Utbildning ska hjälpa Finland genom svackan

 

I slutet på november i fjol var finansministeriets bedömning att Finland inte hotas av någon omedelbar recession, men för varje månad som går blir tonerna allt dystrare. I slutet av december var 233 800 finländare arbetslösa och av dem var 23 700 permitterade. Vid en presskonferens i slutet av januari uppskattade arbetsminister Tarja Cronberg att arbetslöshetsprocenten under detta år kan stiga till närmare åtta procent och antalet långtidsarbetslösa börjar öka mot slutet av året. Hon påpekade att det är utbildning man bör satsa på i ett försämrat ekonomiskt läge.
– Vi har fortfarande inom synhåll en arbetskraftsbrist som beror på att stora åldersgrupper går i pension. Efter att vi klarat oss igenom svackan står vi igen inför flaskhalsar på arbetsmarknaden och problemet med matchning. Svaret på detta är utbildning, sade Cronberg.
Cronbergs medicin är bl.a. skräddarsydda yrkesutbildningar (på finska täsmäkoulutus) för yrkesverksamma. Genom att öka kunnandet understöder man också nya företag anser hon.

Specialutbildning för arbetslösa

Martti Santasalo, som är rektor för Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, dvs. Vuxenutbildningscentret i Tammerfors, berättar att man på centret har förberett sig för den ekonomiska tillbakagången i samhället genom att bl.a. öka kursutbudet för permitterade. Han tycker att hans institut på ett allmänt plan kunnat dra nytta av erfarenheterna från 1990-talets svåra konjunktursvacka, den s.k. laman (från finskans lama som betyder lågkonjunktur), i Finland.
– Vi har lärt oss att bemöta en arbetslös eller permitterad person och skapa utbildningar som mera helhetsmässigt stöder ett fortsatt aktivt arbetsliv.
Tammerforscentret, som redan tidigare haft ett digert utbud av yrkesutbildningskurser, har nu ytterligare ökat volymen på utbildningar för arbetslösa. Nya produkter är olika typer av kurser som beaktar förändringar i arbetslivet, matchning mellan utbud och efterfrågan samt rekrytering.
– Arbets- och näringsministeriet har planerat dessa produkter som ett alternativ till permitteringar. Det centrala är att arbetsförvaltningen ersätter en märkbar del av kostnaderna. Vilken den exakta kostnadsfördelningen är mellan företag och myndighet bestäms i varje enskilt fall, säger Santasalo.
Han berättar att man också har strävat efter att öka utbudet på grundläggande yrkesutbildning och han rekommenderar att man i ett försämrat ekonomiskt läge som detta satsar på s.k. fristående examina (fi. näyttötutkinto), en finländsk specialitet, som ger yrkesverksamma en möjlighet att utbilda sig i jobbet och avlägga ett arbetsprov för att få sin examen.

Företagen borde ta sitt ansvar

Martti Santasalo är dock inte nöjd med företagens roll i den nya situationen.
– Den personalutbildning som företagen beställer och bekostar själva har minskat radikalt. Tyvärr vill man inte på alla håll satsa på att utveckla yrkesskickligheten. Också läroavtalsutbildningen, som bygger på anställningsförhållanden, har minskat jämfört med situationen för ett år sedan.
Santasalos förhoppning är att företagen nu skulle utnyttja möjligheten att ordna utbildning i stället för att permittera.
– Man borde göra kompetenskartläggningar och skapa utbildningsprogram som bygger på dem. Det vore viktigt med tanke på ett kommande uppsving i ekonomin.
Undervisningsministeriet har enligt Santasalo inte heller skött sig speciellt bra.
– Den grundläggande yrkesutbildningen som finansieras av undervisningsministeriet har inte fått ökade anslag. Åtminstone har inte detta skett i Tammerforsregionen trots att det finns både personer som vill studera och arbetsplatser för dem. Recessionen berör ju inte alla branscher, till exempel servicebranschen och läkemedelsindustrin är exempel på detta.


Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK,

(översatt Tammerfors Vuxenutbildningscenter) är ett av de största centren för vuxenutbildning i Finland. Centret har över 300 anställda och över 12 000 studerande per år. TAKK erbjuder både grund-, fort- och påbyggnadsutbildning inom fyra områden, dvs. metall- och automation, bygg, affärsverksamhet och datakommunikation samt servicebranschen. TAKK har bl.a. utmärkt sig som en arbetsplats där personalen trivs och som det vuxenutbildningscenter i Finland där det avläggs högsta antalet fristående examina. År 2008 utsågs TAKK till årets arbetsgivare i Birkaland.
www.tak.fi