Utenlandske innsatte i nordiske fengsel

 
Bakgrunnen for undersøkelsen er det økende innslaget av utenlandske innsatte i fangebefolkningen. Nordisk nettverk for fengselsundervisning fikk i samarbeid med Alfarådet i 2009 støtte fra Nordplus Voksen til å utvikle et kartleggingsverktøy/intervjuguide. Intervjuguiden er nå ferdig og oversatt til norsk, dansk, engelsk, arabisk, soroni, badini, somalisk, russisk, polsk og serbisk.
Det er i 2011 gjennomført nasjonale undersøkelser i hvert av de nordiske landene av utenlandske fangers utdanningsbakgrunn, kompetanse og behov. De nasjonale undersøkelsene blir gjennomført slik: I Danmark blir innsatte fra Somalia intervjuet, i Finland innsatte fra Russland, på Island innsatte fra Polen, i Norge innsatte fra Irak og i Sverige innsatte fra Serbia. Undersøkelsene er betalt av de respektive lands kriminalomsorgs- og utdanningsstyresmakter. Nordplus Voksen har gitt midler til en sammenfattende nordisk rapport som blir ferdig i 2012.