Verksamhetsplan 2016

Distansnätverket

 

Nordisk Distans nettverk

 
Nordisk Distans nettverk bidrar til implementering av MR-U programmet «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» gjennom å støtte og fremme utviklingen av nye læringsmetoder ved hjelp av IKT. Distansnettverket har gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk bidratt til å skape diskusjon om og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring. Distans har bidratt til å modernisere voksenopplæringsfeltets syn på læringsarenaer: Bort fra et perspektiv der fysiske læringsarenaer settes i motsetning til nettbasert læring, i retning av et syn der kvalitativt gode læringsarenaer fysisk og på nett utfyller hverandre gjensidig.
 

Målområde 1) NVL skal fremme utvikling og implementeringer av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling innenfor de ulike områdene av livslang læring i Norden.

 
Distans fortsatte i 2016 samarbeidet med Nettverket Vägledning om utvikling av teknologiske metoder som kan gjøre vägledning fleksibelt og tilgjengelig for nye målgrupper. To distans medlemmer er aktive i nettverket. Distansnettverket har fungert som ressursgruppe for sine to medlemmene og bidratt med kompetanse og innspill til arbeidet. Nettverkene hadde felles nettverksmøte høsten 2016 på Åland.
 
Mooc for nordisk lærerutdanning i grunnleggende ferdigheter for voksne. En arbeidsgruppe med representanter fra Distans, Alfarådet, EBSN/Vox har i 2016 vurdert og prioritert de 8 stegene som ble foreslått i rapporten fra 2015. Gruppen har med utgangspunkt i vurderingene og prioriteringene utviklet moduler til nordisk lærerutdanning i grunnleggende ferdigheter for voksne.
 

Målområde 2) NVL skal bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom ulike former for voksnes læring

 
Distans har i 2016 gjennomført fire webinarer, i egen regi eller i samarbeid med andre nettverk. Webinarene er demokratiske i den forstand at de er åpne og tilgjengelige for alle, og dermed øker muligheten for å tilegne seg kunnskap. Temaene er knyttet til aktuelle problemstillinger innenfor voksnes læring og foreslått i samarbeid med andre av NVLs nettverk.  
 

Målområde 3) NVL skal fremme samspillet mellom Nordplus rammeprogram med sikte på å bidra til utvikling av de nordiske utdanningssystemene.

 
Distansnettverket er involvert i to Nordplus prosjekter:
1) Lurkers, der prosjektideen er å se på de stille deltakerne. Hvem er de og hvorfor deltar de? Hvordan kan de aktiviseres? Hva er deres utbytte av deltakelsen?
Prosessen og resultatene i prosjektet er kontinuerlig implementert i arbeidet med webinarene og hvordan motivere, informere og gjennomføre et webinar, slik at deltakerne opplever det som et demokratisk og godt pedagogisk tilbud.
 
2) Webinar ICT, webinars for Interactive and Collaborative learning. Prosjektidé er hvordan utvikle kvalitets webinarer, spre dem og bruke dem som pedagogisk verktøy?
Distans har med innspill fra ICT diskutert og utviklet kvaliteten på webinarene, både når det gjelder innhold og formidlingen
 

Målområde 4) NVL skal på en strukturert og strategisk måte informere om erfaringer og resultat fra nordisk samarbeide om voksnes læring, i første omgang på et europeisk og nordisk plan

 
Distans nettverkets oppdrag er å initiere og bidra til pedagogisk og metodisk bruk av IKT i læringen. Distans har utviklet temasiden Fleksibilitet i utbildning for å synliggjøre, dokumentere metoder og vise eksempler.
 
Distans markedsfører webinarer og rapporter ved å lage motiverende invitasjoner/presentasjoner som spres via generelle kontaktlister, lister over tidligere deltakere, medlemmenes egne nettverk, hjemmesider, på facebook, blog og twitter. Nettverket følger opp og evaluerer hele prosessen bak gjennomføringen av et webinar.
 
Den avsluttes med en evaluering og oppsummering av innhold og diskusjon. Nettverket har med bakgrunn i samarbeidet med Nordplusprosjektene utviklet en manual for Et vellykket webinar; planlegging, gjennomføring og evaluering.