Torhild Slåtto

 

Det mener Torhild Slåtto, daglig leder for NFF - Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning som stilte som modell for Dialogs portrett i april 2008. Torhild har i en årrekke vært aktiv innen flere felter av utdanning, hun har spillet med som foreleser, skribent, lærer, leder og sist, men ikke minst viktig, fjernstudent.
På spørsmålet om hvordan hun kom til å arbeide innenfor voksenopplæring, svarer hun:
- Sterk interesse for samfunnsutvikling, sammen med glede over det skrevne ord, viste meg veg til journalistutdanning og studier i sosiologi og norsk. Etter mange spennende år som avisjournalist, informasjonssjef, bygdeutviklingskonsulent og forlagsredaktør, åpnet det seg en dør inn til utdanningsfeltet. Som leder for fjernundervisningen i landbruket ble jeg valgt inn i styre og stell i NFF - Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. Fjernundervisningsmiljøet var inkluderende og dynamisk. Jeg ble ansatt som informasjonssjef i NFF i 2001. Ingeborg Bø var daglig leder, og hun ble en herlig læremester og samarbeidspartner. Da hun gikk av for aldersgrensa, ble jeg spurt om å ta over som daglig leder.

Nettstudier og digitale medier

På kort tid har teknikken forandret mulighetene for kommunikasjon og formidling av opplysning, og den er også i fart med å forandre studiemetoder og kompetanseutvikling.
Torhild sier at interessen for nettstudier er økende, ikke bare hos de som tradisjonelt har valgt fjernundervisning, men også hos unge. Muligheten til å kombinere utdanning med jobb, omsorg for barn, reising og opphold i andre land gjør nettstudier attraktivt for alle aldersgrupper. Det finnes mange tilbud med utdanning på nett, eller i kombinasjoner av nett og samlinger. Nettet kan ennå være en liten barriere for noen, men når de først kommer i gang, forsvinner gjerne barrieren. Nettstudier har den merverdien at en får nyttig trening i å jobbe på datamaskin og nett, en kompetanse som etterspørres i de fleste jobber.

Hva med kvaliteten?

- Kvalitet i utdanning er en interessant sak. Kvaliteten i form av sluttresultat er faktisk avhengig av at både tilbyder og student/kursdeltaker gjør en god jobb! NFF og NFFs medlemmer jobber mye med kvalitet fra tilbyders side. Vi har en form for firedeling i kvalitetsjobbingen, og for hvert av områdene er det satt opp en rekke kvalitetsnormer:
• kvalitet i kursutviklingen
• kvalitet i gjennomføringen, altså i undervisning og studentstøtte
• kvalitet i informasjon og veiledning når det gjelder valg av kurstilbud og oppfølging
• kvalitet i den overordnede organiseringen hos tilbyder, med blant annet økonomiske, juridiske og etiske forhold
NFF har et eget utvalg, Kvalitetsutvalget, som holder kvalitetsdiskusjonen varm, blant annet ved å drøfte ulike sider av kvalitetsnormene. Mange av NFFs medlemmer benytter evalueringer og studentundersøkelser for å finne fram til forbedringspotensial for økt kvalitet.
Torhild Slåtto gir eksempel på flere tiltak som kan man sette inn for å høyne kvalitet i undervisningen:
- Satsing på lærernes kompetanse er et godt tiltak. Fjernundervisningsskolene er opptatt av å gi lærerne videreutvikling. Det arrangeres spesielle lærerkurs og lærersamlinger. I selve kursutviklingen ligger det alltid et potensial for å høyne kvaliteten: Det intuitive og kreative som gir variasjon og stimulans i læringsprosessen. Gode læringsressurser og oppgaver som bidrar til kritisk tenkning og selvstendig arbeid.
En annen type tiltak er å stimulere til samarbeid, slik NKI for eksempel har gjort med læringspartner-tilbudet. De som ønsker, kan delta i grupper som studentene/kursdeltakerne selv inviterer hverandre til. Etter kursdeltakernes egne utsagn hjelper de hverandre, konkurrerer litt, og pusjer hverandre framover i studiet.

Kvalitet er viktig i all undervisning

Slåtto legger vekt på at kvalitet er like viktig uansett undervisningsform og pedagogisk tilnærming. - Den ekstra utfordringen vi har i fjernundervisning, ved bruk av nettet og ulik teknologi, er at vi må beherske krysningen mellom flere fag: pedagogikk – teknologi – presentasjon på skjerm – organisering og logistikk. Og hun fortsetter: - Jeg har, flere ganger forsøkt meg som fjernstudent selv. Akkurat nå tar jeg et nettbasert kurs i ”Online Teaching” ved Global Virtual University. Om kvaliteten på kurset kan jeg stadfeste at det fra kurstilbyders side er godt gjennomarbeidet og veldig solid. Det har en klart konstruktivistisk tilnærming, noe som overlater mye ansvar til oss studenter. Dersom vi ikke er aktive nok i diskusjonsoppgavene, blir resultatet straks dårligere. Uansett, det er uhyre spennende å studere sammen med folk fra Egypt, Ghana, Australia, Canada og India!


Hva er NFF?
NFF står for Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning. NFF er den norske medlems- og interesseorganisasjonen for fjernundervisningsskoler og andre som jobber med fleksibel utdanning. NFF har spesielle oppgaver for det offentlige som gjelder kvalitetssikring og normering av fjernundervisningskurs, statistikk av fullførte kurs mv. NFF-konferansen arrangeres hver høst. Årets konferanse blir 18.-19.november med temaet LÆRING: Hva er læring og læringsprosesser, hvordan stimulere til læring, hva påvirker læringen?
NFF deltar i nordiske og europeiske organisasjoner, nettverk og prosjekter. NFF har i dag 30 medlemmer.
www.nade-nff.no NFF utgir bladet FORUM for fjernundervisning.