Tre länder + fyra språk + 500 individer = lyckad yrkesutbildning

 

För invånarna på Nordkalotten är Utbildning Nord ett välkänt begrepp, men längre söderut är det få som känner till detta unika yrkesutbildningscenter i Övertorneå. Unikt är det dels för att det är ett samarbete mellan tre nordiska länder, Norge, Sverige och Finland, dels för sin individbaserade pedagogik och sin specialsatsning på validering.
I drygt fyrtio år har Utbildning Nord utbildat folk för den nordiska arbetsmarknadens behov. Sedan 1991 drivs verksamheten av den samnordiska Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och de senaste sex åren har man inte bara tillgodosett arbetsmarknadens behov utan även kunnat erbjuda formell utbildning för största delen av eleverna.
– Vår absolut främsta uppgift är att få folk tillbaka ut i arbetslivet. Det är också en stor utmaning att arbeta utgående från tre olika utbildningssystem, säger Troli.
Detta är verkligen inte den enda utmaningen: de studerande är från tre olika länder, de är mellan 20 och 60 år, medelåldern är 37, och de flesta är långtidsarbetslösa. Språken som används i undervisningen är svenska, finska, norska och engelska och intagningen sker kontinuerligt.
– Vi tar in en ny elev så snart en plats blir ledig, säger Troli.
Det säger sig självt att elevgrupperna är väldigt heterogena och att studiemotivationen inte alltid är så hög, men på Utbildning Nord följer man en pedagogik som får även de mest motvilliga med på noterna.
– Vi arbetar enligt ”learning by doing”, ”praxisläring”, som på många sätt påminner om det gamla lärlingssystemet. Vi varvar praktik med teori ända från början och det viktiga är att vi börjar med praktiskt arbete. Genast från början får eleven visa vad han eller hon kan på ”verkstadsgolvet” och sedan bygger vi småningom på med teori för att igen fortsätta med praktik.
Det är en metod som visat sig vara väldigt lyckad, vilket bland annat bevisas av att det stora flertalet studerande placerar sig på arbetsmarknaden trots att de flesta av de norska och finländska studerandena är långtidsarbetslösa när de kommer till utbildningen. I fjol fick sextio procent av de utexaminerade fast jobb under en period på sex månader och hälften av alla fick arbete inom den sektor de utbildat sig till. Av den resterande fyrtio procenten fortsatte hälften med vidareutbildning medan hälften, det vill säga tjugo procent av samtliga studerande, inte lyckades hitta ett jobb.

Skräddarsydd utbildning

Att ge eleverna den tid de behöver är en annan ingrediens i framgångshistorien.
– Det här är inga A4-formats elever så vi använder mycket tid på kunskaps- och behovsanalys. De första åtta veckorna validerar och utvärderar vi en elev, tar reda på var han eller hon ”hör hemma” och gör sedan upp en individuell utbildningsplan.
Eftersom grupperna är så brokiga och flerspråkiga kan man ha svårigheter med att ha flera än tio personer per lärare. Det gör i sin tur att utbildningen blir dyrare än genomsnittet, men Sture Troli är övertygad om att den här utbildningen i det långa loppet lönar sig.
– Enligt norska beräkningar kostar det upp till 25 miljoner norska kronor att ha en person utanför arbetslivet så om man jämför våra kostnader med det är det nog bara en droppe i havet.
För att de studerande ska köras in i arbetslivet så smärtfritt som möjligt liknar skoldagen en vanlig arbetsdag, man börjar sju på morgonen och slutar 15.30.
Inom Utbildning Nord är det mesta skräddarsytt, så även utbildningens längd, som kan variera från sex till tolv månader beroende på kursinnehåll och den enskilda studerandens kapacitet.
– I allmänhet klarar en elev sin kurs på normal tid, men vi ger inte upp om en elev behöver dubbelt så mycket tid, säger Troli.
De flesta av eleverna, nio av tio, får i allmänhet praktikplatser i företag på hemorten och de får även senare jobberbjudanden från samma arbetsplatser.
Av eleverna har mellan fem och tio procent invandrarbakgrund, men antalet ökar hela tiden. Det är en av anledningarna till att man på Utbildning Nord funderat en hel del på språklig kompetens, och även i den frågan har man valt att göra på sitt eget sätt.
– I Sverige tar det i snitt sju år för en invandrare att komma ut i arbetslivet och vanligtvis är man i alla länder väldigt inställd på att en invandrare ska kunna landets språk före allt annat, men för oss kommer yrkeskompetensen i första hand, och den kan man kartlägga trots språkbarriärer. Sjuttio procent av inlärningen sker på arbetsplatsen och det är även där man bäst lär sig landets språk. Inte kan man förvänta sig att en 50-årig murare ska sätta sig på skolbänken för att lära sig språk!

Effektiv validering

För ett år sedan startade man ett valideringsprojekt kallat ValNord, för att samordna valideringen på Utbildning Nord och för att kartlägga de metoder man använder för rådgivning och vägledning. Man har redan kommit långt i arbetet och ambitionen är hög.
– Vårt mål är att bli ledande inom validering i Norden. Vi kartlägger och dokumenterar en elevs kompetens oberoende vilket land det gäller och vi kan göra det på väldigt kort tid.
Metoden är enkel, man skapar sig en bild av en persons kompetens genom intervju och dialog, vid behov med hjälp av en tolk, fackfolk ställer praktiska frågor bokstavligen på verkstadsgolvet, t.ex. om vilken typs maskiner de intervjuade har använt och de får även visa vad de kan i praktiken.
– Att veta vad en person kan på riktigt är en bra utgångspunkt, det kostar inte så mycket och det tar inte så lång tid och det bästa av allting är att den som valideras får erkänsla och känner sig viktig redan från början. Många av våra elever får tillbaka tron på livet och dessutom kanske första gången i sitt liv ett betyg i handen.


Utbildning Nord

Utbildning Nord i Övertorneå har sedan 1970 anordnat yrkesutbildning för arbetsmarknadens behov för studerande från Finland, Sverige och Norge. Antalet studerande är ca 500 per år och yrkesområdena är många, såsom automationsteknik, ekonomi, IT, media, restaurang och storkök, vård, bygg, hantverk, frisör, elteknik, kylteknik, fordonsteknik, plåtteknik och CNC-teknik. Dessutom har Utbildning Nord ca 60 svenska gymnasieelever inom sex program (el, industri, fordon samt hotell och restaurang). Utbildning Nord har 70 anställda, varav 50 är lärare med både finländsk, svensk och norsk bakgrund.
Verksamheten regleras av en fyraårig överenskommelse mellan de tre länderna och stiftelsens stadgar. Stiftelsens styrelse består av sex ledamöter, två från respektive land. För stiftelsens operativa verksamhet ansvarar en direktör. Direktörskapet vid Utbildning Nord alternerar mellan Finland, Norge och Sverige med 4 till 6 års intervall. Sture Troli, som är norrman, tillträdde år 2010.
Utbildning Nord har redan i många år deltagit i flera Leonardo-samarbeten och har därför kontakter till och elev- och personalutbyte med en mängd europeiska länder.

www.utbnord.se