Vanskelig for innsatte å studere

 

Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport. Rapporten som nå foreligger , "Fange og student?" Et utredningsprosjekt om universitets- og høyskoleutdanning for innsatte i norske fengsler, er en kartlegging av situasjonen for norske innsatte som ønsker å ta høyere utdanning.

Rapporten setter søkelys på noen faktorer som kan lette tilgangen til høyere utdanning, og det er vårt ønske at denne rapporten også kan benyttes som et oppslagsverk og være til hjelp for de studentne som ønsker å starte studier ved høyskole og eller universitet.
Undersøkelsen er gjennomført av førsteamanuensis Jane Dullum ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo og lektor Nina Lindbo Hansen, Grønland voksenopplæringssenter etter oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.
Denne rapporten er en direkte oppfølging av St.meld.nr.27 (2004-2005) Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen ”Enda en vår”.
Fylkesmannen i Hordaland oppfordrer utdanningsmyndighetene, kriminalomsorgjen, de ulike etatene og andre interesserte til å drøfte funnene og vurderingene som er presenterte i denne rapporten.
For mer informasjon se:
www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=2481680

Åt var bov efter behov?

En kvalitativ undersökning av interners högskoleutbildning och lärande i skol- och biblioteksmiljö på kriminalvårdsanstalten Hall. Undersökning (pdf)

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org