Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

 

Nätverket fokuserar på att utveckla en professionell, hållbar och integrerad karriärvägledning för vuxna. Nätverket förmedlar också kunskaper och bidrar till vägledning och samordning mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden. Nätverket arbetar med att skapa nordiska synergier inom karriärvägledning och därmed stödja individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. Detta görs bland annat genom ett samarbete med nordiska och europeiska aktörer, såväl beslutsfattare som praktiker inom karriärvägledning. 

Nätverket stödjer implementeringen av strategier för livslångt lärande och vuxnas kompetensutveckling genom insatser för kvalitetsutveckling och samordning av vägledning i de nordiska länderna.

The European Lifelong Guidance Policy Network, ELPGN betonar vikten av strategier för samarbete och samordning mellan sektorer i sitt stödmaterial. Nätverket har arbetat sedan 2019 med att revidera rapporten ”Samordningen av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland” med fokus på Åland och Norge. Nätverket har på olika seminarier och möten med bland annat Nordiska förbundet för studie-och yrkesvägledning, NFSY och nordiska medlemmar i CareersNet presenterat uppföljningen av rapporten och diskuterat vidare arbete kring hur samordning av vägledning kan och bör utvecklas i Norden samt har börjat uppdatera information om statusen på samordning på Färöarna och i Sverige. 

Nätverket har diskuterat karriärvägledningens roll i Nordens Vision 2030 och hur nätverket i sina olika aktiviteter och arbete i större grad kan knyta resultaten till Visionen tillsammans med olika aktörer inom vägledning. 

Nätverket bidrar till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom att arbeta för ökad tillgång till vägledning för vuxna.

Nätverket har skapat kontakt med olika referensgrupper som t.ex. nationella referensgrupper och andra som stöd för nätverkets arbete samt för att utöka nätverkets relation med vägledare och beslutsfattare i respektive länder. 

Med utgångspunkt i rekommendationerna från rapporten IKT och vägledning och rekommendationer (2019) för utveckling av strategier för livslångt lärande på Åland, Färöarna och Grönland, fortsätter nätverket att diskutera IKTs användning i vägledning med målet att utveckla generella rekommendationer för alla nordiska länder. 

Nätverket kommer att inleda diskussion om möjligheten för en nordisk master inom karriärvägledning.

 Nätverket har diskuterat och sammanfattat begreppet karriärvägledning och har gjort en översikt av karriärvägledning och samordning i de nordiska länderna på ett schematisk/visuellt sätt. 

NVL skall främja samspelet med Nordplus för att utveckla de nordiska utbildningssystemen. 

Vägledningsnätverket följer en ansökan inom Nordplus (Vuxen) med arbetsnamnet Karriärvägledning og (real)kompetencer i arbejdslivet, som koordineras av TEC, Technical Education Copenhagen. Nätverket kommer att fungera som en nordisk referensgrupp inom projektet. 

Nätverket skall arbeta med karriärvägledning i ett livslångt-lärande perspektiv och med koppling till civilsamhället och arbetslivet.

Det tvärtematiska samarbete med valideringsnätverket som påbörjades 2019 utvecklas vidare 2020. Utifrån EU:s 20 grundpelare för sociala rättigheter och rekommendationer från rapporten Guidance in validation within the Nordic countries (2015), kommer en arbetsgrupp att se närmare på hur vägledning och validering hanteras i ett livslångt lärande-perspektiv, och om stödet når de individer som behöver hjälp. Nätverket har haft ett inledande möte med nordiska medarbetare inom CEDEFOP's arbetsgrupp om vägledningsdatabasen CareersNet, som är ett stödverktyg för livslång vägledning och karriärutbildning.

Nätverket förmedlar erfarenheter och resultat om vägledningssystemen och samarbete i Norden.

Nätverkets medlemmar har haft ett inledande möte med NFSY vars syfte är att informera om hur nätverket har arbetat hittills och knyta kontakt för ökat samarbete mellan NVL och NFSY genom att planera gemensamma aktiviteter 2021. 

Nordiskt nätverk för vägledning har deltagit och medverkat i en nordisk workshop i den internationella konferensen ”Maximizing Potential of Career Guidance” den 20.-22. oktober i Riga (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG). 

Mötesplatser

Hangout möte 28.januari 

Möte i Köpenhamn 2.-3. mars 
Nätverket har börjat planera medverkan i IAEVEG konferensen.

Nätverket har diskuterat Norden vision 2030 och hur vägledning för vuxna kan bidra till den. 

Nätverket har börjat skissa på en översikt av karriärvägledning och samordning i de nordiska länderna på ett schematisk/visuellt sätt. 

Åbo 18.-19. Mars 
Några nätverksmedlemmar deltar i vägledardagarna i Finland.

Reykjavik 23.-24 april
Nätverket har fortsatt planeringen av IAEVEG-konferensdeltagandet. Nätverket har haft ett möte med NFSY och har presenterat och diskuterar fortsättningen på samordningsrapporten samt Nordens vision 2030. 

Nätverket har beslutat om vidare arbete med uppföljning av rapporten „Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland & Åland” 

Öresundsregionen oktober - gemensamt möte med alla nätverk 2 1/2 dagar 
Nätverket har börjat planera och skriva verksamhets- och mötesplan 2021.

Nätverket har haft ett möte med nordiska delen av CEDEFOP- representanter i samband med nätverksmötet. Nätverket har fått presentation av arbetsgruppen IKT och vägledning och börjat utveckla IKT-rekommendationer för Norden. Nätverket har lagt fram en översikt av karriärvägledning och samordning i de nordiska länderna på ett schematisk/visuellt sätt. 

Riga 20.-23. oktober 
Nätverket fortsätter planeringen av verksamhets- och mötesplanen.

3–4 Hangout-möten under året.