Universiteten förnyas

 
Universiteten blir antingen självständiga juridisk-rättsliga instanser eller stiftelser som omfattas av stiftelselagstiftningen. I den nya universitetslagen ingår stadganden om universitetens förvaltning, finansiering och styrning samt den forskning och undervisning som bedrivs vid universiteten och frågor som gäller de studerande och personalen.
Reformens målsättning är att skapa bättre verksamhetsförutsättningar för universiteten och stärka undervisnings- och forskningsverksamhetens kvalitet och effektivitet. Genom att universiteten och deras autonomi stärks, ökar även deras förutsättningar till internationella framgångar.
Beredningen av propositionen har skett i nära samarbete med universiteten, de studerande, personalen och övriga intressegrupper. Universitetsreformen har behandlats i regeringens aftonskola, den kulturpolitiska ministerarbetsgruppen och det finanspolitiska ministerutskottet. De ställningstaganden som gjordes under den en omfattande remissrundan hösten 2008 har i mån av möjlighet tagits i beaktande i den slutgiltiga formuleringen av lagförslaget.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/02/he_yliopistolaki.html?lang=sv