Verksamhetsplan 2017

Detta skall Distansnätverket göra 2017.

 

Distans-nettverket i NVL bidrar til implementering av MR-U programmet «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» gjennom å støtte og fremme utviklingen av nye læringsmetoder ved hjelp av IKT. Distans-nettverkets visjon er at voksne i Norden ved bruk av nettbaserte teknologier og metoder får tilgang til formell og ikke-formell læring og utdanning uavhengig av fysiske klasserom og uansett hvor de måtte befinne seg.

Distans arbeider for å utvikle kunnskap og erfaring om former for tilgang til læring, formater og pedagogiske metoder, modeller og verktøy for å skape samarbeid og interaksjon i virtuelle læringsmiljøer. Distans-nettverket har gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk bidratt til å skape diskusjon om, og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring. 

Distans-nettverket har valgt «Presence at a distance» som overordnet gjennomgangstema for virksomhetsåret 2017. Nettverket mener dette godt uttrykker ambisjonen for initiativer og prosjekter som er beskrevet i planen.

Målområde 1) 

NVL skal fremme utvikling og implementering av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling innenfor de ulike områdene av livslang læring i Norden. 

 1. Norge har formannskapet for NMR i 2017 og planlegger en konferanse i Oslo med inkludering som overordnet tema. I den forbindelse planlegger Distans å invitere til et tematisk relevant webinar for å skape engasjement om konferansen. Distans vil samarbeide med øvrige NVL-nettverk om dette webinaret.
 2. Distans vil i arbeidsåret 2017 fortsette samarbeidet med nettverket Vägledning om utvikling av teknologiske metoder som kan gjøre veiledning fleksibelt og tilgjengelig for nye målgrupper. To Distans-medlemmer er aktive i arbeidsgruppen som har fått navnet IKT og vejledning.
  Distans vil bidra i arbeidsgruppens seminar IKT i vejledning som finner sted medio 2017 på Færøyene. Problemstillinger for seminaret er strategier for e-vejledning og hvordan å integrere ikt og veiledning.
 3. Distans vil, når det måtte være relevant, bidra som ressurs for NVL-nettverket på grunnleggende ferdigheter basert på tidligere arbeid med bruk av MOOCs i dette fagområdet.

Målområde 2)  

NVL skal bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom ulike former for voksnes læring 

 
Distans vil i 2017 fortsette å utvikle og invitere til webinarer på temaer som diskuterer nye trender, erfaringer og metoder innen digitale læringsressurser. Webinarene er demokratiske i den forstand at de er åpne og tilgjengelige for alle som søker muligheter for å tilegne seg nye kunnskaper. Temaene er knyttet til aktuelle problemstillinger innenfor voksnes læring og foreslått i samarbeid med andre av NVLs nettverk. 

Nettverket ønsker, hvis mulig, at webinaret knyttet til Oslo-konferansen tar for seg åpen læring – MOOCs for flyktninger og asylsøkere der 2-3 konkrete eksempler blir presentert og diskutert.

Målområde 3) 

NVL skal fremme samspillet mellom Nordplus rammeprogram med sikte på å bidra til

utvikling av de nordiske utdanningssystemene. 

Medlemmer i Distans-nettverket er involvert i to Nordplus prosjekter gjennom sine respektive institusjoner/arbeidsgivere:

 1. Silent learners - Is lurking working? Prosjektidéen er å se på de tause deltakerne. Hvem er de og hvorfor deltar de? Hvordan kan de aktiviseres? Hva er deres læringsutbytte fra å delta?
  Prosessen og resultatene i prosjektet er kontinuerlig implementert i arbeidet med webinarene med tanke på hvordan motivere, informere og gjennomføre et webinar slik at deltakerne opplever det som et demokratisk og engasjerende pedagogisk tilbud.  
  Resultater fra prosjektet vil bli presentert
  1. i en egen parallellsesjon på konferansen NVL Distans arrangerer i København i samarbeid med EADL, FLUID og FUN i mai 2017.
  2. på NVL/Nordplus-konferansen høsten 2017
  3. Prosjektet planlegger dertil å presentere funn, verktøy og en håndbok i løpet av 2017.
    
 2. Webinar ICL, webinars for Interactive and Collaborative Learning

Prosjektidéen var å utvikle webinarer med mer interaktivitet og samarbeid, spre dem og bruke dem som pedagogisk verktøy. Distans har med innspill fra ICT diskutert og utviklet kvaliteten på webinarene, både når det gjelder innhold og formidling.

Nettverket planlegger å publisere en artikkel for å dele funn og konklusjoner i et relevant eksternt fagmedium i 2017. Publisering avhenger av peer review.

For begge prosjekter er det etablert egne nettsteder for deling av arbeidsdokumenter og resultater. Begge sidene vil bli gjort tilgjengelige på nettverkets sider på NVL.org.

Målområde 4) 

NVL skal på en strukturert og strategisk måte informere om erfaringer og resultater fra nordisk samarbeide om voksnes læring, i første omgang på et europeisk og nordisk plan  

I mai 2017 vil Distans i samarbeid med EADL – The European Association for Distance Learning arrangere konferansen “Presence at a Distance – Technologies and Methods for Learner Engagement”.

Konferansens program omfatter ledende aktører, nye trender og innovativ praksis fra feltet. Den finner sted 18.-19. mai i København. Distans vil som opptakt til og del av markedsføringen arrangere et webinar som tar opp sentrale tema i konferansen. Distans-medlemmer deltar i programdesign, planlegging, markedsføring og arrangementsteknisk gjennomføring av konferansen.

Distans planlegger å lede en av to breakout-sesjoner der flere medlemmer vil holde innlegg under temaet Presence at a distance. Basert på denne og koordinert med resultater fra Silent learner-prosjektet, planlegges en artikkel til DialogWeb og mulig bredere distribusjon.

Distans markedsfører webinarer og rapporter via NVLs øvrige nettverk, generelle kontaktlister, lister over tidligere deltakere, medlemmenes egne nettverk, hjemmesider, på facebook, blog og twitter.

Nettverket har ansvar for hele prosessen fra plan til gjennomføring og evaluering av webinarer.  Nettverket planlegger å utvikle evalueringsprosessen gjennom en survey til deltakere etter webinarer. Dette for å lære mer om hvilke utfordringer og preferanser deltakere har, og forstå i hvilken grad og hvordan de opplever presence at a distance.