ValiGuide - en verktygslåda för validering i Norden

Plattformen och guiden för de som arbetar med validering heter ValiGuide och lanseras nu av NVL som en öppen och gratis webbtjänst.

 

Dagens arbetsmarknad är trendkänslig. Arbetsplatser uppstår inom nya branscher, gamla jobb försvinner, eller förändras. Arbetsgivarna i Norden efterlyser flexibilitet, och en förmåga att snabbt anpassa sig. I det sammanhanget är validering av individers informella och icke-formella kunskaper allt viktigare för att klara de utmaningar inom arbetsmarknaden som länderna i Norden står inför. Validering hjälper till att snabbare och effektivare kunna byta jobb och yrkesområde under hela livet utifrån intresse och konjunkturläge.  Validering behövs också för att snabbt kunna tillvarata nyanländas kompetenser och ge möjligheter till arbete och fortsatta studier.

Arbetslivets representanter har efterlyst mer och bättre synliggörande och erkännande av lärande i arbetslivet, både det som sker i organiserad form och informellt. Validering av reell kompetens i valideringsmodeller och strukturer som erkänns och legitimeras av både arbetsmarknaden och det formella utbildningsystemet efterfrågas i hela Norden. För att det livslånga lärandet skall bli verklighet behövs också en harmonisering mellan våra utbildningssystem och allmänt godtagna metoder för validering.

Som ett svar på detta behov har en grupp experter från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) sammanställt riktlinjer, stödmaterial och metodtips för de som arbetar med validering.

Plattformen och guiden för de som arbetar med validering heter ValiGuide och lanseras nu av NVL som en öppen och gratis webbtjänst. ValiGuide bidrar till professionaliseringen av hela valideringsprocessen och ger de som arbetar med validering i Norden en samlad plattform för kunskap om validering.

ValiGuide har kommit till tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan ett projekt inom Nordplus-programmet och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Arbetsmarknaderna och behoven inom Norden är så pass liknande att en nordisk plattform är det mest ändamålsenliga.

Plattformen erbjuder ett brett urval av material, vägledning och rekommendationer för personer som arbetar med validering av vuxnas icke-formella och informella lärande. I ValiGuide kan den som arbetar med validering hitta beskrivningar på den kompetens som behövs för att få till en kvalificerad validering. Plattformen ger också få tips och ”tricks” för arbetet i de olika faserna under valideringsprocessen.

Läs mer: nvl.org/valiguide/