Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

 

NVL-verkostoon kuuluva tieto- viestintätekniikkaa ja ohjausta käsittelevä työryhmä on julkaissut raportin, joka käsittelee e-ohjauksen käyttöä pohjoismaisilla itsehallintoalueilla, eli Grönlannissa, Färsaarilla ja Ahvenanmaalla. 

Raportin tarkoituksena on kartoittaa e-ohjauksen ja aikuisten oppimisen tämänhetkisiä mahdollisuuksia noilla alueilla sekä esittää suosituksia uusien e-ohjausjärjestelmien luomisesta. Raportin kohderyhmänä ovat itsehallintoalueiden poliitikot ja ministeriöt. 

Raportissa esitetyt suositukset e-ohjauksesta 

NVL:n TVT- ja ohjaustyöryhmä on antanut jäsenilleen käytännön kokemuksia ja tietoa siitä, miten e-ohjausjärjestelmiä voidaan laatia. 

Niinpä työryhmä suosittaa seuraavia toimenpiteitä: 

- Käynnistetään 3–5 vuotta kestäviä e-ohjauksen hankekokeiluja, joissa perustetaan itsehallintoalueiden ”aluenettiin” sijoitettava verkkopalvelu (Ahvenanmaa on jo käynnistänyt oman hankeensa).  

- Ryhmän jäsenet toimivat e-ohjausneuvojina viranomaisille ja osallistuvat e-ohjauksen käynnistämistä käsittelevien alueellisten hankkeiden alkuvaiheeseen.   

- Grönlannissa ja Färsaarilla toimivat aikuisten ohjaajat saavat koulutusta Puzzelin suunnitteleman eVejledning-järjestelmän käytössä (Ahvenanmaalla on tähän asiaan toinen ratkaisu). 

- E-ohjausta toteuttavat sidosryhmät dokumentoivat ja kommentoivat sitä, miten ohjausta ja sen vaikutuksia arvioidaan.

- Färsaarilla luotu koulutusmalli, jossa ohjaajia koulutetaan pohjoismaisen yhteistyön avulla, otetaan uudelleen käyttöön – tällä kertaa kuitenkin yhteispohjoismaisena hankkeena, jossa koulutukseen otetaan osallistujia kaikilta kolmelta itsehallintoalueelta. 

- Ohjaajat keräävät tilastotietoa omasta työstään.

- Koulutettuja opinto- ja uraohjaajia kannustetaan julkaisemaan artikkeleja, joissa käsitellään ohjaustoimintaa ja e-ohjausta sekä niiden vaikutusta muun muassa pienten paikkakuntien monimuotoisuuteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen jne. Heidän toivotaan myös tuottavan tietoa ohjaustoimintaa käsittelevään tutkimustyöhön. 

Raportti on luettavissa täältä. Mahdolliset kysymykset voi osoittaa NVL:n pääkoordinaattori Antra Carlsenille, antr@via.dk.
 

Faktaruutu

Tietoa raportista ja työryhmästä

Raportin pohjana on Aikuisten oppimisen pohjoismaiseen verkostoon (NVL) kuuluvan TVT:tä ja ohjausta käsittelevän työryhmän neljä vuotta kestänyt yhteistyö. NVL on Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen ohjelma, jossa ovat edustettuina itsehallintoalueet Grönlanti, Färsaaret ja Ahvenanmaa. Yhteistyön tuloksena itsehallintoalueet ovat kehittäneet kestävän paikallisen strategian ja politiikan e-ohjauksen vakiinnuttamiseksi. Päämääränä on ammattimainen, koko elämän kattava ohjaustoiminta, joka painottuu erityisesti aikuisten oppimiseen ja tavoittaa kaikki aikuiset. Paikallisen yhteistyön puitteissa ryhmän jäsenet ovat käyneet vuoropuhelua kaikkien sellaisten tahojen kanssa, joiden voidaan ajatella osallistuvan e-ohjauksen vakiinnuttamiseen itsehallintoalueilla.