Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer

Utvärderingens roll vid reformeringen av skolan behöver stärkas. Utöver att i efterhand ge svar på hur väl en reform har lyckats kan en väl fungerande reformutvärdering även ge viktig kunskap som kan påverka det sätt på vilket reformen genomförs och det genomslag den får lokalt. Resultat från reformutvärdering kan även vara betydelsefull inför att eventuella nya reformer ska utformas. Det konstateras i slutbetänkandet Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).

 

I utredningen konstateras att för att stärka utvärderingen av reformer på skolans område är det viktigt att utvärderingen planeras tidigt, dvs. samtidigt som den aktuella reformen utformas. Då kan reformstrategin och utvärderingsstrategin ömsesidigt påverka varandra. 
För att det ska vara möjligt att följa kunskapsutvecklingen över tid föreslår utredningen även att det, som komplement till de internationella studierna, införs ett nationellt system med stickprovsbaserade kunskapsmätningar. 
Utökade och förbättrade registerdata, t.ex. genom utökad tillgång till individdata, kan underlätta möjligheterna att utvärdera reformer. För utvärdering av reformer behövs dock ofta även riktade uppgiftsinsamlingar, med frågeställningar relevanta för den aktuella reformen. Det kan handla om såväl kvantitativa som kvalitativa data.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/18277/a/235948