Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

 

Av den åsikten är Sixten Snellman, som är rektor för Yrkesträningsskolan Optima i Nykarleby, som erbjuder yrkesinriktad utbildning för unga med olika slag av inlärningssvårigheter. Optima ordnar också i mindre skala riktade kortkurser för vuxna med specialbehov. Specialyrkesläroanstalten har elva verksamhetspunkter i hela Svenskfinland.
Snellman anser att det i Finland har satsats onödigt mycket krut på att argumentera för och emot inkludering och integrering även om debatten nu har balanserat sig.
– Första alternativet bör alltid vara att inkludera, säger Snellman. Han beskriver utbildningen som en trappa, där man måste se till att individen placeras på rätt utbildningsnivå, dvs. en som motsvarar forutsättning och förmåga.
– Alla som går ut grundskolan har rätt till en studieplats och en utbildning som börjar från rätt trappa höjer livskvaliteten. Vårt mål är att varje studerande ska få ett jobb med stödformer skräddarsydda för honom eller henne. Ofta handlar jobbet om olika slag av hjälpuppgifter i företag och organisationer. Det är ett tufft mål, men vi lyckas för det mesta, tack vare ett stort nätverk av villiga och duktiga människor och företag.

Marginalisering stor risk

Undervisningsministeriet har under senare år fäst större uppmärksamhet vid att även personer med grava funktionshinder skall få rätt till utbildning på andra stadiet. I första hand är det specialyrkesläroanstalternas uppgift att ordna förberedande och rehabiliterande utbildning som utgår från studerandenas behov, men den allt växande gruppen av ”gränsfall” kommer lätt i kläm eftersom den är både svår att definiera och hitta.
Gränsfallsungdomarna kan t.ex. ha lite inlärningssvårigheter, dåliga hemförhållanden och psykosociala problem som gör att de lätt slås ut och blir marginaliserade med stor risk för att bli missbrukare eller kriminella.
– Det är en grupp som är rätt osynlig i grundutbildningen eftersom de i allmänhet klarar av den på något sätt, men det är väldigt viktigt att satsa på stödåtgärder för dem, inte minst för att det annars blir väldigt dyrt för samhället.
Sixten Snellman påpekar att redan skolan i sig kan vara en stödjande faktor genom att den ger dagen struktur och hjälper de unga att få en struktur i hela sin vardagen.
– Men ibland kan skolans trygga ramar också bli för rigida och skolan blir i sämsta fall en utslående faktor.
För att hjälpa yrkesläroanstalterna att stöda elever med den här typen av problem har Optima startat programmet OptiMera, där yrkesträningsskolans personal delar med sig av sina specialkunskaper till yrkesskolorna. För yrkeslärare som har som mål att utbilda personer för arbetslivet kan det kännas som ett speciellt stort misslyckande då en elev inte klarar av utbildningen.
– Vi har ett team som åker runt och ger olika tips och idéer, de informerar bl.a. om lagar och individuella hjälpmedel och diskuterar attityder.
Idealet för vuxna med specialbehov skulle enligt Snellman vara läroavtalsutbildning, men den är tyvärr fortfarande i sin linda.
– Det förutsätter ett avtal med en arbetsplats och det är inte alltid så lätt, men jag tror att det blir vanligare i framtiden.


Vardagsfärdigheter lika viktiga

I yrkesträningsskolan handlar utbildningen också lika mycket om det som sker på fritiden.
– Eftersom vi tar sikte på våra studerandes liv efter utbildningen, är den sociala kompetensen och vardagsfärdigheter viktiga bitar att träna på.
Eleverna bor på skolan och "utbildningen" fortsätter efter skoltimmarna inom elevhemmets verksamhet och även efter att studierna är avklarade kan de räkna med att få hjälp från skolan till exempel för att få ett så självständigt boende som möjligt och en meningsfylld fritid.
För personer med stora svårigheter ordnas yrkesförberedande utbildning på olika håll i Svenskfinland, där man förbereds för ett skyddat arbete och tränas i att hantera sitt vuxenliv.

Läs mera om vuxenundervisning för personer med specialbehov

på svenska:
www.oph.fi/koulutusoppaat/svenska/utbildning/special.html
på finska:
www.oph.fi/koulutusoppaat/aikopas/html/erityisopetus.html