Validering – under utveckling på Åland

 

För att närmare utreda detta har en arbetsgrupp tillsats med uppgift att utreda frågor relaterade till validering.

Fristående yrkesexamina enligt finsk modell

Även om begreppet validering är nytt på Åland förekommer det verksamheter som klart kan relateras till validering. Sedan några år erbjuder en del av de åländska skolorna på gymnasialstadiet så kallade fristående yrkesexamina för vuxna. Initiativet kommer från skolorna och/eller enskilda lärare, som valt att utbilda sig till examensmästare i Finland, en utbildning som omfattar 15 studieveckor (≈15 poäng) och handlar om hur man organiserar och bedömer yrkesprov. Tills vidare har Ålands landskapsregering beviljat separata tillstånd för var och en av de skolor som tagit initiativ till dessa examina. Ålands sjömansskola och Ålands vårdinstitut var först med att införa fristående yrkesexamina, sedan följde Ålands hotell- och restaurangskola och strax efter även Ålands naturbruksskola och Ålands handelsläroverk.

Också språkliga problem

Systemet är således finskt och tills vidare saknas ett generellt beslut om fristående yrkesexamina för vuxna på Åland, vilket beror på att det inte finns åländska examenskommissioner, som kan ansvara för bedömningen. Enligt finska förordningar ska det i en examenskommission ingå representanter för arbetsgivare, arbetstagare och utbildningsväsendet. Istället har de åländska skolorna, med landskapsregeringens tillstånd, ingått samverkansavtal med respektive examenskommission i Finland. Relaterat till detta finns ett språkligt problem – inom vissa yrkesområden finns det även svenskspråkiga examenskommissioner i Finland, men inte inom alla. Eftersom Åland är enspråkigt svenskt skapar detta problem – det går inte att bedöma en persons prestationer om den kommission som bedömer och den som bedöms inte kan kommunicera med varandra. Den som ska visa sin yrkeskompetens ska ju även visa att han eller hon behärskar sitt yrkesspråk.

Språkexamina på olika nivåer

Utöver det finns det möjlighet att avlägga språkexamina på olika nivåer. Även dessa utgår från krav och prov som fastställts i Finland. Det är framför allt Medis (Mariehamns medborgarinstitut) som vid behov organiserar sådana språkprov. En sådan språkexamen ställer inga krav på att man har genomgått en kurs, utan syftet är att den som bedömer att hon har sådana kunskaper som krävs för en examen i något språk – oavsett hur man utvecklat dem – kan anmäla sig till provet.

Validering – mer än formella prov

Även om de ovan nämnda examina kan ses som exempel på validering, innebär validering mycket mer än organiserandet av formella prov. Detta är vad den arbetsgrupp som tillsatts ska utreda (ett motsvarande arbete har även påbörjats i Finland). Arbetsgruppen består av Monica Nordqvist, enhetschef för vuxenutbildningen vid Ålands landskapsregering/Utbildnings- och kulturavdelningen, Cecilia Stenman, verksamhetsledare vid Ålands läroavtalscenter och Thomas Fellman, vuxenutbildningsenheten, ansvarig för EU:s mål-3-program. Cecilia Stenman ingår även i NVL:s valideringsnätverk. Arbetsgruppen förväntas vara klar med sitt arbete vid månadsskiftet februari/mars 2007.

Mer information:
Om fristående yrkesexamina: Utbildningsstyrelsen (2003). Utbildning för att utveckla anordnande av fristående examina, Examensmästare (15 sv) 2003.
Se också länkarna.