Veiledningsmuligheter i Norge

 

Alle offentlige skoler fra ungdomskolenivå, og oppover har rådgivere og veiledere ansatt i sin stab. Høgskoler og universitet har ofte egne avdelinger som driver med studie- og karriereveiledning. NAV, eller Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) er en av Norges største virksomheter med over 13 000 ansatte og med brukere fra nesten hele befolkningen. Etaten forvalter neste en tredjedel av hele det norske statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, m.m. Selv om tilbudet varierer til dels kraftig fra kommune til kommune, har NAV et betydelig omfang av veiledningstilbud overfor arbeidssøkende og innvandrere rundt om i landet.

NAV Intro

Et eksempel på dette er NAV Intros veiledningstjeneste. Den består av en norsktest og en grundig veiledningssamtale. Intros yrkesveiledere har lang erfaring og kompetanse i å veilede, råde og avklare arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Veiledningssamtalen tar gjerne utgangspunkt i bestilling fra det lokale NAV, men er en frittstående veiledning i forhold til søkers behov for bistand. Veiledningssamtalen består også av en vurdering av muntlig språknivå, samt avklaring til Intros egne kurs så vel som til ordinære AMO-kurs (arbeidskvalifiserende kurs). Intro har også mulighet til å følge opp søker og gi veiledning over tid, og kan iverksette tiltak som arbeidspraksis og lønnstilskudd.
Veiledningstilbudet i Norge kan allikevel oppleves som noe tilfeldig. Som regel er det slik at den enkelte selv innhenter den informasjonen man er på jakt etter. Der er internett i løpet av svært kort tid blitt et svært viktig verktøy. En enkel filosofi er at de som stiller flest spørsmål, får flest svar. Slik er det også på dette feltet. De som bruker mest tid på å sette seg inn i mangfoldet av tilbud, vil oppleve at de har flest muligheter å velge mellom. Men veiledning er langt mer enn bare tilgang til informasjon. Å få hjelp til å vurdere dette som ofte kalles personlig egnethet, er avgjørende. Mange vil nok derfor oppleve at den viktigste veildningen vil være den man får gjennom familie og venner. Men det er også dem som oppsøker profesjonelle veiledere som bedriver veiledning på kommersiell basis.

Profesjonell veiledning

Alf J. Merkesdal er en profesjonell veileder som jobber med mennesker i alle aldre, og som har problemer med å foreta valg innenfor karriere og studieområdet. Han har en BA og Master of Business Administration (MBA) med fokus på personalutvikling og yrkesvalg. Han hevder at rådgivertjenesten i skolen er svært mangelfull. Premissene for dagens situasjon ble lagt allerede i 1967, og er så vidt jeg vet ikke endret siden. Der gis hver rådgiver en time per 25 elever i uka til rådighet. Når vi samtidig vet at rådgiverne bruker mesteparten av sin tid og energi til sosialt arbeid blant elevene, er det ikke mye igjen til studie- og yrkesveiledning, sier han.
Merkesdal sier at ekstern informasjon er det som er minst viktig å formidle videre. -Det hun trenger mest av alt er selvinnsikt. I denne sammenhengen dreier det seg om en selvopplevd innsikt av grunnleggende verdier og behov, personlighetstrekk og naturgitte egenskaper. Alt dette vet den enkelte innerst inne fra før, og i den grad det trenges utenforstående hjelp, bør den komme fra personer som er i stand til å stille de riktige spørsmålene i riktig rekkefølge. Denne hjelperen bør også ha nødvendig respekt for hver elevs egenart, samt evne til å holde egne meninger og agendaer for seg selv, sier han.
Han etterlyser en utdanning både på bachelor- og mastergradsnivå, og som setter veilederen i stand til å hjelpe eleven til å stole på egne følelser, verdier og valg. -Med en slik kompetanse vil skolene snart begynne å produsere studenter som vet hva de skal bli, og hvordan de skal nå sine utdannings- og karrieremål, hevder han.
Skoleelever betaler 3000,- og voksne 5000,- norske kroner for Merkesdal sine veiledningstjenester. Da får de en veiledning som varer i minimum 5 timer, pluss oppfølging . Av dette får den enkelte en skriftlig rapport som forteller om deres personlighet, og hvor i yrkeslivet den aktuelle personen har størst forutsetninger for å lykkes. I slutten av rapporten får kandidaten en konlusjon som kan være en viktig rettesnor videre.

Alle har det som trengs!

Merkesdal understreker at det ikke er hans synsing som gir det avgjørende resultatet. Men det er den enkeltes opplevelse av de sterke sider og egenskaper som fremkommer gjennom denne prosessen. For de fleste er dette en bekreftelse på det de har en følelse av fra før. Dette gir dem noe ekstra å støtte seg til. En svært viktig forutsetning er at kandidaten selv vil gjennom denne prosessen. Det er veldig viktig at man ikke går gjennom dette utelukkende fordi andre, som foreksempel foreldre, vil at man skal gjøre det. Holdningen min er at alle mennesker har de ressursene inni seg som de trenger for å nå de mål og de ønsker man selv setter seg, sier den profesjonelle veilederen Alf J Merkesdal.