Vägledning för alla på Åland

- går snart från ord till handling

 
Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa är eniga om att det måste få ta tid då så många aktörer är inblandade med kompetensen utbredd på många stolar och det gemensamma målet är att skapa en bärkraftig vägledning till dem som idag ”faller mellan stolarna”. Foto: Annette Bergbo Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa är eniga om att det måste få ta tid då så många aktörer är inblandade med kompetensen utbredd på många stolar och det gemensamma målet är att skapa en bärkraftig vägledning till dem som idag ”faller mellan stolarna”. Foto: Annette Bergbo

– Det är dags nu att gå från ord till handling, bygga upp något så att alla på Åland får vägledning och validering!

Så tvärsäkert, kort och koncist uttalade sig utbildningsminister Tony Asumaa på seminariet ”Validering, vägledning, integration” och sammanfattade därmed läget i den många år långa process som nu är på väg att gå i hamn.

Utbildnings- och kulturavdelningens ESF(europeiska socialfonden)-projekt ”Vägledning i samverkan” ordnade den 24 januari, i samarbete med NVL (nordiskt nätverk för vuxnas lärande), ett seminarium som lockade många deltagare. Inbjudan sträckte sig ut över beörda myndigheter, tredje sektorn och även privata näringslivet.

Målgrupp var tjänstemän, politiker, elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer, personal vid AMS (arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten) samt övriga som på Åland arbetar med validering, vägledning och integration.

– Vi vill arbeta tvärsektoriellt och holistiskt. Därför har vi också bjudit in privata sektorn där även målgruppen finns, förklarade Yana Jahrén, projektledare för ”Vägledning i samverkan”.

Vägledning nu och framöver

Seminariet avsåg att fortsätta diskutera vem som i framtiden ska ansvara för det behov som i dag ”faller mellan stolarna”, vuxna i arbetslivet som önskar sadla om, hitta ny inriktning i livet. Hur ska vägledningen se ut, vilka valideringstjänste behövs och hur står Åland rustat inför den vägledning och validering som inflyttade personer kommer att behöva framöver?

Inledningsvis beskrev Bodil Regårdh, specialsakkunnig på Ålands landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning, NVL:s uppgift i sammanhanget.

Seminariet var också ett tillfälle för fortbildning med föreläsaren och författaren Leif Andergren i spetsen. Han  ledde även den avrundande paneldiskussionen som utgick från olika konkretiserade fall, personer som önskar karriärvägledning. Det gällde då att fundera över och besluta vems ansvaret var att erbjuda relevant stöd i varje aktuellt fall.

Luddigt begrepp

Leif Andergren utgår från att man som vägledare måste kunna förklara varför man gör som man gör, kunna beskriva vad det lite luddiga begreppet ”karriärvägledning” innebär.

– Min värdegrund är att jag utgår från att alla människor är kapabla. Alla kan själv med stöd och ska inte mötas utifrån attityder och värderingar. Lösningen finns hos den sökande. Det är bara att vänta in och inte vara alltför ”hjälpnödig” inte ta över och därmed riskera att bekräfta hjälplöshet.

Andergrens bas som karriärvägledare startar från en ovillkorligt positiv inställning. Han vill vara en underlättare och katalysator, inte ett orakel.

– Det måste få ta sin tid. Man ska beta av hinder och begränsningar, se mönster. Hållbar vägledning ger bättre och mer välunderbyggda val som i sig  resulterar i att människor får syssla med just det som engagerar och ger dem glädje vilket sammantaget även bidrar till en högre effektivitet och ökad trivsel i arbetslivet, sade Leif Andergren.

IMG_0275-(003).jpg  
Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa. Foto: Annette Bergbo

Flexibilitet honnörsord i validering

Det åländska valideringssystemet, bakgrund, allt arbete som gjorts under åren, modeller som skapats och förändrats av oväntade men påverkande orsaker samt det nu pågående modifierande systemet - presenterades kort av utbildningssamordnare Jennika Kullman och lektor Peter Strandvik Åland yrkesgymnasium.

– En viktig lärdom är att det inte finns något typiskt fall för validering. Man måste vara beredd på att vara mycket flexibel, var Kullman och Strandvik eniga om.

Integrationssamordnare Helena Flöjt-Josefsson som talade under rubriken ”Med integration som fokus” påminde om själva begreppet ”integration” som att vara inkluderad och delaktig, en accepterad del av en helhet, att tillföra och inte enbart tillhöra.

– Som nyinflyttad är utmaningarna många. Etnicitet kan vara ett av flera hinder. Man saknar nätverk, vet inte vad det finns för arbetsplatser, riskerar ta första jobb som dyker upp eftersom man behöver jobb snabbt men kunde, med stöd i processen, få ett bättre lämpat.

Flöjt-Josefsson berättade att nyinflyttande ofta tror att deras tidigare jobb inte beaktas vid nyansökningar i det nya hemlandet. De vet inte vart de ska vända sig och det kan även vara svårt att övertyga arbetsgivare att ens få komma och visa prov på sin kunskap i arbetet.

Ny tid kräver nya recept

Projektledare Dana Björkström-Jung för ESF-vägledningsprojekt i Svenskfinland KOMET kompetens och mentorskap  noterade att man på Åland har samma utmaningar som det tre år långa och nu avslutade projektet KOMET hade.

– Det är en stor utmaning att se karriärvägledning som att vi inte alltid, inom våra olika sektorer, har alla svar direkt. Vi kan inte kunna allt, särskilt inte då omvärlden förändras så snabbt och vi kanske utgår utifrån våra gamla värderingar. Vi behöver utveckla andra kompetenseer, hitta nya recept och stöda varandra, tipsade Björkström-Jung.

– Ni har en massa kompetens här redan. ”Outcourca”därför inte, lägg inte ut jobbet på någon annan! Hitta istället en gemensam organisation! löd hennes raka råd till Åland.

Under den avslutande paneldiskussionen framkom det en hel del tips, idéer, synpunkter osv, som kan ligga till grund för den fortsatta planeringen inför det som ska bli en vägledning som stöder det livslånga lärandet och som är tillgängligt för alla ålänningar.

Långdragen process seglar i hamn

Projektet ”Vägledning i samverkan” har fortsatt delfinansiering till och med juli 2019 och ska nu samla parter att samverka med, diskutera att bilda ett samverkansråd, ta fram ett samverkansavtal och inleda försöksverksamhet från och med augsti. En fråga på agendan framöver är också att klargöra både organisation och huvudmannaskap.

Viktig bit som återstår är även att skapa ett komplement, en modell för en digital plattform för dem som söker stöd  med karriärvägledning. ”Den integrerade faktorn” var temat på seminariet den 14 och 15 februari som lade fokus på digitala plattformen. Därtill återstår att arrangera fortbildning i karriärvägledning, rapportskrivande och slutseminarium i sommar.

Så, minister Asumaas uppmaning/slutsats att gå från ord till handling ligger de facto inte alls långt borta från den process som startade redan år 2013 med en kartläggning av hur många kontakter som ”faller mellan stolarna”/drygt 50 procent , vuxnas vägledarbehov och därefter projektet ”Vägledning på Åland” 2017 - 2018 som nu har övergått till ”Vägledning i samverkan”.

Mer om validering i Norden her.  

Mer om vägledning i Norden her