Valideringsnätverket - Mötesplan 2014

I mötesplanen för 2014 ingår bl.a. nätverksmöten, konferanser och ett forskarmöte.

 

30-31 januari     
Nätverksmöte i Köpenhamn

Fortsatt arbete med Roadmap 2018 genom att beskriva ett antal teman: hur validering kan styrkas i praktiken, kompetensutveckling och professionalisering av de som arbetar med validering, metodutveckling, kvalitetsutveckling och didaktiska utmaningar. Förberedelser inför Biennalen (se nedan), inspel till forskarmötet, påbörja genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.

09-11 april    
Några medlemmar (grupp I) deltar och medverkar i Biennal about Validation, Rotterdam

5-6 maj    
Nätverksmöte i Oslo

Genomförs i anslutning till forskarmötet och som efterarbete av Biennalen. Utarbeta ansökan om särskilda forsknings-/uppföljningsmedel (t.ex. Kvalitet i validering), slutföra arbete med Roadmap 2018. Diskussion kring samarbete med vägledarnätverket. En arbetsgrupp (validering + vägledare inkl. ELGPN) bildas som ges uppdraget att arbeta kartlägga vägledarens roll i valideringsprocessen. Fortsatt genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.

7 maj    
Forskarmöte, Oslo

Inventering av aktuell forskning kring validering, samtal om vilka behov av forskning på området som valideringsnätverket identifierat, vilka möjligheter och behov forskarna identifierat.

10-11 juni    
Några andra medlemmar (Grupp II) deltar och medverkar i nordisk konferens, Reykjavik, med rubriken Nordiska broar för livslångt lärande

18 september    
Nätverksmöte i Reykjavik

fortsatt arbete med Roadmap 2018, spridning diskuteras, ansökan om särskilda forsknings-/uppföljningsmedel (t.ex. Kvalitet i validering) färdigställs, långsiktig planering, verksamhetsplan 2015. Rapport från arbetsgruppen som kartlägger vägledarens roll i validering. Fortsatt genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.

19 september     
Konferens kring EQF och andra EU-verktyg inkl. validering, Reykjavik Nätverket medverkar och deltar.

4-5 december    
Extra nätverksmöte (ort ännu ej bestämt)

Fortsatt arbete med Roadmap 2018, detaljpalnering av verksamhet 2015. Fortsatt genomgång av landsvisa informationer kring pågående valideringsarbete.