Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

 

Ålands gymnasium är en organisation som efter reformen består av de tre delarna; allmänt gymnasium, yrkesgymnasium och vuxenutbildning. Viveca Häggblom, som är utbildningsledare för  vuxenutbildningen vid Ålands gymnasium, berättar att deras enhet under de senaste åren både setts och hanterats som den nya delen av Ålands gymnasium. Formellt har vuxenutbildningen funnits där men inte alltid beaktats, något som märks t.ex. vad gäller planeringen av lärarnas uppdrag.

Vision och kommunikation

I november bjöd projekt validering i samråd med vuxenutbildningsenheten in valideringsteam, förvaltningschef, utbildningsledare och rektor för att diskutera formerna för vuxenutbildningsenheten och indirekt även implementeringen av valideringsprojektet.
Seminariet som hade rubriken ”Vision och kommunikation” leddes av Ylva Källman från KommuniMera i Halmstad (Sverige). Konkreta frågeställningar och problem som diskuterades under dagen var bland annat: Hur konkretiserar vi visionen och skapar vi uppnåeliga mål? Hur ska vi arbeta tillsammans istället för samtidigt? Hur fungerar vår kommunikation – går den att förbättra?
- Det var en jättebra dag, tänk vad lika vi tänker. Vi konstaterade att det var mycket vi-dom  diskussion förut och ingen av oss vill ju ha ett vi-dom, konstaterade Viveca Häggblom.
Syftet med seminariet var att granska visionerna hos de som deltog i seminariet och utgå från dem för att skapa förutsättningar för att skapa en gemensam värdegrund och en organisation där vuxenutbildningen skulle få en naturlig plats.
- Det handlar om att hitta ett gemensamt tänk om hur vi ska fortsätta, menade Häggblom

Framtidsutsikter för valideringsarbetet

Vuxenutbildningsenheten fortsätter arbeta för att hitta sin plats inom Ålands gymnasium, i praktiken är det en förutsättning att det fungerar bra för att valideringsarbetet ska kunna få ett reellt utrymme. På frågan om hur vuxenutbildningsenheten ser på att valideringen ska finnas i ordinarie verksamhet efter nyår svarar Häggblom:
- Det är bara positivt och nu jobbar vi aktivt på hur vi ska göra det. När man tittar på omgivningen så ser det olika ut, till exempel när det gäller vilka det är som ska få ta emot validering. Sen har Åland en specifik situation där man politiskt förväntas göra den svenska modellen och den finska modellen. Så formen är oklar. Just nu tittar vi på ett webb-baserat system som kan hjälpa till att dokumentera och ta tillvara kompetensen. Våra utbildningsplanerare åker till Skellefteå och Helsingfors för att se hur vägledning och validering fungerar där, berättar Häggblom.
Tanken att samlas för att diskutera och dela visioner och problem tillsammans är viktigt. Under detta seminarium lyfte Källman fram vikten av att kommunikationen inom en organisation inte är envägs och att rutiner och överenskommelser behövs för ett fungerande samarbete. Även om detta seminarium är ett av flera i processen så var det ett citat från seminariet, som också Häggblom tyckte var särskilt tänkvärt, nämligen Ylva Källmans: ”Närvarande är något annat än att vara härvarande”.

 

Länkar:
Läs mer om valideringen på Åland i artikeln ”Ett åländskt valideringssystem under utveckling”,
DialogWeb 22.8.2012

www.gymnasium.ax
www.kommunimera.se