Verksamhetsplan 2016

Ö-nätverket 2016

 

Nordiskt Ö-nätverk mellan Bornholm, Gotland och Åland

Det nordiska Ö-nätverket bidrar till implementeringen av MR-U programmet «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att utveckla nya metoder för lärande och former för kompetensutveckling för olika typer av aktörer inom vuxenutbildningen och stödja en god övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och möjligheter inom ”glesbygden”. Nätverket undersöker och beskriver hur arbetet med vuxnas lärande och kompetensutveckling kan stötta och inspirera till lokal och hållbar utveckling på öarna, samt skapa bättre möjligheter för lärande på alla tre öar – hållbar utveckling genom kompetensutveckling. Samtliga tre öar arbetar för att bibehålla och utveckla möjligheterna för försörjning och för att bibehålla lokal välfärd och hållbara samhällen.
 

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

 
Ö-nätverket medverkar till att förstärka glesbygdens utveckling genom utbyte av erfarenheter och diskussion av utmaningar och möjligheter i befintliga vuxenutbildningssystem och ide- och kvalitetsutveckling inom ramen för existerande system och utbildningar, samt nya aktiviteter inom området vuxnas lärande, bl.a. hållbar turism, handlingsinriktade kurser och transformativa lärandecirklar (se vidare under punkt 2).
 
På basis av erfarenheter från ett To-do-seminarium med temat ”To do – Nye bornholmere - et aktiv for Bornholm” (2015) har Ö-nätverket bestämt sig för att genomföra, utvärdera och dokumentera ”To do”-seminarier på alla tre öarna:
 
a) genomfört två seminarier och efterföljande arbetsgruppsmöten under våren 2016. Temat för seminarierna är fortfarande ”To do – Nye bornholmere - et aktiv for Bornholm” men denna gång med fokus på att utveckla konkreta idéer till hur det föreningslivet på Bornholm (förslag från seminariet i november 2015) kan medverka till att förstärka känslan av sammanhang och välfärd genom kunskap om möten mellan människor.
 
b) genomfört ett ”To-do”-seminarium på Gotland under våren 2016 med samma fokus på att ”bemöta ny-anlända (flyktingar) på Gotland till nytta för såväl det Gotländska samhället som de nyanlända.
c) ett första möte om To-Do aktiviteter på Åland hålls den 16 december 2015, under våren 2016 planeras ett To-Do-seminarium på Åland och genomförs under 2016.
 
d) genomfört ett sammanfattande seminarium på Gotland under hösten 2016 i syfte att synliggöra resultat och dra lärdomar för fortsatt arbete med liknande modell.
 
Synergier mellan Ö-nätverket och forskningssamarbetet inom VuxPed nätverket stärks genom implementering av en gemensam utvärderingsmodell och analys av resultaten av to-do-seminarierna i perspektivet att utveckla nya metoder och former för kompetensutveckling i relation till vuxnas lärande.
 

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

 
Ö-nätverket utvecklar nya sätt att organisera kompetensutveckling för dem som arbetar med vuxnas lärprocesser, särskilt i relation till hållbar turism och flyktingar. I fokus står entreprenörskap och praxisnära metoder för kompetensutveckling som är förankrade i lokala behov för att främja engagemang bland olika utbildningsmiljöer på öarna för att nå fler deltagare.
 
Transformative lärandecirklar initieras under våren 2016 på alla tre öar och arbetet med att utbilda cirkelledare och rekrytera deltagare påbörjas. Inom var och en av öarna har minst en transformativ lärandecirkel påbörjats under 2016.
 
Erfarenhetsutbyte mellan öarna antas stärka nätverkandet inom och mellan glesbygdsområden. Användningen av digitala mötesplatser – kunskaps- och erfarenhetsutbyte och cirkelmöten är redan etablerade. I relation till detta förekommer det redan samarbete med NVLs Distansnätverk.
 

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.

 
Nordisk konference på Bornholm (2015) med temat ”Bæredygtig turisme” inspirerade till ö-samarbete och motiverade för utveckling av en gemensam utbildning Bæredygtig turisme/Hållbar turism genom en ansökan till Nordplus program. Organisationer på alla tre öar jobbar vidare med ansökan under 2016.
 

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

 
Information om aktiveter och erfarenheterna från dem sammanfattas löpande på NVLs hemsida och en övergripande analys av resultaten av aktiviteterna på regional nivå och på samverkansnivå presenteras på en avslutande konferens under hösten 2017 på någon av de tre medverkande öarna till vilken vuxenutbildningsaktörer på andra öar i östersjön bjuds. Resultaten presenteras även i form av en rapport på www.nvl.org
 

Aktivitetsplan och förväntade resultat 2016

 
Januari – mars
En förnyad ansökan sänds till Nordplus om en gemensam utbildning för Hållbar turism.
To-Do uppföljningsseminarium med föreningslivet som fokus är planerat och genomfört på Bornholm och dokumenterat. Åland /Gotland deltar.
Datainsamling och utvärdering har påbörjats.
 
Mars – juni
På var och en av de tre öarna har man valt preciserat fokus för en cirkel och deltagare, en cirkel-facilitator är utvald och har deltagit i introducerande träning. Alla nordiska cirkeldeltagera (inkl. ö-nätverk), facilitatorer och NVLs vuxenpedagogiska nätverk har på ett gemensamt seminarium introducerats till:
  1. Vad det innebär att arbeta i lärandecirklar - förväntningar, krav, roller
  2. Vilka förpliktelser som deltagande och bidrag till data för action research som utvärderingen kräver
  3. Ömsesidiga förväntningar har stämts av.
  4. Seminarier för alla nordiska cirkeldeltagare har genomförts.
To-Do-aktivitet på Gotland är genomförda och dokumenterade
To-Do-aktiviteter på Åland är planerade
Datainsamling för utvärdering har påbörjats.
 
juni – juli
 
Svar från Nordplus har kommit och det finns ett beslut om konsekvenserna av svaret.
 
Augusti  – december
 
Uppföljning av To-Do har genomförts och dokumenterats på Gotland och på Åland
Deltagare till Nordiska lärandecirklar har valts ut för alla tre öar. Där det är möjligt överlappar dessa med lokala arbetsgrupper/aktörer i To-Do.
Lokala/regionala referensgrupper för genomförande av transformativa ö-cirklar har etablerats på alla tre öarna och de har introducerats till arbetsformer och ömsesidiga förväntningar har stämts av.
Ö-cirklarna har startat i samarbete med Nätverket för vuxenpedagogik och innovation.
Lokala referensgrupper /cirkel har kommit igång på alla tre öarna.
Utvärderingen av erfarenheterna från lärandecirklarna på öarna i samarbete med NVLs vuxenpedagogiska nätverk och innovationsnätverket har påbörjats.