Validering og mangel på arbejdskraft

Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

 
Foto: www.pixabay.com Foto: www.pixabay.com

Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

Færøerne har historisk lav arbejdsløshed. Aldrig før har arbejdsløshedsprocenten været så lav, 0,9% i september i år i forhold til 1,3% i september 2018. Dette har medført at der er stor mangel på arbejdskraft til de mange byggeprojekter, som for tiden udføres på Færøerne. 

Arbejdsgiverforeningen forudser et stort problem i forhold til fremtidige projekter, både når det drejer sig om byggeri, men også når talen er om andre erhverv, som f.eks. turistbranchen, der er i vækst. Derfor har Arbejdsgiverforeningen anmodet myndighederne om at gøre det lempeligere at importere midlertidig arbejdskraft fra udlandet til at dække et akut behov.

Siden 2012 har der været arbejdet målrettet med at forberede en valideringsmodel på Færøerne efter nordisk og europæisk forbillede. I 2014 kom lov om validering, som giver alle over 25 år og som har 3 års erhvervserfaring ret til at blive valideret i forhold til en uddannelse.

Yrkisdepilin, som er myndigheden for på erhvervsuddannelsesområdet Færøerne, har ansvaret for at realkompetencevurdering bliver et standard tilbud inden for alle uddannelser.

Bred accept for validering i erhvervslivet

I forhold til de resourser som er allokeret til at opbygge en valid og troværdig valideringsmodel på Færøerne, går det støt men langsomt fremad. Det kan til tider være svært at få øje på de små fremskridt og ændringer, som måtte vise sig. En stor del af tiden har været brugt til at skabe forståelse for validering blandt de vigtigste interessenter, især repræsentanter for håndværksfagene og erhvervslivet, foruden de faglige udvalg, der har ansvaret for at sikre og opretholde det nødvendige kompetenceniveau i de forskellige erhverv. Det ser nu ud til at have lykkedes i forbindelse med flere af de færøske lærlingeuddannelser at få bred accept for validering som en fordelagtig del af et erhvervsuddannelsesforløb, både for lærlingen og for virksomheden.

Validering i forbindelse med arbejdsløshed

Traditionelt set er der i de andre nordiske lande blevet fokuseret på realkompetencevurdering og validering i forbindelse med mangel på job, d.v.s. i forbindelse med arbejdsløshed som følge af f.eks. opsigelser og nedlagde virksomheder. Også når det drejer sig om nyankomne og tilflyttere, der generelt har en uddannelsesbaggrund der varierer en del i forhold til gældende mønstre og de etablerede uddannelser i landet, er der fokus på muligheder og fordele med validering. 

Validering indgår derfor som en nøgle til mobilitet og omstilling, både for den enkelte borger og for erhvervslivet, hvor det viser sig nødvendigt, som f.eks. i forbindelse med mangel på arbejdskraft, også selv om den kun vil blive betragtet som midlertidig.

Udbygget vejledningsordning

I august i år blev der etableret et vejledningscenter på Færøerne, specielt med tanke på karrierevejledning for alle borgere, der ikke ellers er omfattet af den vejledning som findes i undervisningssystemet og andre offentlige instanser på området. Vejledningscentret er etableret af undervisningsministeriet på forsøgsbasis. Formålet er at forberede og udvikle en model for livslang vejledning for alle borgere. Valideringsarbejdet på Færøerne vil utvivlsomt kunne få stor nytte ud af en ordning for livslang karrierevejledning som nu er under udvikling.