Utbildningsanordnares kvalitetsarbete inom yrkeshögskolan

 

I rapporten redovisas olika arbetssätt och konkreta exempel på hur anordnare idag arbetar mot satta kvalitetsmål. Utbildningar inom yrkeshögskolan skiljer sig från andra utbildningsformer i Sverige framförallt genom den relativt ringa regelstyrningen. Säkerställandet av kvalitet inom yrkeshögskolan grundas inte i ett detaljreglerat likhetsperspektiv, utan måste skapas i en dynamisk process där de olika intressenterna inom yrkeshögskolan, staten, anordnaren, arbetslivet och de studerande, tillsammans definierar vad som utgör god kvalitet i varje enskild utbildning.

Tre områden som bedöms vara viktiga för kvaliteten har granskats och belyses i rapporten:
Ledarskap: Att ha en tydlig ansvarsfördelning främjar en effektiv och handlingskraftig verksamhet.
Dokumentation: Att skriva ner hur man vill arbeta mot bättre kvalitet är första steget i allt kvalitetssäkringsarbete.
Delaktighet: Att utnyttja all den kunskap och erfarenhet som alla intressenter i utbildningen har, även efter det att utbildningen avslutats.

Läs mer på Yhmyndigheten.se