Verksamhetplan 2019

 

Detta gör nätverket i 2019

 

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till implementeringen av MR-U programmet «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning». Nätverket sätter fokus på vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och bidrar till att skapa meningsfulla övergångar mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket förmedlar kunskaper om vägledning och samordning mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden och därmed stödja individers övergång mellan utbildning och arbetsliv.

Nätverket skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

ELPGN betonar vikten av strategier för samarbete och samordning mellan sektorer i sitt stödmaterial. Nätverket har bidragit till bättre samordning av vägledning mellan utbildning-och arbetsförvaltningen med rapporten ”Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland & Åland” Nätverket har skapat referensgrupper eller knyttet kontakt med existerande expertgrupper i medlemsländerna, för att diskutera och ta ställning till utveckling av system och struktur för samarbete och samordning samtidigt som arbetet på hemmaplan stöds. Nätverkets rapport ”Samordningen av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland” är grunden för vidare arbete.

Nätverket skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

Nätverket har skapat utgående från egna förutsättningar nationella referensgrupper som stöd för medlemmarnas arbete i nätverket eller skapat kontakt med redan existerande expertgrupper inom vägledning i respektive länder. På så sätt förbättras medlemmarnas input i nätverket samtidigt som arbetet på hemmaplan stöds. Nätverket diskuterar också strategier för ökat synlighet för de som arbetar med vägledning inom livslång lärande.

Nätverket bekantar sig med olika former av digitala verktyg för vägledning för att öka kvalitet och tillgång till vägledning och för framtida arbete inom nätverket. Resultaten från arbetsgruppen för IKT och vägledning och rekommendationer för utveckling av strategier för livslång lärande på Åland, Färöarna och Grönland ingår i nätverkets vidare arbete och kan bidra till ökad tillgång till vägledningstjänsterna i andra områden i Norden.

Nätverket skall främja samspelet med Nordplus för att utveckla de nordiska utbildningssystemen.

Vägledningsnätverket följer en ansökan inom Nordplus (Vuxen) med arbetsnamnet Karriärvägledning, arbetsliv, realkompetenser och livslångt lärande som koordineras av TEC, Technical Education Copenhagen, och kommer att fungera som följegrupp för projektgruppens arbete.

Nätverket skall främja samspelet med civilsamfundet och arbetslivet, härunder folkupplysningen.

Nätverket har definierat vad karriärvägledning är utifrån ett nordiskt perspektiv, bland annat i relation till boken ”Career and career guidance in the Nordic countries”, redigerat av Tristam Hooley, Rie Thomsen, Erik Haugaseth Haug og Jaana Kettunen som publiceras i slutet av 2018. Definitionen av karriärvägledning vil också bli på löpande diskuskuteras utifrån Nordplus projektet.

Inom nätverken har en mindre arbetsgrupp utsetts för att, utifrån EU:s 20 grundpelare för sociala rättigheter, se hur vägledning och validering hanteras inom livslångt lärande och om den når de individer som har behov av stöd. Arbetsgruppens mandat har tagits fram under slutet av 2018 och början av 2019. Under arbetsgruppens första möte 2019 har beslut tagits om ett mer detaljerat upplägg för det fortsatta arbetet.

Nätverket skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Nätverket har besökt den internationella konferensen Biennale i Berlin.

Nätverket har reviderat rapporten Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, från 2016 och skapat ett underlag för vidare diskussioner och rekommendationer om ämnet.

Nätverket har tillsammans med expertnätverket i validering skapat en arbetsgrupp utifrån EU:s sociala rättigheter. Ett tvärtematiskt samarbete som utvecklar vidare teman kring validering och vägledning ur ett individperspektiv har satts i fokus.

Nätverket har haft inledande möte med CEDEFOP:s arbetsgrupp om vägledningsdatabasen CareersNet, som är ett stödverktyg för livslång vägledning och karriärutbildning. http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/careersnet

Mötesplatser

Stockholm, den 5-6 februari

Vägledningsnätverket har informerats om olika projekt och verktyg som är under arbete inom Skolverket. Nätverket har skapat nationella referensgrupper utifrån givna förutsättningar. Nätverket har börjat planera vidare för utveckling och spridning av rapporten Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland & Åland”

Nätverket har träffat representant från KaraConncet som presenterar digitala verktyg som kan användas inom vägledning. https://karaconnect.com/. Samt inledande möte med CEDEFOP

Möte med arbetsgruppen vägledning/validering 4.februari.

Berlin, den 6-8 maj

Med fokus på validering och vägledning ur ett arbetslivsperspektiv har medlemmar i nätverket deltagit i Biennale Berlin. Uppföljning av mötet med CEDEFOP samt planering av framtida arbete om IKT&vägledning.

Tromsö, den 2-3 september

September i vecka 36. Vägledningsnätverket har bekantat sig med Nationellt digitalt vejledningscenter i Tromsö. Nätverket har börjat planera och skriva verksamhetsplan för 2020. Nätverket har presenterat ”Samordning i vägledning”.

Nordplus projektet. Planeringsmöte med projektgruppen. Projektgruppen har presenterat planen för nätverket. Nätverket har definierat vad karriärvägledning är utifrån ett nordiskt perspektiv, bland annat i relation till boken ”Career and career guidance in the Nordic countries”

Stockholm, den 14-15 november

Gemensamt möte med valideringsnätverket. Nätverket har slutfört uppföljnings rapport/kartläggning av ”Samordning i de nordiska länderna”

Arbetsgruppen för validering/vägledning har presenterat sitt arbeta under året.

Arbetsgrupp Validering-Vägledning

Möteplatser:

Stockholm, den 4 februari, Koordinator vägledning och validering

Köpenhamn, den 6 mars, Koordinator vägledning

Helsingfors, den 18 september, Koordinator validering

Stockholm, den 13 november, Koordinator vägledning och validering