Validering lyfter fram yrkeskompetens

 

Validering lyfter fram yrkeskompetens

Validering är ett sätt att synliggöra den kompetens eller de kunskaper hos en person som inte är dokumenterade. Det kan gälla den kompetens som är förvärvad i arbetslivet, i föreningslivet eller i rollen som fackligt aktiv. Personer som kommer från ett annat land har ofta med sig en yrkesutbildning som inte är särskilt väl dokumenterad, åtminstone med nordiska mått mätt. Människor med kort formell grundutbildning kan ofta ha en lång och kvalificerad erfarenhet i ett yrke eller som fackligt aktiv.
Validering kan därför vara ett bra sätt att synliggöra och uppgradera en persons formella kompetens genom att denna dokumenteras och eventuellt kompletteras. Det finns många goda exempel där anställda i låglöneyrken som undersköterska eller köksbiträde får möjlighet att validera sina kunskaper. Ett exempel beskrivs på sajten suntliv.nu, som är ett arbetsmiljöprogram för kommuner, landsting och regioner. På ett vårdhem i Rotebro norr om Stockholm ville man undersöka om personalen hade den kompetens som erfordrades för sitt arbete. I denna artikel kan du ta del av hur validering med inriktning på människor som har kortare formell utbildning har genomförts: Exemplen är från två olika orter i Sverige, de anställda inom vård och omsorg som valideras i Rotebro och anställda inom storkök och transport som valideras i Kristianstad.

Arbetskrav i förändring

Valideringen på Gillebogården i Rotebro gav de anställda en större medvetenhet om sina yrkeskompetenser och en gemensam plattform för vardagsjobbet. Personalen har blivit längre, står det i artikeln. Självkänslan steg med valideringen och flera går med högburet huvud. Ulla Persson, personalansvarig, berättar att personalen är jätteduktig, men också att det framkommit en del problem som hon inte känt till tidigare. Satsningen med validering har gett både henne och personalen nya möjligheter att öka kvalitén i vardagsjobbet och att aktivt kunna få en yrkesutveckling i ordets rätta bemärkelse. I artikeln kan man läsa om José där valideringen inneburit att han nu funderar över att komplettera till undersköterskenivå. Han har blivit inspirerad till att läsa vidare och får tillgodoräkna de områden han blivit godkänd på i valideringen. Detta gör att han inte behöver läsa in alla moment i utbildningen, bara de han saknar.
Positivt överraskade av valideringen blev två av de redan formellt utbildade undersköterskorna. Efter nästan tio år i jobbet blev valideringen en bekräftelse och ett lyft genom att de fick bekräftelse på det de redan kan. Beröm är något som man blir väldigt upplyft av, säger en av kvinnorna.

Rollspel och feedback

Arbetet med valideringen började så att personalen själv fick beskriva vad som händer under arbetspassen och vilka krav det ställer på personalen. Sedan kom omvårdnadsläraren och psykologen som ansvarade för valideringen. Inför dem utförde deltagarna olika rollspel och beskrev på så sätt hur det praktiska arbetet sker. På rollspelen fick deltagarna feedback i grupp. Utöver detta fick var och en också enskild muntlig bedömning och ett skriftligt intyg. I den slutliga bedömningen deltog också den
personalansvarige.
Alla som deltagit har alltså fått ett valideringsintyg som nu ska användas som ett levande dokument. När man lär sig något nytt kan detta läggas till. Som ett annat resultat av valideringen kommer det på arbetsplatsen att anordnas kurser i sårvård och handledning i bemötande. Kurserna och handledningen kommer att ske på arbetstid och gäller all personal oavsett formell utbildningsnivå. Personalen tycks nu bättre rustade för att utföra vardagsuppgifterna och för att kunna bemöta även morgondagens kommande förändringar.

Kortutbildade inom storkök och transport i Kristianstad

Mer än var tredje anställd i de valideringsprojekt som genomförts är kortutbildade i Kristianstad. Däremot har de lång erfarenhet från sina yrkesområden, det är inte alls ovanligt med mer än tio år inom yrket. Vardagen fungerar så att de har fullt upp med att hinna med att utföra sina arbetsuppgifter. Att göra en bra arbetsinsats är viktigt för dem. Ofta är det stressigt, tungt och krävande. Tempot och kraven har ökat med åren, liksom det har förändrats inom många andra yrkesområden.
Mitt i denna vardag erbjöds personalen möjligheter att delta i validering. För många innebar det att det var första gången man satte sig ner och fick tillfälle att reflektera över sin kompetens. Kompetens och karriärutveckling, ord som man för övrigt inte kände sig förtrogna med. Flera av deltagarna saknade datorvana, några hade inte varit med om utvecklingssamtal, medan en del av dem var föreningsaktiva på fritiden.

Aktiviteter även kvällstid

Tillsammans med arbetsgivarna och fackföreningarna skräddarsyddes genomförandet av valideringen, så att det passade in med arbetet. Ibland blev det sena eftermiddagar, några fick ersättare på jobbet och ibland fick aktiviteterna förläggas till kvällstid. Målet var att alla skulle få en bild av sin samlade kompetens, som också skulle dokumenterades.
Som ett nästa steg fick ett par av grupperna göra en detaljerade kartläggning av utvalda delar av sitt arbetsinnehåll. Kompetensen självskattades mot gymnasiala kursplaner. Resultatet var imponerande och nästan hälften av deltagarna kunde gå vidare till en praktisk bedömningsperiod. Den praktiska bedömningen sker ute på arbetsplatserna.
För en annan yrkesgrupp var målet att ta fram en kompetensprofil för yrket. Denna dokumenteras tillsammans med kompetensutvecklingsönskemål i en Personlig meritportfölj. Alla, såväl arbetstagare, arbetsgivare och fack fick en tydlig dokumentation över den enskildes kompetens och framtidsplaner. Ett utmärkt underlag för både utvecklingssamtal och kompetensutveckling. Detta kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom företaget.

Det samlade resultatet av valideringsprojekten kan summeras såhär:
• I början kan man känna sig osäker och ovan
• Det är spännande att upptäcka sin egen kompetens
• Många kan mycket mer än de tror om man får tid att reflektera
• Det blir synliggjort vad man kan
• Det ökar självförtroendet
• Man vill lära mera och blir mer positiv till kompetensutveckling
• Intresset för att byta arbetsuppgifter ökar också

Många fördelar

Exemplen visar att validering på det här sättet kan synliggöra ”dolda” kompetenser i arbetslivet. Personer med kortare formell utbildning kan på detta sätt få sin kompetens både dokumenterad och erkänd. Exemplen visar på praktiskt användbara valideringsintyg som kan användas som levande dokument i arbetslivet, såväl som på formella betyg. Allt detta ger människor en ökad kännedom om sina kunskaper. Detta i sin tur stärker deras självkänsla och gör att man blir medveten om vikten av att ytterligare utveckla sin kompetens och delta i det livslånga lärandet. Att finna modeller som tillvaratar allt det lärande som sker utanför skolan är en av valideringens kärnuppgifter.

Gun Lundberg och Nils Friberg