Verksamhetsplan 2016

Nätverk för hållbar utveckling.

 

Nettverket Kunnskap for bærekraftig utvikling

Nettverket Kunnskap for bærekraftig utvikling  bidrar til implementering  av MR-U programmet  ”Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning” ved å arbeide innovativt med motivasjon, pedagogikk og metodikk i utdanning for voksne,  for en bærekraftig framtid. Nettverket disseminerer resultater og sprer kunnskap som utvikles innenfor  NMR:s program Utbildning och forskning för grön tillväxt.
 
Nettverkets  visjon er å bidra til at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. For å oppnå dette ønsker nettverket å styrke en nordisk strategi for bærekraftig utvikling ved å utvikle og tilby kunnskap som kan gjøre enkelt individet og lokalmiljøene til aktive og integrerte borgere.
 

Målområde 1) NVL skal fremme utvikling og implementeringer av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling innenfor de ulike områdene av livslang læring i Norden.
 

  • Nettverket har i løpet av 2016 utviklet modeller for hvordan digitale læringsplattformer kan implementeres i Kunnskap for bærekraftig utvikling. Hensikten er å gjøre utdanningen mer fleksibel og tilgjengelig. Nettverket har samarbeidet med Distans og Entreprenøriel læring og innovasjon om gode løsninger for dette.

Målområde 2)  NVL skal bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom ulike former for voksnes læring

 
  • Nettverket har drøftet og benyttet UNESCOS Global Action Program og FN s 17 bærekraftmål som referanse og arbeidsgrunnlag.
     
  • Nettverket har med utgangspunkt i kurset Kunnskap for bærekraftig utvikling 2, drøftet, innhentet eksempler og skissert modeller for hvordan god integrering skal være en naturlig og nødvendig del av en bærekraftig utvikling, og hva slags kunnskap og metoder som er hensiktsmessig for å få resultater.

Målområde 3) NVL skal fremme samspillet mellom Nordplus rammeprogram med sikte på å bidra til utvikling av de nordiske utdanningssystemene.

 
  • Nettverket samarbeider med prosjektet Nordplusprosjektet «Nordiske folkehøgskoler for nye bærekraftsmål» og har deltatt med workshop på prosjektets nordiske konferanse i April

Målområde 4) NVL skal på en strukturert og strategisk måte informere om erfaringer og resultat fra nordisk samarbeide om voksnes læring, i første omgang på et europeisk og nordisk plan

 
  • Nettverket har benyttet facebooksiden Nordisk Bærekraft som spredningsplattform. Nettverket har benyttet www.nvl.org  - hållbarutvikling som informasjons og nyhetsside. Det har deltatt og bidratt på fire konferanser/workshops med innspill om kunnskap for bærekraftig utvikling. Nettverket har skrevet tre artikler til tidsskrifter og sendt utpressemeldinger og mindre artikler til medier/flere tidsskrifter.
Arbeidsform
2 Nettverksmøter, ett i løpet av våren, ett tidlig høst. Ellers hang out møter og bruk av NVLs kommunikasjonsplattform.