Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning

Detta skall arbetsgruppen för IKT och vägledning göra 2017.

 

Nordiskt arbetsgrupp inom tema IKT och vägledning bidrar till implementering av MR-U program «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att stödja god overgang mellom utdanning og arbeidsliv och lyfter fram aktuella frågor inom vägledningen i de tre självstyrande områdena. Arbetsgruppen undersöker möjligheter och mervärde av att använda nya metoder och IKT stöd i vägledningstjänster på Färöarna, Grönland och Åland.

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

 

Planerade aktiviteter och förväntade resultat

 • Arbejdsgruppen for IKT & vejledning har udarbejdet og publiceret en rapport om IKTs rolle i vejledning i starten af 2018. Rapporten, som har særligt fokus på udfordringer i de selvstyrende områderne, omfatter kortlægninger af vejldeningstjenester i de tre selvstyrende områderne og giver forslag til, hvordan IKT/e-vejldening kan indgå som en integreret del af en tværsektorel og holistisk vejledningstjeneste. Til dette formål har gruppen designet en model for en kvalitetssikret og landsdækkende e-vejledningstjeneste, samt udarbejdet  rekommandationer for området IKT & vejledning.

 

 • De nationale IKT & vejledning interessegrupperne i Grønland, Åland og på Færøerne har, sammen med NVL-kontaktpersonerne i GR, AX og FO, taget initiativ til samarbejdsmøder med relevante ministerier, organisationer og aktører (stakeholders) for at skabe større bevidsthed i lokalsamfundet og interesse for emnet. Med udgangspunkt i den nordiske arbejdsgruppe for IKT & vejledning, har de grønlandske, ålandske og færøske interessegrupperne bidraget til nationale strategier og politikker for livslang vejledning, hvori e-vejledning indgår som en integreret del.

 

 • Arbejdsgruppen for IKT & Vejledning har, i samarbejde med nationale interessegrupper og andre aktører, gennemført seminarer om e-vejledning i de selvstyrende områderne. Efter første seminar i Åland i september 2016, blev der holdt seminar på Færøerne i maj 2017 og i Grønland i starten af 2018. I forbindelse med seminarerne har gruppen holdt arbejdsmøder i alle tre områder.

 

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

 

Planerade aktiviteter och förväntade resultat

 • Arbejdsgruppen for IKT & vejledning har sit udgangspunkt i et netværkssamarbejde imellem Vejledernetværket og Distans. Dertil har gruppen fået støtte og input fra lokale interessegrupper, som har medført synergieffekter. Gruppen har bidraget til  øget samarbejde på lokalt og Nordisk plan i form af møder og seminarer, hvor spørgsmål om IKT & vejledning er diskuteret med interessenter fra forskellige sektorer, vejledningsmiljøer og myndigheder, og har dermed bidraget til demokratisk erfaringsudveksling, øget samarbejde og spredning af viden angående IKTs rolle i vejledningsregi.  Gruppen har bidraget til myndigheders og aktørers viden, arbejde og samarbejde på området i de selvstyrende områderne.

 

 • Arbejdsgruppen har indsamlet materiale, beskrivelser m.m. og har kortlagt og analyseret vejldening og e-vejledningstjenester i alle tre områder. Første del, som var en kortlæggelse af værende vejledningstjenester, forelå ved årsskiftet 2016/17. Til dette formål havde arbejdsgruppen lavet en fælles formular. Anden del, det er visionen for IKT/e-vejldening som en integreret del af en tværsektorel og holistisk vejledningstjeneste i Grønland, Åland og Færøerne, blev diskuteret i alle tre lande i lokale interessegrupper og på onlinemøder i foråret 2017. Samlede kortlæggelser og beskrivelser var færdigt udarbejdede i juli 2017. Resultatet af disse kortlægninger var baggrund for diskussioner omkring forslag til design af en model for e-vejledning (Slutrapporten).

 

 • Som tilføjelse til diskussioner om redskaber, vejlederkompetencer, teori, forskning og IKTs rolle i vejledning, har arbejdsgruppen diskuteret følgende spørgsmål: a) Hvordan kan arbejdsgruppen for IKT & vejledning bidrage til NVLs diskussion om inklusion og bedre integration på arbejdsmarkedet for tilflyttere? Og b) Hvilken rolle kan IKT i vejledning/e-Vejledning spille i forhold til inklusion, karrierevejledning (CMS), social-, samfunds- og arbejdsmarkedsintegration? Spørgsmålene (i revideret form) er indgået som en integreret del i arbejdsgruppens opgaver.

 

 • Arbejdegruppen har dokumenteret alle sine møder og arrangementer i 2015, 2016 og 2017, som er arkiveret i arbejdsgruppens arkiv på: http://nvl.org/Mine-Grupper/Aktivitetsvegg/Arkiv/GroupId/57 Dertil er arbejdet i de nationale interessegrupperne dokumenteret og arkiveret i landemapper i arbejdsgruppens arkiv.

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.

 

Planerade aktiviteter och förväntade resultat

 • Arbejdsgruppen har samarbejdet med nogle medlemmer i VALA, som er et Nordplus netværk for højere uddannelsesinstitutioner, som har ansvar for vejlederuddannelser. To af arbejdsgruppens medlemmer fra Færøerne er partnere i VALA-netværket. Igennem samarbejdet med VALA har gruppen kontakt med førende forskere indenfor IKT og vejledning. Med dette samarbejde har gruppen kendskab til den nyeste forskning på området, som kan spredes i de selvstyrende områderne og give inspiration og bidrag til udvikling af vejledningssystemer i de respektive områder.
 • “ICT in Career Guidance and Counselling” kurset ved universitetet i Jyväskylä i Finland blev gentaget i august 2017, hvor der blandt deltagerne var medlemmer fra interessegrupperne for IKT & vejledning i Grønland og Åland. Formålet med deltagelse var at styrke lokale kompetencer på området, samt at bidrage til den nordiske gruppes arbejde.

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Planerade aktiviteter och förväntade resultat

 • De nationale interessegrupper for IKT & vejledning har bidraget til den nordiske arbejdsgruppen med information, lobbyvirksomhed og erfaringer fra de selvstyrende områderne.
 • Arbejdsgruppen har, samman med NVL kontaktpersonerne og de lokale interessegrupper, organiseret seminarer, et i hvert af de selvstyrende områderne, hvor forskere, IKT eksperter, vejledere, ’policymakers’ og andre interessenter var inviterede til at dele kundskab om aktuel forskning og praksis, samt diskutere organisering af e-vejledning på en struktureret og strategisk måde. Resultaterne fra disse seminarer blev brugt som bidrag og inspiration til gruppens arbejde med at designe en model for e-vejledning.
 • NVLs webside om IKT & vejledning er opbygget og indeholder opdateret information om e-vejledning i Norden på systemniveau, samt spreder kundskab omkring aktuel forskning og god praksis på området.

 

Mødeskalender for 2017

On-line møder: Følgende torsdage kl. 15 CET (Kl. 14 på Færøerne (GMT), kl. 16 i Finland og Åland, og kl. 11 i Grønland)[1] har gruppen hangout møder:

16 februar

16 marts

27 april

14 august

28 september

19 oktober

30 november

Der bliver lagt ekstra møder, hvis der er behov for det.

Fysiske møder i 2017

 • Møde i Torshavn den 29. Maj i forbindelse med seminar den 30. Maj (tidspunkt ikke konfirmeret endnu)
 • Møde i forbindelse med Vejledernetværkets CMS konference i Malmø 23.- 24. Nov.
 • Møde og seminar i Nuuk i starten af 2018.

[1] Grønland minus 3 timer i forhold til GMT (vintertid).