Validering Verksamhetsplan 2018

Valideringsnätverket 2018

 

Nätverket fokuserar på system – og strukturnivå genom implementeringen av Roadmap 2018. Metodutvecklingen stöds genom en satsning på ValiGuide-tjänsten.

Utgångspunkten för arbetet inom expertnätverket för validering finns i Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för utbildning och forskning som antogs 2015. I programmet finns områden beskrivna som utgör en grund för nätverkets arbete med validering. Validering av tidigare informellt och icke-formellt lärande blir allt viktigare för att klara omställningen inom arbetslivet där många yrkesområden saknar behörig personal. Expertnätverket vill fortsätta att fokusera på arbetet med kvalité och legitimitet i validerinsprocessen genom att följa upp resultaten av det forskningsprojekt som genomförts om kvalitet i validering under 2016 och 2017.

Expertnätverket vill fortsätta arbetet med den framtagna digitala plattformen Valiguide för att stödja lärare, handledare och studie och yrkesvägledare som arbetar med validering. Expertnätverket ser också behov av att uppmärksamma validering inom den högre utbildningen samt kopplingen mellan arbetet med kompetensbeskrivningar och kvalifikationer.

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

EU har rekommenderat att samtliga länder inom unionen senast 2018 ska ha en nationell struktur för validering på plats. Expertnätverket vill därför åter uppmärksamma sin sedan tidigare framtagna rapport ”Roadmap 2018 – validation and the value of competences” . Rapporten riktar sig i huvudsak till beslutsfattare och policymakers. Översättningar till isländska och svenska är nu på plats. Rapporten är upplagd så att ett land eller region kan få en konkret och samlad bild av hur situationen inom valideringsområdet ser ut. Därmed kan rapporten användas för att ge en

bild av vad som är plats inom valideringsområdet och vad som behöver utvecklas ytterligare. Under 2018 vill expertnätverket arbeta med att förfina rapportens innehåll och benchmarking upplägg så att den kan utgöra en grund för att ge en helhetsbild av infrastrukturen i ett land eller region. Expertnätverk ser möjligheter att använda rapporten på nationella möten och ett  nordiskt seminarium för att ge en analys av vilken infrastruktur för validering som är på plats och vad som behöver förbättras i aktuellt land. Se vidare under punkt 4. Nätverket kommer att samarbeta med vägledningsnätverket under 2018 för att se över frågan om kartläggningskompetensens betydelse i valideringsprocessen.

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

Under 2018 kommer nätverket att arbeta med begreppet kompetens och kvalifikationer inom valideringsprocessen. Frågan om hur olika kompetenser beskrivs i kvalifikationer som sedan ges legitimitet är en allt viktigare fråga och kan kopplas till arbetet med referensramarna inom NQF. Inom yrkesutbildningen diskuteras betydelsen av generella kompetenser / nyckelkompetenser  och hur dessa synliggörs i kvalifikationer.  Under 2018 kommer nätverket att arbeta med frågorna kring kompetens och kvalifikationer och utifrån dessa diskussioner planera för vidare verksamhet som kan tänkas bestå av arbetsseminarier / hearings med andra nationella och nordiska experter där olika perspektiv på frågan kan lyftas, diskuteras och utvecklas vidare av expertnätverket. Speciellt viktigt blir det att uppmärksamma arbetslivets arbete med validering (branschvalidering) och utifrån detta försöka koppla ihop arbetet med validering inom utbildningssektorn med arbetet inom olika branscher.

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.

Valideringsnätverket är styrgrupp för plattformen ValiGuide som är kopplad till NVL,s webbplats. Portalen innehåller rekommendationer, råd och olika stödmaterial inom området validering för lärare, handledare och studie och yrkesvägledare. Expertnätverket behöver underhålla plattformen så den är aktuell och diskutera hur information om plattformens innehåll når ut till de identifierade målgrupperna. Nätverket behöver ta fram en plan för hur verktyget ska förändras för att kunna ge maximalt utbyte för plattformens målgrupper.

Expertnätverket har fungerat som styrgrupp för ett nordiskt forskningsprojekt för att främja kvalitet i validering och implementera resultat från det tidigare Nordplusprojektet ”Kvalitetsmodel til validering i Norden” som tog fram en modell för kvalitetsarbete i valideringsprocessen. Nätverket behöver diskutera forskningsprojektets resultat under 2018 och framförallt se över hur resultaten kan spridas bland de som arbetar med validering i Norden. I Sverige diskuteras samarbete mellan Skolverket och NVL för att dels se över modellens innehåll kopplat till svensk kontext dels starta en satsning på regionala workshops där kvalitet i valideringsprocessen kommer i fokus.

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Expertnätverket för validering har för avsikt att genomföra ett nordiskt seminarium under 2018 där nätverkets olika insatser inom valideringsområdet kan utgöra ryggraden i innehållet för seminariet.. Rapporten Roadmap 2018 med möjlighet till benchmarking och diskussion om infrastrukturen för validering kan tillsammans med forskningsprojektet om kvalitet i validering utgöra stommen i ett nordiskt seminarium. Nätverket av experter kommer också att följa utvecklingen av valideringsfrågan i Europa.  

Mötesplan 2018

 

Mars                Nätverksmöte i Köpenhamn 1-2 mars

Nätverksmöte där vi arbetar med avstämning, planering och uppföljning av flera viktiga frågor som Valiguide, forskningsprojektet för kvalitet i validering, Roadmap 2018 och det fortsatta arbetet med olika teman under 2018. Fortsatta genomgångar av landsvis information kring pågående valideringsarbete nationellt och erfarenhetsutbyte mellan ländernas experter.   Övergripande planering av de två längre arbetsmötena för nätverket under hösten 2018. Vi behöver diskutera hur vi går vidare med frågan om kompetens-kvalifikation samt validering i högre utbildning. Planering av hang-out möte i maj/juni.

September   Nätverksmöte på Färöarna 19-21 september

För innehåll se mötet i mars. Förutom ovanstående kommer mötet att innehålla mer detaljerad planering av konferens under senare delen av hösten 2018 samt en första planering av arbetet under 2019. Mötet kommer också att innehålla aktivitet kopplat till valideringsarbetet på Färöarna.

Planering av hang-out möte i slutet av oktober.

November    Nätverksmöte i Stockholm. Nordiskt seminarium 22-23 november  

Genomgång / planering av eventuell nordiskt seminarium i anslutning till nätverksmötet. Fortsatta genomgångar av landsvis information kring pågående nationellt valideringsarbete.  Fortsatt arbete med nätverkets aktuella teman. Planering av verksamheten 2019.