Tunnusta ja tunnista vapaassa sivistystyössä opittu

 

Tunnusta ja tunnista vapaassa sivistystyössä opittu

Jukka Määttä teki selvityksen (2003) vapaan sivistystyön opitun tunnustamisesta formaalissa oppilaitoksissa. Selvityksessä kartoitettiin, millä tavoin kansalaisopistoissa, kansanopistoissa ja opintokeskuksissa opittua tunnustetaan formaalissa koulutuksessa. Mitä ovat tyypillisimmät käytänteet, muodot, ongelmat ja yhteistyösuhteet. Tämä kartoitus on iloksi ja avuksi opitun tunnistamisessa tänäänkin.
Tunnistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä opitun näkyväksi tekemistä ja tunnustamisella opitun tunnustamista (arvostamista) formaalissa koulutusjärjestelmässä (perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen perustutkinto, ammatti- ja erityisammattitutkinnot, ammattikorkeakoulu ja yliopistot/korkeakoulut). Tunnustaminen rajataan tässä tarkoittamaan:
- hakeutumisoikeuden saamista tai helpottumista johonkin toiseen oppilaitokseen,
- opitun hyväksi lukemista ja/tai
- näyttötutkintoa jossakin toisessa oppilaitoksessa.

Markkinointi haasteena

Opitun tunnustamisen näkökulmasta vapaan sivistystyön opinnot ovat erilaisia ja vaativat myös erilaisia kehittämistoimia opitun tunnustamisen edistämiseksi. Perinteisiä, omaehtoisia ja vapaatavoitteisia opintoja, joille vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjät haluavat varata oman selvän tilan myös tulevaisuudessa, voidaan kehittää dokumentoimalla opetussuunnitelmat ja antamalla todistuksia tunnistettavuuden helpottamiseksi. Vapaan sivistystyön itsensä kehittämien uusien opintojen (kansalais- ja tietoyhteiskuntaopinnot) suuri haaste tulee olemaan markkinointi, miten saada mahdolliset vastaanottajatahot vakuuttuneeksi opintojen arvosta ja tunnustamaan ne. Vastaanottajaoppilaitosten kanssa
yhteistyössä tai muiden ehdoilla tehtävien opintojen haaste liittyy yhteistyöhön ja oman vaikutusvallan turvaamiseen. Kehittämishaasteet voidaan ryhmitellä viiteen osaan:
1) kumppanuuksien rakentaminen muiden oppilaitosten kanssa
2) yleiseen tunnistamista ja tunnustamista edistävään laatutyön
3) opintojen yhteismitallisuuden edistämiseen
4) sisältökohtaiseen kehittämistyöhön
5) opitun tunnustamiseen liittyvien rakenteellisten uudistusten vauhdittamisen

Kehittämistä suunniteltaessa ja kehittämishankkeita käynnistettäessä tulisi tarkasti miettiä, millaisissa yhteyksissä opinnot olisi tunnustettavissa. Vapaan sivistystyön opinnot ovat opitun tunnustamisen näkökulmasta erilaisia.

Tunnusta ja tunnista opittu - Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaalissa oppilaitoksissa. Selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista.
Jukka Määttä, 30.9.2003
Selvitys pdf-tiedostona, ks. taulukko sivuilla 34-35