Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst. Vejlederkonference på Færøerne

 
Ann-Christine Ringström, universitetslärare och handledare, Malmö Högskola, 
<br />tillsammans med Jóannes Patursson. Han är bonde i 17:e generation på gården 
<br />Kirkjubøgarður i bygden Kirkjubø. Ann-Christine Ringström, universitetslärare och handledare, Malmö Högskola,
tillsammans med Jóannes Patursson. Han är bonde i 17:e generation på gården
Kirkjubøgarður i bygden Kirkjubø.

 

Vejlederkonference på Færøerne

 

Læraraskúlahøllin, Tórshavn, 7. mai 2012

Av Carola Bryggman

NVL höll seminarium om vägledning på Färöarna

Vägledningsnätverket inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) höll den 7 maj seminariet ”Vegleiðing fyri øll – hvar sum helst, nær sum helst” i Lärarhögskolan i Torshavn på Färöarna. Seminariet, som hölls på färöiskt initiativ, riktade sig till vägledare inom utbildningen och arbetsförvaltningen, lärare och rektorer, förvaltningspersonal samt beslutsfattare och samlade hela 60 deltagare. Seminariespråket var färöiska, danska och svenska. Målet för dagen var att komma överens om hur den färöiska vägledningen ska utvecklas. För närvarande finns ingen strategi för hur vägledningen ska ordnas och mera samarbete mellan vägledarna inom utbildningen, arbetsförvaltningen och arbetslivet behövs. I synnerhet behöver vägledningen för vuxna utvecklas eftersom utbudet av vuxenutbildning är begränsat.

Seminariet öppnades av undervisningsminister Bjørn Kalsø och därefter höll vägledarnätverkets representanter föreläsningar om vägledning ur olika aspekter. Fjóla Lárusdottir redogjorde för Islands vägledning på arbetsmarknaden, Carola Bryggman berättade om Finlands strategiska riktlinjer för livslång vägledning och Ann-Christine Ringström talade om vägledarkompetenser och vägledarutbildningen i Sverige. Vidare fick deltagarna information om vägledningen på Grönland och Åland genom Johannes Jensen och Viveca Lindberg.

På eftermiddagen samlades deltagarna i tre workshoppar där utvecklingsbehoven gällande vägledningen på Färöarna diskuterades. Workshopparna följdes upp av en livlig paneldebatt. Seminariet sammanfattades med ett skriftligt uttalande enligt följande: 
- Färöarna måste ha vägledning för vuxna som ett stöd för vuxeninlärning
- Vuxenvägledningen ska inte byggas upp på bekostnad av vägledningen i skolorna
- Samarbetet mellan alla intressenter bör utvecklas
- Man bör utreda om vägledningen ska vara centraliserad eller decentraliserad runt om till öarna
- En grundutbildning för vägledarna bör utvecklas och tas i bruk
- Erfarenheterna från övriga nordiska länder bör tas tillvara i utvecklingsarbetet

Slutligen fick seminariedeltagarna njuta av nordiska sånger framförda av en manskör från Torshavn.  


Sammanställt av Hanna Jensen

Konklusion fra vejlederkonferencen på Færøerne 7. mai

Der er stort behov for et vejledersystem på Færøerne. Konferencen mener, at det er nødvendigt, at bevare skolevejledningen på et højt fagligt niveau, samtidig med at et frit, uafhængigt og eksternt vejeledningssystem udvikles. Det er af stor betydning at der lægges et stort arbejde i at nå dem, der falder ud af uddannelsessystemet .

En uddannelse for vejledere skal etableres på Færøerne. Uddannelsen skal give kompetencer, som svarer til mindst 60 ECTS. Der skal tages stilling til, hvordan denne uddannelse skal organiseres. Uddannelsen kann udbydes hvert år eller med få års mellemrum. Uddannelsen kan være udelukkende færøsk eller den kan organiseres i kontinuerligt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i andre nordiske lande. Hvis uddannelsen skal være  færøsk, skal der tages stilling til, om den skal organiseres på Universitetet ella på andet sted.

Der skal gøres rede for, hvem skal stå med ansvaret for en færøsk voksenvejledning. I Island er alle vedkommende interessegrupper med i arbejdet. Arbejdmarkedets parter, vedkommende ministerier: Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet med godt samarbejde med Sosialministeriet og de kommunale myndigheder, som har den tætte tilknytning til borgeren i dagligdagen. Der skal tages stilling til, om et system, der ligner det islandske, er en passende løsning for Færøerne.

Det vil være korrekt at se på andre nordiske løsninger, når vi på Færøerne arbejder med at organisere voksenvejledning, uddannelse for vejledere og fremtidig struktur i voksenvejledningen. Dertil bør der ses på de anbefalinger, der findes i Betænkning om vejledning, som et udvalg under det færøske uddannelsesministerium skrev i 2007.

 

 

Seminariets program

PDF

 
Den isländska modellen för studie- och yrkesvägledning - med kortutbildade i fokus

 

Fjóla María Lárusdóttir, Arbetslivets Utbildningscenter PDF

 

 
Presentation af national strategi for vejledning

 

Carola Bryggman, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet PDF

 

 
Presentation av vägledning på Åland

 

Viveca Lindberg, NVL kontaktperson på Åland PDF

 

 
Presentation af vejledning på Grønland

 

Johannes Jensen PDF