Verksamhetsplan 2017

Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

 

Fokus 2015-2016

Netværket har siden 2013 haft fokus på at dokumentere, analysere og udvikle læringsmodeller, der kan fremme entreprenøriel læring, entreprenørskab og innovation. I slutningen af 2014 afsluttedes analyse og dokumentationsarbejde og et fremadrettet perspektiv blev besluttet. På denne baggrund udviklede og beskrev netværket i 2015 et pilotprojekt med det formål at afprøve nordiske ”Transformative learning circles” som en mulig praksisnær, deltagerinvolverende  nordisk model for efter- og videreuddannelse for de, der arbejder med voksnes læring indenfor entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation. Der etableredes tre nordiske cirkler med temaerne ”Rehabilitering i arbejdsliv”, ”Entreprenørskab, innovation og uddannelse” samt en ”ø-cirkel” knyttet til NVL:s Ø-netværk med temaet ”Integration”.

Det konkrete arbejde i cirklerne startede i 2016 med gennemførelse af forberedende seminarer for netværk og cirkeldeltagere samt opstart af cirkelarbejde i to fysiske møder og flere digitale. Arbejdet evalueres og dokumenteres fortløbende af forskere fra Mälardalens Högskola, Hedmark UC og deltagerne i projektet i form af et aktionsforskningsdesign.

Fokus 2017

I 2017 fortsættes og afsluttes arbejdet med læringscirklerne i pilotprojektet. Evaluerings resultaterne og erfaringerne analyseres og diskuteres med deltagere i projektet og eksterne aktører fra praksis og forskning. Derefter skriver forskere og deltagere en rapport, hvor erfaringer og resultater konkretiseres og perspektiveres med fremadrettede anbefalinger. Grundlæggende tanker i arbejdet med transformative læringscirkler er, at diversitet, høj deltagerinvolvering og samarbejde på tværs af faglighed, sektorer og personlige holdninger kan medvirke til at fremme nytænkning, entreprenøriel læring og entreprenørskab. Videre formidling, diskussion og udvikling af pilotprojektets resultater, i forhold til at fungere som en mulig efter- og videreuddannelsesmodel, vil derfor blive gennemført i tværsektorielle og – nationale seminarer. Det har allerede nu vist sig, at denne måde at arbejde på kan virke positivt i forhold til at inkludere målgrupper, der kan være i fare for at blive ekskluderet i samfundet. I projektets cirkler er eksempler på dette i forhold til mennesker, der er faldet udenfor arbejdsmarkedet og ny-ankomne flygtninge og migranter. I efterfølgende formidling af modellen tilstræbes derfor diversitet i deltagergrupperne og samskabelse af viden og løsninger. Seminarer kan tematiseres og målrettes temaer som fx udvikling af entreprenørielle handlinger, facilitator kompetencer, inklusion i arbejde og hverdagsliv, integration mm. 

NVL skal fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling indenfor forskellige områder af voksnes læring i de nordiske lande.

 • Netværket har medvirket til kvalitetsudvikling af voksnes læring gennem udvikling og brug af nye praksisnære undervisnings- og læringsmetoder, der fremmer deltagernes kompetencer indenfor entreprenørskab, udvikling af entreprenørielle mindset, kreativitet og innovation.
 • Netværket har udviklet, dokumenteret og beskrevet nye måder at organisere kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læreprocesser især indenfor entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation.
 • Tre nordiske cirkler gennemfører 1-2 fysiske cirkelmøder samt et antal digitale møder. I relation til projektet gennemfører flere deltagere nationale og lokale cirkelarbejder
 • Netværket har for at kvalitetssikre pilotprojekterne faciliteret et samarbejde mellem forskningsinstitutioner i Sverige og Norge. Der er anvendt fælles forskningsressourcer til dokumentation, analyse og beskrivelse af pilotprojektets resultater.

NVL skal bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring

 • Netværkets arbetsmetoder er inkluderende og praksisnære. Indholdet er baseret på aktuelle behov i organisationer og lokale samfund. Flere typer organisationer, sektorer og lande indgår i arbejdet. Målgrupper, der er relevante i forhold til aktuelle udfordringer, indgår i arbejdet, så nye løsninger skabes sammen.
 • Netværket har igennem pilotprojektet beskrevet og fremmet udvikling af facilitatorkompetencer for de der arbejder med voksnes læring.
 • Netværket har udviklet læreprocesser, der er faciliteret på en måde, der i særlig grad anerkender deltagernes viden og kunnen, og fremmer deres aktive involvering og medansvar for læring og løsning af udfordringer.
 • Netværkets deltagere og deltagere i læringscirklerne diskuterer sammen med forskerne, nationale referencegrupper og andre relevante aktører evalueringsresultater inden den endelige rapportskrivning
 • Styregruppen for pilotprojektet, netværket og forskere bestemmer form og indhold i rapporten og aftaler arbejdsfordeling i forhold til skriveriet

3. NVL skal fremme samarbejde med Nordplus rammeprogram med henblik på at bidrage til udvikling af de nordiske uddannelsessystemer.

 • Netværket medvirker til en konference om lærerkompetencer i samarbejde med Nordplus rammeprogram med det formål at styrke nordisk kompetenceudvikling af lærere og formidlere generelt, og af de der specielt arbejder med voksenlæring indenfor entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation.
 • Netværket gør arbejdsformen og evalueringsdesignet tilgængeligt for en bredere gruppe af organisationer inden for voksnes læring i 2017. Formålet er at medvirke til at hæve organisationers kompetence og interesse for at arbejde videre med kompetenceudvikling af voksenundervisere indenfor entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation.
 • Netværket gør den inkluderende arbejdsform og evalueringsdesign tilgængeligt for en bredere gruppe af organisationer inden for voksnes læring i 2017. Formålet er, at fremme inklusion gennem faciliterede læreprocesser der styrker deltageransvar og -involvering gennem co-creation og samskabelse af ny viden, kunnen og nye løsninger

4. NVL skal på en struktureret och strategisk måde informere om erfaringer och resultater fra nordisk samarbejde om voksnes læring i første omgang på et nordisk och europæisk plan.

Netværket har dokumenteret, analyseret, beskrevet og formidlet resultater af pilotprojektet ”Transformative læringscirkler” på to nordiske konferencer og 2-3 nationale seminarer. Repræsentanter for netværkets deltagere, deltagere i læringscirklerne og forskerne medvirker i nordiske og nationale formidlingsaktiviteter. Om muligt formidles resultaterne  på Europæisk konference Et særligt fokus vil være på de faktorer, der ser ud til at fremme entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation i voksne målgrupper. Formidling sker med henblik på videre udvikling og implementering af arbejdsformen i forskellige sektorer og læringsmiljøer.

Aktiviteter i virksomhedsplan 2017

Jan – marts 2016

Et cirkelseminar (1) for alle tre cirkler er gennemført i januar

Observationer og fokusgruppeinterviews med alle cirkler er gennemført i januar

Der er gennemført min.2 digitale møder i februar og marts i hver cirkel

Evaluatorer har startet systematisering og analyse af data

Evaluatorer, styregruppe og netværk har aftalt rapportens form og indhold. Arbejdsfordeling ift. skrivearbejde er påbegyndt

April til juni

Et cirkelseminar (2) for alle cirkler er gennemført

Der er gennemført observationer og fokusgruppeinterviews.

Evaluatorer og styregruppe har aftalt rapportform og indhold og har fordelt opgaver

First draft af rapport er klar til diskussion

Der afholdes et et dags afsluttende cirkelseminar (3) for alle cirkler

I forbindelse med det afsluttende cirkelseminar afholdes et nordisk seminar, hvor resultater og erfaringer diskuteres med relevante eksterne nordiske aktører

Juni – september

Rapport skrives færdig, lay-out’es og trykkes

Rapport og resultater formidles og diskuteres på NVL/Nordplus konference om voksenlærerkompetencer i september

Oktober – december

Rapport og resultater formidles og diskuteres på det norske formandsskabs konference om ”Inklusion”.

Rapport og resultater formidles og diskuteres på to nationale seminarer

Netværket og styregruppen gennemfører et afsluttende møde, samler og dokumenter de vigtigste erfaringer fra netværksarbejdet, og giver deres bud på videre arbejde med:

·      kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læring indenfor innovation, entreprenørskab og udvikling af entreprenørielle mindset

·      læringsformer der medvirker til at fremme inklusion gennem samskabelse (co-creation) af viden og kunnen og strukturel gensidig anerkendelse.

pexels-photo-970198.jpeg