Verksamhetplan 2018 Vägledning

Detta gör nätverket 2018

 

NVL är med och förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. NVL fokuserar på vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och ser karriärutveckling som en livslång process.

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till implementeringen av MR-U programmet genom att förmedla kunskaper om samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden för att skapa sammanhang i vägledningen i ett livslångt perspektiv. Detta måste göras för att stödja individers kompetensutveckling i arbetslivet och att skärpa en bättre övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket fokuserar på vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och ser att karriärutveckling betecknar en livslång process i vilken individens liv och verksamhet formas. Nätverket kommer också att bidra till att informera om kompetenshöjande fortbildningar i Norden eftersom det finns ett behov av vägledning och kompetenskartläggning i de nordiska länderna. Man har som övergripande mål att utveckla och stöda vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Nätverket fokuserar på vägledningens roll i arbetsplatslärande. Arbetslivet önskar fokusera på sin roll i arbetslivsinlärning och i övergången mellan utbildning och arbete och mellan arbete och utbildning. Det finns också behov av vägledning för både tvärs och uppåt eller på samma nivå och karriärvägledning från jobbet till jobbet.

Kompetensutveckling för vägledare skapar bättre kunskapsunderlag kring systemen och modeller som främjar effektiv kompetensutveckling för vuxna. Nätverket är initiativtagare för att stöda utvecklandet av ett nytt verktyg i verklig kompetens med fokus på bredare tänkande. Nätverket sprider bland annat framtida vägledningsmetoder och verktyg som presenterades i CMS konferensen 2017.

1 NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

Nätverket fokuserar på validering och vägledning ur ett arbetslivsperspektiv. Nätverket möjliggör nytänkande bland systemutvecklare och vid behov skapar nationella referensgrupper som stöd i vägledningsnätverket. Tvärsektoriellt eller tvärtematiskt samarbete utvecklas vidare med valideringsnätverket och frågan om kartläggningskompetensens betydelse i valideringsprocessen har tagits fram i ett dialogmöte samt diskuterats om valideringen i arbetslivet med representanter av vägledning- och valideringsnätverket. Respektive referensgruppsmötet i Finland, Island och Sverige har samlat arbetslivsrepresentanter för att diskutera vidare resultatet om kompetensutveckling i och för arbetslivet. Vägledningsnätverket har samtalat om väglednings roll och betydelse för kompetensutvecklingen.

http://nvl.org/Portals/0/DigArticle/14940/NVL_raport_kompetens_arbetslivsperspektiv_08.12.17.pdf

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

Nätverket har bidragit till utvecklingen av individers meningsfulla övergångar på arbetsmarknaden och mellan utbildning och arbetsliv genom att ha arrangerat tematiska seminarier och dialogmöten om temat vägledning och validering.

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus för att utveckla de nordiska utbildningssystemen.

Nordiskt nätverk för vägledning beaktar samarbetet med Nordplus i tematiska nordiska och nationella seminarier och dialogmöten.  Nätverket har följt upp Nordplus Horizontal –projekt "Vägledare i samverkan" http://www.cll.fi/projects/aktuellt-projekt-vagledare-i-samverkan/ . Projektet har som mål att utveckla och stödja vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande. Den koordinerande institutionen för projektet är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. Samarbetsparter är Vägledningscentrum i Göteborg (Sverige), Østfolds fylkeskommun (Norge), Ålands landskapsregering och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (Finland).

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Nordiskt nätverk för vägledning har deltagit och medverkat i en workshop i den internationella konferensen ” A Need for Change” den 2–4 oktober 2018 i Göteborg (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG).

CEDEFOP står för europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, vars syfte är att producera information om yrkesutbildning för att stödja livslångt lärande inom Europeiska unionen.  Centrum har utvecklat vägledningsdatabasen CareersNet som stödverktyg för livslång vägledning och karriärutbildning. Nätverket har inlett samarbetet med Cedefob för att stödja utvecklandet av vägledningens roll i övergångar mellan arbetsliv och utbildning i Norden. Nätverket har haft ett inledande möte med nordiska representanter Cedefop:s nätverk.

Nätverket har följt upp ESF projektet ”Vägledning på Åland” som stöds av Landskapsregeringen med bidrag från Ålands strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens”2014–2020. Bidraget innefattar en delfinansiering från Europeiska socialfonden (ESF). Syftet med projektet Vägledning på Åland är att skapa en likvärdig vägledning som stöder det livslånga lärandet för samtliga invånare på Åland. Ett system ska skapas som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som inte är kopplad till ålder, utbildnings- eller arbetsplats eller övrig livssituation. https://utbildningax.wordpress.com/2016/11/14/projekt-vagledning-pa-aland/

Mötesplan 2018

Mars                 Köpenhamn 5–6 mars (start kl. 10)

Nätverket har ett möte med CEDEFOP representanter med samband med nätverksmötet i Köpenhamn. Nätverket har vidare diskuterats hur karriärkompetenser kan användas i ledningen av arbetslivet. Nätverket har planerat ett dialogmöte med vägledning- och valideringsnätverket.

Nätverket har planerat referensgruppsmötet i Finland, Island och Sverige för att diskutera vidare resultatet om kompetensutveckling i och för arbetslivet.

Nätverket har gjort ett plan för erfarenhetsbyte av uppföljning av rapporten "Samordningen av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland” i nätverkets medlemmarnas egna organisationer.

Maj                   Åland 24–25 maj

Nätverket bekantar sig med ESF projektet ”Vägledning på Åland”.

Nätverket har börjat planera medverkan i IAEVEG konferensen i Göteborg.

Nätverket har planerat dialogmötet mellan arbetsgrupp för IKT & vägledning för att diskutera om den framtagna digitala plattformen Valiguide som expertnätverket för validering har utvecklad för att stödja lärare, handledare och studie och yrkesvägledare som arbetar med validering.

September     Färöarna 19–21 september

Nätverket har börjat planera och skriva verksamhets- och mötesplan 2019.

Nätverket har fortsatt planeringen av IAEVEG konferensdeltagandet.

Oktober          Nätverksmöte i Göteborg 1–4 oktober

Nätverket fortsätter planeringen av verksamhets- och mötesplan samt har kallat arbetsgruppen IKT och vägledning för ett möte i samband med konferensen.

Nätverket deltar i workshop i IAEVEG konferensen.

Löpande hang-out möten