Undervisningsministeriets förslag till statsbudgeten 2009

 
Fokus ligger på utvecklande av den grundläggande undervisningens och högskoleutbildningens samt forskningens kvalitet samt på säkrande av konstens och kulturens verksamhetsförutsättningar, främjande av hälsofrämjande motion och medborgarverksamhet inom idrott och motion samt stärkande av ungdomarnas sociala identitet.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/08/
opmbudjetti2009.html?lang=sv