Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

"Jeg tror alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen."
Tormod Skjerve, Kompetanse sett fra arbeidslivet.

 

I en serie intervju presenteres her Tormod Skjerve som sitter i nettverket kompetanse sett fra arbeidslivet. Nettverket skal være en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner og utdanningstilbydere om kompetanseutvikling i arbeidslivet. Målet med dialogen er å komme fram til anbefalinger som kan føre til mer effektive løsninger og bedre rammevilkår for læring på arbeidsplassen. Dette innebærer også å redusere hindringer for både individer og virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Vi er i en omfattende prosess i Norge nå med å utvikle en nasjonal kompetansestrategi. Denne strategien skal være et felles produkt som både myndigheter og partene i arbeidslivet føler eierskap til. For å lykkes i det, er det avgjørende å kunne se kompetansepolitikken i et arbeidslivsperspektiv. Både utfordringer og løsninger ser annerledes ut med ståsted i arbeidslivet enn i det formelle utdanningssystemet. Men det setter også krav til at vi som representerer arbeids- og næringsliv er gode til å identifisere og beskrive utfordringene så presist som mulig, og her bruker jeg diskusjonene i det nordiske nettverket inn i det nasjonale arbeidet. Nettverket gir også anledning til å holde seg oppdatert om utviklingen på kompetanseområdet i de andre nordiske landene, og jeg har flere ganger brukt kollegaer i nettverket for å få informasjon som jeg trenger i prosesser her i Norge.

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Det viktigste for nettverket i 2016 er å formulere så gode anbefalinger som mulig til politikerne i de nordiske landene på det kompetansepolitiske området. Anbefalingene må kunne forstås og brukes i pågående politiske prosesser, og de må begrunnes både motiverende og overbevisende. Vi skal være gode på analysene, men det er kvaliteten på anbefalingene som kan føre til en nødvendig nytenkning i politikken.

Har du noe du vil legge til/fortelle om?

Jeg synes vi har klart å etablere en veldig god dialog i nettverket. Vi jobber målrettet samtidig som vi lytter til hverandres standpunkter og erfaringer. Det har gitt gode resultater og bra framdrift. Og ikke minst tror jeg alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen. Det er også helt avgjørende at nettverket har en koordinator som både er engasjert og legger til rette på en veldig god måte.

Hvorfor valgte arbeidslivet å være med i et NVL-nettverk?

For meg var begrunnelsen for å delta i dette nettverket at det skulle være for arbeidslivets parter. Det overbeviste meg om at NVL virkelig ønsket å arbeide med kompetanseutfordringene fra arbeidslivets ståsted, og at nettverket skulle få jobbe resultatorientert og effektivt.

tormod-skjerve_kompetanse.jpg