Två nya rapporter om Folkbildning

 

Studiecirkeldeltagare 2008 - En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet
Folkbildningsrådet har genomfört ett antal deltagarundersökningar bland studiecirkeldeltagare som ett led i arbetet med att följa upp och utvärdera folkbildningsverksamheten i Sverige. Den senaste rapporten bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i en studiecirkel under 2008. Den har kompletterats med intervjuer för att ge en fördjupad kunskap om deltagarnas motiv för att delta och vilka effekter verksamheten har för individ och samhälle.
Studien visar att deltagarna värderar högt att få kunskaper och färdigheter, men i lika hög grad den personliga utvecklingen. Allra högst värderas studiecirkelns betydelse för trivsel och välmående. Cirkeln skapar gemenskap och sociala kontakter. Att delta i Studiecirklar ger också inspiration till vidare studier.

Läs mer: PDF

Dokumentation af (real)kompetencer
Rapporten har producerats av Nordiska folkhögskolerådet och bygger på ett kartläggningsprojekt som har kartlagt om och hur de nordiska folkhögskolorna arbetar med att dokumentera elevernas uppnådda (real) kompetenser och icke-formella kompetenser.  I ett avslutande kapitel ges tre förslag till åtgärder som bör vidtas.

Läs mer: www.rio-org.se/News.aspx?oID=13017