VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse

– Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.

 
Første møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet Første møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet

Erasmus+ (EUs program for utdanning) har bevilget midler til ett treårig prosjekt. Det er Kompetanse Norge som leder prosjektet men i tillegg er tre andre land med som representeres av seks partnere: Belgia, Irland og Island. To av de islandske representantene i prosjektet: Fjóla María Lárusdóttir og Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir har lang erfaring av arbeid i NVL nettverk.

Prosjektet hører under aksjon plan 3 (Key action 3) som støtter prosjekter hvor innovasjon og nytenkning innen utdanningsområdet utvikles i internasjonalt samarbeide på strategisk nivå. VISKA er et forsøks- og forskningsprosjekt, hvor verktøy og metoder utvikles. Målgruppen er innvandrere og flyktninger og personer som ikke har fullført formell utdanning på videregående skole nivå. Vi legger vekt på å utvikle retningslinjer og metoder for å dra fram og evaluere kunnskap, evne og kompetanse med særlig hensyn til målgruppen.

Felles nordiske og internasjonale retningslinjer

– I prosjektet prioriterer vi å gjøre de overførbare kompetanser (e. transversal skills/transferable skills) synlige, det er personlige kompetanser og faglige eller spesialiserte kompetanser, slik de kan komme den voksne til nytte.  Det inkluderer også kompetanser som er tilegnet utenfor det formelle skolesystemet, for eksempel med erfaring i arbeidslivet, internettbaserte studier og frivillig arbeid og andre typer uformell utdanning.  Vi vil skape felles internasjonale retningslinjer for validering av kompetanser for å forsterke etablering, integrasjon og mobilitet på arbeidsmarkedet, forklarer Fjóla María

Nyttige erfaringer fra NVL

– Gjennom deltakelse i NVLs ekspertnettverk om validering har jeg fått oversikt over arbeidet med validering i Norden som viser seg å ha nytte i arbeidet med VISKA. Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, min kollega i Arbeidslivets opplæringssenter er også med i VISKA. Gígja har igjennom flere år vært aktiv i NVLs nettverk for veiledning og hun formidler også nordiske erfaringer og kunnskap til VISKA. Veiledning er en viktig faktor i valideringsprosessen og derfor er det nyttig å ta det perspektivet med.

Prosjektets hovedfaktorer

Hovedfaktorene i prosjektet tar sikte på at styrke innvandreres arbeidskompetanser ved å synliggjøre og validere deres kompetanser og dermed styrke deres mulighet for å få arbeid som passer dem og støtte oppom deres inkludering i samfunnet. Alle partnerne samarbeider om prosjektets utvikling men har fordelt ansvaret for bestemte faktorer. Den norske partneren Kompetanse Norge leder prosjektet. I Irland er det et irsk universitet (Cork Institute of Technology) som styrer forskningsdelen, med evaluering, innsamling av dokumentasjon fra pilotdelen og bearbeiding av sluttresultat. Belgierne tar hand om informasjonsformidlingen av prosjektet, at erfaringer og sluttresultat blir formidlet på variert måte.

Fakta:

Erasmus+ har et tiltak, Policy, som retter seg mot større aktører og myndigheter. Policy er et overordnet, strategisk tiltak under Erasmus+ som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Les mer.

Arbeidslivets opplæringssenter utvikler

Islendingene har todelt ansvar. På den ene siden skal Arbeidslivets opplæringssenter arbeide med felles definisjon av overførbar (transversal skills) samt utvikling av verktøy og metoder som blir testet i pilotdelen av prosjektet. Målet er at utvikle standarder for overførbar kompetanse til bruk ved dokumentasjon av kompetanse og realkompetansevurdering. Med det som formål blir stor vekt lagt på at dokumentasjonsverktøyet blir i form av online selvevaluering. Prosesser for de personer som er involvert i realkompetansevurderingen, (veiledere, prosjektledere og assessorer) blir utviklet sammen med helhetlige faktorer for kvalitetssikring som støtter synligheten av kompetanse. Dessuten blir de kompetanser som veiledere, prosjektledere og assessorer skal ha definert og trening for disse utviklet.

IÐAN opplæringssenter tester

På den andre siden skal IÐAN teste verktøyene som utvikles av Arbeidslivets opplæringssenter, 50 personer skal evalueres. Målgruppen er innvandrere og flyktninger som søker arbeid innenfor byggsektoren, næringsmiddelindustrien eller turismen. Meningen er at gruppen gjennomgår første og andre skritt av realkompetansevurdering (kartlegging og dokumentasjon av kompetanse) og at de som kvalifiserer for komplett realkompetansevurdering gjennomgår den (evaluering og anerkjennelse).  

Alle partnere i prosjektet har arbeidet med å kartlegge og analyse nåværende status på området og skissere ønskelig status. Resultatet, prosessene og testing av disse i pilotprosjektdelen vil dra fram nyttig læring og sluttresultatet innebærer informasjon for landenes strategi i kjølvannet av VISKA prosjektet.  

Mer om prosjektet

Tittel: VISKA

Prosjektperiode: Tre år (2017 - 2020)

Prosjektet ledes av Kompetanse Norge. Partnere er fra fire land, Norge, Belgia, Irland og Island. På Island er det Arbeidslivets opplæringssenter og IÐAN på vegne av utdanningsdepartementet som styrer prosjektarbeidet.