Läs hela rapporten: www.veradotter.se/VeraFlexibel/Alfapresentation.htm

Bildandet av ett Nordiskt Alfaråd

Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 4-5 september 2006
 
Kalendarium 2007-2008 (pdf)