Uppsökande ungdomsarbete fungerar

 

I Finland finns i dagsläget 230 ungdomsarbetare i 192 kommuner som arbetar med uppsökande ungdomsarbete. Verksamheten finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet, som år 2010 beviljade totalt 6, 9 miljoner euro för uppsökande ungdomsarbete och drygt 10 miljoner euro för ungdomsverkstäder. År 2011 är summan ungefär densamma, men fördelningen ändrad så att en större andel går till den uppsökande verksamheten.
De uppsökande ungdomsarbetarna jobbar parvis, i allmänhet en man och en kvinna, och är vanligtvis knutna till ungdomsverkstäderna.
Det uppsökande arbetet har hjälpt unga att snabbt komma i kontakt med de tjänster inom den offentliga sektorn som de har rätt till och är i behov av. Det har sänkt tröskeln mellan de unga och den offentliga servicen och det har också väckt de ungas förtroende, vilket visar sig i antalet unga som har nåtts via verksamheten. Arbetsparen var år 2009 i kontakt med totalt 8 200 unga, av vilka drygt femtusen var pojkar och ca tretusen flickor. Ca 2000 ungdomar fick direkt hjälp via den uppsökande verksamheten och av dem hade nästan 11 procent invandrarbakgrund. En tredjedel av kunderna hade aldrig tidigare nåtts av någon myndighet. Ungdomsverkstäderna nådde ca 20 000 unga.

Målet är ett yrke

I den tvåspråkiga Vasa stad finns uppsökande ungdomsverksamhet både på svenska och på finska. Den svenska sköts av Resurscentret Föregångarna och den finska av Jupiterstiftelsens arbetsorienteringscenter. På Jupiter är det arbetsparet Hannele Pelli och Sami Markkanen som ansvarar för den uppsökande verksamheten. De arbetar i nära kontakt med både skolor och myndigheter och det är oftast via dem som ungdomarna får kontakt med centret. De flesta av deras klienter är i åldern 17-25 år och ofta handlar det om avbrutna studier, berättar Hannele Pelli.
– Vårt mål är att de unga ska få ett yrke och vi försöker fånga upp dem som är i riskzonen så tidigt som möjligt.

Ut ur tomheten

Unga som går ut grundskolan erbjuds att genast efter sitt sista skolår (nionde klass) delta i en två veckors s.k. sommarcoaching för att hitta vidare i livet. Tillsammans med lärare, kurator och hälsovårdare försöker man fånga upp dem som behöver hjälp. Inför skolstarten på hösten uppföljs sommarkursen med en fyra dagars intensivkurs då man kollar upp om den unga har en studie- eller arbetsplats. De får också hjälp med att ansöka om olika stöd och bygga upp ett eget liv i allmänhet.
– Vi lämnar inte de unga i sticket utan vi ser till att de också i fortsättningen får stöd om de behöver det.
Bland klienterna finns också unga som i åratal gått hemma utan utbildning och utan jobb och som i praktiken är helt avskärmade från samhället.
– Det är vår uppgift att få dem bort från tomheten och med i samhället igen, säger Pelli.
Ungdomsarbetarna utformar sitt arbete enligt de behov som finns just på den ort där de verkar och t.ex. i Vasa har en tredjedel av klienterna invandrarbakgrund.

Krävande och givande

Myndighetssamarbetet är a och o och efter årsskiftet kommer detta att underlättas då en ny lag träder i kraft som stipulerar att myndigheterna bör ge ut sådan information som gynnar den ungas utveckling.
– Det underlättar vårt arbete för det är svårt att jobba om vi inte får bakgrundsinformation. För de unga innebär det att de inte behöver springa från lucka till lucka utan de får all service under ett och samma tak. Det är ett steg på rätt väg, säger Pelli.
Arbetet beskriver hon som krävande, men även givande.
– Det kommer en ung som det till en början är omöjligt att få kontakt med och problemen kan vara många såsom rusmedelsmissbruk och depression. Så börjar vi nysta upp en sak i sänder, vi ses oftare och vi tar itu med praktiska saker som bostad och skolgång. Inom några månader sker i allmänhet en märkbar förändring, det kan komma ett leende och det går att få kontakt. Den bästa belöningen är nog när det sedan kommer ett sms helt spontant: ”Jag har börjat skolan, allt ok”. Då känner vi att vi har lyckats.

Mera information:

Finlands Undervisnings- och kulturministerium, konsultativa tjänstemannen Jaana Walldén, tfn +358 (0)91607 7228
www.jupiter.fi/www/Uppsokande-ungdomsarbete.html


Ett liv i lagom storlek

Uppsökande ungdomsarbetare har skrivit om sitt arbete i publikationen Ett liv i lagom storlek, som gavs ut sommaren 2010.
Det var den första boken om uppsökande ungdomsarbete som baserar sig på fallbeskrivningar som kom ut i Finland. ”Ett liv i lagom storlek” består av ungdomsarbetarnas berättelser om sitt arbete och om de ungas liv.
Initiativet till boken har kommit från ungdomsarbetarna själva och den är innehållsmässigt mycket tankegivande och utseendemässigt tilltalande. Den beskriver ungdomarnas och ungdomsarbetarnas vardag på ett intressant sätt och lyfter fram de problem som ungdomar tampas med i dag.
Boken vänder sig både till myndighetsnätverk som vill bekanta sig med uppsökande ungdomsarbete och utbildningsinstanser inom social- och bildningsväsendet, men är också en värdefull informationskälla för alla som vill veta mera om hur de ungas värld kan se ut i dag.
Ungdomsforskare Tapio Kuure har redigerat boken, som kan laddas ned från nätet både på finska och på svenska.

Den svenskspråkiga versionen: PDF
Den finskspråkiga versionen "Oman kokoinen elämä”: PDF